Uradni list

Številka 67
Uradni list RS, št. 67/2021 z dne 30. 4. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 67/2021 z dne 30. 4. 2021

Kazalo

1453. Zaključni račun proračuna Občine Sežana za leto 2020, stran 4186.

  
Na podlagi 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB4, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 13/18 in 195/20 – odl. US) in 17. člena Statuta Občine Sežana (Uradni list RS, št. 54/21) je Občinski svet Občine Sežana na seji dne 22. 4. 2021 sprejel
Z A K L J U Č N I   R A Č U N 
proračuna Občine Sežana za leto 2020 
1. člen
Sprejme se Zaključni račun proračuna Občine Sežana za leto 2020.
2. člen 
(1) Proračun Občine Sežana je bil realiziran v višini 14.595.463,28 EUR.
(2) Realizacija splošnega dela proračuna po zaključnem računu za leto 2020 izkazuje naslednje stanje:
 
Zneski v EUR
A) BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV:
I.
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)
14.634.461,34
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
12.455.880,12
70
DAVČNI PRIHODKI
10.030.592,96
700 Davki na dohodek in dobiček
8.228.825,00
703 Davki na premoženje
1.508.166,80
704 Domači davki na blago in storitve
289.966,62
706 Drugi davki in prispevki
3.634,54
71
NEDAVČNI PRIHODKI
2.425.287,16
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja
1.860.950,75
711 Takse in pristojbine
13.009,66
712 Globe in druge denarne kazni
114.798,69
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev
24.462,83
714 Drugi nedavčni prihodki
412.065,23
72
KAPITALSKI PRIHODKI
1.131.845,10
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
105.404,00
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev
1.026.441,10
73
PREJETE DONACIJE
7.319,45
730 Prejete donacije iz domačih virov
6.993,20
731 Prejete donacije iz tujine
326,25
74
TRANSFERNI PRIHODKI
1.022.016,67
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij
1.021.956,67
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije in iz drugih držav
60,00
II.
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)
13.089.993,24
40
TEKOČI ODHODKI
3.776.528,51
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
1.218.701,01
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost
194.675,14
402 Izdatki za blago in storitve
2.314.040,02
403 Plačila domačih obresti
48.112,34
409 Rezerve
1.000,00
41
TEKOČI TRANSFERI
6.362.494,28
410 Subvencije
315.786,96
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom
2.820.736,40
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam
280.187,64
413 Drugi tekoči domači transferi
2.945.783,28
414 Tekoči transferi v tujino
0
42
INVESTICIJSKI ODHODKI
2.611.161,12
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
2.611.161,12
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI 
339.809,33
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki
57.420,24
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom
282.389,09
III.
PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ (I.-II.))
1.544.468,10
B) RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV.
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)
0,00
75
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
0,00
V.
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443)
0,00
44
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV
0,00
VI.
PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)
0,00
C)
RAČUN FINANCIRANJA
VII.
ZADOLŽEVANJE PRORAČUNA (500)
94.415,66
50
ZADOLŽEVANJE
94.415,66
500 Domače zadolževanje
94.415,66
VIII.
ODPLAČILO DOLGA (550)
1.505.470,04
55
ODPLAČILO DOLGA
1.505.470,04
550 Odplačila domačega dolga
1.505.470,04
IX.
SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.)-(II.+V.+VIII.)
133.413,72
X.
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
–1.411.054,38
XI.
NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)
–1.544.468,10
XII.
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31. 12. PRETEKLEGA LETA
22.560,57
(3) Stanje sredstev na računih dne 31. decembra 2020 znaša 155.974,29 EUR in se prenaša v proračun za leto 2021.
(4) Realizacijo splošnega in posebnega dela proračuna do ravni proračunskih postavk – kontov se objavi na spletni strani Občine Sežana www.sezana.si.
(5) V splošnem delu je podan podrobnejši prikaz predvidenih in realiziranih prihodkov ter odhodkov oziroma prejemkov in izdatkov iz bilance prihodkov in odhodkov, računa finančnih terjatev in naložb ter računa financiranja. V posebnem delu je prikaz predvidenih in realiziranih odhodkov in drugih izdatkov proračuna Občine Sežana.
3. člen 
(1) Denarna sredstva rezervnega sklada Občine Sežana po zaključnem računu za leto 2020 izkazujejo naslednje stanje:
Zneski v EUR
PRENOS IZ LETA 2019
53.308,49
PRIHODKI LETA 2020
1.000,00
ODHODKI LETA 2020
46.379,29
STANJE DENARNIH SREDSTEV 31. 12. 2020
7.929,20
(2) Denarna sredstva rezervnega sklada se prenesejo v rezervni sklad Občine Sežana za leto 2021.
4. člen 
Zaključni račun proračuna Občine Sežana za leto 2020 začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 032-4/2021-6
Sežana, dne 22. aprila 2021
Župan 
Občine Sežana 
David Škabar 

AAA Zlata odličnost