Uradni list

Številka 67
Uradni list RS, št. 67/2021 z dne 30. 4. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 67/2021 z dne 30. 4. 2021

Kazalo

1421. Odlok o Programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka za OPPN OŠ-01 Oševek, stran 4141.

  
Na podlagi 153. člena Zakona o urejanju prostora (ZUreP-2) (Uradni list RS, št. 61/17), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (ZLS) (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF in 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE), Uredbe o programu opremljanja stavbnih zemljišč in odloku o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo ter o izračunu in odmeri komunalnega prispevka (Uradni list RS, št. 20/19, 30/19 – popr. in 34/19) in 17. člena Statuta Občine Kamnik (Uradni list RS, št. 50/15, 20/17 in 61/19) je Občinski svet Občine Kamnik na 16. seji dne 14. 4. 2021 sprejel
O D L O K 
o Programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka za OPPN OŠ-01 Oševek 
I. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen 
S tem odlokom se določijo podrobnejša merila za odmero komunalnega prispevka za območje, ki se ureja skladno z Odlokom o občinskem podrobnem prostorskem načrtu OŠ-01 Oševek (Uradni list RS, št. 73/19).
2. člen 
Strokovna podlaga za pripravo tega odloka je Elaborat programa opremljanja za OPPN OŠ-01 Oševek, ki ga je izdelalo podjetje ZaVita, svetovanje, d.o.o., iz Ljubljane, pod številko 253B/2020.
3. člen 
V odloku uporabljeni izrazi pomenijo sledeče:
– Bruto tlorisna površina stavbe je zmogljivost objekta, določena v skladu s standardom SIST ISO 9836, površina gradbenega inženirskega objekta, določena kot bruto tlorisna površina, izračunana s smiselno uporabo standarda SIST ISO 9836, ali površina drugega gradbenega posega, določena kot bruto tlorisna površina, izračunana s smiselno uporabo standarda SIST ISO 9836.
– Gradbena parcela stavbe je zemljišče, ki je trajno namenjeno redni rabi te stavbe.
– Komunalna oprema so:
– objekti in omrežja infrastrukture za izvajanje obveznih lokalnih gospodarskih javnih služb varstva okolja po predpisih, ki urejajo varstvo okolja, 
– objekti in omrežja infrastrukture za izvajanje izbirnih lokalnih gospodarskih javnih služb po predpisih, ki urejajo energetiko, na območjih, kjer je priključitev obvezna,
– objekti grajenega javnega dobra, in sicer: občinske ceste, javna parkirišča in druge javne površine v javni lasti. 
– Komunalni prispevek je namenski vir financiranja gradnje komunalne opreme. Občina z odlokom, s katerim sprejme občinski proračun, določi komunalni prispevek kot namenski prihodek. Sredstva, zbrana s komunalnimi prispevki, lahko občina porablja samo za namen gradnje komunalne opreme skladno z načrtom razvojnih programov občinskega proračuna.
– Komunalni prispevek za obstoječo komunalno opremo je prispevek za obremenitev obstoječe komunalne opreme, ki ga zavezanec plača občini.
– Komunalni prispevek za novo komunalno opremo je plačilo dela stroškov graditve komunalne opreme, ki ga zavezanka ali zavezanec (v nadaljnjem besedilu: zavezanec) plača občini.
– Obračunski stroški posamezne vrste nove komunalne opreme so tisti del skupnih stroškov posamezne vrste nove komunalne opreme, ki bremenijo določljive zavezance za plačilo komunalnega prispevka in se financirajo iz sredstev, zbranih s plačili komunalnih prispevkov za novo komunalno opremo. Obračunski stroški posamezne vrste nove komunalne opreme na enoto mere so obračunski stroški posamezne vrste nove komunalne opreme, preračunani na kvadratni meter gradbene parcele stavbe in kvadratni meter bruto tlorisne površine objekta.
– Obračunsko območje posamezne vrste nove komunalne opreme je območje, na katerem se zagotavlja priključevanje na to vrsto komunalne opreme, oziroma območje njene uporabe. Obračunsko območje se določi na podlagi obveznih sektorskih aktov za posamezno komunalno opremo ter obveznosti in možnosti priključevanja na posamezno vrsto nove komunalne opreme v prostorskih aktih občine.
– Program opremljanja stavbnih zemljišč je dokument, s katerim se načrtuje izvajanje opremljanja stavbnih zemljišč ter določa finančna sredstva za izvedbo komunalne opreme v posameznih območjih opremljanja. Program opremljanja se pripravi na podlagi OPN ali OPPN in njunih elaboratov ekonomike ter na podlagi projektne dokumentacije v skladu s predpisi, ki urejajo graditev. Program opremljanja sprejme občinski svet z odlokom.
– Stavbno zemljišče je zemljišče, ki je s prostorskimi akti namenjeno graditvi objektov.
– Skupni stroški posamezne vrste nove komunalne opreme obsegajo vse stroške, ki so povezani s projektiranjem in gradnjo nove komunalne opreme za opremljanje stavbnih zemljišč na posameznem območju opremljanja (Uredba).
4. člen 
(1) Program opremljanja stavbnih zemljišč za OPPN OŠ-01 Oševek je izdelan v skladu z Uredbo o programu opremljanja stavbnih zemljišč in odloku o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo ter o izračunu in odmeri komunalnega prispevka in vsebuje:
– območje opremljanja,
– novo komunalno opremo in drugo gospodarsko javno infrastrukturo, ki jo je treba zagotoviti za opremljanje stavbnih zemljišč na območju opremljanja,
– roke za izvedbo in etapnost opremljanja,
– finančna sredstva za izvedbo opremljanja,
– podlage za odmero komunalnega prispevka za novo komunalno opremo.
(2) Sestavni del programa opremljanja stavbnih zemljišč so tudi naslednje grafične priloge:
– Priloga 1 – Območje opremljanja
– Priloga 2 – Prikaz obstoječe in nove komunalne opreme in druge gospodarske javne infrastrukture
– Priloga 3 – Prikaz pridobljenih zemljišč za potrebe POSZ
– Priloga 4a – Prikaz obračunskih območij in nove komunalne opreme – Cestno omrežje
– Priloga 4b – Prikaz obračunskih območij in nove komunalne opreme – Fekalna kanalizacija
– Priloga 4c – Prikaz obračunskih območij in nove komunalne opreme – Meteorna kanalizacija za odvajanje cest
– Priloga 4d – Prikaz obračunskih območij in nove komunalne opreme – Vodovodno omrežje
– Priloga 4e – Prikaz obračunskih območij in nove komunalne opreme – Ostali stroški
(3) Program opremljanja stavbnih zemljišč za OPPN OŠ-01 Oševek sprejme občinski svet z odlokom.
II. OBMOČJE OPREMLJANJA 
5. člen 
(1) Program opremljanja stavbnih zemljišč za OPPN OŠ-01 Oševek se nanaša na območje enote urejanja prostora OŠ-01 Oševek, kot jo določa Odlok o občinskem prostorskem načrtu Občine Kamnik in se podrobneje ureja s prostorskim izvedbenim aktom, navedenim v 1. členu tega odloka.
(2) Območje opremljanja je grafično prikazano v Prilogi 1.
III. NOVA KOMUNALNA OPREMA 
6. člen 
(1) Program opremljanja stavbnih zemljišč za OPPN OŠ-01 Oševek obravnava naslednjo novo komunalno opremo na obravnavanem območju:
– obračunsko območje cest (oznaka obračunskih območij C),
– obračunsko območje fekalne kanalizacije (oznaka obračunskih območij FK),
– obračunsko območje meteorne kanalizacije (oznaka obračunskih območij MK),
– obračunsko območje vodovodnega omrežja (oznaka obračunskih območij V),
– ostali stroški (oznaka obračunskih območij OST), ki vključujejo stroške izdelave programa opremljanja in dokumentacije za novo komunalno opremo; stroške predhodnih raziskav in študij v zvezi z novo komunalno opremo; stroške pridobivanja zemljišč za opremljanje; druge stroški nove komunalne opreme, ki nastanejo zaradi opremljanja.
(2) Obračunska območja posamezne vrste nove komunalne opreme s prikazom komunalne opreme so podana v grafičnih prilogah iz 4. člena tega odloka, ki so sestavni del programa opremljanja stavbnih zemljišč.
IV. ROKI ZA IZVEDBO IN ETAPNOST OPREMLJANJA 
7. člen 
(1) Predvidena je izgradnja komunalne opreme v dveh etapah. V prvi etapi se bo urejalo južno območje v okolici ceste C2, v drugi etapi pa območje okoli ceste C3.
(2) Rok začetka gradnje nove komunalne opreme za prvo etapo je julij 2022. Rok predaje komunalne opreme v upravljanje oziroma rok možne priključitve na novo komunalno opremo za prvo etapo je december 2024. Rok začetka gradnje nove komunalne opreme za drugo etapo je julij 2025. Rok predaje komunalne opreme v upravljanje oziroma rok možne priključitve na novo komunalno opremo za drugo etapo je december 2026. Podrobnejši terminski načrt izvedbe programa opremljanja stavbnih zemljišč je podan v Elaboratu programa opremljanja za OPPN OŠ-01 Oševek.
V. FINANČNA SREDSTVA ZA IZVEDBO OPREMLJANJA 
8. člen 
Občina Kamnik finančnih sredstev za izvedbo nove komunalne opreme iz prejšnjega odstavka še nima v načrtu razvojnih programov občinskega proračuna. Zato jih bo vanj vključila najpozneje v dveh letih po začetku veljavnosti programa opremljanja stavbnih zemljišč.
VI. PODLAGE ZA ODMERO KOMUNALNEGA PRISPEVKA ZA NOVO KOMUNALNO OPREMO 
9. člen 
(1) Program opremljanja stavbnih zemljišč za OPPN OŠ-01 Oševek določa naslednja obračunska območja za novo komunalno opremo na območju opremljanja:
– Obračunsko območje za cestno omrežje z oznako OBO_C_1, skupno površino gradbenih parcel 23.736,48 m2 in skupno bruto tlorisno površino objektov 9.543,00 m2.
– Obračunsko območje fekalne kanalizacije z oznako OBO_FK_1, skupno površino gradbenih parcel 23.736,48 m2 in skupno bruto tlorisno površino objektov 9.543,00 m2.
– Obračunsko območje meteorne kanalizacije z oznako OBO_MK_1, skupno površino gradbenih parcel 23.736,48 m2 in skupno bruto tlorisno površino objektov 9.543,00 m2.
– Obračunsko območje za vodovodno omrežje z oznako OBO_V_1, skupno površino gradbenih parcel 23.736,48 m2 in skupno bruto tlorisno površino objektov 9.543,00 m2.
– Obračunsko območje za ostale stroške z oznako OBO_OST_1, skupno površino gradbenih parcel 23.736,48 m2 in skupno bruto tlorisno površino objektov 9.543,00 m2.
(2) Skladno z obsegom predvidene ureditve, program opremljanja stavbnih zemljišč določa naslednje skupne in obračunske stroške gradnje nove komunalne opreme:
C. OBRAČUNSKI STROŠKI OPREMLJANJA
Sklop
Vrednost (EUR)
A. SKUPNI STROŠKI OPREMLJANJA
981.834,25
I. STROŠKI IZDELAVE PROGRAMA OPREMLJANJA IN DOKUMENTACIJE ZA NOVO KOMUNALNO OPREMO
46.396,60
II. STROŠKI PREDHODNIH RAZISKAV IN ŠTUDIJ V ZVEZI Z NOVO KOMUNALNO OPREMO
4.562,80
III. STROŠKI PRIDOBIVANJA ZEMLJIŠČ ZA OPREMLJANJE
50.616,90
IV. STROŠKI GRADNJE NOVE KOMUNALNE OPREME
 
Cestno omrežje
308.804,81
Fekalna kanalizacija
172.611,50
Meteorna kanalizacija
261.075,04
Vodovodno omrežje
131.668,50
V. DRUGI STROŠKI NOVE KOMUNALNE OPREME, KI NASTANEJO ZARADI OPREMLJANJA
6.098,10
B. ZMANJŠANJE SKUPNIH STROŠKOV OPREMLJANJA ZARADI DRUGIH VIROV
0,00
I. STROŠKI IZDELAVE PROGRAMA OPREMLJANJA IN DOKUMENTACIJE ZA NOVO KOMUNALNO OPREMO
0,00
II. STROŠKI PREDHODNIH RAZISKAV IN ŠTUDIJ V ZVEZI Z NOVO KOMUNALNO OPREMO
0,00
III. STROŠKI PRIDOBIVANJA ZEMLJIŠČ ZA OPREMLJANJE
0,00
IV. STROŠKI GRADNJE NOVE KOMUNALNE OPREME
 
Cestno omrežje
0,00
Fekalna kanalizacija
0,00
Meteorna kanalizacija
0,00
Vodovodno omrežje
0,00
V. DRUGI STROŠKI NOVE KOMUNALNE OPREME, KI NASTANEJO ZARADI OPREMLJANJA
0,00
C. OBRAČUNSKI STROŠKI OPREMLJANJA
981.834,25
I. STROŠKI IZDELAVE PROGRAMA OPREMLJANJA IN DOKUMENTACIJE ZA NOVO KOMUNALNO OPREMO
46.396,60
II. STROŠKI PREDHODNIH RAZISKAV IN ŠTUDIJ V ZVEZI Z NOVO KOMUNALNO OPREMO
4.562,80
III. STROŠKI PRIDOBIVANJA ZEMLJIŠČ ZA OPREMLJANJE
50.616,90
IV. STROŠKI GRADNJE NOVE KOMUNALNE OPREME
 
Cestno omrežje
308.804,81
Fekalna kanalizacija
172.611,50
Meteorna kanalizacija
261.075,04
Vodovodno omrežje
131.668,50
V. DRUGI STROŠKI NOVE KOMUNALNE OPREME, KI NASTANEJO ZARADI OPREMLJANJA
6.098,10
(3) Stroški opremljanja, preračunani na mersko enoto kvadratnega metra površine gradbenih parcel za določeno komunalno opremo na obračunskem območju, so (CpN):
PRERAČUN OBRAČUNSKIH STROŠKOV PREDVIDENE OPREME NA MERSKO ENOTO POVRŠINA PARCEL
Vrsta opreme
Oznaka obračunskega območja
Površina gradbenih parcel [m2]
Vrednost [EUR]
Cena na enoto [EUR/m2]
I. STROŠKI GRADNJE NOVE KOMUNALNE OPREME
 
 
 
 
Cestno omrežje
OBO_C_1
23.736,48
308.804,81
13,01
Fekalna kanalizacija
OBO_FK_1
23.736,48
172.611,50
7,27
Meteorna kanalizacija
OBO_MK_1
23.736,48
261.075,04
11,00
Vodovodno omrežje
OBO_V_1
23.736,48
131.668,50
5,55
II. OSTALI STROŠKI*
OBO_OST_1
23.736,48
107.674,40
4,54
SKUPNI STROŠKI OPREMLJANJA 
981.834,25
41,37
(4) Stroški opremljanja, preračunani na mersko enoto bruto tlorisne površine objekta za določeno komunalno opremo na posameznem obračunskem območju, so (CtN):
PRERAČUN OBRAČUNSKIH STROŠKOV PREDVIDENE OPREME NA MERSKO ENOTO BTPO
Vrsta opreme
Oznaka obračunskega območja
Bruto tlorisna površina objekta [m2]
Vrednost [EUR]
Cena na enoto [EUR/m2]
I. STROŠKI GRADNJE NOVE KOMUNALNE OPREME
 
 
 
 
Cestno omrežje
OBO_C_1
9.543,00
308.804,81
32,36
Fekalna kanalizacija
OBO_FK_1
9.543,00
172.611,50
18,09
Meteorna kanalizacija
OBO_MK_1
9.543,00
261.075,04
27,36
Vodovodno omrežje
OBO_V_1
9.543,00
131.668,50
13,80
II. OSTALI STROŠKI*
OBO_OST_1
9.543,00
107.674,40
11,28
SKUPNI STROŠKI OPREMLJANJA 
981.834,25
102,89
(5) Razmerje med deležem gradbene parcele stavbe (DpN) in deležem neto tlorisne površine stavbe (DtN) pri izračunu komunalnega prispevka za novo komunalno opremo na obravnavanem območju opremljanja je DpN:DtN=0,5:0,5 Tako je delež parcele pri izračunu komunalnega prispevka (DpN) 0,5, delež bruto tlorisne površine objekta pri izračunu komunalnega prispevka (DtN) pa 0,5.
VII. IZRAČUN IN ODMERA KOMUNALNEGA PRISPEVKA 
10. člen 
Formulo za izračun višine komunalnega prispevka in postopek odmere komunalnega prispevka za novo komunalno opremo določa Uredba o programu opremljanja stavbnih zemljišč in odloku o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo ter o izračunu in odmeri komunalnega prispevka.
11. člen 
Sredstva, zbrana po tem odloku, so sredstva proračuna Občine Kamnik. Občina Kamnik lahko sredstva, zbrana po tem odloku, uporablja samo za namen opremljanja zemljišč za gradnjo v skladu z načrtom razvojnih programov občinskega proračuna.
12. člen 
Komunalni prispevek zavezanec plača v enkratnem znesku. Obročno plačilo je možno izključno pod pogoji, ki jih določa Pravilnik o kriterijih za oprostitve in olajšave pri odmeri in plačilu komunalnega prispevka. Zavezanec je dolžan plačati komunalni prispevek pred izdajo gradbenega dovoljenja.
13. člen 
(1) Če se občina in investitor dogovorita, da bo investitor sam, na lastne stroške, delno ali v celoti zgradil komunalno opremo na neopremljenem ali delno opremljenem zemljišču in jo brezplačno prenesel v last in upravljanje občini, se ta dogovor sklene s pogodbo o opremljanju. Pogodba o opremljanju se sklene skladno z določili veljavne področne zakonodaje.
(2) Šteje se, da je investitor v primeru iz prvega odstavka tega člena, na ta način v naravi plačal komunalni prispevek Občini Kamnik za izvedbo komunalne opreme, ki jo je zgradil.
14. člen 
(1) Ob plačilu komunalnega prispevka ima zavezanec pravico od občine zahtevati sklenitev pogodbe o medsebojnih obveznostih v zvezi s priključevanjem objekta na komunalno opremo. Občina mora skleniti pogodbo z zavezancem v roku 30 dni od dneva podane zahteve.
(2) S pogodbo iz prejšnjega odstavka se določi rok za priključitev objekta na komunalno opremo in druga vprašanja v zvezi s priključevanjem objekta na komunalno opremo.
VIII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
15. člen 
 Določila tega odloka se uporabljajo za izračun komunalnega prispevka na območju OPPN OŠ-01 Oševek.
16. člen 
Elaborat programa opremljanja in Program opremljanja stavbnih zemljišč vključno s prilogami sta na vpogled na sedežu Občine Kamnik.
17. člen 
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-0003/2021-5/1
Kamnik, dne 14. aprila 2021
Župan 
Občine Kamnik 
Matej Slapar 

AAA Zlata odličnost