Uradni list

Številka 67
Uradni list RS, št. 67/2021 z dne 30. 4. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 67/2021 z dne 30. 4. 2021

Kazalo

1433. Sklep o lokacijski preveritvi za del območja, ki se ureja z Odlokom o zazidalnem načrtu za območje urejanja VI 3/3 Biotehniška fakulteta (za funkcionalno enoto F11) – NIB, stran 4156.

  
Na podlagi druge alineje 127. člena ter 129. in 131. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17) in 27. člena Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 31/21 – uradno prečiščeno besedilo) je Mestni svet Mestne občine Ljubljana na 22. seji dne 19. 4. 2021 sprejel
S K L E P 
o lokacijski preveritvi za del območja, ki se ureja z Odlokom o zazidalnem načrtu za območje urejanja VI 3/3 Biotehniška fakulteta (za funkcionalno enoto F11) – NIB 
1. člen 
S tem sklepom se potrdi lokacijska preveritev, ki se nanaša na zemljišče, ki obsega parcelo 1403 in dele parcel 1424/1, 1425, 1426, vse v katastrski občini 2682 Brdo, in se po določilih Odloka o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana – izvedbeni del (Uradni list RS, št. 78/10, 10/11 – DPN, 22/11 – popr., 43/11 – ZKZ-C, 53/12 – obvezna razlaga, 9/13, 23/13 – popr., 72/13 – DPN, 71/14 – popr., 92/14 – DPN, 17/15 – DPN, 50/15 – DPN, 88/15 – DPN, 95/15, 38/16 – avtentična razlaga, 63/16, 12/17 – popr., 12/18 – DPN, 42/18 in 78/19 – DPN) nahaja v delu enote urejanja prostora RD-273 s podrobnejšo namensko rabo CDi (območja centralnih dejavnosti za izobraževanje). Območje lokacijske preveritve se ureja z Odlokom o zazidalnem načrtu za območje urejanja VI 3/3 Biotehniška fakulteta (Uradni list RS, št. 123/04, 78/10 in 63/12 – v nadaljnjem besedilu: ZN) in se nahaja v funkcionalni enoti F11.
2. člen 
Na območju lokacijske preveritve iz prejšnjega člena se dopusti individualno odstopanje od prostorskih izvedbenih pogojev iz 10. člena ZN, ki v drugem odstavku pod podnaslovom »FUNKCIONALNA ENOTA 11« določa, da je maksimalna višina objekta 8 m do zgornjega roba zaključnega venca objekta. Odstopanje se dopusti tako, da je na delu objekta, kjer se na strehi umesti karantenski rastlinjak, ki ne presega 10 % bruto tlorisne površine zadnje etaže, najvišja dopustna višina objekta 14,5 m nad koto terena ob objektu.
3. člen 
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati petnajsti dan po objavi.
Identifikacijska številka v zbirki prostorskih aktov: 2128
Št. 35023-24/2020-27
Ljubljana, dne 19. aprila 2021
Župan 
Mestne občine Ljubljana 
Zoran Janković 

AAA Zlata odličnost