Uradni list

Številka 67
Uradni list RS, št. 67/2021 z dne 30. 4. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 67/2021 z dne 30. 4. 2021

Kazalo

1459. Odlok o potrditvi zaključnega računa proračuna Občine Tržič za leto 2020, stran 4192.

  
Na podlagi tretjega odstavka 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 13/18 in 195/20 – odl. US) in 32. člena Statuta Občine Tržič (Uradni list RS, št. 19/13 in 74/15) je Občinski svet Občine Tržič na 19. redni seji dne 22. 4. 2021 sprejel
O D L O K 
o potrditvi zaključnega računa proračuna Občine Tržič za leto 2020 
1. člen 
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Tržič za leto 2020.
2. člen 
Zaključni račun Občine Tržič za leto 2020 se potrjuje v naslednjih zneskih:
Zneski v EUR
A)
Bilanca prihodkov in odhodkov:
I.
Skupaj prihodki
15.198.285
II.
Skupaj odhodki
14.208.411
III.
Proračunski presežek oziroma primanjkljaj (I.-II.)
989.874
B)
Račun finančnih terjatev in naložb:
IV.
Prejeta vračila danih posojil in prodaja kapitalskih deležev
0
V.
Dana posojila in povečanje kapitalskih deležev
0
VI.
Prejeta minus dana posojila in spremembe kapitalskih deležev (IV.-V.)
0
C)
Račun financiranja:
VII.
Zadolževanje proračuna
0
VIII.
Odplačilo dolga
459.452
IX.
Sprememba stanja sredstev na računih (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
530.422
X.
Neto zadolževanje (VII.-VIII.)
–459.452
XI.
Neto financiranje (VI.+X.-IX.)
–989.874
3. člen 
Prihodki in odhodki ter drugi prejemki in izdatki proračuna Občine Tržič so izkazani v bilanci prihodkov in odhodkov, računu finančnih terjatev in naložb ter računu financiranja, ki so sestavni deli odloka.
4. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 4100-0004/2019(401)
Tržič, dne 22. aprila 2021
Župan 
Občine Tržič 
mag. Borut Sajovic 

AAA Zlata odličnost