Uradni list

Številka 67
Uradni list RS, št. 67/2021 z dne 30. 4. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 67/2021 z dne 30. 4. 2021

Kazalo

1420. Zaključni račun proračuna Občine Kamnik za leto 2020, stran 4140.

  
Na podlagi 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 13/18 in 195/20 – odl. US) ter 17. člena Statuta Občine Kamnik (Uradni list RS, št. 50/15, 20/17 in 61/19) je Občinski svet Občine Kamnik na 16. seji dne 14. 4. 2021 sprejel
Z A K L J U Č N I   R A Č U N 
proračuna Občine Kamnik za leto 2020 
1. člen
Realizacija proračuna Občine Kamnik (vključno s krajevnimi skupnostmi) za leto 2020 je naslednja:
A.
BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
v €
Skupina/Podskupina kontov
Realizacija 2020
I.
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)
25.474.097
70
DAVČNI PRIHODKI
21.157.482
700 Davki na dohodek in dobiček
18.085.871
703 Davki na premoženje
2.436.972
704 Domači davki na blago in storitve
631.378
706 Drugi davki in prispevki
3.261
71
NEDAVČNI PRIHODKI
2.441.149
710 Udeležba na dobičku in dohodki 
od premoženja
1.701.331
711 Takse in pristojbine
26.494
712 Globe in druge denarne kazni
84.930
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev
74.247
714 Drugi nedavčni prihodki
554.147
72
KAPITALSKI PRIHODKI
301.045
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev 
293
722 Prihodki od prodaje zemljišč 
in neopredmetenih sredstev
300.752
73
PREJETE DONACIJE
1.270
730 Prejete donacije iz domačih virov
1.270
74
TRANSFERNI PRIHODKI
1.541.560
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij
1.062.136
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU 
in iz drugih držav
479.424
78
PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE IN IZ DRUGIH DRŽAV
31.592
787 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij in iz drugih držav
31.592
II.
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
24.277.188
40
TEKOČI ODHODKI
8.054.788
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
1.708.968
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost
273.659
402 Izdatki za blago in storitve
4.288.284
403 Plačila domačih obresti
8.876
409 Rezerve
1.775.000
41
TEKOČI TRANSFERI
11.191.429
410 Subvencije
159.063
411 Transferi posameznikom 
in gospodinjstvom
6.120.783
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam
967.385
413 Drugi tekoči domači transferi
3.944.198
42
INVESTICIJSKI ODHODKI
4.278.542
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
4.278.542
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI
752.430
431 Inv. transferi pravnim in fiz. osebam, ki niso pror. uporabniki
476.465
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom
275.965
III.
PRORAČUNSKI PRESEŽEK oziroma PRIMANJKLJAJ (I.-II.)
1.196.908
B.
RAČUN FINANČNIH TERJATEV 
IN NALOŽB 
IV.
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL 
IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751)
0
75
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL 
IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
0
750 Prejeta vračila danih posojil
0
751 Prodaja kapitalskih deležev
0
V.
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441)
40.000
44
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV
40.000
440 Dana posojila
0
441 Povečanje kapitalskih deležev 
in finančnih naložb
40.000
VI.
PREJETA MINUS DANA POSOJILA 
IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)
–40.000
C.
RAČUN FINANCIRANJA
VII.
ZADOLŽEVANJE (500)
2.000.000
50
ZADOLŽEVANJE
2.000.000
500 Domače zadolževanje
2.000.000
VIII.
ODPLAČILA DOLGA (550)
387.037
55
ODPLAČILA DOLGA
387.037
550 Odplačila domačega dolga
387.037
IX.
SPREMEMBA STANJA SREDSTEV 
NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
2.769.871
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH 
NA DAN 31. 12. PRETEKLEGA LETA – PRENOS V 2020
1.084.609
2. člen 
Neporabljena sredstva na dan 31. 12. 2020 v višini 3.854.480,82 € se prenesejo in uporabljajo za pokrivanje odhodkov proračuna Občine Kamnik za leto 2021, in sicer:
– Občina Kamnik 3.466.923,42 € (namenska sredstva 817.593,11 € in nenamenska sredstva 2.649.330,31 €),
– krajevne skupnosti 387.557,40 €.
3. člen 
Neporabljena sredstva proračunskih skladov na dan 31. 12. 2020 se za iste namene prenesejo v leto 2021, in sicer:
v €
proračunska rezerva
22.519,54
sklad za financiranje investicij v OŠ Toma Brejca in OŠ Frana Albrehta
3.188.149,13
rezervni sklad za stanovanjsko področje
52.254,65
sklad za ureditev prostorov GRS Kamnik 
36.522,95
sklad za pokriti bazen
299.593,24
sklad za športne objekte
47.217,01
4. člen 
Zaključni račun proračuna Občine Kamnik za leto 2020 sestavljajo splošni in posebni del ter obrazložitve. V splošnem delu je podan podrobnejši prikaz predvidenih in realiziranih prihodkov in odhodkov oziroma prejemkov in izdatkov iz bilance prihodkov in odhodkov, računa finančnih terjatev in naložb ter računa financiranja, v posebnem delu pa prikaz predvidenih in realiziranih odhodkov in drugih izdatkov proračuna Občine Kamnik za leto 2020.
5. člen 
Zaključni račun proračuna Občine Kamnik za leto 2020 se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. Splošni in posebni del ter obrazložitve se objavijo na spletni strani Občine Kamnik (http://www.kamnik.si/).
Št. 410-0028/2021
Kamnik, dne 14. aprila 2021
Župan 
Občine Kamnik 
Matej Slapar 

AAA Zlata odličnost