Uradni list

Številka 67
Uradni list RS, št. 67/2021 z dne 30. 4. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 67/2021 z dne 30. 4. 2021

Kazalo

1450. Zaključni račun proračuna Občine Gorenja vas - Poljane za leto 2020, stran 4184.

  
Na podlagi tretjega odstavka 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB4, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP in 13/18) in 114. člena Statuta Občine Gorenja vas - Poljane (Uradni list RS, št. 85/13, 48/15 in 31/17) je Občinski svet Občine Gorenja vas - Poljane na 14. redni seji 15. aprila 2021 sprejel
Z A K L J U Č N I   R A Č U N 
proračuna Občine Gorenja vas - Poljane za leto 2020 
1. člen
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Gorenja vas - Poljane za leto 2020, ki zajema vse prihodke in odhodke proračuna Občine Gorenja vas - Poljane.
2. člen 
Zaključni račun proračuna Občine Gorenja vas - Poljane za leto 2020 obsega:
Skupina/podskupina kontov
Realizacija 2020 v EUR brez centov
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
I.
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)
10.648.160
 
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
8.834.351
70
 
DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+706) 
7.200.214
700
 
DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK
6.696.499
703
 
DAVKI NA PREMOŽENJE
354.626
704
 
DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE
155.388
706
 
DRUGI DAVKI
–6.299
71
 
NEDAVČNI PRIHODKI (710+711+712+713+714)
1.634.137
710
 
UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA 
189.660
711
 
TAKSE IN PRISTOJBINE
4.249
712
 
GLOBE IN DRUGE DENARNE KAZNI 
46.545
713
 
PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV
24.104
714
 
DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI
1.369.580
72
 
KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722)
281.322
720
 
PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV
169.518
721
 
PRIHODKI OD PRODAJE ZALOG
0
722
 
PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN NEOPREDMETENIH SREDSTEV
111.804
73
 
PREJETE DONACIJE (730+731)
98.686
730
 
PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV 
98.686
731
 
PREJETE DONACIJE IZ TUJINE
0
74
 
TRANSFERNI PRIHODKI (740+741) 
1.433.801
740
 
TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ
1.390.885
741
 
PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA IZ SREDSTEV PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE
42.915
78
 
PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE (786+787)
0
786
 
OSTALA PREJETA SREDSTVA IZ PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE
0
787
 
PREJETA SREDSTVA OD DRUGIH EVROPSKIH INSTITUCIJ
0
II.
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
10.644.502
40
 
TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+409)
2.460.915
400
 
PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM
498.555
401
 
PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST
80.362
402
 
IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE 
1.757.488
403
 
PLAČILA DOMAČIH OBRESTI
14.004
409
 
REZERVE
110.506
41
 
TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413)
2.853.891
410
 
SUBVENCIJE
143.623
411
 
TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM
1.932.993
412
 
TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM
194.417
413
 
DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI 
582.858
414
 
TEKOČI TRANSFERI V TUJINO
0
42
 
INVESTICIJSKI ODHODKI (420)
5.211.636
420
 
NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV
5.211.636
43
 
INVESTICIJSKI TRANSFERI (431+432)
118.060
431
 
INVESTICIJSKI TRANSFERI PRAVNIM IN FIZ. OSEBAM
88.796
432
 
INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM
29.264
III.
PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I.–II.)
3.657
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
75
IV.
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)
12.070
750
 
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL 
12.070
751
 
PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV 
0
752
 
KUPNINE IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE
0
44
V.
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441)
10.000
440
 
DANA POSOJILA
10.000
441
 
POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV IN FINANČNIH NALOŽB 
0
VI.
PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.–V.)
2.070
C. RAČUN FINANCIRANJA
50
VII.
ZADOLŽEVANJE (500)
900.000
500
 
DOMAČE ZADOLŽEVANJE
900.000
55
VIII.
ODPLAČILA DOLGA (550)
236.653
550
 
ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA 
236.653
IX.
POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (III.+VI.+X.)=(I.+IV.+VII.)–(II.+V.+VIII.)
669.074
X.
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.–VIII.)
663.347
XI.
NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)
–3.657
XII.
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH OB KONCU PRETEKLEGA LETA (31. 12.)
817.742,43
D. PRORAČUNSKA REZERVA OBČINE na dan 31. 12. 2020 znaša 26.255,06 EUR.
Sredstva proračunske rezerve občine po zaključnem računu proračuna so prenesena v rezervni sklad.
Bilanca prihodkov in odhodkov, izkaz računa finančnih terjatev in naložb, izkaz računa financiranja ter bilanca stanja so sestavni del zaključnega računa proračuna in so objavljeni na spletni strani Občine Gorenja vas - Poljane.
3. člen 
Stanje sredstev na računih po zaključnem računu proračuna v višini 1.486.816,68 EUR je preneseno v proračun občine za leto 2021 kot sredstva na računih.
4. člen 
V okviru prihodkov proračuna so zajeti prihodki in odhodki krajevnih skupnosti.
5. člen 
Zaključni račun proračuna Občine Gorenja vas - Poljane za leto 2020 se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 410-002/2019-53
Gorenja vas, dne 15. aprila 2021
Župan 
Občine Gorenja vas - Poljane 
Milan Janez Čadež 

AAA Zlata odličnost