Uradni list

Številka 67
Uradni list RS, št. 67/2021 z dne 30. 4. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 67/2021 z dne 30. 4. 2021

Kazalo

1442. Pravilnik o sofinanciranju malih komunalnih čistilnih naprav in hišnih črpališč v Občini Ribnica, stran 4178.

  
Na podlagi 21. in 33. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE), Uredbe o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode (Uradni list RS, št. 98/15, 76/17 in 81/19) ter 17. člena Statuta Občine Ribnica (Uradni list RS, št. 191/20) je Občinski svet Občine Ribnica na 15. redni seji dne 15. 4. 2021 sprejel
P R A V I L N I K 
o sofinanciranju malih komunalnih čistilnih naprav in hišnih črpališč v Občini Ribnica 
1. člen 
S tem pravilnikom se določijo pogoji in merila ter postopek sofinanciranja malih komunalnih čistilnih naprav (v nadaljevanju: MKČN) in hišnih črpališč v Občini Ribnica.
2. člen 
(1) Občina Ribnica, skladno z Operativnim programom odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode v Občini Ribnica, kot lokalna skupnost, zagotavlja proračunska sredstva za namen sofinanciranja nakupa MKČN (individualnih ali skupinskih), velikosti do 50 PE (populacijskih ekvivalentov) in hišnih črpališč.
(2) Obseg sredstev za sofinanciranje MKČN in hišnih črpališč se določi v proračunu občine za posamezno leto. Sredstva se dodeljujejo do porabe proračunskih sredstev tekočega leta za ta namen.
3. člen 
(1) Do nepovratnih sredstev za namen sofinanciranja MKČN so upravičeni investitorji – fizične osebe s stalnim prebivališčem v Občini Ribnica za obstoječe stanovanjske objekte na delu območja Občine Ribnica, kjer z Operativnim programom odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode v Občini Ribnica ni predvidena izgradnja javnega kanalizacijskega omrežja.
(2) Do nepovratnih sredstev za namen sofinanciranja MKČN so upravičeni tudi investitorji – fizične osebe s stalnim prebivališčem v Občini Ribnica za obstoječe stanovanjske objekte na območjih oziroma aglomeracijah, kjer je z Operativnim programom odvajanja in čiščenja komunalne vode v Občini Ribnica predviden javni kanalizacijski sistem, vendar priključitev na že zgrajeno ali načrtovano javno kanalizacijsko omrežje tehnično ni možna ali ekonomsko ni upravičena.
(3) Do nepovratnih sredstev za namen sofinanciranja hišnih črpališč so upravičeni investitorji – fizične osebe s stalnim prebivališčem v Občini Ribnica za obstoječe stanovanjske objekte na delu območja, kjer se ni možno gravitacijsko priključiti na javno kanalizacijsko omrežje in je potrebno vgraditi hišno črpališče.
(4) Do nepovratnih sredstev niso upravičeni lastniki (fizične osebe) zemljišč, ki za potrebe izgradnje javnega kanalizacijskega omrežja v Občini Ribnica, niso hoteli z Občino Ribnica podpisati pogodbe o ustanovitvi služnostne pravice.
(5) Do nepovratnih sredstev niso upravičeni lastniki (fizične osebe) zemljišč, ki nimajo poravnanih vseh obveznosti do Občine Ribnica ali so v sodnem sporu z Občino Ribnica.
4. člen 
(1) Višina dodeljenih sredstev za sofinanciranje MKČN za posamezen stanovanjski objekt znaša 40 % dejansko upravičenih stroškov brez DDV, vendar ne več kot 1.500,00 EUR za posamezno MKČN.
(2) V primeru izgradnje skupne MKČN za več stanovanjskih objektov različnih upravičencev so do subvencije upravičeni vsi upravičenci skupaj, v višini 50 % dejansko upravičenih stroškov brez DDV, vendar ne več kot 2.200,00 EUR za posamezno MKČN.
(3) Višina dodeljenih sredstev za sofinanciranje hišnega črpališča za posamezen stanovanjski objekt znaša 50 % dejansko upravičenih stroškov brez DDV, vendar ne več kot 1.200,00 EUR za posamezno hišno črpališče.
(4) V primeru izgradnje skupnega hišnega črpališča za več stanovanjskih objektov različnih upravičencev so do subvencije upravičeni vsi upravičenci skupaj, v višini 60 % dejansko upravičenih stroškov brez DDV, vendar ne več kot 2.000,00 EUR za posamezno skupno hišno črpališče.
(5) Upravičenci, ki so podali vlogo v tekočem letu in zaradi porabe sredstev niso prejeli nepovratnih finančnih sredstev, imajo ob ponovni prijavi na razpis prednost pri dodelitvi sredstev.
(6) Za posamezno MKČN in hišno črpališče je možno pridobiti sredstva sofinanciranja občine, ki se dodeljujejo po tem pravilniku le enkrat.
5. člen 
(1) Dejansko upravičeni stroški sofinanciranja so nabava oziroma nakup MKČN in hišnega črpališča brez DDV, ki so nastali po 1. 1. 2018. Montažna ter zemeljska dela niso upravičen strošek. Izgradnja hišnega priključka (tlačnega voda) ni upravičen strošek.
(2) Upravičeni stroški se dokazujejo s plačanimi računi dobavitelja MKČN oziroma hišnega črpališča.
6. člen 
Osnovni pogoji za sofinanciranje MKČN in hišnih črpališč so:
– MKČN mora biti na delu območja Občine Ribnica, kjer z Operativnim programom odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode v Občini Ribnica, ni predvidena izgradnja javnega kanalizacijskega omrežja,
– MKČN je lahko postavljena tudi na območjih oziroma aglomeracijah, kjer je z Operativnim programom odvajanja in čiščenja komunalne vode v Občini Ribnica predviden javni kanalizacijski sistem, vendar mora biti na podlagi soglasja občine oziroma upravljavca gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode razvidno, da objekt ne bo možno iz tehničnih razlogov priključiti na javno kanalizacijo,
– vlagatelj mora biti lastnik zemljišča oziroma imeti pridobljeno pravico graditi,
– objekt, ki bo priključen na MKČN oziroma na hišno črpališče, mora biti zgrajen v skladu z veljavnimi predpisi s področja gradnje in urejanja prostora,
– stanovanjski objekt, ki bo priključen na MKČN oziroma na hišno črpališče, mora imeti veljavno gradbeno dovoljenje. V kolikor je stanovanjski objekt zgrajen pred letom 1967, mora upravičenec predložiti ustrezno potrdilo oziroma dokaz, da ima objekt na podlagi predpisov s področja gradnje, uporabno dovoljenje po samem zakonu,
– MKČN mora imeti pridobljeno poročilo o prvih meritvah za MKČN, ki je izdelano v skladu s predpisom, ki ureja prve meritve in obratovalni monitoring,
– ob zagonu MKČN mora biti ukinjena obstoječa greznica v skladu s pogoji izvajalca javne gospodarske službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode na območju Občine Ribnica,
– vgrajena MKČN mora imeti certifikat oziroma listino o skladnosti izdelka z zahtevami glede doseganja mejnih vrednosti parametrov odpadnih vod, kot jih predpisujejo veljavni zakonski in podzakonski predpisi, ki urejajo področje odvajanja in čiščenja odpadnih voda,
– čistilna naprava mora biti vgrajen in delujoča,
– lokacija MKČN mora omogočati dostop in neovirano praznjenje,
– hišno črpališče mora biti vgrajeno in že priključeno na javno kanalizacijsko omrežje ter mora biti pridobljeno soglasje upravljavca gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode o ustreznosti hišnega črpališča,
– hišno črpališče mora biti zgrajeno v skladu s predpisi, ki urejajo področje odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih voda.
7. člen 
(1) Občina Ribnica vsako leto objavi javni razpis za dodelitev nepovratnih proračunskih sredstev po tem pravilniku, s katerim določi pogoje in postopke ter vsebino vloge za dodelitev nepovratnih proračunskih sredstev. Javni razpis se objavi nas spletni strani Občine Ribnica ter v lokalnem glasilu.
(2) Za dodelitev nepovratnih proračunskih sredstev upravičenec zaprosi s pisno vlogo, ki jo naslovi na Občino Ribnica, Gorenjska cesta 3, 1310 Ribnica. Če vloga ob vložitvi ni popolna, se vlagatelja pozove, naj vlogo v predpisanem roku dopolni. Če tega ne stori, oziroma je vloga kljub dopolnitvi še vedno nepopolna, se vloga s sklepom zavrže.
(3) Vlagatelji lahko oddajo vloge za dodelitev nepovratnih proračunskih sredstev kadarkoli v okviru tekočega proračunskega leta po objavi javnega razpisa, vendar najkasneje do 31. 10. za tekoče leto.
(4) V primeru izgradnje skupne MKČN ali skupnega hišnega črpališča za več stanovanjskih objektov, je nosilec investicije (vlagatelj) tisti, na katerem zemljišču bo MKČN oziroma hišno črpališče zgrajeno. V tem primeru upravičenci medsebojna razmerja uredijo s posebno pogodbo.
8. člen 
(1) Postopek dodeljevanja sredstev izvede tričlanska komisija, imenovana s strani župana za obdobje njegovega mandata.
(2) Komisija obravnava popolne vloge po vrstnem redu njihove vložitve. Komisija na podlagi pregleda popolnih vlog v roku 15 dni pripravi predlog o dodelitvi sredstev.
(3) Na podlagi predloga komisije o dodelitvi proračunskih sredstev, se izda sklep. Zoper sklep je možna pritožba.
(4) O pritožbi zoper odločitev o dodelitvi nepovratnih sredstev odloča župan.
(5) O izidu javnega razpisa se vse prosilce obvesti in pozove k podpisu pogodbe v roku 15 dni od pravnomočnega sklepa o dodelitvi nepovratnih sredstev.
(6) Pogodba o sofinanciranju mora vsebovati pogodbeni stranki, višino sofinanciranja in podrobno opredelitev pravic in obveznosti pogodbenih strank.
9. člen 
Če komisija ali kasnejši nadzor ugotovi, da so bila sredstva dodeljena na podlagi neresničnih ali zavajajočih podatkov v vlogi, ali je prejemnik kršil določila pogodbe ali če so bila pridobljena sredstva nenamensko porabljena, je občina upravičena zahtevati vračilo dodeljenih sredstev. Prejemnik mora na osnovi takšne zahteve občini vrniti prejeta sredstva s pripadajočimi zamudnimi obrestmi od dneva nakazila dalje do vračila.
10. člen 
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o dodelitvi nepovratnih finančnih sredstev za namen nakupa in vgradnje malih čistilnih naprav v Občini Ribnica (Uradni list RS, št. 8/10).
11. člen 
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-0003/2021
Ribnica, dne 15. aprila 2021
Župan 
Občine Ribnica 
Samo Pogorelc

AAA Zlata odličnost