Uradni list

Številka 67
Uradni list RS, št. 67/2021 z dne 30. 4. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 67/2021 z dne 30. 4. 2021

Kazalo

1425. Sklep o lokacijski preveritvi za individualno odstopanje od prostorskih izvedbenih pogojev za del prostorske enote KA-77 na zemljiščih parc. št. 713/9, 713/5, 713/8, 716/2 in 715/13 k.o. 1911 – Kamnik (identifikacijska št. PA: 1814), stran 4151.

  
Na podlagi 127. člena ter 129. in 131. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17) in 17. člena Statuta Občine Kamnik (Uradni list RS, št. 50/15, 20/17 in 61/19) je Občinski svet Občine Kamnik na 16. seji dne 14. 4. 2021 sprejel
S K L E P 
o lokacijski preveritvi za individualno odstopanje od prostorskih izvedbenih pogojev za del prostorske enote KA-77 na zemljiščih parc. št. 713/9, 713/5, 713/8, 716/2 in 715/13 k.o. 1911 – Kamnik (identifikacijska št. PA: 1814) 
1. člen 
S tem sklepom se potrdi lokacijska preveritev z identifikacijsko številko 1814, ki se nanaša na zemljišča parcelnih številk 713/9, 713/5, 713/8, 716/2 in 715/13 vse k.o. 1911 – Kamnik in se po določilih Odloka o zazidalnem (lokacijskem) načrtu B12 Bakovnik in B7 Kovinarska – zahodni del (Uradni list RS, št. 5/05, 25/19 in 82/19; v nadaljnjem besedilu ZN) nahaja v enoti urejanja prostora z oznako KA 77. Elaborat lokacijske preveritve je izdelala družba URBIS d.o.o, Maribor, pod številko 2020-LP-047.
2. člen 
Na območju lokacijske preveritve iz prejšnjega člena se dopusti individualno odstopanje od prostorsko izvedbenega pogoja, določenega v 5. členu v točki 1.1. ZN, tako da se dovoli postavitev stavbe tlorisnih dimenzij 90,00 m x 48,00 m ter vertikalnega gabarita P+1, pod naslednjimi pogoji:
– da se višinsko koto pritličja in zunanjo ureditev določi skladno s priporočili elaborata: Hidrološko-hidravlična presoja vplivov izvedbe ukrepov za zmanjšanje poplavne ogroženosti na območju Titan-Svit v Občini Kamnik – izvedba protipoplavnega zidu, ki ga je izdelal Inštitut za vodarstvo d.o.o., št. proj. P276/15, v novembru 2015, novelacija december 2018;
– da se upošteva dovoz iz Kovinarske ceste in notranjo prometno organizacijo, ki omogoča dovoz do območja FeMS1/2a, kot je prikazano v dopolnjenem osnutku Sprememb in dopolnitev Zazidalnega (lokacijskega) načrta B12 Bakovnik in B7 Kovinarska – zahodni del (sprememba in dopolnitev št. 3) z id. št. 1289.
3. člen 
Ta sklep velja dve leti od datuma uveljavitve. Investitor mora v tem času vložiti popolno vlogo za izdajo gradbenega dovoljenja ali predodločbe. Sklep preneha veljati tudi, če preneha veljati na njegovi podlagi izdano gradbeno dovoljenje ali predodločba.
Ta sklep se vpiše v evidenco lokacijskih preveritev, ki jo Občina Kamnik vodi v skladu z določbami zakona, ki določa urejanje prostora.
4. člen 
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati osmi dan po objavi.
Št. 3500-0002/2020-5/1
Kamnik, dne 14. aprila 2021
Župan 
Občine Kamnik 
Matej Slapar 

AAA Zlata odličnost