Uradni list

Številka 67
Uradni list RS, št. 67/2021 z dne 30. 4. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 67/2021 z dne 30. 4. 2021

Kazalo

1441. Odlok o grbu in zastavi Občine Ribnica, stran 4172.

  
Na podlagi 6. člena Statuta Občine Ribnica (Uradni list RS, št. 191/20) ter 10. in 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 27/08 – odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 – odl. US, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 76/16 – odl. US, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A, 80/20 – ZIUOOPE) je Občinski svet Občine Ribnica na 15. redni seji dne 15. 4. 2021 sprejel
O D L O K 
o grbu in zastavi Občine Ribnica 
I. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen 
S tem odlokom se opredeljuje grafična podoba grba in zastave Občine Ribnica (v nadaljevanju občina) ter pravila o njuni uporabi.
2. člen 
Občina uporablja grb in zastavo kot osnovna elementa prepoznavnosti v komunikacijah z javnostjo. Z njima potrjuje uradnost dokumentov in prostorov, obeležuje državne in lokalne praznike ter utrjuje svojo prepoznavnost v prostoru.
3. člen 
(1) Grb in zastava sta simbola občine in se smeta uporabljati le v obliki in pod pogoji, določenih s tem odlokom.
(2) Grb se uporablja v barvni, črno-beli, črtni ali reliefni upodobitvi, lahko pa se upodobi tudi v drugih grafičnih tehnikah.
(3) Zastavo se uporablja samo v barvni obliki.
4. člen 
Zastavo in grb lahko izdelujejo pravne in fizične osebe, ki imajo registrirano ustrezno dejavnost.
II. ZASTAVA 
5. člen 
(1) Zastava je eden temeljnih in v prostoru najbolj izpostavljenih vidnih obeležij identitete občine in je opisana v nadaljevanju.
(2) Geometrijsko pravilo za oblikovanje zastave je v grafični prilogi, ki je sestavni del tega odloka.
Opis zastave Občine Ribnica 
6. člen 
(1) Opis zastave:
Zastavina ruta ima dve vodoravni barvni progi in grb Občine Ribnica v središču, ki je z zgornjo polovico na modrem polju, s spodnjo polovico pa na zelenem. Višina grba je 2/3 širine zastave. V vodoravni izvedbi zastave je zgornje polje modro in spodnje zeleno. V navpični izvedbi zastave je levo polje modro in desno zeleno. Grb je tako v vodoravni kot v navpični izvedbi zastave vedno obrnjen pokončno.
(2) Barve zastave so:
– modra, PANTONE 300, C100 M56 Y0 K0,
– rdeča, PANTONE Red 032, C0 M91 Y76 K0,
– zelena, PANTONE 361, C82 M3 Y100 K0.
Pravila o uporabi zastave občine 
7. člen
(1) Zastava občine je stalno izobešena pred ali na stavbi, kjer ima sedež Občina Ribnica, skupaj s simboli Republike Slovenije in Evropske unije.
(2) Zastava je stalno izobešena tudi pred, ob ali na poslopjih, kjer je sedež vrtcev, osnovnih šol in drugih javnih zavodov oziroma javnih podjetij, katerih ustanoviteljica je Občina Ribnica.
(3) Zastava je stalno izobešena tudi pred, ob ali na poslopjih, kjer je sedež krajevnih skupnosti.
(4) Zastava se v obliki namizne zastave uporablja v prostorih občine, lahko pa tudi v drugih prostorih ob dogodkih, katerih (so)organizator je Občina Ribnica.
(5) Ko se zastava izobeša skupaj z zastavo Republike Slovenije, veljajo za način izobešanja določbe zakona, ki ureja grb, zastavo ter himno Republike Slovenije.
8. člen 
(1) Zastavo občine se izobesi:
– ob državnih praznikih,
– ob občinskih praznikih in
– ob krajevnih praznikih.
(2) Zastava se lahko izobesi:
– ob mednarodnih, državnih, medobčinskih in občinskih srečanjih, športnih, kulturnih in drugih tekmovanjih, humanitarnih in drugih prireditvah in javnih shodih, katerih (so)organizator ali pokrovitelj je Občina Ribnica ali se na njih predstavlja, oziroma se jih udeležuje,
– ob predstavljanju občine v protokolarnih in promocijskih zadevah,
– v drugih podobnih primerih in ob pogojih, ki jih določa ta odlok.
(3) O uporabi zastave v primerih iz prejšnjega odstavka v dvomu odloči občinska uprava.
9. člen 
(1) Zastava občine se lahko izobesi tudi ob neprazničnih dneh, na prireditvah in drugih pomembnih dogodkih skupaj z zastavami drugih pravnih subjektov. Zastava občine v takih primerih ne sme nikoli biti izobešena v simbolno manj vrednem položaju. Izjema je izobešanje skupaj z zastavo Slovenije in EU, kjer jima odstopi častno mesto.
(2) Zastava se lahko izobesi tudi v drugih krajih Slovenije ali v tujini, če je tam delegacija občine, ki zastopa njene interese ali je na uradnem obisku.
10. člen 
Izobešene zastave se odstranijo najkasneje v 24 urah po prenehanju razloga, zaradi katerega so bile izobešene.
11. člen 
(1) Če je zastava občine izobešena poleg druge zastave, mora biti gledano od spredaj na levi strani. Izjemoma sme biti, gledano od spredaj, na desni strani zastave tuje države ali mednarodne organizacije, kadar je ta zastava izobešena ob uradnem obisku voditelja tuje države oziroma pooblaščenega predstavnika mednarodne organizacije.
(2) Če je zastava občine izobešena skupaj z dvema drugima zastavama, mora biti v sredini.
(3) Če je zastava občine izobešena skupaj z drugimi zastavami, razen, kadar je izobešena skupaj z zastavo Republike Slovenije in EU, in v primerih, določenih z zakonom, je zastava občine:
– če so zastave razvrščene v krogu, v sredini kroga,
– če so zastave razvrščene v polkrogu, v sredini polkroga,
– če so zastave razvrščene v koloni, na čelu kolone,
– če so zastave razvrščene v vrsti, na prvem mestu v vrsti oziroma gledano od spredaj na levi strani.
(4) Ne glede na prvi, drugi in tretji odstavek se zastava občine izobesi na način kot ga določa veljavna zakonodaja, kadar se zastava občine izobesi skupaj z zastavo Republike Slovenije ali zastavo Evropske unije.
III. GRB 
Opis grba občine Ribnica 
12. člen 
(1) Na rdečem polju ščita je srebrna leva lenta, na kateri je modra, poševno-vzpenjajoča riba.
(2) Barve grba so:
– modra, PANTONE 300, C100 M56 Y0 K0,
– rdeča, PANTONE Red 032, C0 M91 Y76 K0.
(3) Geometrijsko pravilo za oblikovanje grba je v grafični prilogi, ki je sestavni del tega odloka.
Pravila uporabe grba občine 
13. člen
(1) Grb občine se uporablja:
– v pečatih, štampiljkah, žigih in v vseh oznakah občinskih organov in krajevnih skupnosti na območju občine,
– na tablah ob vhodu v prostore Občine Ribnica,
– na priznanjih, vabilih, čestitkah, vizitkah in drugih uradnih izkazih, ki jih uporablja Občina Ribnica,
– na spominskih in protokolarnih darilih Občine Ribnica,
– v publikacijah, na promocijskih gradivih in na uradni spletni strani Občine Ribnica.
(2) Grb se lahko uporablja tudi:
– ob predstavljanju Občine Ribnica v protokolarnih zadevah,
– ob mednarodnih, državnih, medobčinskih in občinskih srečanjih, športnih, kulturnih in drugih tekmovanjih, humanitarnih in drugih prireditvah in javnih shodih, katerih (so)organizator ali pokrovitelj je Občina Ribnica ali se na njih predstavlja oziroma se jih udeležuje,
– v drugih podobnih primerih in ob pogojih, ki jih določa ta odlok.
(3) O uporabi grba v primerih iz prejšnjega odstavka v dvomu odloči občinska uprava.
14. člen 
(1) Grb občine se znotraj meja občine v skupini večih pomensko sorodnih grbov uporablja tako, da je postavljen – gledano od spredaj – na častno mesto.
(2) Če se grb občine uporablja z več grbi tujih ali domačih lokalnih skupnosti, njim ustreznimi znaki organizacij ali z drugimi podobnimi znamenji, je grb občine:
– če so grbi razvrščeni v polkrogu – v sredini polkroga,
– če so grbi in znaki razvrščeni v koloni – na čelu kolone,
– če so grbi in znaki razvrščeni v vrsto – na prvem mestu oziroma gledano od spredaj, na levi strani,
– če so grbi in znaki razvrščeni v skupine – na čelu skupine.
(3) Za uporabo grba občine skupaj z grbom Republike Slovenije je potrebno ravnati po določilih zakona, ki ureja grb, zastavo ter himno Republike Slovenije.
IV. SKUPNE DOLOČBE O UPORABI ZASTAVE IN GRBA 
15. člen 
(1) Zastave oziroma grba občine ni dovoljeno uporabljati, če sta poškodovana ali po zunanjosti neprimerna za uporabo.
(2) Zastave in grba ni dovoljeno uporabljati v nasprotju z javnim redom in tako, da se krni ugled občine.
16. člen 
Gospodarske družbe, zavodi, društva, ustanove in druge pravne osebe ter samostojni podjetniki posamezniki lahko zaprosijo, da se jim dovoli uporaba zastave in grba v okviru njihove dejavnosti:
– v njihovem zaščitnem znaku,
– na prireditvah in javnih dogodkih,
– na tiskovinah in spominkih,
– za drug tržni oziroma promocijski namen.
17. člen 
(1) Dovoljenje o uporabi zastave in grba izda občinska uprava.
(2) Vloga za pridobitev dovoljenja mora vsebovati dokumentacijo, iz katere je razvidno ime in naslov uporabnika, namen in čas oziroma trajanje uporabe simbolov ter tehnični in grafični podatki o uporabi.
(3) V dovoljenju se določijo pogoji, pod katerimi se skladno s tem odlokom dovoli uporaba zastave in grba ter namen in rok, v katerem je uporaba dovoljena.
(4) Zoper dovoljenje iz prvega odstavka tega člena je v roku 8 dni možna pritožba, o pritožbi odloča župan.
18. člen 
Dovoljenje o uporabi zastave in grba preneha veljati:
– s potekom roka, za katerega je bilo izdano,
– s preklicem, če se zastave in grba ne uporablja skladno s pogoji in namenom, določenim v dovoljenju ali
– s preklicem, če uporabnik s svojim ravnanjem škoduje ugledu občine.
VI. NADZOR IN KAZENSKE DOLOČBE 
Nadzor
19. člen
(1) Nadzor nad izvajanjem določb tega odloka opravlja Medobčinski inšpektorat občin Dobrepolje, Loški Potok, Ribnica, Sodražica in Velike Lašče.
(2) V primeru nepravilne ali nedovoljene uporabe zastave ali grba na javnih krajih, lahko pristojni inšpekcijski organ odredi takojšnjo odstranitev. Ugovor zoper odločbo ne zadrži njene izvršitve.
Kazenske določbe 
20. člen 
(1) Z globo 1.000 EUR se kaznuje za prekršek pravna oseba ali samostojni podjetnik, če:
– uporablja grb ali zastavo občine brez dovoljenja,
– če uporablja grb ali zastavo v nasprotju z geometrijskimi in likovnimi pravili,
– če je na javni prireditvi uporabil poškodovan grb ali zastavo.
(2) Z globo 300 EUR se za prekršek iz prejšnjega odstavka tega člena kaznuje tudi odgovorna oseba pravne osebe.
(3) Z globo 300 EUR se za prekršek kaznuje vsak posameznik, ki je namerno poškodoval ali onečastil grb ali zastavo oziroma uporablja poškodovan grb ali zastavo občine.
VII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
21. člen 
Grb in zastavo Občine Ribnica, določena v tem odloku, je potrebno začeti uporabljati najkasneje v šestih mesecih po uveljavitvi tega odloka.
22. člen 
Ta odlok prične veljati prtnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenija.
Št. 007-0019/2020
Ribnica, dne 15. aprila 2021
Župan 
Občine Ribnica 
Samo Pogorelc 

AAA Zlata odličnost