Uradni list

Številka 67
Uradni list RS, št. 67/2021 z dne 30. 4. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 67/2021 z dne 30. 4. 2021

Kazalo

Št.4301-56/2020 Ob-2007/21, Stran 997
Na podlagi 24. člena Uredbe o porabi sredstev evropske kohezijske politike v Republiki Sloveniji v programskem obdobju 2014–2020 za cilj naložbe za rast in delovna mesta (Uradni list RS, št. 29/15, 36/16, 58/16, 69/16 – popr., 15/17, 69/17 in 67/18) in 219. člena Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011, 3/13 in 81/16) objavljamo
javni razpis 
za sofinanciranje operacij gradnje novih manjših proizvodnih naprav za proizvodnjo električne energije z izrabo sončne energije (oznaka: JR SE OVE 2021) 
v okviru Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020, prednostne osi Trajnostna raba in proizvodnja energije ter pametna omrežja, prednostne naložbe Spodbujanje proizvodnje in distribucije energije, ki izvira iz obnovljivih virov, specifičnega cilja Povečanje deleža obnovljivih virov energije v končni rabi energije
Ime in sedež posredniškega telesa: Republika Slovenija, Ministrstvo za infrastrukturo, Langusova ulica 4, 1535 Ljubljana, tel. 01/478-80-00, faks 01/478-81-70 (v nadaljevanju: MZI).
Pravna podlaga za izvedbo javnega razpisa:
– Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617,13/18 in 195/20 – odl. US);
– Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2021 in 2022 (ZIPRS2122) (Uradni list RS, št. 174/20 in 15/21 – ZDUOP);
– Proračun Republike Slovenije za leto 2021 (DP2021) (Uradni list RS, št. 75/19 in 174/20);
– Uredba o porabi sredstev evropske kohezijske politike v Republiki Sloveniji v programskem obdobju 2014–2020 za cilj »naložbe za rast in delovna mesta« (Uradni list RS, št. 29/15, 36/16, 58/16, 69/16 – popr., 15/17, 69/17 in 67/18);
– Odločitev o podpori št. 4-2/8/MZI/0 Službe Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko v vlogi organa upravljanja za strukturne sklade in kohezijski sklad št. 3032-37/2021/9, z dne 23. 4. 2021;
– Pravilnik o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011, 3/13 in 81/16);
– Uredba o postopku, merilih in načinih dodeljevanja sredstev za spodbujanje razvojnih programov in prednostnih nalog (Uradni list RS, št. 56/11);
– Zakon o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo in 158/20);
– Uredba o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Uradni list RS, št. 60/06, 54/10 in 27/16);
– Uredba (EU, Euratom) št. 2018/1046 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. julija 2018 o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije, spremembi uredb (EU) št. 1296/2013, (EU) št. 1301/2013, (EU) št. 1303/2013, (EU) št. 1304/2013, (EU) št. 1309/2013, (EU) št. 1316/2013, (EU) št. 223/2014, (EU) št. 283/2014 in Sklepa št. 541/2014/EU ter razveljavitvi Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012;
– Uredba (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o skupnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu, Evropskem kmetijskem skladu za razvoj podeželja in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo, o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo ter o razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006 z vsemi spremembami (v nadaljnjem besedilu: Uredba (EU) št. 1303/2013);
– Uredba (EU) št. 1300/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o Kohezijskem skladu in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1084/2006;
– Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 1011/2014 z dne 22. septembra 2014 o podrobnih pravilih za izvajanje Uredbe (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z vzorci za predložitev nekaterih informacij Komisiji ter o podrobnih pravilih za izmenjavo informacij med upravičenci in organi upravljanja, organi za potrjevanje, revizijskimi organi in posredniškimi organi;
– Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 215/2014 z dne 7. marca 2014 o določitvi pravil za izvajanje Uredbe (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta o skupnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu, Evropskem kmetijskem skladu za razvoj podeželja in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo, o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo v zvezi z metodologijami za določitev podpore ciljem na področju podnebnih sprememb, določitvijo mejnikov in ciljnih vrednosti v okviru uspešnosti ter nomenklaturo kategorij ukrepov za strukturne in investicijske sklade;
– Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 821/2014 z dne 28. julija 2014 o pravilih za uporabo Uredbe (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta glede podrobne ureditve prenosa in upravljanja prispevkov iz programov, poročanja o finančnih instrumentih, tehničnih značilnosti ukrepov obveščanja in komuniciranja za operacije ter sistema za beleženje in shranjevanje podatkov;
– Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 2015/207 z dne 20. januarja 2015 o določitvi podrobnih pravil za izvajanje Uredbe (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z vzorci za poročilo o napredku, predložitev informacij o velikem projektu, skupni akcijski načrt, poročila o izvajanju za cilj »naložbe za rast in delovna mesta«, izjavo o upravljanju, revizijsko strategijo, revizijsko mnenje in letno poročilo o nadzoru ter metodologijo, ki se uporabi pri izvajanju analize stroškov in koristi, ter v skladu z Uredbo (EU) št. 1299/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z vzorcem za poročila o izvajanju za cilj »evropsko teritorialno sodelovanje«;
– Delegirana uredba Komisije (EU) št. 480/2014 z dne 3. marca 2014 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta o skupnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu, Evropskem kmetijskem skladu za razvoj podeželja in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo ter o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo;
– drugi delegirani in izvedbeni akti, ki jih Komisija sprejme v skladu s 149. in 150. členom Uredbe (EU) št. 1303/2013;
– Partnerski sporazum med Slovenijo in Evropsko komisijo za obdobje 2014–2020, št. CCI 2014SI16M8PA001-4.1 z dne 20. 4. 2020 z vsemi spremembami, ki bodo objavljene v času izvajanja pogodbe;
– Operativni program za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020, št. CCI 2014SI16MAOP00, verzija 5.0 z dne 19. 6. 2020 z vsemi spremembami, ki bodo objavljene v času izvajanja pogodbe;
– Smernice za določanje finančnih popravkov, ki jih je treba uporabiti za odhodke, ki jih financira Unija, zaradi neupoštevanja veljavnih pravil o javnem naročanju, z dne 14. 5. 2019 (C(2019) 3452 final), objavljene na spletni strani https://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/informat/2014/GL_corrections_pp_irregularities_SL.pdf in https://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/informat/2014/GL_corrections_pp_irregularities_annex_SL.pdf;
– Smernice o načelih, merilih in okvirnih lestvicah, ki se morajo uporabljati v zvezi s finančnimi popravki, ki jih Komisija izvede v skladu s členoma 99 in 100 Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006 z dne 11. julija 2006;
– Navodila organa upravljanja za finančno upravljanje evropske kohezijske politike cilja Naložbe za rast in delovna mesta v programskem obdobju 2014–2020, marec 2018, objavljena na spletni strani http://www.eu-skladi.si/sl/ekp/navodila, z vsemi spremembami, ki bodo objavljene v času izvajanja pogodbe;
– Navodila organa upravljanja za načrtovanje, odločanje o podpori, spremljanje, poročanje in vrednotenje izvajanja evropske kohezijske politike v programskem obdobju 2014–2020, januar 2020, objavljena na spletni strani http://www.eu-skladi.si/sl/ekp/navodila, z vsemi spremembami, ki bodo objavljene v času izvajanja pogodbe;
– Navodila organa upravljanja o upravičenih stroških za sredstva evropske kohezijske politike v programskem obdobju 2014–2020, marec 2021, objavljena na spletni strani http://www.eu-skladi.si/sl/ekp/navodila, z vsemi spremembami, ki bodo objavljene v času izvajanja pogodbe;
– Navodila organa upravljanja za izvajanje upravljalnih preverjanj po 125. členu Uredbe (EU) št. 1303/2013 programsko obdobje 2014-2020, januar 2020, objavljena na spletni strani http://www.eu-skladi.si/sl/ekp/navodila, z vsemi spremembami, ki bodo objavljene v času izvajanja pogodbe;
– Navodila organa upravljanja na področju komuniciranja vsebin evropske kohezijske politike za programsko obdobje 2014–2020, februar 2021, objavljena na spletni strani http://www.eu-skladi.si/sl/ekp/navodila, z vsemi spremembami, ki bodo objavljene v času izvajanja pogodbe;
– Navodila organa upravljanja in organa za potrjevanje za spremljanje izvajanja operativnega programa z informacijskimi sistemi MFERAC, ISARR2 in RIS eCA, december 2016, objavljena na spletni strani http://www.eu-skladi.si/sl/ekp/navodila, z vsemi spremembami, ki bodo objavljene v času izvajanja pogodbe;
– Smernice organa upravljanja za integracijo načel enakosti spolov, enakih možnosti, nediskriminacije in dostopnosti za invalide pri izvajanju, spremljanju, poročanju in vrednotenju EKP v programskem obdobju 2014–2020, februar 2016, objavljene na spletni strani http://www.eu-skladi.si/sl/ekp/navodila, z vsemi spremembami, ki bodo objavljene v času izvajanja pogodbe;
– Strategije organa upravljanja za boj proti goljufijam cilja Naložbe za rast in delovna mesta za programsko obdobje 2014–2020, marec 2020, objavljene na spletni strani http://www.eu-skladi.si/sl/ekp/navodila, z vsemi spremembami, ki bodo objavljene v času izvajanja pogodbe;
– Navodila organa upravljanja za poročanje in spremljanje nepravilnosti s sredstvi evropske kohezijske politike cilja Naložbe za rast in delovna mesta za programsko obdobje 2014–2020, november 2018, objavljena na spletni strani http://www.eu-skladi.si/sl/ekp/navodila, z vsemi spremembami, ki bodo objavljene v času izvajanja pogodbe;
– Smernice organa za potrjevanje za izvajanje evropske kohezijske politike 2014–2020, april 2019, objavljenih na spletni strani https://www.gov.si/teme/povracila-evropskih-sredstev-v-drzavni-proracun/, z vsemi spremembami, ki bodo objavljene v času izvajanja pogodbe;
– Navodila za uporabo IS e-MA, objavljena na spletni strani https://navodila.ema.arr.gov.si/confluence/, z vsemi spremembami, ki bodo objavljene v času izvajanja pogodbe;
– Energetski zakon (Uradni list RS, št. 60/19 – uradno prečiščeno besedilo, 65/20 in 158/20 – ZURE);
– Zakon o učinkoviti rabi energije (Uradni list RS, št. 158/20);
– Zakon o zadrugah (Uradni list RS, št. 97/09 – uradno prečiščeno besedilo);
– Zakon o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 65/09 – uradno prečiščeno besedilo, 33/11, 91/11, 32/12, 57/12, 44/13 – odl. US, 82/13, 55/15, 15/17, 22/19 – ZPosS, 158/20 – ZIntPK-C in 18/21);
– Zakon o pomoči za reševanje in prestrukturiranje gospodarskih družb in zadrug v težavah (Uradni list RS, št. 5/17);
– Pravilnik o finančnih spodbudah za energetsko učinkovitost, daljinsko ogrevanje in rabo obnovljivih virov energije (Uradni list RS, št. 52/16, 59/16 – popr. in 158/20 – ZURE);
– Shema državne pomoči »Spodbujanje učinkovite rabe energije, daljinskega ogrevanja in rabe obnovljivih virov energije« (št. priglasitve BE01-2399270-2016, št. sheme: SA.46207);
– Uredba o razvrščanju objektov (Uradni list RS, št. 37/18);
– Gradbeni zakon (Uradni list RS, št. 61/17, 72/17 – popr., 65/20 in 15/21 – ZDUOP);
– Uredba o samooskrbi z električno energijo iz obnovljivih virov energije (Uradni list RS, št. 17/19 in 197/20);
– Uredba o manjših napravah za proizvodnjo električne energije iz obnovljivih virov energije ali s soproizvodnjo z visokim izkoristkom (Uradni list RS, št. 14/20);
– Uredba Komisije (EU) št. 651/2014 z dne 17. junija 2014 o razglasitvi nekaterih vrst pomoči za združljive z notranjim trgom pri uporabi členov 107 in 108 Pogodbe;
– Uredba Komisije (EU) 2020/972 z dne 2. julija 2020 o spremembi Uredbe (EU) št. 1407/2013 v zvezi s podaljšanjem njene veljavnosti in o spremembi Uredbe (EU) št. 651/2014 v zvezi s podaljšanjem njene veljavnosti in ustreznimi prilagoditvami;
– Sporočilo Komisije o podaljšanju veljavnosti in spremembah Smernic o regionalni državni pomoči za obdobje 2014–2020, Smernic o državni pomoči za spodbujanje naložb tveganega financiranja, Smernic o državni pomoči za varstvo okolja in energijo za obdobje 2014–2020, Smernic o državni pomoči za reševanje in prestrukturiranje nefinančnih podjetij v težavah, Sporočila o merilih za analizo združljivosti državne pomoči za spodbujanje izvajanja pomembnih projektov skupnega evropskega interesa z notranjim trgom, Sporočila Komisije – Okvir za državno pomoč za raziskave in razvoj ter inovacije in Sporočila Komisije državam članicam o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije za kratkoročno zavarovanje izvoznih kreditov 2020/C 224/02;
– Uredba (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (Splošna uredba o varstvu podatkov);
– Zakon o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo in 177/20);
– Zakon o poslovni skrivnosti (Uradni list RS, št. 22/19);
– Priporočilo organa upravljanja za uporabo orodja ARACHNE v sistemu izvajanja evropske kohezijske politike 2014–2020 cilja Naložbe za rast in delovna mesta, oktober 2018, objavljeno na spletni strani http://www.eu-skladi.si/sl/ekp/navodila, z vsemi spremembami, ki bodo objavljene v času izvajanja pogodbe;
– Uredba o posegih v okolje, za katere je treba izvesti presojo vplivov na okolje (Uradni list RS, št. 51/14, 57/15, 26/17 in 105/20) in
– Direktiva (EU) 2018/2001 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. decembra 2018 o spodbujanju uporabe energije iz obnovljivih virov.
Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je dodelitev finančnih spodbud (nepovratnih sredstev) za sofinanciranje nakupa in vgradnje naprav za proizvodnjo električne energije z izrabo sončne energije, kar vključuje tudi nakup in vgradnjo tovrstnih naprav za namen samooskrbe z električno energijo ter hranilnikov energije (v nadaljevanju: operacija). Finančne spodbude se dodeljujejo kot državne pomoči in so namenjene nakupu in vgradnji naprav za proizvodnjo električne energije z izrabo sončne energije (v nadaljevanju: SE OVE).
Javni razpis za sofinanciranje projektov, ki ga financira Evropska unija, in sicer iz Kohezijskega sklada, se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020, prednostne osi Trajnostna raba in proizvodnja energije ter pametna omrežja, prednostne naložbe Spodbujanje proizvodnje in distribucije energije, ki izvira iz obnovljivih virov, specifičnega cilja Povečanje deleža obnovljivih virov energije v končni rabi energije.
3.1 Upravičeni nameni
V investicijski dokumentaciji (v nadaljevanju: ID) operacije mora biti jasno in nedvoumno razvidno, da gre za upravičen namen po tem javnem razpisu in da operacija izpolnjuje vse pogoje, ki so zahtevani v razpisni dokumentaciji.
Upravičen namen je:
a) nakup in vgradnja naprav za proizvodnjo električne energije z izrabo sončne energije do 10 MW,
b) nakup in vgradnja opreme, ki je neposredno povezana s pridobivanjem električne energije z izrabo sončne energije, hranilnikov energije z močjo, ki je enaka ali manjša od moči vgrajenih naprav za proizvodnjo električne energije z izrabo sončne energije, in priključitev na elektroenergetsko omrežje,
c) stroški storitev strokovnega nadzora gradnje v vrednosti 3 % od upravičenih stroškov operacije,
pri čemer dejavnosti iz točke b) in točke c) predstavljajo upravičen namen le ob sočasni prijavi dejavnosti iz točke a) na javni razpis.
Operacije se izvajajo v skladu z veljavnimi predpisi in Navodili organa upravljanja v Republiki Sloveniji ter veljavnimi predpisi v EU.
V okviru tega javnega razpisa se lahko sofinancira le naložbe, ki izpolnjujejo pogoje Pravilnika o finančnih spodbudah za energetsko učinkovitost, daljinsko ogrevanje in rabo obnovljivih virov energije (Uradni list RS, št. 52/16, 59/16 – popr. in 158/20 – ZURE, v nadaljevanju: Pravilnik). V skladu z navedenim Pravilnikom se sofinanciranje v okviru javnega razpisa izvaja po pravilih državnih pomoči za prijavitelje, ki izpolnjujejo pogoje po 8. in 9. členu Pravilnika.
Državne pomoči so namenjene za naložbe v gradnjo novih naprav za proizvodnjo električne energije z izrabo sončne energije, to je za t.i. začetne naložbe po Pravilniku.
3.2 Upravičeni stroški
Upravičeni stroški so:
a) nakup in vgradnja naprave za pridobivanje električne energije z izrabo sončne energije,
b) nakup in vgradnja hranilnika energije,
c) pripadajoča električna inštalacija in oprema,
d) priprava in izvedba obrtniških in instalacijskih del,
e) strokovni nadzor v vrednosti 3 % od upravičenih stroškov operacije.
Upravičeni stroški so lahko upravičeni le v okviru upravičenega namena. Sofinanciranje ne bo odobreno za nakup rabljenih naprav, pilotnih naprav in prototipnih naprav
Stroški in izdatki so upravičeni, če:
– so z operacijo neposredno povezani, so potrebni za njeno izvajanje in so v skladu s cilji operacije;
– so dejansko nastali; za dela, ki so bila opravljena; za blago, ki je bilo dobavljeno; za storitve, ki so bile izvedene;
– so pripoznani v skladu s skrbnostjo dobrega gospodarja;
– nastanejo in so plačani v obdobju upravičenosti;
– temeljijo na verodostojnih knjigovodskih in drugih listinah;
– so izkazani v skladu z veljavnimi pravili Skupnosti in nacionalnimi predpisi in
– je oprema kupljena in vgrajena s strani tretjih oseb pod tržnimi pogoji, pri čemer za tretje osebe ne morejo šteti osebe, ki so več kot 25 % lastniško ali kapitalsko povezane s prijaviteljem.
Neupravičeni stroški so:
– stroški storitev izdelave investicijske, projektne in ostale potrebne dokumentacije;
– nakup in komunalna priprava zemljišča ter pristojbine za komunalne priključke;
– stroški nakupa objektov;
– stroški ureditve prometnic in manipulacijskih površin;
– stroški začasnih zgradb/provizorijev, stroški ureditve gradbišča;
– naprave ali deli naprav, ki so financirane na lizing;
– stroški najemanja kreditov, zavarovanj itd.;
– skupni stroški strokovnega nadzora gradnje (upravičeni stroški pod tč. c), ki presegajo 3 % upravičenih stroškov operacije;
– vsi davki;
– stroški upravnega postopka, različna svetovanja, pridobivanja dovoljenj, soglasij, priprava vloge za ta javni razpis;
– nepredvidena in dodatna dela;
– nakup rabljene opreme, pilotnih in prototipnih naprav;
– notarski in odvetniški stroški.
3.3 Prijavitelji in upravičenci
Prijavitelji po tem javnem razpisu so gospodarske družbe in samostojni podjetniki posamezniki po Zakonu o gospodarskih družbah in zadruge po Zakonu o zadrugah.
Prijavitelji, ki kandidirajo za državno pomoč, morajo izpolnjevati pogoje iz 12. člena Pravilnika. Prijavitelj postane upravičenec, ko je z njim podpisana pogodba o sofinanciranju.
Prijavitelji morajo skladno s predpisi razpolagati z relevantnimi dovoljenji, pravicami in soglasji, ki jih za potrebe tega javnega razpisa predpisuje Energetski zakon v 52. členu.
Prijavitelj se mora zavedati, da bo v primeru, da bo možen vstop v shemo podpore JARSE1 (v nadaljevanju: agencija), pri določitvi višine podpore za proizvodnjo električne energije iz obnovljivih virov energije in v soproizvodnji elektrike in toplote z visokim izkoristkom agencija upoštevala državno pomoč, ki bo dodeljena na tem javnem razpisu.
1 Javna agencija RS za energijo na podlagi 374. člena Energetskega zakona in 25. člena Uredbe o podporah elektriki, proizvedeni iz obnovljivih virov energije in v soproizvodnji toplote in elektrike z visokim izkoristkom (Uradni list RS, št. 74/16 in 74/20).
Prijavitelji so skladno z 32. členom Energetskega zakona dolžni poročati o doseženih učinkih in obvestiti agencijo o izvedbi projekta.
Prijavitelj ne more biti:
– podjetje, ki proizvaja naprave, ki so del operacije.
Državnih pomoči se ne dodeli za naložbe v naslednje dejavnosti:
– primarno proizvodnjo kmetijskih proizvodov s seznama v Prilogi I k Pogodbi o ustanovitvi Evropske skupnosti (UL C št. 321E z dne 29. 12. 2006, str. 183), plutastih proizvodov in proizvodov, ki posnemajo ali nadomeščajo mleko in mlečne proizvode,
– predelavo in trženje kmetijskih proizvodov v primerih:
a. kadar je znesek državne pomoči določen na podlagi cene oziroma količine takih proizvodov, ki jih je podjetje bodisi kupilo od primarnih proizvajalcev bodisi jih je dalo zadevno podjetje na trg,
b. kadar je državna pomoč pogojena s tem, da se delno ali v celoti prenese na primarne proizvajalce,
– ribištvo in ribogojništvo in akvakultura,
– premogovništvo,
– jeklarstvo,
– promet,
– ladjedelništvo,
– industrija sintetičnih vlaken,
– proizvodnja orožja in streliva,
– izvajanje okoljskih študij t.i. energetski pregledi za velika podjetja,
– zaprtje nekonkurenčnih premogovnikov,
– dejavnosti, povezane z izvozom, ki so neposredno povezane z izvoženimi količinami, z vzpostavitvijo in delovanjem distribucijske mreže ali z drugimi tekočimi stroški v zvezi z izvozno dejavnostjo.
Državnih pomoči se ne dodeli, če:
– je naložbeni projekt za iste upravičene stroške, ki vsebuje elemente državnih pomoči, že sofinanciran iz drugih sredstev državnega, lokalnega proračuna ali proračuna EU in če skupna višina prejetih sredstev iz teh naslovov presega najvišje dovoljene stopnje sofinanciranja, ki jih določajo pravila s področja državnih pomoči,
– je investitor insolventen,
– je investitor v stanju kapitalske neustreznosti v skladu s predpisi o finančnem poslovanju podjetij,
– je zoper investitorja uveden postopek prisilne poravnave, stečajni postopek ali postopek likvidacije,
– je investitor naveden na seznamu podjetij, s katerimi državni organi ne smejo poslovati v skladu z zakonom, ki ureja preprečevanje korupcije,
– ima investitor neporavnane obveznosti do Republike Slovenije,
– ima investitor na dan, ko je bila oddana vloga na javni razpis, zapadle, neplačane obveznosti do Republike Slovenije v zvezi s plačili prispevkov za socialno varnost ali v zvezi s plačili davkov v vrednosti 50 evrov ali več,
– je investitor ob oddaji vloge za dodelitev spodbude v postopku pridobivanja finančne pomoči ali prejema pomoč za reševanje in prestrukturiranje gospodarskih družb v težavah,
– je investitor »podjetje v težavah« v skladu z 18. točko 2. člena Uredbe (EU) št. 651/2014,
– ima investitor neporavnan nalog za vračilo za preveč izplačane pomoči po pravilu de minimis ali državne pomoči na podlagi predhodnega poziva Ministrstva za finance,
– je investitor naslovnik neporavnanega naloga za izterjavo zaradi predhodne odločbe Evropske komisije, ki je pomoč razglasila za nezakonito in nezdružljivo s skupnim trgom.
Pogoji za dodelitev sredstev
4.1 Splošni pogoji
1. Predmet operacije mora biti skladen s predmetom javnega razpisa in določili javnega razpisa in razpisne dokumentacije.
2. Vloga za dodelitev nepovratnih sredstev mora biti predložena v skladu z zahtevami javnega razpisa in razpisne dokumentacije. Razpisna dokumentacija natančno določa vsebino vloge in izhodišča za pripravo vloge.
POGOJI ZA UGOTAVLJANJE UPRAVIČENOSTI
VSEBINA POGOJA ZA UGOTAVLJANJE UPRAVIČENOSTI
ZAHTEVANA DOKAZILA
Spoštovanje zakonodaje
Operacija, za katero bodo dodeljena nepovratna finančna sredstva, mora biti izvedena skladno s predpisi, ki urejajo priključevanje in obratovanje tovrstnih naprav oziroma tehnične zahteve za varno in pravilno delovanje naprave za samooskrbo, ter vsemi drugimi veljavnimi predpisi, ki urejajo to področje. 
Stavba, na katero bo nameščena naprava za proizvodnjo električne energije, mora biti zgrajena skladno z vsemi veljavnimi predpisi s področja graditve objektov. Če je stavba, na katero bo nameščena naprava za proizvodnjo električne energije, kulturnovarstveno zaščitena, ali pa se stavba nahaja na kulturnovarstveno zaščitenem območju, mora vlagatelj pri izvedbi naložbe upoštevati pogoje zaščite, ki veljajo za ta kulturnovarstveni režim. 
V kolikor bo naprava za proizvodnjo električne energije imela električno moč do vključno 1 MW, mora prijavitelj priložiti izjavo, da gradbeno dovoljenje v skladu z Uredbo o manjših napravah za proizvodnjo električne energije iz obnovljivih virov energije ali s soproizvodnjo z visokim izkoristkom ni potrebno. 
V kolikor bo naprava za proizvodnjo električne energije imela električno moč nad 1 MW, je potrebno vlogi priložiti z žigom pravnomočnosti opremljeno gradbeno dovoljenje za zahtevne objekte. Gradbeno dovoljenje se mora glasiti samo na prijavitelja in na prijavljeno investicijo. Iz gradbenega dovoljenja mora biti jasno razvidno, da gre za operacijo, kot je navedena v prijavi. 
V kolikor gre za naprave, ki se uporabljajo za delovanje objekta, kot jih določa Gradbeni zakon, potem gradbeno dovoljenje ni potrebno.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Izjava (velja za naprave 
do moči vključno 1 MW) 
 
 
 
 
Pravnomočno gradbeno dovoljenje 
(velja za naprave moči 
nad 1 MW) 
 
 
 
Dokument, iz katerega 
je razvidna priključna moč objekta (velja za naprave, 
ki se uporabljajo za delovanje objekta)
Soglasje za priključitev
Soglasje za priključitev naprav za proizvodnjo električne energije z izrabo sončne energije na distribucijsko omrežje
Soglasje za priključitev 
Sredstva prijavitelja
Izjava o zagotovljenih sredstvih za izvedbo nakupa
Podpisan obrazec št. 3_Izjava o strinjanju 
in sprejemanju pogojev
Last opreme
Naprav in opreme, ki so predmet sofinanciranja, ni dovoljeno odtujiti oziroma odstraniti najmanj 5 let po izplačilu sredstev sofinanciranja, razen v primeru okvar.
Podpisan obrazec št. 3_Izjava o strinjanju 
in sprejemanju pogojev
Zaključena finančna konstrukcija
Operacija mora imeti zaključeno finančno konstrukcijo oziroma ob upoštevanju virov po tem javnem razpisu zagotovljene vse ostale vire za izvedbo celotne operacije. Če kateri od ostalih virov še ni zagotovljen, mora prijavitelj podati izjavo, da bo sredstva nadomestil iz lastnih virov, v primeru, da ti viri dejansko ne bodo pridobljeni.
Podpisan obrazec št. 3_Izjava o strinjanju 
in sprejemanju pogojev
Začetek izvedbe operacije
Sofinanciranje operacije predstavlja državno pomoč v skladu s Pravilnikom. Izvedba projekta, tj. pričetek gradnje oziroma zavezujoče naročanje opreme, se ne sme začeti pred oddajo vloge na ta javni razpis (pri čemer se nakup zemljišča in pripravljalna dela, kot je pridobivanje dovoljenj in opravljanje predhodnih študij izvedljivosti, ne štejejo za začetek del). Če se izvedba projekta prične, preden bo izpolnjen pogoj iz tega odstavka, celotna operacija ne bo upravičena do državne pomoči. Prijavitelj se mora ne glede na to, da je oddal vlogo na javni razpis, zavedati dejstva, da obstaja možnost, da njegova vloga ne bo odobrena.
Podpisan obrazec št. 3_Izjava o strinjanju 
in sprejemanju pogojev
Možnost sodelovanja
Sredstva na tem javnem razpisu ne more pridobiti prijavitelj, katerega odgovorna oseba (zakoniti zastopnik) je bila obsojena zaradi kateregakoli dejanja, storjenega pri prijavi na katerikoli javni razpis ali pri izvajanju katerekoli pogodbe o sofinanciranju iz javnih sredstev.
Potrdilo o nekaznovanosti odgovorne osebe prijavitelja, ki ni starejše od datuma objave javnega razpisa.
Minimalna višina operacije
Prijavitelj mora izkazati, da je minimalna vrednost operacije 100.000,00 EUR brez DDV. Operacija mora imeti vnaprej določeno trajanje, določen mora biti začetek in konec operacije.
Investicijska dokumentacija
Projektna dokumentacija
Prijavitelj mora izkazati, da je za operacijo, ki se izvaja v okviru tega javnega razpisa, izdelana potrebna projektna dokumentacija (npr. IZP, PZI) skladno s Pravilnikom o podrobnejši vsebini dokumentacije in obrazcih, povezanih z graditvijo objektov (Uradni list RS, št. 36/18, 51/18 – popr. in 197/20).
V kolikor je za operacijo potrebno gradbeno dovoljenje, mora biti vlogi priložen PZI. 
Operacija se lahko izvaja na eni ali več lokacijah.
Projektna dokumentacija
Pravica do postavitve in vgradnje naprave
V kolikor prijavitelj ni lastnik nepremičnine, na kateri bo postavljena naprava, mora izkazati pravico do postavitve in vgradnje naprave.
Ustrezna dokumentacija (npr. izpis iz zemljiške knjige, najemna pogodba, soglasje za postavitev sončne elektrarne s strani lastnika objekta)
Izbira dobaviteljev in izvajalcev ter oddaja naročil
Prijavitelj mora v vlogi predstaviti postopek zbiranja ponudb v skladu z načeli skrbnega gospodarja oziroma skladno z veljavno zakonodajo na področju javnega naročanja (v kolikor je zavezanec za javno naročanje) in utemeljiti predlagano izbiro.
Dokumentacija v zvezi 
z izbiro dobaviteljev 
in izvajalcev oziroma izvedbo javnega naročila, 
če je prijavitelj zavezanec 
za javno naročanje: 
– fotokopija pisnega poziva vsaj trem potencialnim ponudnikom za oddajo ponudb s specifikacijo povpraševanja; v primeru, da je prijavitelj zavezanec za javno naročanje, mora 
na tem mestu priložiti fotokopijo objave javnega naročila na portalu javnih naročil; 
– prejete ponudbe, 
– zapisnik oziroma poročilo o odpiranju ponudb, 
– nezavezujoč osnutek odločitve o izbiri izvajalca.
Prijavitelj mora predložiti podpisano izjavo:
IZJAVA 
O seznanitvi in strinjanju z vsebino Javnega razpisa za sofinanciranje operacij gradnje novih manjših proizvodnih naprav za proizvodnjo električne energije z izrabo sončne (oznaka: JR SE OVE 2021) v okviru Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020, razvojne osi Trajnostna raba in proizvodnja energije ter pametna omrežja, prednostne naložbe Spodbujanje proizvodnje in distribucije energije, ki izvira iz obnovljivih virov energije, specifičnega cilja Povečanje deleža obnovljivih virov energije v končni rabi energije, in o seznanitvi in strinjanju z razpisno dokumentacijo tega javnega razpisa.
O stanju kapitalske ustreznosti po 11. členu Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (Uradni list RS, št. 13/14 – uradno prečiščeno besedilo, 10/15 – popr., 27/16, 31/16 – odl. US, 38/16 – odl. US, 63/16 – ZD-C, 54/18 – odl. US, 69/19 – odl. US, 74/20 – odl. US in 85/20 – odl. US).
Da prijavitelj nima neporavnanih obveznosti do RS.
O izpolnjevanju pogojev iz 12. člena Pravilnika o finančnih spodbudah za energetsko učinkovitost, daljinsko ogrevanje in rabo obnovljivih virov energije (Uradni list RS, št. 52/16, 59/16-popr. in 158/20 – ZURE).
Da prijavitelj ne posluje in nima registrirane dejavnosti s področij, ki so navedena v tretjem in četrtem odstavku 8. člena Pravilnika o finančnih spodbudah za energetsko učinkovitost, daljinsko ogrevanje in rabo obnovljivih virov energije (Uradni list RS, št. 52/16, 59/16 – popr. in 158/20 – ZURE).
Da prijavitelj ni insolventen in ni v postopku pridobivanja finančne pomoči ali prejema pomoči za reševanje in prestrukturiranje gospodarskih družb v težavah ter zoper njega ni uveden postopek prisilne poravnave, stečajni postopek ali postopek likvidacije.
Da prijavitelj ni »podjetje v težavah« v skladu z 18. točko 2. člena Uredbe (EU) št. 651/2014.
Da prijavitelj nima neporavnanih nalogov za vračilo za preveč izplačane pomoči po pravilu de minimis ali državne pomoči na podlagi predhodnega poziva Ministrstva za finance.
Da prijavitelj ni naslovnik neporavnanega naloga za izterjavo zaradi predhodne odločbe Evropske komisije, ki je pomoč razglasila za nezakonito in nezdružljivo s skupnim trgom.
Da ima prijavitelj zagotovljene vse ostale vire za izvedbo celotne operacije oziroma bo v primeru, da ti viri dejansko ne bodo pridobljeni, sredstva pridobil iz lastnih virov.
O hranjenju dokumentacije v zvezi z operacijo v skladu z veljavnimi predpisi (Zakon o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva ter arhivih (Uradni list RS, št. 30/06 in 51/14) in Uredba (EU) št. 1303/2013) še 10 let po zaključku operacije za potrebe revizije oziroma kot dokazila za potrebe bodočih preverjanj.
O dostopnosti dokumentacije operacije posredniškemu organu, organu upravljanja, revizijskemu organu in drugim nadzornim organom.
O seznanitvi s posledicami, ki bi nastale ob ugotovitvi dvojnega financiranja posamezne operacije, neupoštevanja veljavne zakonodaje in navodil v vseh postopkih izvajanja operacije ali če delež sofinanciranja operacije preseže maksimalno dovoljeno stopnjo.
O vodenju ločene knjigovodske evidence operacije.
O seznanitvi z elektronsko ali drugačno objavo imena operacije, naziva upravičenca in zneska javnih sredstev, ki so bila dodeljena operaciji.
Da bo prijavitelj glede informiranja in obveščanja javnosti upošteval zahteve, ki jih narekujejo 115. in 166. člen Uredbe Sveta (EU) št. 1303/2013 in veljavna Navodila organa upravljanja na področju komuniciranja vsebin evropske kohezijske politike v programskem obdobju 2014–2020 in so objavljena na spletni strani http://www.eu-skladi.si.
Da pred vložitvijo vloge prijavitelj še ni pričel z izvajanjem gradbenih del ali z zavezujočim naročanjem opreme.
Da bo operacijo zaključil skladno s terminskim načrtom, opredeljenim v obrazcu št. 2 razpisne dokumentacije, za dokončanje GOI del, vendar najkasneje v enem letu po podpisu pogodbe o sofinanciranju oziroma najkasneje do 31. 10. 2023 (velja načelo, kar pride prej).
Da bo še pet let po zaključku operacije ministrstvu letno v postavljenem roku pisno poročal o doseženih kazalnikih.
Da se zaveže k upoštevanju zakonodaje s področja integritete in preprečevanja korupcije (Zakon o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo in 158/20)).
Da bo najkasneje 1 mesec po izplačilu zadnjega zahtevka za izplačilo dostavil končno poročilo o operaciji.
Da bo skladno s pogodbo o sofinanciranju vnesel zahtevane informacije/podatke v informacijski sistem, ki je potreben za izvajanje in spremljanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020.
Da bo oprema kupljena in vgrajena s strani tretjih oseb pod tržnimi pogoji in da operacija ne zajema stroškov storitev zunanjih izvajalcev, v kolikor je: 
– zunanji izvajalec povezana družba po pravilih zakona, ki ureja gospodarske družbe, ali 
– zakoniti zastopnik upravičenca ali njegov družinski član: 
– udeležen kot poslovodja, član poslovodstva ali zakoniti zastopnik zunanjega izvajalca 
– ali je neposredno ali preko drugih pravnih oseb v več kot petindvajset odstotnem deležu udeležen pri ustanoviteljskih pravicah, upravljanju ali kapitalu zunanjega izvajalca.
Operacija, za katero bodo dodeljena nepovratna finančna sredstva, mora biti izvedena skladno s predpisi, ki urejajo priključevanje in obratovanje tovrstnih naprav oziroma tehnične zahteve za varno in pravilno delovanje naprave za samooskrbo ter vsemi drugimi veljavnimi predpisi, ki urejajo to področje. 
Stavba, na katero bo nameščena naprava za proizvodnjo električne energije, mora biti zgrajena skladno z vsemi veljavnimi predpisi s področja graditve objektov. Če je stavba, na katero bo nameščena naprava za proizvodnjo električne energije, kulturnovarstveno zaščitena, ali pa se stavba nahaja na kulturnovarstveno zaščitenem območju, mora vlagatelj pri izvedbi naložbe upoštevati pogoje zaščite, ki veljajo za ta kulturnovarstveni režim. 
V kolikor bo naprava za proizvodnjo električne energije imela električno moč do vključno 1 MW, mora prijavitelj k vlogi priložiti izjavo, da gradbeno dovoljenje v skladu z Uredbo o manjših napravah za proizvodnjo električne energije iz obnovljivih virov energije ali s soproizvodnjo z visokim izkoristkom ni potrebno. V kolikor bo naprava za proizvodnjo električne energije imela električno moč nad 1 MW, je potrebno vlogi priložiti z žigom pravnomočnosti opremljeno gradbeno dovoljenje za zahtevne objekte, potrebno za izvedbo investicije, in izjavo odgovorne osebe, da ima za začetek investicije pridobljena vsa potrebna pravnomočna gradbena dovoljenja. Gradbeno dovoljenje se mora glasiti samo na prijavitelja in na prijavljeno investicijo. Iz gradbenega dovoljenja mora biti jasno razvidno, da gre za operacijo, kot je navedena v prijavi. 
V kolikor gre za naprave, ki se uporabljajo za delovanje objekta, kot jih določa Gradbeni zakon, potem gradbeno dovoljenje ni potrebno
Da bo prijavitelj dostavil izjavo o zagotovljenih sredstvih za izvedbo nakupa.
Da naprav in opreme, ki so bile predmet sofinanciranja, ni dovoljeno odtujiti oziroma odstraniti najmanj 5 let po izplačilu sredstev sofinanciranja, razen v primeru okvare.
4.2 Posebni pogoji
1. Za operacije mora biti izdelana in s strani odgovorne osebe prijavitelja potrjena ID, izdelana skladno z Uredbo o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Uradni list RS, št. 60/06, 54/10 in 27/16). ID ne sme biti starejša od enega leta in mora jasno izkazovati namen in izpolnjevanje vseh pogojev in zahtev, navedenih v javnem razpisu in razpisni dokumentaciji; dokument ne sme izkazovati namena, ki bi bil v nasprotju z usmeritvami in cilji kohezijske politike EU in pravili izvajanja kohezijske politike v Republiki Sloveniji.
2. Iz ID mora biti razvidna tudi razčlenitev operacije na upravičene stroške do sofinanciranja in neupravičene stroške.
3. Izpolnjevanje pogojev se bo preverjalo ob vložitvi vloge na javni razpis ter pred izdajo sklepa o izboru in pred podpisom pogodbe o sofinanciranju operacije. V kolikor se v kateri izmed naštetih faz ugotovi, da vsi pogoji niso izpolnjeni, pogodba o sofinanciranju ne bo podpisana. V primeru, da se ugotovi neizpolnjevanje pogojev med izvedbo operacije po podpisu pogodbe, lahko sofinancer odstopi od pogodbe in zahteva vračilo vseh izplačanih sredstev skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi.
4. Oddaja naročil
Prijavitelj, ki ni naročnik po ZJN-3, mora upoštevati načelo zagotavljanja konkurence med ponudniki in načelo skrbnega gospodarja. Za naročila opreme in storitev je potrebno pridobiti najmanj 3 ponudbe od tretjih oseb. Ponudbe predstavljajo del dokumentacije o operaciji. V primeru neupoštevanja teh načel lahko pride do zavrnitve vloge. V primeru, da ni mogoče pridobiti več kot ene ponudbe, je prijavitelj dolžan priložiti pisno obrazložitev.
Prijavitelj, ki je naročnik po ZJN-3, mora upoštevati določila tega zakona. Prijavitelj bo dokumentacijo o celotnem postopku javnega naročanja priložil k vlogi (skupaj z osnutkom sklepa). V primeru, da dobavitelji opreme in izvajalci, ki bodo izvajali predmet operacije, ne bodo izbrani po postopku, skladnem z veljavno zakonodajo s področja javnega naročanja, se vloga zavrne.
Merila za izbiro operacij
Predlagane operacije, ki bodo izpolnjevale pogoje upravičenosti, se bodo presojale na podlagi meril za ocenjevanje. Merila za ocenjevanje operacij so določena na podlagi Meril za izbor operacij v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike za obdobje 2014–2020.
1. Spremljanje proizvodnje električne energije
Omogočanje, da uporabnik on-line spremlja proizvodnjo električne energije;
DA
5 točk
NE
0 točk
2. Nazivna moč naprav za proizvodnjo električne energije z izrabo sončne energije
Od vključno 0 do 80 [kW] 
0 točk
Od vključno 80 do vključno 499,99 [kW] 
od 0,01 do 7,49 točke
Y = 0,0178 * X1 – 1,4098
Od vključno 500 do vključno 999,99 [kW] 
od 7,5 do 9,99 točke
Y = 0,00498 * X1 + 5,01
Od vključno 1000 ali več [kW] 
10 točk
3. Stroškovna učinkovitost naprav za proizvodnjo električne energije z izrabo sončne energije
Od vključno 0 do 1000 [€/kW]
10 točk
Od vključno 1000 do vključno 1499,99 [€/kW]
od 9,99 do 4 točke
Y = – 0,01198 * X2 + 21,97
Od vključno 1500 do vključno 2499,99 [€/kW]
od 3,99 do 0,01 točke
Y = – 0,00398 * X2 + 9,96
Od vključno 2500 [€/kW] ali več
0 točk
Pri tem je:
Y – točke
X1 – nazivna moč naprav za proizvodnjo električne energije z izrabo sončne energije
X2 – razmerje med upravičenimi stroški [€] in močjo [kW] instaliranih naprav za proizvodnjo električne energije – upravičeni strošek na kW instalirane nazivne moči naprav za proizvodnjo električne energije z izrabo sončne energije
Najvišje možno skupno število točk je 25.
Pri vnosu podatkov in izračunu točk za posamezen kazalnik se vrednosti zaokrožujejo na dve decimalki, pri čemer se vrednosti od 0 do 4 zaokrožijo navzdol, vrednosti od 5 do 9 pa navzgor.
Višje število skupnih točk pomeni višjo uvrstitev na listi operacij, ki bodo sofinancirane.
Vloga mora doseči minimalno vsaj 7,5 točk, drugače se zavrne.
Sredstva na javnem razpisu lahko ostanejo nerazporejena, v kolikor ne zadoščajo za pokrivanje celotnega planiranega sofinanciranja, opredeljenega v finančni konstrukciji vloge, ki bi bila naslednja upravičena do sofinanciranja.
Razpoložljiva sredstva in višina sofinanciranja
6.1 Razpoložljiva sredstva po tem javnem razpisu
Sredstva za finančne spodbude so zagotovljena v državnem proračunu na postavkah namenskih sredstev EU za kohezijsko politiko. Višina nepovratnih sredstev, ki je na razpolago za sofinanciranje operacij po tem javnem razpisu, znaša 5.000.000,00 EUR v obdobju 2021 do 2023. Ob predhodnem soglasju Organa upravljanja je sredstva na razpisu mogoče spremeniti/povečati/zmanjšati. Morebitna sprememba bo objavljena v Uradnem listu RS kot sprememba oziroma dopolnitev javnega razpisa.
V proračunu Republike Slovenije so sredstva zagotovljena v letih 2021, 2022 in 2023 na proračunski postavki PP 160327 PN4.2-Obnovljivi viri energije-14-20-KS-EU.
Sredstva za finančne spodbude v celoti prispeva Kohezijski sklad.
Programsko območje je celotna Slovenija.
6.2 Višina sofinanciranja
S sredstvi evropske kohezijske politike bo sofinanciranih 20 % upravičenih stroškov operacije, vendar ne več kot 200,00 EUR na 1 kW instalirane nazivne električne moči.
Sredstva lastne udeležbe v višini 80 % ali več upravičenih stroškov in sredstva za vse neupravičene stroške mora zagotavljati upravičenec.
Sredstva se upravičencu nakažejo na osnovi vsakega posameznega zahtevka za izplačilo.
Upravičenec mora zahtevek za izplačilo pripraviti in posredovati v informacijskem sistemu e-MA organa upravljanja, skladno z 11. členom pogodbe o sofinanciranju in veljavnimi navodili, objavljenimi na spletni strani http://www.eu-skladi.si/sl/ekp/navodila, na način, naveden v navodilih. Obvezne elektronske priloge so:
– vmesno oziroma končno poročilo o izvajanju operacije;
– poročilo o doseganju kazalnikov;
– računi in potrjene gradbene situacije (navedba oznake/tipa opreme, v primeru sestavljenih naprav, natančna specifikacija posameznih komponent, ki sestavljajo celoto, specifikacija izvedenih gradbenih del) ter dokazila o plačilu (potrjen bančni izpisek, potrjena kompenzacija);
– pogodbe z dobavitelji opreme oziroma izvajalci gradbenih in obrtniških del, nadzora ali naročilnice;
– dokazilo, da je kupljena oprema nova (razvidno leto izdelave – garancije, certifikati, tehnične specifikacije, potrdila proizvajalcev);
– dokazilo o vodenju ločenega knjigovodstva za operacijo (izpis stroškovnega mesta);
– fotografije o izvajanju operacije (JPG format primerne velikosti in ločljivosti; vidna morajo biti dela, na katera se nanaša zahtevek za izplačilo);
– dokumentacija o celotnem postopku javnega naročanja, v kolikor je prijavitelj zavezanec za javno naročanje.
V primeru, da upravičenci niso zavezanci za javno naročanje, mora biti v zahtevku za izplačilo priložen račun, izdan na podlagi tiste ponudbe, ki jo je vlagatelj vloge izbral pred oddajo vloge na javni razpis v postopku izbire dobavitelja oziroma pridobivanja ponudb. Izvedba mora biti skladna v vseh postavkah in v isti višini, kot znaša izbrana ponudba.
Upravičencu se sredstva nakažejo le na podlagi pravočasno prejetega popolnega zahtevka za izplačilo.
Višina stroškov, ki se povrnejo na podlagi posameznega zahtevka za izplačilo, je določena z višino v zahtevku izkazanih upravičenih izdatkov in ob upoštevanju 20 % odobrenega deleža sofinanciranja. Vsota nakazanih sredstev na osnovi posameznih zahtevkov za izplačilo ne sme presegati skupne odobrene višine finančne spodbude. Upravičenec v enem letu lahko izstavi največ tri zahtevke, glede na terminski načrt.
MZI in prijavitelj bosta sklenila pogodbo o sofinanciranju na podlagi sklepa o dodelitvi nepovratnih sredstev.
Sredstva za vse neupravičene stroške mora v celoti zagotoviti upravičenec. Slednje velja tudi za eventualno povečane upravičene stroške.
Obdobje upravičenosti stroškov in obdobje za porabo sredstev
7.1 Obdobje upravičenosti stroškov in izdatkov
Odobrena operacija mora biti fizično in finančno zaključena v enem letu po podpisu pogodbe oziroma najkasneje do 31. 10. 2023 (velja načelo, kar pride prej).
Stroški so upravičeni do sofinanciranja, če nastanejo v obdobju od oddaje vloge na ta razpis do enega leta po podpisu pogodbe oziroma najkasneje do 31. 10. 2023.
Izdatki so upravičeni do sofinanciranja, če nastanejo v obdobju od oddaje vloge na ta razpis do enega leta po podpisu pogodbe oziroma najkasneje do 31. 10. 2023.
Rok zaključka operacije je v primeru dokazane višje sile mogoče podaljšati, v kolikor obstajajo proračunske zmožnosti oziroma še prosta sredstva tega javnega razpisa. Podaljšanje po 31. 10. 2023 ni več mogoče.
7.2 Obdobje za porabo sredstev
S tem javnim razpisom se razpisujejo sredstva v obdobju 2021, 2022 in 2023.
V vlogi na javni razpis je treba časovno opredeliti porabo, ki jo prijavitelji načrtujejo v letu/letih izvajanja naložbe, glede na rok 31. 10. za izstavitev zahtevka/ov za tekoče leto.
Obdobje, v katerem morajo biti porabljena dodeljena sredstva iz tega javnega razpisa, se zaključi 31. 12. 2023.
Rok, do katerega morajo biti oddane vloge
Vloga, izdelana v skladu z določili in navodili iz razpisne dokumentacije, mora biti dostavljena na naslov: Ministrstvo za infrastrukturo, Langusova ulica 4, 1535 Ljubljana.
Vloga mora biti oddana v zaprti ovojnici, ki je na sprednji strani opremljena z naslovom MZI (kot zgoraj), oznako »Ne odpiraj! – Vloga OP EKP – Gradnja novih manjših proizvodnih naprav za proizvodnjo električne energije z izrabo sončne energije – JR SE OVE 2021« ter polnim naslovom prijavitelja v levem zgornjem kotu ovojnice. Razpisni dokumentaciji je priložen vzorec pravilne opreme ovojnice za prijavo na javni razpis (Obrazec 6), ki ga lahko prijavitelj (izpolnjenega) nalepi na sprednjo stran ovojnice. Nepravilno označena ovojnica ne bo obravnavana in bo vrnjena prijavitelju.
V vlogi mora prijavitelj predložiti ustrezno izpolnjene obrazce in dokumente (v nadaljevanju: dokumenti) skladno z razpisno dokumentacijo. Celotno vlogo mora prijavitelj oddati tudi v elektronski obliki na USB mediju (skenirani originalni dokumenti), elektronska Obrazca št. 1, 2 ter 2.1 pa dodatno še izpolnjena in shranjena v izvorni elektronski obliki.
Mapo(-e) oziroma fascikel(-le) z vlogo ter USB medij je potrebno oddati v zaprti ovojnici. Če je map ali fasciklov več, se lahko vlogo predloži v več ovojnicah; v tem primeru je potrebno vsako ovojnico označiti s številko ovojnice in skupnim številom ovojnic.
Posamezna vloga lahko obravnava največ eno operacijo. Kadar prijavitelj na javni razpis prijavlja več operacij, pripravi vlogo za vsako operacijo posebej in vloge predloži v ločenih ovojnicah.
Vloge za prvo odpiranje morajo biti oddane najkasneje do 4. 6. 2021, sicer bodo odprte ob naslednjem odpiranju vlog. V kolikor naslednjega odpiranja ne bo zaradi porabe sredstev na predhodnem odpiranju, bodo vloge s sklepom zavržene.
Rok za oddajo vlog na drugo odpiranje je 10. 9. 2021. Vloge, ki bodo prispele za drugo odpiranje, bodo obravnavane le v primeru, če razpisana sredstva ne bodo porabljena na prvem odpiranju, o čemer bo MZI na spletni strani ministrstva objavil posebno obvestilo o porabi sredstev. Vloge, prejete za drugo odpiranje po objavi obvestila o porabi sredstev, bodo zavržene kot prepozne ter vrnjene prijavitelju.
Rok za oddajo vlog na tretje odpiranje je 26. 11. 2021. Vloge, ki bodo prispele za tretje odpiranje, bodo obravnavane le v primeru, če razpisana sredstva ne bodo porabljena na prvem in drugem odpiranju, o čemer bo MZI na spletni strani ministrstva objavil posebno obvestilo o porabi sredstev. Vloge, prejete za tretje odpiranje po objavi obvestila o porabi sredstev, bodo zavržene kot prepozne ter vrnjene prijavitelju.
Rok za oddajo vlog na četrto odpiranje je 25. 2. 2022. Vloge, ki bodo prispele za četrto odpiranje, bodo obravnavane le v primeru, če razpisana sredstva ne bodo porabljena na prvem, drugem in tretjem odpiranju, o čemer bo MZI na spletni strani ministrstva objavil posebno obvestilo o porabi sredstev. Vloge, prejete za četrto odpiranje po objavi obvestila o porabi sredstev, bodo zavržene kot prepozne ter vrnjene prijavitelju.
Javni razpis je odprt do porabe sredstev oziroma najkasneje do 25. 2. 2022.
Odpiranje in dopolnjevanje vlog
Vse pravilno in pravočasno oddane vloge se bodo odpirale po zaporedju vložitve. Odpiranje vlog, ki ne bo javno, bo izvedla komisija MZI v prostorih MZI, Langusova ulica 4, Ljubljana, najkasneje v roku 8 dni od poteka roka za oddajo vlog.
Pozivanje k dopolnitvi vlog bo izvedeno v roku 8 dni od odpiranja posamezne vloge. Prijavitelji bodo lahko vlogo dopolnjevali v roku 15 dni od prejema poziva za dopolnitev vloge. Dopolnjevanje vlog je namenjeno zagotovitvi morebitnih manjkajočih dokumentov, ki bodo izkazovali izpolnjevanje pogojev ob izteku roka za oddajo vloge na javni razpis. Dopolnitev formalno nepopolne vloge je mogoča le enkrat. Nepopolna vloga, ki jo prijavitelj v zahtevanem roku ne dopolni, se zavrže.
10 Obveščanje o izboru: prijavitelji bodo o rezultatih javnega razpisa obveščeni v roku 90 dni od skrajnega roka za dopolnjevanje vlog. Prijavitelji, ki bodo prejeli sklep o dodelitvi nepovratnih sredstev, bodo morali v roku 8 dni od prejema poziva pristopiti k podpisu pogodbe o sofinanciranju, sicer se bo štelo, da so umaknili vlogo.
11 Razpisna dokumentacija: brezplačno razpisno dokumentacijo lahko prosilci dobijo na spletnih straneh »http://www.energetika-portal.si/javne-objave/«. Potencialni prijavitelji jo lahko naročijo tudi s pisnim zahtevkom po elektronski pošti na naslov: mzi.jr-ove@gov.si do objave o porabi sredstev.
12 Dodatne informacije: morebitna vprašanja je mogoče posredovati po elektronski pošti na naslov: mzi.jr-ove@gov.si, pri čemer v »Zadevo« sporočila navedite sklic na javni razpis (JR SE OVE 2021).
Ministrstvo za infrastrukturo 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti