Uradni list

Številka 67
Uradni list RS, št. 67/2021 z dne 30. 4. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 67/2021 z dne 30. 4. 2021

Kazalo

1428. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Galerija – Muzej Lendava – Galéria – Múzeum Lendva, stran 4152.

  
Na podlagi 21. in 61. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE), 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP), 26. in 31. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 – uradno prečiščeno besedilo, 56/08, 4/10, 20/11, 111/13, 68/16, 61/17 in 21/18 – ZNOrg) in 18. člena Statuta Občine Lendava (Uradni list RS, št. 32/17, 5/19 in 37/19), po predhodnem soglasju sveta Madžarske samoupravne narodne skupnosti Občine Lendava z 14. korespondenčne seje z dne 12. 4. 2021 je Občinski svet Občine Lendava na 17. redni seji dne 14. 4. 2021 sprejel
O D L O K 
o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Galerija – Muzej Lendava – Galéria – Múzeum Lendva 
1. člen 
V Odloku o ustanovitvi javnega zavoda Galerija – Muzej Lendava – Galéria – Múzeum Lendva (Uradni list RS, št. 45/09 in 16/18) se v tretji alineji prvega odstavka 16. člena črta besedilo: »župan« ter se nadomesti z besedilom »občinski svet«.
2. člen 
V tretjem odstavku 16. člena odloka se črta dosedanje besedilo in se nadomesti z novim besedilom, ki se sedaj glasi: »Na prvi konstitutivni seji člani izmed sebe izvolijo predsednika in namestnika.«
3. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 014-0027/2009-7
Lendava, dne 14. aprila 2021
Župan 
Občine Lendava 
Janez Magyar 

AAA Zlata odličnost