Uradni list

Številka 67
Uradni list RS, št. 67/2021 z dne 30. 4. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 67/2021 z dne 30. 4. 2021

Kazalo

1440. Zaključni račun proračuna Občine Ribnica za leto 2020, stran 4170.

  
Na podlagi tretjega odstavka 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 13/18 in 195/20 – odl. US), 83. člena Statuta Občine Ribnica (Uradni list RS, št. 191/20) in 62. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Ribnica (Uradni list RS, št. 191/20) je Občinski svet Občine Ribnica na 15. redni seji dne 15. 4. 2021 sprejel
Z A K L J U Č N I   R A Č U N 
proračuna Občine Ribnica za leto 2020 
1. člen
Sprejme se Zaključni račun proračuna Občine Ribnica za leto 2020.
2. člen 
Zaključni račun proračuna Občine Ribnica za leto 2020 sestavljata splošni in posebni del. V splošnem delu je podan podrobnejši prikaz predvidenih in realiziranih prihodkov in odhodkov oziroma prejemkov in izdatkov iz bilance prihodkov in odhodkov, računa finančnih terjatev in naložb ter računa financiranja, v posebnem delu pa prikaz predvidenih in realiziranih odhodkov in drugih izdatkov proračuna Občine Ribnica za leto 2020. Sestavni del zaključnega računa je tudi Načrt razvojnih programov, v katerem je podan prikaz podatkov o načrtovanih vrednostih posameznih projektov, njihovih spremembah tekom leta 2020 ter o njihovi realizaciji v tem letu.
3. člen 
Splošni del Zaključnega računa na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih:
KONTO
ZAKLJUČNI RAČUN 2020
V EUR
A.
BILANCA PRIHODKOV 
IN ODHODKOV
I.
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)
10.949.179
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
8.168.994
70
DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+706) 
7.198.192
700
DAVKI NA DOHODEK 
IN DOBIČEK
6.292.277
7000
DOHODNINA
6.292.277
703
DAVKI NA PREMOŽENJE
670.121
7030
DAVKI NA NEPREMIČNINE
499.416
7031
DAVKI NA PREMIČNINE
1.544
7032
DAVKI NA DEDIŠČINE IN DARILA
73.759
7033
DAVKI NA PROMET NEPREMIČNIN IN NA FINANČNO PREMOŽENJE
95.402
704
DOMAČI DAVKI NA BLAGO 
IN STORITVE
232.258
7044
DAVKI NA POSEBNE STORITVE
2.628
7047
DRUGI DAVKI NA UPORABO BLAGA IN STORITEV
229.629
706
DRUGI DAVKI
3.537
7060
DRUGI DAVKI
3.537
71
NEDAVČNI PRIHODKI (710+711+712+713+714)
970.802
710
UDELEŽBA NA DOBIČKU 
IN DOHODKI OD PREMOŽENJA 
663.128
7100
PRIHODKI OD UDELEŽBE 
NA DOBIČKU IN DIVIDEND 
TER PRESEŽKOV PRIHODKOV NAD ODHODKI
155.881
7103
PRIHODKI OD PREMOŽENJA
507.247
711
TAKSE IN PRISTOJBINE
11.296
7111
UPRAVNE TAKSE 
IN PRISTOJBINE
11.296
712
GLOBE IN DRUGE DENARNE KAZNI 
32.343
7120
GLOBE IN DRUGE DENARNE KAZNI
32.343
713
PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV
50.946
7130
PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV
50.946
714
DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI
213.088
7141
DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI
213.088
72
KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722)
280.994
720
PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV
178.503
7200
PRIHODKI OD PRODAJE ZGRADB IN PROSTOROV
178.503
721
PRIHODKI OD PRODAJE ZALOG
0
722
PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ 
IN NEOPREDMETENIH SREDSTEV
102.491
7220
PRIHODKI OD PRODAJE KMETIJSKIH ZEMLJIŠČ 
IN GOZDOV
23.116
7221
PRIHODKI OD PRODAJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ
69.384
7222
PRIHODKI OD PRODAJE PREMOŽENJSKIH PRAVIC 
IN DRUGIH NEOPREDMETENIH SREDSTEV
9.991
73
PREJETE DONACIJE (730+731)
2.614
730
PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV 
2.614
7300
PREJETE DONACIJE IN DARILA OD DOMAČIH PRAVNIH OSEB
2.000
7301
PREJETE DONACIJE N DARILA OD DOMAČIH FIZIČNIH OSEB
614
731
PREJETE DONACIJE IZ TUJINE
0
74
TRANSFERNI PRIHODKI (740+741) 
2.496.578
740
TRANSFERNI PRIHODKI 
IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ
1.133.602
7400
PREJETA SREDSTVA 
IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA
1.061.435
7401
PREJETA SREDSTVA 
IZ OBČINSKIH PRORAČUNOV
60.667
7403
PREJETA SREDSTVA IZ JAVNIH SKLADOV
11.500
741
PREJETA SREDSTVA 
IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA 
IZ SREDSTEV PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE
1.362.976
7411
PREJETA SREDSTVA 
IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA 
IZ SREDSTEV PRORAČUNA EU ZA IZVAJANJE SKUPNE KMETIJSKE IN RIBIŠKE POLITIKE
26.603
7413
PREJETA SREDSTVA 
IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA 
IZ SREDSTEV PRORAČUNA EU 
IZ KOHEZIJSKEGA SKLADA
1.336.373
II.
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
11.664.030
40
TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+409)
2.869.117
400
PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM
758.049
4000
PLAČE IN DODATKI
620.336
4001
REGRES ZA LETNI DOPUST
23.758
4002
POVRAČILA IN NADOMESTILA
28.164
4003
SREDSTVA ZA DELOVNO USPEŠNOST
40.063
4004
SREDSTVA ZA NADURNO DELO
11.412
4005
PLAČE ZA DELO NEREZIDENTOV PO POGODBI
33.623
4009
DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM
693
401
PRISPEVKI DELODAJALCEV 
ZA SOCIALNO VARNOST
117.770
4010
PRISPEVEK ZA POKOJNINSKO 
IN INVALIDSKO ZAVAROVANJE
58.753
4011
PRISPEVEK ZA ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE
47.880
4012
PRISPEVEK ZA ZAPOSLOVANJE
445
4013
PRISPEVEK ZA STARŠEVSKO VARSTVO
675
4015
PREMIJE KOLEKTIVNEGA DODATNEGA POKOJNINSKEGA ZAVAROVANJA, NA PODLAGI ZKDPZJU
10.017
402
IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE 
1.943.463
4020
PISARNIŠKI IN SPLOŠNI MATERIAL IN STORITVE
359.526
4021
POSEBNI MATERIAL IN STORITVE
75.234
4022
ENERGIJA, VODA, KOMUNALNE STORITVE IN KOMUNIKACIJE
352.856
4023
PREVOZNI STROŠKI IN STORITVE
10.619
4024
IZDATKI ZA SLUŽBENA POTOVANJA
3.908
4025
TEKOČE VZDRŽEVANJE
924.800
4026
POSLOVNE NAJEMNINE 
IN ZAKUPNINE
51.032
4027
KAZNI IN ODŠKODNINE
3.667
4029
DRUGI OPERATIVNI ODHODKI
161.821
403
PLAČILA DOMAČIH OBRESTI
9.835
4031
PLAČILA OBRESTI OD KREDITOV – POSLOVNIM BANKAM
9.835
409
REZERVE
40.000
4091
PRORAČUNSKA REZERVA
40.000
41
TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413)
3.508.830
410
SUBVENCIJE
13.915
4102
SUBVENCIJE PRIVATNIM PODJETJEM IN ZASEBNIKOM
13.915
411
TRANSFERI POSAMEZNIKOM 
IN GOSPODINJSTVOM
2.116.648
4111
DRUŽINSKI PREJEMKI 
IN STARŠEVSKA NADOMESTILA
18.778
4119
DRUGI TRANSFERI POSAMEZNIKOM
2.097.870
412
TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM
120.943
4120
TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM
120.943
413
DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI 
1.257.325
4131
TEKOČI TRANSFERI V SKLADE SOCIALNEGA ZAVAROVANJA
80.362
4132
TEKOČI TRANSFERI V JAVNE SKLADE
24.440
4133
TEKOČI TRANSFERI V JAVNE ZAVODE
1.053.056
4135
TEKOČA PLAČILA DRUGIM IZVAJALCEM JAVNIH SLUŽB, 
KI NISO PPU
99.467
42
INVESTICIJSKI ODHODKI (420)
4.937.113
420
NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV
4.937.113
4201
NAKUP PREVOZNIH SREDSTEV
137.210
4202
NAKUP OPREME
92.530
4204
NOVOGRADNJE, REKONSTRUKCIJE 
IN ADAPTACIJE
3.298.103
4205
INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE 
IN OBNOVE
751.496
4206
NAKUP ZEMLJIŠČ IN NARAVNIH BOGASTEV
211.537
4208
ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTNA DOKUMENTACIJA, NADZOR
446.237
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI (431+432)
348.969
431
INVESTICIJSKI TRANSFERI PRAVNIM IN FIZ. OSEBAM
205.667
4314
INVESTICIJSKI TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN ZASEBNIKOM
41.828
4315
INVESTICIJSKI TRANSERI DRUGIM IZVAJALCEM JAVNIH SLUŽB, KI NISO PPU
163.839
432
INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM
143.303
4323
INVESTICIJSKI TRANSFERI JAVNIM ZAVODOM
143.303
III.
PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I.–II.)
–714.851
B.
RAČUN FINANČNIH TERJATEV 
IN NALOŽB
75
IV.
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)
0
750
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL 
0
751
PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV 
0
752
KUPNINE IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE
0
44
V. 
DANA POSOJILA 
IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441)
0
440
DANA POSOJILA
0
441
POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV IN FINANČNIH NALOŽB 
0
VI. 
PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.–V.)
0
C.
RAČUN FINANCIRANJA
50
VII. 
ZADOLŽEVANJE (500)
1.694.574
500
DOMAČE ZADOLŽEVANJE
1.694.574
5001
NAJETI KREDITI PRI POSLOVNIH BANKAH
1.450.000
5003
NAJETI KREDITI PRI DRUGIH DOMAČIH KREDITODAJALCIH
244.574
55
VIII.
ODPLAČILA DOLGA (550)
246.691
550
ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA 
246.691
5501
ODPLAČILA KREDITOV POSLOVNIM BANKAM
118.343
5502
ODPLAČILA KREDITOV DRUGIM FINANČNIM INSTITUCIJAM
128.348
IX.
POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (III.+VI.+X.) = (I.+IV.+VII.) – (II.+V.+VIII.)
733.032
X.
NETO ZADOLŽEVANJE 
(VII.–VIII.)
1.447.883
XI.
NETO FINANCIRANJE 
(VI.+X.-IX.)
714.851
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH OB KONCU PRETEKLEGA LETA
47.138
– OD TEGA PRESEŽEK FINANČNE IZRAVNAVE 
IZ PRETEKLEGA LETA
4. člen
Zaključni račun proračuna Občine Ribnica za leto 2020 se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, njegovi sestavni deli pa na spletnih straneh Občine Ribnica.
Št. 410-0028/2021
Ribnica, dne 15. aprila 2021
Župan 
Občine Ribnica 
Samo Pogorelc 

AAA Zlata odličnost