Uradni list

Številka 67
Uradni list RS, št. 67/2021 z dne 30. 4. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 67/2021 z dne 30. 4. 2021

Kazalo

1461. Pravilnik o programu in načinu izvedbe osnovnega in rednega usposabljanja za sodnike, državne tožilce, policiste, zagovornike in poravnalce, ki sodelujejo v postopku proti mladoletniku, stran 4193.

  
Na podlagi četrtega odstavka 452.b člena Zakona o kazenskem postopku (Uradni list RS, št. 32/12 – uradno prečiščeno besedilo, 47/13, 87/14, 8/16 – odl. US, 64/16 – odl. US, 65/16 – odl. US, 66/17 – ORZKP153,154, 22/19, 55/20 – odl. US, 89/20 – odl. US, 191/20 – odl. US in 200/20) ministrica za pravosodje izdaja
P R A V I L N I K 
o programu in načinu izvedbe osnovnega in rednega usposabljanja za sodnike, državne tožilce, policiste, zagovornike in poravnalce, ki sodelujejo v postopku proti mladoletniku 
I. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen 
(vsebina) 
Ta pravilnik določa program in način izvedbe osnovnega in rednega usposabljanja (v nadaljnjem besedilu: strokovno usposabljanje) za sodnike, državne tožilce, policiste, zagovornike in poravnalce, ki sodelujejo v postopku proti mladoletniku (v nadaljnjem besedilu: udeleženci).
2. člen 
(namen strokovnega usposabljanja) 
Namen strokovnega usposabljanja je, da udeleženci osvežijo znanje, pridobijo poglobljena, dodatna in specializirana znanja in se seznanijo z napredkom znanosti na področju obravnavanja mladoletnih storilcev kaznivih dejanj in mladoletniškega prestopništva, zlasti na področju pravic otrok, ustreznih tehnik opravljanja razgovora oziroma zaslišanja, otroške psihologije in sporazumevanja v jeziku, ki je prilagojen otroku, izvrševanja kazenskih sankcij za mladoletnike in razumevanja razvoja mladoletnika.
II. IZVAJALCI STROKOVNEGA USPOSABLJANJA IN VSEBINA PROGRAMOV STROKOVNEGA USPOSABLJANJA 
3. člen 
(izvajalci strokovnega usposabljanja) 
(1) Izvajalci strokovnega usposabljanja so:
– Ministrstvo za pravosodje, Center za izobraževanje v pravosodju za sodnike, državne tožilce in poravnalce;
– ministrstvo, pristojno za notranje zadeve, za policiste;
– Odvetniška zbornica Slovenije v skladu s statutom in svojimi notranjimi organizacijskimi pravili za odvetnike.
(2) Izvajalci strokovnega usposabljanja zagotavljajo strokovno usposabljanje glede na izkazane potrebe. Redno usposabljanje se izvaja najmanj enkrat letno.
(3) Z namenom, da se za vse udeležence zagotavlja primerljiva kakovost usposabljanj, si izvajalci izmenjujejo informacije glede programov strokovnih usposabljanj in predavateljev.
4. člen 
(program osnovnega usposabljanja) 
Program osnovnega usposabljanja za uresničitev namena iz 2. člena tega pravilnika obsega zlasti naslednje vsebine:
1. posebnosti obravnavanja mladoletnih storilcev kaznivih dejanj in mladoletniško prestopništvo;
2. razumevanje razvoja mladoletnika;
3. tehnike razgovora oziroma zaslišanja mladoletnika;
4. izvrševanje kazenskih sankcij za mladoletnike.
5. člen 
(program rednega usposabljanja) 
Programi rednega usposabljanja se oblikujejo tako, da zagotavljajo pridobivanje poglobljenih znanj, osveževanje znanja in seznanjanje z napredkom znanosti in spoznanj v okviru vsebin iz prejšnjega člena.
III. TRAJANJE IN NAČIN IZVEDBE STROKOVNEGA USPOSABLJANJA 
6. člen 
(trajanje strokovnega usposabljanja) 
(1) Osnovno usposabljanje traja najmanj 18 pedagoških ur, in sicer:
1. posebnosti obravnavanja mladoletnih storilcev kaznivih dejanj in mladoletno prestopništvo najmanj 5 pedagoških ur,
2. razumevanje razvoja mladoletnika najmanj 5 pedagoških ur,
3. tehnike razgovora oziroma zaslišanja mladoletnika najmanj 4 pedagoške ure in
4. izvrševanje kazenskih sankcij za mladoletnike najmanj 4 pedagoške ure.
(2) Ne glede na prejšnji odstavek lahko ministrstvo, pristojno za notranje zadeve, trajanje posameznih vsebin iz prejšnjega odstavka v programu osnovnega usposabljanja prilagodi glede na posebnosti oziroma naravo dela in pristojnosti policije v postopku proti mladoletniku, vendar tako, da skupno trajanje osnovnega usposabljanja ni krajše od 18 pedagoških ur.
(3) Redno usposabljanje traja najmanj 6 pedagoških ur.
(4) Pedagoška ura strokovnega usposabljanja traja 45 minut.
7. člen 
(način izvedbe strokovnega usposabljanja) 
(1) Strokovno usposabljanje se izvaja v obliki predavanj, seminarjev in delavnic. Število udeležencev posameznega osnovnega usposabljanja mora biti določeno tako, da se omogoči aktivno sodelovanje vsem udeležencem in prenos ustreznih veščin na njihovo področje dela.
(2) Redno usposabljanje se lahko izvede tudi v obliki terenskih obiskov, zlasti terenskih obiskov zavodov, v katerih se izvršujejo kazenske sankcije za mladoletnike.
(3) Z namenom, da se za vse udeležence zagotavlja primerljiva kakovost in multidisciplinarnost usposabljanj, izvajalci strokovnega usposabljanja po predhodnem dogovoru medsebojno sodelujejo pri njihovi izvedbi tako, da se zagotavlja prenos izkušenj med predstavniki iz različnih institucij in področij dela z mladoletnikom.
8. člen 
(stroški udeležbe) 
(1) Strokovno usposabljanje je za sodnike, državne tožilce, poravnalce in policiste brezplačno.
(2) V času, ko je zagotovljeno financiranje iz sredstev ministrstva, pristojnega za pravosodje, je strokovno usposabljanje brezplačno tudi za odvetnike.
9. člen 
(potrdilo) 
(1) Po zaključenem strokovnem usposabljanju izvajalec izda udeležencu potrdilo o opravljenem strokovnem usposabljanju.
(2) Potrdilo o opravljenem strokovnem usposabljanju obsega najmanj:
– ime in naslov izvajalca;
– vrsto usposabljanja (osnovno/redno usposabljanje);
– datum izvedbe usposabljanja;
– ime in priimek ter rojstni datum udeleženca;
– navedbo institucije, iz katere prihaja udeleženec, ali navedbo vloge, v kateri udeleženec sodeluje v postopku proti mladoletniku;
– evidenčno številko potrdila;
– podpis predstojnika izvajalca;
– žig.
IV. PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA 
10. člen 
(začetne izvedbe osnovnega usposabljanja) 
Sodnike, državne tožilce, policiste, odvetnike in poravnalce se na usposabljanje napotuje oziroma vabi tako, da se v treh letih po uveljavitvi tega pravilnika omogoči osnovno usposabljanje vsem, ki sodelujejo v postopkih proti mladoletnikom.
11. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta pravilnik začne veljati 13. maja 2021.
Št. 007-474/2020
Ljubljana, dne 30. aprila 2021
EVA 2020-2030-0058
Mag. Lilijana Kozlovič 
ministrica 
za pravosodje 

AAA Zlata odličnost