Uradni list

Številka 67
Uradni list RS, št. 67/2021 z dne 30. 4. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 67/2021 z dne 30. 4. 2021

Kazalo

1438. Zaključni račun proračuna Občine Prebold za leto 2020, stran 4166.

  
Na podlagi tretjega odstavka 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 13/18in 195/20 – odl. US) in 15. člena Statuta Občine Prebold (Uradni list RS, št. 52/13 in 45/14) je Občinski svet na 21. redni seji 15. aprila 2021 sprejel
Z A K L J U Č N I   R A Č U N 
proračuna Občine Prebold za leto 2020 
1. člen 
Sprejme se Zaključni račun proračuna Občine Prebold za leto 2020.
2. člen 
Zaključni račun proračuna Občine Prebold za leto 2020 sestavljajo splošni in posebni del. V splošnem delu je podan podrobnejši prikaz predvidenih in realiziranih prihodkov in odhodkov oziroma prejemkov in izdatkov iz bilance prihodkov in odhodkov, računa finančnih terjatev in naložb ter računa financiranja, v posebnem delu pa prikaz predvidenih in realiziranih odhodkov in drugih izdatkov proračuna Občine Prebold za leto 2020. Sestavni del zaključnega računa je tudi načrt razvojnih programov, v katerem je podan prikaz podatkov o načrtovanih vrednostih posameznih projektov, njihovih spremembah tekom leta 2020 ter o njihovi realizaciji v tem letu.
3. člen 
Zaključni račun proračuna Občine Prebold za leto 2020 se brez prilog objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 410-0002/2021
Prebold, dne 15. aprila 2021
Župan 
Občine Prebold 
Vinko Debelak 

AAA Zlata odličnost