Uradni list

Številka 67
Uradni list RS, št. 67/2021 z dne 30. 4. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 67/2021 z dne 30. 4. 2021

Kazalo

1431. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Litija za leto 2021, stran 4153.

  
Na podlagi šestega odstavka 40. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13, 110/11 – ZDIU12, 46/13 – ZIPRS1314-A, 101/13, 101/13 – ZIPRS1415, 38/14 – ZIPRS1415-A, 14/15 – ZIPRS1415-D, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 80/16 – ZIPRS1718, 71/17 – ZIPRS1819, 13/18, 75/19 – ZIPRS2021, 36/20 – ZIUJP, 61/20 – ZDLGPE, 89/20, 195/20 – odl. US, 203/20 – ZIUPOPDVE, 174/20 – ZIPRS2122, 15/21 – ZDUOP), 57. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 27/08 – odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 – odl. US, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 76/16 – odl. US, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A) in 16. člena Statuta Občine Litija (Uradni list RS, št. 18/04, 33/06, 139/06, 12/11 in 31/17) je Občinski svet Občine Litija na 17. seji dne 26. 4. 2021 sprejel
O D L O K 
o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Litija za leto 2021 
1. člen 
2. člen Odloka o proračunu Občine Litija za leto 2021 (Uradni list RS, št. 200/20) se spremeni tako, da se glasi:
»2. člen 
(sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna) 
V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni podskupin kontov.
Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih:
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)
18.023.110,00
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
15.611.620,00
70
DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+706)
12.371.620,00
700
DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK
10.956.620,00
703
DAVKI NA PREMOŽENJE
1.165.000,00
704
DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE
250.000,00
706
DRUGI DAVKI
0,00
71
NEDAVČNI PRIHODKI (710+711+712+713+714)
3.240.000,00
710
UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA
1.296.000,00
711
TAKSE IN PRISTOJBINE
12.000,00
712
GLOBE IN DRUGE DENARNE KAZNI
17.000,00
713
PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV
110.000,00
714
DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI
1.805.000,00
72
KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722)
390.000,00
720
PRIH. OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV
2.000,00
722
PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN NEOPREDMETENIH DOLG. SREDSTEV
388.000,00
73
PREJETE DONACIJE (730+731)
46.000,00
730
PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV
46.000,00
74
TRANSFERNI PRIHODKI (740+741)
1.975.490,00
740
TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ
1.470.010,00
741
PREJETA SRED. IZ DRŽ. PROR. IZ SRED. EU
505.480,00
78
PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE IN IZ DRUGIH DRŽAV (786+787)
0,00
786
OSTALA PREJETA SRED. IZ PRORAČUNA EU
0,00
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
19.729.661,85
40
TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+409)
4.858.006,52
400
PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM
1.024.400,00
401
PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST
155.700,00
402
IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE
3.258.845,69
403
PLAČILA DOMAČIH OBRESTI
187.250,00
409
REZERVE
231.810,83
41
TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413)
6.661.211,80
410
SUBVENCIJE
118.000,00
411
TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM
3.948.520,00
412
TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM
608.640,00
413
DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI
1.986.051,80
42
INVESTICIJSKI ODHODKI (420)
5.858.343,53
420
NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV
5.858.343,53
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI (431+432)
2.352.100,00
431
INVESTICIJSKI TRANSFERI PO IN FO, KI NISO PROR. UPORABNIKI
171.400,00
432
INVESTICIJSKI TRANSFERI PROR. UPORABNIKOM
2.180.700,00
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I.–II.)
–1.706.551,85
75
IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)
0,00
750
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
0,00
751
PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
0,00
752
KUPNINE IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE
0,00
44
V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441)
0,00
440
DANA POSOJILA
0,00
441
POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV IN FINANČNIH NALOŽB
0,00
VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.–V.)
0,00
50
VII. ZADOLŽEVANJE (500)
730.000,00
500
DOMAČE ZADOLŽEVANJE
730.000,00
55
VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)
1.409.200,00
550
ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA
1.409.200,00
IX. POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (III.+VI.+X.) = (I.+IV.+VII.) – (II.+V.+VIII.)
–2.385.751,85
X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.–VIII.)
–679.200,00
XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)
1.706.551,85
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH OB KONCU PRETEKLEGA LETA
2.385.751,85
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podkonte, določene s predpisanim kontnim načrtom.
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk – podkontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se objavita na spletni strani Občine Litija (www.litija.si).
Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.«
2. člen 
8. člen Odloka o proračunu Občine Litija za leto 2021 (Uradni list RS, št. 200/20) se spremeni tako, da se glasi:
»8. člen 
(proračunski skladi) 
Proračunska rezerva se v letu 2021 oblikuje v višini 165.000,00 evrov. O uporabi sredstev proračunske rezerve za namene iz drugega odstavka 49. člena ZJF odloča župan in o tem s pisnimi poročili obvešča občinski svet.
Med odhodki proračuna se del predvidenih proračunskih prejemkov vnaprej ne razporedi, ampak zadrži kot splošna proračunska rezervacija, ki se v proračunu posebej izkazuje. Sredstva splošne proračunske rezervacije v višini 66.810,83 eurov se uporabljajo za nepredvidene namene, za katere v proračunu niso zagotovljena sredstva, ali za namene, za katere se med letom izkaže, da niso zagotovljena sredstva v zadostnem obsegu, ker jih v proračunu ni bilo mogoče načrtovati. O uporabi sredstev splošne proračunske rezervacije odloča župan, ki o tem polletno poroča pristojnemu odboru za finance in gospodarjenje z nepremičninami. Dodeljena sredstva splošne proračunske rezervacije se razporedijo v finančni načrt proračunskega uporabnika, na ustrezne proračunske postavke in podkonte.«
3. člen 
10. člen Odloka o proračunu Občine Litija za leto 2021 (Uradni list RS, št. 200/20) se spremeni tako, da se glasi:
»10. člen 
(obseg zadolževanja občine in izdanih poroštev občine) 
Obseg zavarovanj in poroštev občine za izpolnitev obveznosti javnih zavodov in javnih podjetij, katerih ustanoviteljica ali soustanoviteljica je Občina Litija, ter pravnih oseb, v katerih ima občina odločujoč vpliv na upravljanje, v letu 2021 ne sme preseči skupne višine glavnic 10.000,00 evrov.
Zaradi kritja presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad prejemki v računu finančnih terjatev in naložb ter odplačila dolgov v računu financiranja se občina za proračun leta 2021 lahko zadolži do višine do višine 730.000,00 evrov pri javnem skladu Javni sklad Republike Slovenije za regionalni razvoj in razvoj podeželja.«
4. člen 
(uveljavitev odloka) 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-7/2020
Litija, dne 26. aprila 2021
Župan 
Občine Litija 
Franci Rokavec 

AAA Zlata odličnost