Uradni list

Številka 67
Uradni list RS, št. 67/2021 z dne 30. 4. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 67/2021 z dne 30. 4. 2021

Kazalo

Ob-2017/21, Stran 1037
Svet zavoda Osnovne šole Ivana Babiča-Jagra Marezige, Marezige 33a, 6273 Marezige, na podlagi sklepa Sveta zavoda, na 37. seji Sveta zavoda z dne 22. 4. 2021, razpisuje delovno mesto
ravnatelja (m/ž)
Kandidat mora za imenovanje na funkcijo ravnatelja izpolnjevati pogoje v skladu z Zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 2/15 Odl. US: U-1-269/12-24 in 47/15, 46/16, 49/16 – popr. in 25/17 – ZVaj).
Kandidat mora imeti pedagoške, vodstvene, organizacijske in druge sposobnosti za uspešno vodenje šole.
Predviden začetek dela bo 1. 8. 2021.
Delo na delovnem mestu ravnatelja se opravlja polni delovni čas.
Delovno razmerje z imenovanim kandidatom se sklene za določen čas oziroma za mandatno dobo 5 let.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju zahtevanih pogojev morajo vsebovati:
– dokazilo o izobrazbi,
– dokazilo o nazivu,
– dokazilo o opravljenem strokovnem izpitu s področja vzgoje in izobraževanja,
– dokazilo o opravljenem ravnateljskem izpitu,
– dokazilo o delovnih izkušnjah v vzgoji in izobraževanju,
– potrdilo o nekaznovanosti (ne sme biti starejše od 30 dni),
– potrdilo sodišča, da ni v kazenskem postopku (ne sme biti starejše od 30 dni),
– potrdila iz evidence izbrisanih obsodb za kazniva dejanja zoper spolno nedotakljivost,
– program vodenja zavoda za razpisano mandatno obdobje,
– kratek življenjepis z navedbo dosedanjih delovnih izkušenj ter izkazanih delovnih uspehov pri pedagoškem in drugem delu.
Pisne prijave pošlje kandidat na naslov: Svet zavoda Osnovne šole Ivana Babiča-Jagra Marezige, Marezige 33a, 6273 Marezige, z oznako »Prijava na razpis za ravnatelja/ravnateljico – Ne odpiraj«.
Vloga bo šteta za pravočasno, če bo oddana na pošti s priporočeno pošiljko zadnji dan razpisnega roka, tj. 10. 5. 2021.
Kandidati bodo pisno obvestilo o izbiri prejeli v zakonitem roku.
Svet zavoda Osnovne šole 
Ivana Babiča-Jagra Marezige

AAA Zlata odličnost