Uradni list

Številka 67
Uradni list RS, št. 67/2021 z dne 30. 4. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 67/2021 z dne 30. 4. 2021

Kazalo

Št. 4110-20/2021/5 Ob-2030/21, Stran 1006
Na podlagi 17. in 19. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 29/17, 21/18 – ZNOrg in 82/20), Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2021 in 2022 (Uradni list RS, št. 174/20, 203/20 – ZIUPOPDVE in 15/21 – ZDUOP), Proračuna Republike Slovenije za leto 2021 (Uradni list RS, št. 75/19 in 174/20), 3. člena Pravilnika o sofinanciranju izvajanja letnega programa športa na državni ravni (Uradni list RS, št. 68/19 in 91/20) in v skladu z Letnim programom športa v Republiki Sloveniji za leto 2021, ki ga je sprejela ministrica pristojna za šport (št. 6712-2/2020/1, z dne 10. 2. 2021), objavlja Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport
javni razpis 
za zbiranje predlogov za sofinanciranje investicij v rekonstrukcije športnih bazenov ter posodobitve ali vzpostavitve novih zunanjih športnih površin v letu 2021 
1. Naziv in sedež neposrednega proračunskega uporabnika, ki dodeljuje sredstva: Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, Masarykova cesta 16, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju MIZŠ).
2. Namen in cilj javnega razpisa
Namen javnega razpisa je sofinanciranje investicij v rekonstrukcije športnih bazenov (dvoranska kopališča ali kopališča na prostem) ter trajnostne ureditve, vzdrževanja in posodobitve zunanjih športnih površin z namenom doseči boljšo in učinkovitejšo rabo športnih površin ter športno tehnološko posodobitev obstoječih javnih športnih objektov skladno z Nacionalnim programom športa v Republiki Sloveniji 2014–2023 (Uradni list RS, št. 26/14).
Cilj javnega razpisa je zagotoviti kakovostne javne športne površine za vse kategorije uporabnikov ter učinkovito koriščenje in ravnanje z javnimi športnimi objekti.
3. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje investicij v rekonstrukcije športnih bazenov ter posodobitve ali vzpostavitve novih zunanjih športnih površin, katerih sofinanciranje se bo pričelo po uvrstitvi projektov v Načrt razvojnih programov za leto 2021 in podpisom pogodb z izbranimi prijavitelji.
Zbiranje predlogov za sofinanciranje po tem javnem razpisu bo potekalo v dveh različnih sklopih:
– sklop 1 – Investicije v rekonstrukcije športnih bazenov.
– sklop 2 – Investicije v posodobitve ali vzpostavitve novih zunanjih športnih površin.
4. Prijavitelj
Na javni razpis za sofinanciranje sklopa 1 (investicije v rekonstrukcije športnih bazenov) v letu 2021 se lahko prijavijo občine, ki so lastnice športnih bazenov (dvoranska kopališča ali kopališča na prostem), s katerim se prijavljajo na javni razpis.
Na javni razpis za sofinanciranje sklopa 2 (investicije v posodobitve ali vzpostavitve novih zunanjih športnih površin) v letu 2021 se lahko prijavijo občine, ki imajo v lasti zemljišča, ki bodo predmet trajnostne ureditve, vzdrževanja ali posodobitve zunanjih športnih površin.
5. Pogoji
Predlagane investicije za sofinanciranje se morajo izvajati v Republiki Sloveniji in morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
Sklop 1
8.1
Občina prijaviteljica mora biti lastnica nepremičnine, ki je predmet prijave, kar izkazuje z dokazilom 
o lastništvu. 
8.2
Za prijavljeno investicijo mora biti izdelana veljavna, podpisana in ožigosana investicijska dokumentacija, ki je izdelana skladno z Uredbo o enotni metodologiji za pripravo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Uradni list RS, št. 60/06, 54/10 in 27/16) in potrjena s sklepom o potrditvi investicijske dokumentacije iz katerega je razvidna celotna vrednost investicije z DDV in ostali viri financiranja.
8.3
Investicijski projekt mora biti skladen s predmetom in namenom razpisa, kar izhaja iz investicijske dokumentacije in sklepom o potrditvi investicijske dokumentacije.
8.4
Dolžina športnega bazena ne sme biti manjša od 50 m ali 25 m, kar mora biti razvidno iz projektne dokumentacije za rekonstrukcijo in mora ustrezati standardom za izvedbo tekmovanj v uradnih tekmovalnih sistemih. 
8.5
Vrednost celotne investicije prijavljenega projekta ne sme biti manjša od 1.500.000,00 EUR brez DDV, kar mora biti razvidno iz investicijske dokumentacije.
8.6
Prijavitelj mora predložiti izjavo o zaprtju finančne konstrukcije, upoštevaje tudi pričakovana sredstva 
iz naslova tega razpisa in sredstev, ki jih je občina pridobila iz drugih virov.
8.7
Rekonstrukcija se ni začela pred 1. 1. 2020. Če so se dela pričela v letu 2020 mora prijavitelj predložiti kopijo listine o pričetku del.
8.8
Pridobljeno ustrezno upravno dovoljenje za rekonstrukcijo.
Sklop 2
8.1
Občina prijaviteljica mora biti lastnica nepremičnine, ki je predmet prijave, kar izkazuje z dokazilom o lastništvu. 
8.2
Za prijavljeno investicijo mora biti izdelana veljavna, podpisana in ožigosana investicijska dokumentacija, ki je izdelana skladno z Uredbo o enotni metodologiji za pripravo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Uradni list RS, št. 60/06, 54/10 in 27/16) in potrjena s sklepom o potrditvi investicijske dokumentacije iz katerega je razvidna celotna vrednost investicije z DDV in ostali viri financiranja.
8.3
Investicijski projekt mora biti skladen s predmetom in namenom razpisa, kar izhaja iz investicijske dokumentacije in sklepom o potrditvi investicijske dokumentacije.
8.4
Vrednost celotne investicije prijavljenega projekta ne sme biti manjša od 40.000,00 EUR brez DDV, kar mora biti razvidno iz investicijske dokumentacije.
8.5
Prijavitelj mora predložiti izjavo o zaprtju finančne konstrukcije, upoštevaje tudi pričakovana sredstva iz naslova tega razpisa in sredstev, ki jih je občina pridobila iz drugih virov.
8.6
Investicija se ni začela pred 1. 1. 2021.
8.7
Pridobljeno ustrezno upravno dovoljenje, če je za tovrstna dela to potrebno.
6. Merila za izbor investicij za sofinanciranje
Vloge bodo ocenjene skladno z merili tega javnega razpisa po posameznih sklopih.
Sklop 1
Točka
MERILO
Skupno število točk 42
1.
DOSTOPNOST VSEM PREBIVALCEM
skupaj 3
Podporne tehnologije in drugi tehnični pripomočki, ki omogočajo vadbo za posamezno vrsto invalidnosti: za gibalno ovirane, taktilno ovirane in gluhe
Omogoča vadbo vsaj za dve vrsti invalidnosti
3
2.
OBSTOJ ŠPORTNIH OBJEKTOV IN POVRŠIN ZA ŠPORT V NARAVI
skupaj 15
1. Površina obstoječih plavalnih športnih površin na prebivalca v lokalni skupnosti.
5
do vključno 0,15 m2
5
od vključno 0,16 m2 do vključno 0,39 m2
4
od vključno 0,40 m2 do vključno 0,59 m2
3
od vključno 0,60 m2 do vključno 0,74 m2
2
od vključno 0,75 m2 in več
1
2. Starost športnega bazena, ki je predmet prijave.
10
nad 20 let 
10
nad 15 do vključno 20 let
7
nad 10 do vključno 15 let 
4
do vključno 10 let 
1
3.
VREDNOST INVESTICIJE
skupaj 20
1. Višina celotne prijavljene investicije bazena brez DDV.
6
nad 6,5 mio EUR
6
nad 5,5 mio do vključno 6,5 mio EUR 
5
nad 4,5 mio do vključno 5,5 mio EUR 
4
nad 3,5 mio do vključno 4,5 mio EUR 
3
nad 2,5 mio do vključno 3,5 mio EUR 
2
od vključno 1,5 mio do vključno 2,5 mio EUR
1
2. Odstotek vloženih finančnih sredstev prijavitelja v programe športa v letih 2015–2019 glede na celotni proračun lokalne skupnosti (prijavitelja), ki je razviden iz letnega poročila prijavitelja, oddanega na MIZŠ s pomočjo spletne aplikacije LPŠ občin.
 
5
nad 1,8 % 
5
nad 1,4 % do vključno 1,8 % 
4
nad 1 % do vključno 1,4 % 
3
nad 0,6 % do vključno 1 % 
2
od vključno 0,2 % do vključno 0,6 % 
1
3. Prejeta sredstva iz MIZŠ za športno infrastrukturo: 
(brez sredstev ESRR) od vključno leta 2010
9
Prijavitelj od vključno leta 2010 ni prejel fin. sr. 
9
Prijavitelj je od vključno leta 2010 prejel fin. sr. 1-krat
6
Prijavitelj je od vključno leta 2010 prejel fin. sr. 2-krat
3
Prijavitelj je od vključno leta 2010 prejel fin. sr. 3-krat
0
4.
ZAGOTAVLJANJE VADBENIH POVRŠIN ZA VEČ ŠPORTNIH PANOG
skupaj 4
1. Vsaj ena od naštetih: 
plavanje, paraplavanje, plavanje – gluhi, plavanje – daljinsko, plavanje – umetnostno; triatlon, paratriatlon, akvatlon
1
2. vaterpolo
1
3. kajak – slalom 
1
4. potapljanje – prosto potapljanje
1
MERILA SKLOPA 1 SE BODO PREVERILA:
1.
Zveza za šport invalidov
2.1
Aplikacija e – šport, evidenca športih objektov
2.2
prostor3gov.si 
3.1
Investicijska dokumentacija
3.2
Aplikacija E – ŠPORT, ZŠ RS PLANICA
3.3
MIZŠ evidenca 
4.
Evidenca registriranih in kategoriziranih športnikov 
Dodatno točkovanje:
– Občinam, ki so se s svojimi projekti prijavile na javni razpis sklop 1 in se nahajajo v območju Triglavskega narodnega parka (drugi odstavek 10. člena Zakona o Triglavskem narodnem parku (ZTNP-1)), se skladno s šestim odstavkom 11. člena ZNTP-1 pripišejo dodatne 4,2 točke.
– Občinam, ki so se s svojimi projekti prijavile na javni razpis sklop 1 in sodijo med obmejna problemska območja, se skladno s 24. členom Zakona o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja pripišejo dodatne 4,2 točke.
Izbranih bo prvih šest prijaviteljev, ki bodo zbrali največje skupno število točk.
V primeru, da se na šesto mesto uvrstita dva ali več prijaviteljev z istim številom točk, bo izbran starejši bazen.
Sklop 2
Točka
MERILO
Skupno število točk 37
1.
DOSTOPNOST VSEM PREBIVALCEM
skupaj 3
Podporne tehnologije in drugi tehnični pripomočki, ki omogočajo vadbo za posamezno vrsto invalidnosti: za gibalno ovirane, taktilno ovirane in gluhe
Omogoča vadbo vsaj za dve vrsti invalidnosti
3
2.
OBSTOJ ŠPORTNIH OBJEKTOV IN POVRŠIN ZA ŠPORT V NARAVI
skupaj 10
1. Povprečna površina obstoječih nepokritih športnih površin na prebivalca v lokalni skupnosti glede na načrtovanih 3,20 m2, kot to izhaja iz strateškega cilja Nacionalnega programa športa v RS.
5
do vključno 2,00 m2
5
nad 2,00 m2 do vključno 2,50 m2
4
nad 2,50 m2 do vključno 3,00 m2
3
nad 3,00 m2 do vključno 3,50 m2
2
nad 3,50 m2
1
2. Starost zunanje površine. 
5
Nova zunanja športna površina 
5
Zunanja površina, ki je predmet prenove 
2
3.
VREDNOST INVESTICIJE
skupaj 19
1. Višina celotne prijavljene investicije brez DDV.
5
nad 100.000,00 EUR
5
nad 85.000,00 do vključno 100.000,00 EUR 
4
nad 70.000,00 do vključno 85.000,00 EUR 
3
nad 55.000,00 do vključno 70.000,00 EUR 
2
od vključno 40.000,00 do vključno 55.000,00 EUR 
1
2. Odstotek vloženih finančnih sredstev prijavitelja v programe športa v letih 2015–2019 glede na celotni proračun lokalne skupnosti (prijavitelja), ki je razviden iz letnega poročila prijavitelja, oddanega na MIZŠ s pomočjo spletne aplikacije LPŠ občin.
5
nad 1,8 % 
5
nad 1,4 % do vključno 1,8 % 
4
nad 1 % do vključno 1,4 % 
3
nad 0,6 % do vključno 1 % 
2
od vključno 0,2 % do vključno 0,6 % 
1
3. Prejeta sredstva iz MIZŠ za športno infrastrukturo: 
(brez sredstev ESRR) od vključno leta 2010
9
Prijavitelj od vključno leta 2010 ni prejel fin. sr. 
9
Prijavitelj je od vključno leta 2010 prejel fin. sr. 1-krat
6
Prijavitelj je od vključno leta 2010 prejel fin. sr. 2-krat
3
Prijavitelj je od vključno leta 2010 prejel fin. sr. 3-krat
0
4.
ZAGOTAVLJANJE VADBENIH POVRŠIN ZA VEČ ŠPORTNIH PANOG
skupaj 5
nad 20 
5
nad 15 do vključno 20 
4
nad 10 do vključno15 
3
nad 5 do vključno 10 
2
do vključno 5
1
MERILA SKLOPA 2 SE BODO PREVERILA:
1.
Zveza za šport invalidov
2.1
Aplikacija e – šport, evidenca športih objektov
2.2
prostor3gov.si 
3.1
Investicijska dokumentacija
3.2
Aplikacija E – ŠPORT, ZŠ RS PLANICA
3.3
MIZŠ evidenca 
4.
Evidenca registriranih in kategoriziranih športnikov 
Dodatno točkovanje:
– Občinam, ki so se s svojimi projekti prijavile na javni razpis sklop 2, in se nahajajo v območju Triglavskega narodnega parka (drugi odstavek 10. člena Zakona o Triglavskem narodnem parku (ZTNP-1)), se skladno s šestim odstavkom 11. člena ZNTP-1 pripišejo dodatne 3,7 točke.
– Občinam, ki so se s svojimi projekti prijavile na javni razpis sklop 2, in sodijo med obmejna problemska območja, se skladno s 24. členom Zakona o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja pripišejo dodatne 3,7 točke.
Izbranih bo prvih petinpetdeset prijaviteljev, ki bodo zbrali največje skupno število točk.
V primeru, da se na petinpetdeseto mesto uvrstita dva ali več prijaviteljev z istim številom točk, bo izbran tisti, ki bo z investicijskim projektom bolj povečal površino športnih površin (m2) na prebivalca v lokalni skupnosti.
7. Višina sredstev
Višina sredstev, ki jih bo ministrstvo namenilo za sofinanciranje investicij v letu 2021, je 4.100.000,00 EUR. Pravice porabe so zagotovljene na PP 222010 – Investicije v športno infrastrukturo, na kontu 4320 – Investicijski transferji občinam.
Sklop 1
Okvirna višina sredstev za sofinanciranje sklopa 1 za leto 2021 znaša 3.000.000,00 EUR. MIZŠ bo sofinanciralo šest izbranih projektov investicij v rekonstrukcije športnih bazenov v višini 500.000,00 EUR. Investicija, ki je predmet prijave ne sme biti manjša od 1.500.000,00 EUR brez DDV in je lahko predvidena za dvoranska kopališča ali kopališča na prostem. V primeru, da za sklop 1 kandidira manj kot pet prijaviteljev, se ostanek sredstev razdeli v enakih deležih med ostale izbrane prijavitelje, vendar ne več kot do zneska vrednosti posamezne investicije brez DDV.
Sklop 2
Okvirna višina sredstev za sofinanciranje sklopa 2 za leto 2021 znaša 1.100.000,00 EUR. MIZŠ bo sofinanciralo petinpetdeset izbranih projektov investicij v posodobitev ali vzpostavitev novih zunanjih športnih površin v višini 20.000,00 EUR. Investicija, ki je predmet prijave, ne sme biti manjša od 40.000,00 EUR brez DDV. V primeru, da za sklop 2 kandidira manj kot petinpetdeset prijaviteljev, se ostanek sredstev razdeli v enakih deležih med ostale izbrane prijavitelje, vendar ne več kot do zneska vrednosti posamezne investicije brez DDV.
8. Upravičeni stroški za sofinanciranje
V okviru sklopa 1 se sofinancirajo stroški rekonstrukcij športnih bazenov, ki bodo nastali od 1. 1. 2021 do 1. 11. 2021. Rekonstrukcija se ni smela začeti pred 1. 1. 2020 in se bo zaključila najkasneje do 31. 8. 2023, pri čemer se za zaključek rekonstrukcije šteje, da je objekt predan v uporabo. Stroški investicije za investicijsko in projektno dokumentacijo, stroški gradbenega nadzora, najema kreditov ter stroški prispevkov za dovoljenja in komunalne priključke, niso upravičeni stroški in niso predmet sofinanciranja.
V okviru sklopa 2 se sofinancirajo stroški posodobitve ali vzpostavitve novih zunanjih športnih površin, ki bodo nastali od 1. 1. 2021 do 1. 11. 2021. Investicija se ni smela pričeti pred 1. 1. 2021 in se bo zaključila najkasneje do 31. 12. 2021, pri čemer se za zaključek investicije šteje, da je predana v uporabo. Stroški investicije do pridobitve upravnih dovoljenj za gradnjo, stroški gradbenega nadzora, najema kreditov ter stroški prispevkov za dovoljenja in komunalne priključke niso upravičeni stroški in niso predmet sofinanciranja.
9. Obdobje za porabo sredstev
Dodeljena sredstva za sofinanciranje sklopa 1 v predvideni višini 3.000.000,00 EUR morajo biti porabljena v letu 2021, zato bo zadnji rok za predložitev e-računa, ki bo podlaga za izplačilo sredstev sofinanciranja, 1. 11. 2021.
Dodeljena sredstva za sofinanciranje sklopa 2 v predvideni višini 1.100.000,00 EUR morajo biti porabljena v letu 2021, zato bo zadnji rok za predložitev e-računa, ki bo podlaga za izplačilo sredstev sofinanciranja, 1. 11. 2021.
10. Vsebina vloge
Vloga mora vsebovati:
Sklop 1
10.1
Ožigosan prijavni obrazec, podpisan s strani pooblaščene osebe prijavitelja.
10.2
Izjava o strinjanju z razpisnimi pogoji.
10.3
Parafiran vzorec pogodbe.
10.4
Sprejet odlok o proračunu občine in veljavni načrt razvojnih programov.
10.5
Podpisan in ožigosan Dokument identifikacije investicijskega projekta, izdelan skladno z Uredbo o enotni metodologiji za pripravo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Uradni list RS, št. 60/06, 54/10 in 27/16). Priloži se tudi ostala investicijska dokumentacija, če je ta skladno z uredbo potrebna (PIZ ali IP).
10.6
Sklep o potrditvi investicijske dokumentacije, iz katerega mora biti razvidna vrednost celotne investicije z DDV in viri financiranja.
10.7
Dokazilo o lastništvu zemljišča, kjer izvaja gradbena dela oziroma bodo gradbena dela izvedena.
10.8
Ustrezno pravnomočno upravno dovoljenje za poseg v prostor skladno z Gradbenim zakonom.
10.9
Projektno dokumentacijo za pridobitev mnenj in gradbenega dovoljenja.
Sklop 2
10.1
Ožigosan prijavni obrazec, podpisan s strani pooblaščene osebe prijavitelja.
10.2
Izjava o strinjanju z razpisnimi pogoji.
10.3
Parafiran vzorec pogodbe.
10.4
Sprejet odlok o proračunu občine in veljavni načrt razvojnih programov.
10.5
Podpisan in ožigosan Dokument identifikacije investicijskega projekta, izdelan skladno z Uredbo o enotni metodologiji za pripravo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Uradni list RS, št. 60/06, 54/10 in 27/16). Priloži se tudi ostala investicijska dokumentacija, če je ta skladno z uredbo potrebna (PIZ ali IP).
10.6
Sklep o potrditvi investicijske dokumentacije, iz katerega mora biti razvidna vrednost celotne investicije z DDV in viri financiranja.
10.7
Dokazilo o lastništvu zemljišča, kjer izvaja gradbena dela oziroma bodo gradbena dela izvedena.
10.8
Ustrezno pravnomočno upravno dovoljenje za poseg v prostor, če je za tovrstna dela skladno 
z Gradbenim zakonom to potrebno.
10.9
Popis del in idejna zasnova.
11. Način prijave in razpisni rok
Rok za prijavo na javni razpis je 11. 6. 2021. Pisne prijave na razpisnih obrazcih pošljite na naslov Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, Masarykova cesta 16, 1000 Ljubljana.
Prijava mora biti predložena v zaprti ovojnici, ki je na sprednji strani označena z napisom za Sklop 1: »Ne odpiraj Sklop 1«, za Sklop 2: »Ne odpiraj Sklop 2«. Na ovojnici mora biti označen polni naslov pošiljatelja. Ovojnico, ki ne bo označena skladno s to točko javnega razpisa, se vrne prijavitelju.
Vloga mora biti izvajalcu razpisa dostavljena do roka, ki je določen v javnem razpisu, ne glede na način oddaje.
Upoštevane bodo le pravočasne prijave, ki bodo izpolnjevale vse zahteve tega razpisa in za katere bodo prijavitelji v rokih, določenih v razpisu, zagotovili potrebno dokumentacijo. Prijave, ki ne bodo oddane na predpisanih obrazcih v prilogah razpisne dokumentacije, bodo izločene iz nadaljnjega postopka.
12. Datum odpiranja vlog: odpiranje vlog bo 15. 6. 2021 opravila strokovna komisija. Odpiranje vlog ne bo javno.
13. Obveščanje o izboru: prijavitelji bodo o izidu javnega razpisa obveščeni najkasneje v 60 dneh od odpiranja vlog.
14. Razpisna dokumentacija
Razpisna dokumentacija je dosegljiva na spletni strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, Masarykova cesta 16, 1000 Ljubljana, na naslovu http://www.mizs.gov.si. Dodatne informacije so na voljo na elektronskem naslovu maja.skale@gov.si. Na vsa vprašanja, ki bodo prejeta do 14. 5. 2021 bo odgovorjeno do 21. 5. 2021.
Izpolnjene razpisne obrazce v prilogah od 1 do 4 prijavitelji natisnejo. Natisnjene obrazce ožigosa in podpiše pooblaščena oseba prijavitelja. Podpisane in ožigosane obrazce prijavitelji pošljejo ali dostavijo v skladu z 11. točko tega razpisa.
Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport 

AAA Zlata odličnost