Uradni list

Številka 67
Uradni list RS, št. 67/2021 z dne 30. 4. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 67/2021 z dne 30. 4. 2021

Kazalo

1456. Zaključni račun proračuna Občine Sveti Jurij ob Ščavnici za leto 2020, stran 4189.

  
Na podlagi tretjega odstavka 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB4, 110/11 – ZDIU12, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 13/18 in 195/20 – odl. US; v nadaljevanju: ZJF) in 15. člena Statuta Občine Sv. Jurij ob Ščavnici (Uradni list RS, št. 45/14) je Občinski svet Občine Sveti Jurij ob Ščavnici na 25. redni seji dne 21. 4. 2021 sprejel
Z A K L J U Č N I   R A Č U N 
proračuna Občine Sveti Jurij ob Ščavnici za leto 2020 
1. člen
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Sveti Jurij ob Ščavnici za leto 2020.
2. člen 
Zaključni račun proračuna Občine Sveti Jurij ob Ščavnici za leto 2020 obsega:
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
v EUR
I.
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)
2.865.356
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
2.625.650
70
DAVČNI PRIHODKI 
2.409.493 
700 Davki na dohodek in dobiček
2.207.447
703 Davki na premoženje 
123.595
704 Domači davki na blago in storitve
75.904
706 Drugi davki 
2.547
71
NEDAVČNI PRIHODKI
216.157
710 Udeležba na dobičku in dohodkih od premoženja
116.720
711 Takse in pristojbine
2.501
712 Globe in druge denarne kazni 
1.524
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev
0
714 Drugi nedavčni prihodki 
95.412
72
KAPITALSKI PRIHODKI
8.094
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev 
5.492
722 Prihodki od prodaje zemljišča in nematerialnega premoženja 
2.602
73
PREJETE DONACIJE
1.150
730 Prejete donacije iz domačih virov 
1.150
731 Prejete donacije iz tujine
0
74
TRANSFERNI PRIHODKI
230.462
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij
220.676
741 Prejeta sredst. iz držav. proračuna iz sred. proračuna EU 
9.786
II.
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
2.643.986
40
TEKOČI ODHODKI 
726.387
400 Plače in drugi izdatki za zaposlene
209.472
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost
33.702
402 Izdatki za blago in storitve
461.034
403 Plačila domačih obresti
5.817
409 Rezerva
16.362
41
TEKOČI TRANSFERI
1.052.543
410 Subvencije 
60.336
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom
492.919
412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam
153.942
413 Drugi tekoči domači transferi
345.346 
42
INVESTICIJSKI ODHODKI
780.168
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
780.168
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI
84.888
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki
10.000
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom
74.888
III.
PRORAČUNSKI PRESEŽEK oziroma PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ, (I.-II.)
221.370
B. RAČUN FINANČINIH TERJATEV IN NALOŽB
IV.
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (75)
0
75
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL (750+751+752)
0
750 Prejeta vračila danih posojil
0
V.
 DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442)
0
44
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV
0
440 Dana posojila
0
441 Povečanje kapitalskih deležev in naložb
0
442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije
0
VI.
PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)
0
C.
RAČUN FINANCIRANJA
VII.
ZADLOŽEVANJE
0
50 
ZADOLŽEVANJE
0
500 Domače zadolževanje 
0
VIII.
ODPLAČILO DOLGA
68.504
55
ODPLAČILO DOLGA
68.504
550 Odplačilo domačega dolga
68.504
IX.
POVEČ. (ZMANJŠANJE) SRED. NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
152.866
X.
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
–68.504
XI.
NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.=-III.)
221.370
XII.
STANJE SREDSTEV NA RAČUNU NA DAN 31. 12. PRETEKLEGA LETA (KONTO 900009)
631.603
3. člen
Neporabljena sredstva proračunskega sklada za takso za obremenjevanje voda v višini 491.314,59 EUR se prenesejo v leto 2021 in se porabijo za investicije na področju odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode.
4. člen 
Izkazani presežek prihodkov nad odhodki na kontu 900009 na dan 31. 12. 2020, v višini 784.468,17 EUR, se vključi v proračun Občine Sveti Jurij ob Ščavnici za leto 2021.
5. člen 
Sestavni del zaključnega računa je tudi posebni del ter načrt razvojnih programov.
6. člen 
Odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 4103-0001/2021
Sveti Jurij ob Ščavnici, dne 21. aprila 2021
Župan 
Občine Sveti Jurij ob Ščavnici 
Anton Slana 

AAA Zlata odličnost