Uradni list

Številka 67
Uradni list RS, št. 67/2021 z dne 30. 4. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 67/2021 z dne 30. 4. 2021

Kazalo

1414. Zaključni račun proračuna Občine Ajdovščina za leto 2020, stran 4124.

  
Na podlagi tretjega odstavka 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB4, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617 in 13/18 – v nadaljevanju: ZJF) ter 16. člena Statuta Občine Ajdovščina (Uradni list RS, št. 44/12, 85/15, 8/18 in 38/18) je Občinski svet Občine Ajdovščina na 20. seji dne 15. 4. 2021 sprejel
Z A K L J U Č N I   R A Č U N 
proračuna Občine Ajdovščina za leto 2020 
1. člen 
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Ajdovščina za leto 2020.
2. člen 
Prihodki in odhodki proračuna ter drugi prejemki in izdatki proračuna za leto 2020 so realizirani v naslednjih zneskih:
A.
BILANCA PRIHODKOV 
IN ODHODKOV
I.
SKUPAJ PRIHODKI
20.129.570,17
70
DAVČNI PRIHODKI
15.122.427,21
700 davki na dohodek in dobiček
12.370.861,00
703 davki na premoženje
2.364.705,49
704 domači davki na blago in storitve
372.584,49
706 drugi davki
14.276,23
71
NEDAVČNI PRIHODKI
2.984.745,12
710 udeležba na dobičku in prihodki od premoženja
2.110.360,48
711 takse in pristojbine
20.703,71
712 denarne kazni
18.357,69
713 prihodki od prodaje blaga 
in storitev
7.945,68
714 drugi nedavčni prihodki
827.377,56
72
KAPITALSKI PRIHODKI
348.049,59
720 prihodki od prodaje osnovnih sredstev
3.000,00
722 prihodki od prodaje zemljišč 
in neopredmetenih osnovnih sredstev
345.049,59
73
PREJETE DONACIJE
7.915,00
730 prejete donacije
7.915,00
74
TRASFERNI PRIHODKI
1.536.110,14
740 Trasferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij
1.246.633,32
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev EU
289.476,82
78
PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE
130.323,11
787 Prejeta sredstva iz drugih evropskih inštitucij
130.323,11
II.
SKUPAJ ODHODKI
21.151.496,10
40
TEKOČI ODHODKI
4.706.003,15
400 plače in drugi izdatki zaposlenim
1.172.026,54
401 prispevki delodajalcev za socialno varnost
191.206,97
402 izdatki za blago in storitve
3.114.356,45
403 plačila domačih obresti
97.357,87
409 sredstva, izločena v rezerve
131.055,32
41
TEKOČI TRANSFERI
8.418.928,28
410 subvencije
207.574,22
411 transferi posameznikom 
in gospodinjstvom
4.277.696,29
412 transferi neprofitnim organizacijam
1.036.304,17
413 drugi tekoči domači transferi
2.897.353,60
42
INVESTICIJSKI ODHODKI
7.645.570,42
420 nakup in gradnja osnovnih sredstev
7.645.570,42
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI
380.994,25
431 investicijski transferi fizičnim 
in pravnim osebam, ki niso proračunski uporabniki
65.369,70
432 investicijski transferi proračunskim uporabnikom
315.624,55
III.
PRORAČUNSKI PRESEŽEK – PRIMANJKLJAJ
–1.021.925,93
B.
RAČUN FINANČNIH TERJATEV 
IN NALOŽB
IV.
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
0,00
75
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
0,00
750 prejeta vračila danih posojil
0,00
751 prodaja kapitalskih deležev 
0,00
V.
DANA POSOJILA IN POVEČANJE DELEŽEV
44
DANA POSOJILA IN POVEČANJE DELEŽEV
0,00
440 dana posojila
0,00
441 povečanje kapitalskih deležev 
in naložb
0,00
VI.
PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV
0,00
C.
RAČUN FINANCIRANJA
VII. 
ZADOLŽEVANJE
3.589.049,92
50
ZADOLŽEVANJE
3.589.049,92
500 zadolževanje
3.589.049,92
VIII.
ODPLAČILA DOLGA
1.390.196,20
55
ODPLAČILA DOLGA
1.390.196,20
550 odplačila domačega dolga
1.390.196,20
IX.
SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU
1.176.927,79
X.
NETO ZADOLŽEVANJE
2.198.853,72
XI.
NETO FINANCIRANJE
1.021.925,93
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31. 12. 2020
1.405.774,05
3. člen 
Zaključni račun proračuna Občine Ajdovščina za leto 2020 sestavljajo splošni in posebni del. V splošnem delu je podan podrobnejši prikaz predvidenih in realiziranih prihodkov in odhodkov oziroma prejemkov in izdatkov iz bilance prihodkov in odhodkov, računa finančnih terjatev in naložb ter računa financiranja, v posebnem delu pa prikaz predvidenih in realiziranih odhodkov in drugih izdatkov proračuna Občine Ajdovščina za leto 2020.
4. člen 
Prenos sredstev iz leta 2020 v leto 2021 znaša 1.405.774,05 EUR, Od tega znaša prenos vseh krajevnih skupnosti 148.799,00 EUR. Prenašajo se namenska sredstva:
– požarna taksa v višini 11.103,40 EUR
– sredstva najemnin komunalne infrastrukture v višini 183.696,79 EUR
– sredstva najemnin stanovanj v višini 67.044,03 EUR.
5. člen 
Zaključni račun proračuna Občine Ajdovščina za leto 2020 brez prilog se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in v celoti na spletni strani Občine Ajdovščina.
Št. 4102-1/2021
Ajdovščina, dne 15. aprila 2021
Župan 
Občine Ajdovščina 
Tadej Beočanin 

AAA Zlata odličnost