Uradni list

Številka 67
Uradni list RS, št. 67/2021 z dne 30. 4. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 67/2021 z dne 30. 4. 2021

Kazalo

1427. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o preoblikovanju javnega zavoda Svet mladih – zavod za usposabljanje mladih Lendava – Ifjúsági Képzési Központ Lendva v javni zavod Zavod za turizem in razvoj Lendava – Turisztikai és Fejlesztési Közintézett Lendva, stran 4152.

  
Na podlagi 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE), 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP), 2., 3., 19., 20. in 21. člena Zakona o spodbujanju razvoja turizma (Uradni list RS, št. 13/18), 4. člena Zakona o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja (Uradni list RS, št. 20/11, 57/12 in 46/16) in 18. člena Statuta Občine Lendava (Uradni list RS, št. 32/17, 5/19 in 37/19) je Občinski svet Občine Lendava na 17. redni seji dne 14. 4. 2021 sprejel
O D L O K 
o spremembah in dopolnitvah Odloka o preoblikovanju javnega zavoda Svet mladih – zavod za usposabljanje mladih Lendava – Ifjúsági Képzési Központ Lendva v javni zavod Zavod za turizem in razvoj Lendava – Turisztikai és Fejlesztési Közintézett Lendva 
1. člen 
V Odloku o preoblikovanju javnega zavoda Svet mladih – zavod za usposabljanje mladih Lendava – Ifjúsági Képzési Központ Lendva v javni zavod Zavod za turizem in razvoj Lendava – Turisztikai és Fejlesztési Közintézett Lendva (Uradni list RS, št. 8/16 in 71/19) se v četrtem odstavku 9. člena namesto besedne zveze »imenuje župan občine« navede besedna zveza »imenuje občinski svet«.
2. člen 
V četrti alineji tretjega odstavka 24. člena se črta dosedanje besedilo, ki se glasi: »imenuje predstavnike zainteresirane javnosti v svet zavoda in programski svet« ter se nadomesti z novim besedilom, ki se sedaj glasi: »imenuje predstavnika v programski svet.«
3. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 03504-0010/2015-10
Lendava, dne 14. aprila 2021
Župan 
Občine Lendava 
Janez Magyar 

AAA Zlata odličnost