Uradni list

Številka 67
Uradni list RS, št. 67/2021 z dne 30. 4. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 67/2021 z dne 30. 4. 2021

Kazalo

1452. Sklep o mnenju občine k osnutkom pokrajinske zakonodaje, stran 4186.

  
Na podlagi drugega odstavka 143. člena Ustave Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 33/91-I, 42/97 – UZS68, 66/00 – UZ80, 24/03 – UZ3a, 47, 68, 69/04 – UZ14, 69/04 – UZ43, 69/04 – UZ50, 68/06 – UZ121,140,143, 47/13 – UZ148, 47/13 – UZ90, 97, 99 in 75/16 – UZ70a), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi /ZLS/ (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A, 80/20 – ZIUOOPE) in 16. člena Statuta Občine Postojna (Uradni list RS, št. 30/07, 53/10 in 46/18) je Občinski svet Občine Postojna na 16. redni seji dne 14. 4. 2021 sprejel
S K L E P 
o mnenju občine k osnutkom pokrajinske zakonodaje 
1. člen 
(vsebina sklepa) 
S tem sklepom podaja Občina Postojna (v nadaljnjem besedilu: občina) v postopku sprejema Zakona o ustanovitvi pokrajin /ZUPok/, Zakona o pokrajinah /ZPok/ in Zakona o financiranju pokrajin /ZFPok/ mnenje o vsebini osnutkov pokrajinske zakonodaje.
2. člen 
(ustanovitev pokrajin) 
Občina soglaša z ustanovitvijo pokrajin in teritorialno umestitvijo občine v Primorsko-notranjsko pokrajino.
3. člen 
(ime pokrajine) 
Občina ne soglaša s predlaganim imenom Primorsko-notranjska pokrajina in predlaga, da se pokrajina imenuje Primorska pokrajina.
4. člen 
(sedež pokrajine) 
Občina soglaša s predlaganim sedežem pokrajine v Kopru.
5. člen 
(predlogi sprememb in dopolnitev) 
Občina predlaga naslednje spremembe in dopolnitve pokrajinske zakonodaje, in sicer:
– v besedilu členov predlaganih zakonov uskladi ime iz Primorsko-notranjska pokrajina v Primorska pokrajina.
6. člen 
(objava in začetek veljavnosti) 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 303-1/2021
Postojna, dne 14. aprila 2021
Župan 
Občine Postojna 
Igor Marentič

AAA Zlata odličnost