Uradni list

Številka 67
Uradni list RS, št. 67/2021 z dne 30. 4. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 67/2021 z dne 30. 4. 2021

Kazalo

1446. Odlok o rebalansu proračuna Občine Škofljica za leto 2021, stran 4180.

  
Na podlagi 40. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB in naslednji), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – ZJF-UPB4 in spremembe) in 61. člena Statuta Občine Škofljica (Uradni list RS, št. 47/19) je Občinski svet Občine Škofljica na 11. redni seji dne 22. 4. 2021 sprejel
O D L O K 
o rebalansu proračuna Občine Škofljica za leto 2021 
1. člen 
V Odloku o proračunu Občine Škofljica za leto 2021 (Uradni list RS, št. 202/20) se 2. člen spremeni tako, da se glasi:
»V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni podkontov.
Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih:
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV 
v evrih
Skupina/Podskupina kontov/Konto/Podkonto
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)
12.415.417,00
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
9.957.067,00
70
DAVČNI PRIHODKI
8.089.528,00
700 Davki na dohodek in dobiček
6.906.758,00
703 Davki na premoženje
935.970,00
704 Domači davki na blago in storitve
246.800,00
706 Drugi davki
0
71
NEDAVČNI PRIHODKI
1.867.539,00
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja
648.649,00
711 Takse in pristojbine
10.000,00
712 Globe in druge denarne kazni
169.100,00
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev
8.720,00
714 Drugi nedavčni prihodki
1.031.070,00
72
KAPITALSKI PRIHODKI
150.000,00
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
0,00
721 Prihodki od prodaje zalog
0,00
722 Prihodki od prodaje zemljišč neopredmetenih sredstev
150.000,00
73
PREJETE DONACIJE
0,00
730 Prejete donacije iz domačih virov
0,00
731 Prejete donacije iz tujine
0,00
74
TRANSFERNI PRIHODKI
2.308.350,00
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij
943.350,00
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU
1.365.000,00
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
15.679.996,00
40
TEKOČI ODHODKI
3.636.999,00
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
952.647,00
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost
99.020,00
402 Izdatki za blago in storitve
2.395.833,00
403 Plačila domačih obresti
89.500,00
409 Rezerve
100.000,00
41
TEKOČI TRANSFERI
4.405.086,00
410 Subvencije
404.200,00
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom
3.241.852,00
412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam
154.221,00
413 Drugi tekoči domači transferi
604.812,00
414 Tekoči transferi v tujino
0,00
42
INVESTICIJSKI ODHODKI 
7.350.989,00
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
7.350.989,00
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI
286.922,00
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki
206.790,00
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom
80.132,00
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.) (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)
–3.264.579,00
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)
0
75
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
0
750 Prejeta vračila danih posojil
0
751 Prodaja kapitalskih deležev
0
752 Kupnine iz naslova privatizacije
0
V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443)
0
44
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV
0
440 Dana posojila
0
441 Povečanje kapitalskih deležev in naložb
0
442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije
0
443 Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih in drugih osebah javnega prava, ki imajo premoženje v svoji lasti 
0
VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)
0
C. RAČUN FINANCIRANJA
VII. ZADOLŽEVANJE (500)
3.611.969,00
50
ZADOLŽEVANJE
3.611.969,00
500 Domače zadolževanje
3.611.969,00
VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)
347.389,00
55
ODPLAČILA DOLGA
347.389,00
550 Odplačila domačega dolga
IX. POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.) – ali 0 ali +
0,00
X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
3.264.579,00
XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.)
3.264.579,00
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31. 12. PRETEKLEGA LETA
1.653.841,00
9009 Splošni sklad za drugo – ali 0 ali +
« 
2. člen 
Splošni del občinskega proračuna, ki je sestavljen iz bilance prihodkov in odhodkov, računa finančnih terjatev in naložb ter računa financiranja, in posebni del proračuna ter načrt razvojnih programov so priloga k temu odloku in se objavijo na spletni strani Občine Škofljica.
3. člen 
V Odloku o proračunu Občine Škofljica za leto 2021 (Uradni list RS, št. 202/20) se 5. člen spremeni tako, da se glasi:
»Proračunskih sredstev ni mogoče prerazporejati, razen pod pogoji in na način, ki jih določa Zakon o javnih financah.
Osnova za prerazporejanje pravic porabe je zadnji sprejeti proračun, spremembe proračuna ali rebalans proračuna. O prerazporeditvah pravic porabe v posebnem delu proračuna odloča župan na predlog strokovne službe.
Župan s poročilom o izvrševanju proračuna za obdobje januar–junij obravnavanega leta poroča občinskemu svetu o izvedenih prerazporeditvah kakor tudi z zaključnim računom.«
4. člen 
V Odloku o proračunu Občine Škofljica za leto 2021 (Uradni list RS, št. 202/20) se 13. člen ne spremeni.
Zaradi kritja presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov, ter odplačila dolgov v računu financiranja, se občina lahko v letu 2021 zadolži v višini 0,00 EUR.
Obseg poroštev občine za izpolnitev obveznosti javnih zavodov ter javnih podjetij, katerih ustanoviteljica je Občina Škofljica in ima v njih prevladujoč vpliv, v letu 2021 ne sme preseči skupne višine glavnic 0,00 EUR.
5. člen 
V Odloku o proračunu Občine Škofljica za leto 2021 (Uradni list RS, št. 20/20) se 14. člen spremeni tako, da se glasi:
»1. Javni zavod Vrtec Škofljica se v letu 2021 ne sme zadolžiti.
2. Javni zavod Osnovna šola Škofljica se v letu 2021 ne sme zadolžiti.
3. Javno podjetje Ljubljanski potniški promet, d.o.o. se lahko zadolži:
Dolgoročna zadolžitev pri bankah:
– do višine 54.000,00 EUR;
– za izplačilo prispevkov za poklicno zavarovanje voznikov po sodbi Vrhovnega sodišča RS;
– z dobo odplačila glavnice do 5 let, predviden je moratorij na odplačilo glavnice;
– sredstva za poplačilo dolga bodo zagotovljena iz neproračunskih virov.
Kratkoročna zadolžitev pri bankah:
– do višine 171.000,00 EUR;
– za dobo do enega leta;
– z namenom uravnavanja finančne likvidnosti;
– sredstva za poplačilo dolga bodo zagotovljena iz neproračunskih virov.
4. Javno podjetje Energetika Ljubljana d.o.o. se lahko zadolži:
Dolgoročna zadolžitev pri bankah:
– do višine 61.200,00 EUR;
– financiranje izgradnje kogeneracijskega agregata SPTE-TOŠ;
– z dobo odplačila glavnice do 7 let, predviden je moratorij na odplačilo glavnice;
– sredstva za poplačilo dolga bodo zagotovljena iz neproračunskih virov.
Kratkoročna zadolžitev pri bankah:
– do višine 702.000,00 EUR;
– za dobo do enega leta;
– z namenom uravnavanja finančne likvidnosti;
– sredstva za poplačilo dolga bodo zagotovljena iz neproračunskih virov.
5. JP VOKA SNAGA d.o.o. se lahko zadloži:
Dolgoročna zadolžitev pri bankah:
– do višine 90.000,00 EUR;
– financiranje investicij;
– z dobo odplačila kredita do 7 let;
– sredstva za poplačilo dolga bodo zagotovljena iz neproračunskih virov.
Kratkoročna zadolžitev pri bankah:
– do višine 270.000,00 EUR;
– za dobo do enega leta;
– z namenom uravnavanja finančne likvidnosti;
– sredstva za poplačilo dolga bodo zagotovljena iz neproračunskih virov.«
6. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 41000-02/2021
Škofljica, dne 22. aprila 2021
Župan 
Občine Škofljica 
Ivan Jordan 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti