Uradni list

Številka 67
Uradni list RS, št. 67/2021 z dne 30. 4. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 67/2021 z dne 30. 4. 2021

Kazalo

1426. Zaključni račun proračuna Občine Lendava za leto 2020, stran 4152.

  
Na podlagi 96. in 98. člena Zakona o javnih financah (ZJF-UPB4, Uradni list RS, št. 11/11, 110/11 – ZDIU12, 14/13, 46/13 – ZIPRS1314-A, 101/13 – ZIPRS1415, 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 13/18 in 195/20 – odl. US) ter 18. in 120. člena Statuta Občine Lendava (Uradni list RS, št. 32/17, 5/19 in 32/19) je Občinski svet Občine Lendava na 17. redni seji dne 14. 4. 2021 sprejel
Z A K L J U Č N I   R A Č U N 
proračuna Občine Lendava za leto 2020 
1. člen 
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Lendava za leto 2020.
2. člen 
Zaključni račun proračuna Občine Lendava za leto 2020 sestavljajo splošni in posebni del.
V splošnem delu je podan podrobnejši prikaz predvidenih in realiziranih prihodkov in odhodkov oziroma prejemkov in izdatkov iz bilance prihodkov in odhodkov, računa finančnih terjatev in naložb ter računa financiranja, v posebnem delu pa prikaz predvidenih in realiziranih odhodkov in drugih izdatkov proračuna Občine Lendava za leto 2020.
Sestavni del zaključnega računa je tudi Načrt razvojnih programov, v katerem je podan prikaz podatkov o načrtovanih vrednostih posameznih projektov, njihovih spremembah tekom leta 2019 ter o njihovi realizaciji v tem letu.
3. člen 
Zaključni račun proračuna Občine Lendava za leto 2020 se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. Splošni in posebni del ter Načrt razvojnih programov se objavi na spletnih straneh Občine Lendava.
Št. 410-0013/2021-2
Lendava, dne 14. aprila 2021
 
Župan 
Občine Lendava 
Janez Magyar 

AAA Zlata odličnost