Uradni list

Številka 67
Uradni list RS, št. 67/2021 z dne 30. 4. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 67/2021 z dne 30. 4. 2021

Kazalo

1457. Zaključni račun proračuna Občine Tišina za leto 2020, stran 4190.

  
Na podlagi 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr. in 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617 in 13/18) in 16. člena Statuta Občine Tišina (Uradni list RS, št. 41/15, 97/20) je Občinski svet Občine Tišina na 17. redni seji dne 22. 4. 2020 sprejel
Z A K L J U Č N I   R A Č U N 
proračuna Občine Tišina za leto 2020 
1. člen
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Tišina za leto 2020. Zaključni račun proračuna Občine Tišina za leto 2020 sestavljata splošni in posebni del. V splošnem delu je podan podrobnejši prikaz predvidenih in realiziranih prihodkov in odhodkov oziroma prejemkov in izdatkov iz bilance prihodkov in odhodkov, računa finančnih terjatev in naložb ter računa financiranja, v posebnem delu pa prikaz predvidenih in realiziranih odhodkov in drugih izdatkov proračuna Občine Tišina za leto 2020. Sestavni del zaključnega računa je tudi načrt razvojnih programov, v katerem je podan prikaz podatkov o načrtovanih vrednostih posameznih projektov, njihovih spremembah tekom leta 2020 ter o njihovi realizaciji v tem letu.
2. člen 
Proračun Občine Tišina za leto 2020 je bil realiziran v naslednjih zneskih:
v EUR-ih (brez centov)
KONTO
OPIS
Realizacija 2020
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
I.
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)
4.267.137
 
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
3.383.319
70
 
DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+706) 
2.596.917
700
 
DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK
2.465.834
703
 
DAVKI NA PREMOŽENJE
116.128
704
 
DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE
14.954
706
 
DRUGI DAVKI
0,00
71
 
NEDAVČNI PRIHODKI (710+711+712+713+714)
786.402
710
 
UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA 
169.984
711
 
TAKSE IN PRISTOJBINE
1.890
712
 
DENARNE KAZNI 
851
713
 
PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV
514.756
714
 
DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI
98.921
72
 
KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722)
39.637
720
 
PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV
0,00
721
 
PRIHODKI OD PRODAJE ZALOG
0,00
722
 
PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN NEMATERIALNEGA PREMOŽENJA
39.637
73
 
PREJETE DONACIJE (730+731)
0,00
730
 
PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV 
0,00
731
 
PREJETE DONACIJE IZ TUJINE
 0,00
74
 
TRANSFERNI PRIHODKI 
356.535
740
 
TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ
356.535
741
 
PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA IZ SREDSTEV PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE
487.646
II.
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
3.483.890
40
 
TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+409)
1.223.034
400
 
PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM
393.359
401
 
PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST
64.979
402
 
IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE 
739.832
403
 
PLAČILA DOMAČIH OBRESTI
5.735
409
 
SREDSTVA, IZLOČENA V REZERVE
19.128
41
 
TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413)
1.424.292
410
 
SUBVENCIJE
167.828
411
 
TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM
750.887
412
 
TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZAC. IN USTANOVAM
149.389
413
 
DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI 
356.189
42
 
INVESTICIJSKI ODHODKI (420)
770.317
420
 
NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV
770.317
43
 
INVESTICIJSKI TRANSFERI (430)
66.248
430
 
INVESTICIJSKI TRANSFER
0,00
431
 
INVESTICIJSKI TRANSFERI PRAVNIM IN FIZ. OSEBAM
57.367
432
 
INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM
8.881
III.
PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I.-II.) 
(SKUPAJ PRIHODKI MINUS SKUPAJ ODHODKI)
783.247
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
75
IV.
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751)
0,00
750
 
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL 
0,00
751
 
PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV 
0,00
752
 
KUPNINE IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE
0,00
44
V.
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441)
0,00
440
 
DANA POSOJILA
0,00
441
 
POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV 
0,00
VI.
PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.–V.)
0,00
VII.
SKUPNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) PRIHODKI MINUS ODHODKI TER SALDO PREJETIH IN DANIH POSOJIL 
(I.+IV.)–(II.+V.)
0,00
C. RAČUN FINANCIRANJA
50
VIII.
ZADOLŽEVANJE (500)
35.000
500
 
DOMAČE ZADOLŽEVANJE
35.000
55
IX.
ODPLAČILA DOLGA (550)
802.876
550
 
ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA 
802.876
IX.
POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (III.+VI.+X.)=(I.+IV.+VIII.)–(II.+V.+IX.)
15.371
X.
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
–767.876
XI. 
NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)
–783.247
 
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31. 12. 2020 (kto 9009)
–8.443
3. člen 
Proračunski presežek Občine Tišina za leto 2020 je opredeljen v višini 15.371 EUR.
4. člen 
Saldo sredstev proračunske rezerve na dan 31. 12. 2020 v višini 22.094,38 EUR se prenese med sredstva proračunske rezerve v leto 2021.
5. člen 
Zaključni račun proračuna Občine Tišina za leto 2020 se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-0018/2021-1
Tišina, dne 23. aprila 2021
Župan 
Občine Tišina 
Franc Horvat 

AAA Zlata odličnost