Uradni list

Številka 67
Uradni list RS, št. 67/2021 z dne 30. 4. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 67/2021 z dne 30. 4. 2021

Kazalo

1404. Uredba o spremembah in dopolnitvi Uredbe o izvedbi ukrepov kmetijske politike za leto 2021, stran 4096.

  
Na podlagi 10. in 12. člena Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/08, 57/12, 90/12 – ZdZPVHVVR, 26/14, 32/15, 27/17 in 22/18) Vlada Republike Slovenije izdaja
U R E D B O 
o spremembah in dopolnitvi Uredbe o izvedbi ukrepov kmetijske politike za leto 2021 
1. člen 
V Uredbi o izvedbi ukrepov kmetijske politike za leto 2021 (Uradni list RS, št. 26/21) se v 1. členu v prvem odstavku v 12. točki besedilo »Izvedbeno uredbo Komisije (EU) 2020/1009 z dne 10. julija 2020 o spremembi izvedbenih uredb (EU) št. 808/2014 in (EU) št. 809/2014 v zvezi z nekaterimi ukrepi za reševanje krize zaradi izbruha COVID-19 (UL L št. 224 z dne 13. 7. 2020, str. 1)« spremeni tako, da se glasi »Izvedbeno uredbo Komisije (EU) 2021/540 z dne 26. marca 2021 o spremembi Izvedbene uredbe (EU) št. 809/2014 glede nekaterih obveznosti obveščanja, pregledov na kraju samem v zvezi z vlogami za pomoč na žival in zahtevki za plačilo v okviru ukrepov podpore na žival ter predložitve zbirne vloge, vlog za pomoč ali zahtevkov za plačilo (UL L št. 108 z dne 29. 3. 2021, str. 15), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 809/2014/EU)«.
2. člen 
V 10. členu se četrti in peti odstavek spremenita tako, da se glasita:
»(4) Ne glede na rok za vložitev zbirne vloge iz prvega odstavka tega člena upravičenec vloži »Vlogo za izplačilo podpore za rejo drobnice« iz 10. točke prvega odstavka 11. člena te uredbe oziroma »Zahtevek za operacijo dobrobit živali – drobnica« iz 16. točke prvega odstavka 11. člena te uredbe najpozneje do 5. maja 2021.
(5) Vloge oziroma zahtevka iz prejšnjega odstavka ni dovoljeno vložiti v obdobju za pozno predložitev iz 13. člena Uredbe 640/2014/EU. V primeru izjemnih okoliščin iz tretje oziroma pete alineje prvega odstavka 30. člena te uredbe lahko upravičenec vloži vlogo oziroma zahtevek iz prejšnjega odstavka od 6. do 31. maja 2021.«.
3. člen 
V 27. členu se osmi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(8) Če se za vlogo za izplačilo podpore za rejo drobnice pri pregledu na kraju samem ugotovi, da glede živali niso izpolnjeni pogoji iz prvega odstavka 38.b člena Uredbe o shemah neposrednih plačil, se uporabijo upravni ukrepi iz 31. člena Uredbe 640/2014/EU.«.
4. člen 
V 30. členu se v prvem odstavku peta alineja spremeni tako, da se glasi:
»– ko upravičenec, ki za vložitev zbirne vloge pooblasti izvajalca javne službe za kmetijsko svetovanje (v nadaljnjem besedilu: JSKS) in zaradi epidemije COVID-19, ki vpliva na delo JSKS:
1. ne more vložiti zbirne vloge v roku za vložitev zbirne vloge iz prvega odstavka 10. člena te uredbe oziroma
2. ne more vložiti »Vloge za izplačilo podpore za rejo drobnice« oziroma »Zahtevka za operacijo dobrobit živali – drobnica« v roku iz četrtega odstavka 10. člena te uredbe.«.
Tretji odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(3) Primere izjemnih okoliščin iz tretje, četrte in pete alineje prvega odstavka tega člena agencija prizna v roku za pozno predložitev zbirne vloge v skladu s 13. in 14. členom Uredbe 640/2014/EU. Primere izjemnih okoliščin iz tretje in pete alineje prvega odstavka tega člena, če upravičenec vloži »Vlogo za izplačilo podpore za rejo drobnice« oziroma »Zahtevek za operacijo dobrobit živali – drobnica«, agencija prizna v roku od 6. do 31. maja 2021. Za primere iz tretje in četrte alineje prvega odstavka tega člena agencija informacije o tem, da upravičenec ni mogel pravočasno izvesti potrebnih sprememb v RKG ali spremembe nosilca kmetijskega gospodarstva v RKG, prevzame iz RKG. Za primere izjemnih okoliščin iz pete alineje prvega odstavka tega člena izvajalec JSKS podpiše izjavo, da zaradi aktivnosti in ukrepov za zamejitev širjenja virusa SARS-CoV-2 ni bilo mogoče izvesti storitve elektronskega izpolnjevanja in elektronske vložitve zbirne vloge do 6. maja 2021 oziroma »Vloge za izplačilo podpore za rejo drobnice« oziroma »Zahtevka za operacijo dobrobit živali – drobnica« do 5. maja 2021. Skenogram izjave izvajalec JSKS priloži zbirni vlogi in posreduje agenciji.«.
Za četrtim odstavkom se doda nov, peti odstavek, ki se glasi:
»(5) V primeru iz druge točke pete alineje prvega odstavka tega člena se ne glede na četrti odstavek 27. člena uredbe, ki ureja dobrobit živali, za začetek obdobja paše upošteva datum začetka paše iz »Zahtevka za operacijo dobrobit živali – drobnica«.«.
KONČNA DOLOČBA 
5. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00715-16/2021
Ljubljana, dne 28. aprila 2021
EVA 2021-2330-0062
Vlada Republike Slovenije 
Janez Janša 
predsednik 

AAA Zlata odličnost