Uradni list

Številka 67
Uradni list RS, št. 67/2021 z dne 30. 4. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 67/2021 z dne 30. 4. 2021

Kazalo

Št. 705-31/2021 Ob-1995/21, Stran 1038
Na podlagi drugega odstavka 4. člena Zakona o sodnih izvedencih, sodnih cenilcih in sodnih tolmačih (Uradni list RS, št 22/18; v nadaljevanju: ZSICT) Ministrstvo za pravosodje objavlja
javni poziv 
za imenovanje 
1. sodnih izvedencev na naslednjih področjih in podpodročjih:
psihologija – klinična psihologija otrok in mladostnikov,
psihologija – klinična psihologija odraslih,
psihologija – klinična psihologija – starševstvo in skrbništvo,
psihologija – klinična nevropsihologija odraslih,
psihologija – klinična nevropsihologija otrok in mladostnikov,
psihologija – preiskovalna psihologija,
psihologija – psihologija družine,
medicina – otroška in mladostniška psihiatrija,
medicina – pediatrija,
medicina – psihiatrija,
medicina – ginekologija in porodništvo,
medicina – medicina dela, prometa in športa,
medicina – revmatologija,
medicina – oftalmologija,
medicina – kardiologija,
medicina – onkologija,
medicina – nefrologija,
medicina – dermatovenorologija,
gradbeništvo – gradbeni objekti,
gradbeništvo – visoke gradnje,
gradbeništvo – nizke gradnje,
gradbeništvo – zaključna dela,
gradbeništvo – vodno gospodarstvo,
ekonomija – bančništvo,
ekonomija – davki,
ekonomija – poslovne finance,
ekonomija – vrednotenje podjetij,
ekonomija – nelikvidnost in prisilne poravnave,
ekonomija – plačilo za delo,
ekonomija – finance,
promet – tahografi,
promet – raziskave prometnih nezgod.
varnost in zdravje pri delu – ionizirajoče sevanje,
lesarstvo – stavbno pohištvo,
geologija – geologija splošno,
arhitektura – urbanizem,
informacijska varnost in računalniška forenzika – informacijska varnost in računalniška forenzika,
forenzična toksikologija in alkohometrija – forenzična toksikologija in alkohometrija,
ekologija – vplivi na okolje,
telekomunikacije – telekomunikacije,
turizem – gostinska dejavnost,
zavarovalništvo – aktuarstvo.
2. sodnih cenilcev na naslednjih področjih in podpodročjih:
gradbeništvo – zaključna dela,
lesarstvo – stavbno pohištvo.
3. sodnih tolmačev za naslednje jezike:
slovenski znakovni jezik,
jezik dari,
tigrijski jezik,
pakistanski jezik,
paštu jezik,
urdu jezik,
pandžabi jezik,
kurdski jezik,
gruzijski jezik,
turški jezik,
romunski jezik,
češki jezik,
slovaški jezik,
poljski jezik,
madžarski jezik,
bolgarski jezik,
ukrajinski jezik,
bengalski jezik,
vietnamski jezik,
hindi jezik,
kitajski jezik,
tajski jezik,
romski jezik,
romski jezik s kosovskim narečjem,
albanski jezik,
švedski jezik,
danski jezik,
litvanski jezik,
litovski jezik,
estonski jezik.
Pogoji za imenovanje:
ZSICT v prvi točki 16. člena določa, da je za sodnega izvedenca, sodnega cenilca ali sodnega tolmača lahko imenovana fizična oseba, ki:
1. ima ustrezno strokovno znanje ter praktične sposobnosti in izkušnje za določeno področje dela izvedenstva, cenilstva ali tolmačenja,
2. ima predbolonjsko univerzitetno izobrazbo ali končan bolonjski magistrski študijski program,
3. je državljan Republike Slovenije ali države članice Evropske unije ali države članice Evropskega gospodarskega prostora in aktivno obvlada slovenski jezik,
4. je poslovno sposobna,
5. je osebnostno primerna,
6. ima najmanj šest let delovnih izkušenj s področja, na katerem želi opravljati delo sodnega izvedenca, sodnega cenilca ali sodnega tolmača,
7. ni bila pravnomočno obsojena za naklepno kaznivo dejanje, ki se preganja po uradni dolžnosti, zaradi katerega bi bila moralno neprimerna za opravljanje izvedenstva, cenilstva ali tolmačenja, ker bi to lahko škodovalo nepristranskemu ali strokovnemu opravljanju njenega dela ali ugledu sodišča,
8. ne opravlja dejavnosti, ki ni združljiva s sodnim izvedenstvom ali cenilstvom,
9. ni bila razrešena kot sodni izvedenec, cenilec ali tolmač po določbah tega zakona iz razloga trajnega odvzema pravice opravljati delo sodnega izvedenstva, cenilstva ali tolmačenja.
Izjemoma je lahko imenovana za sodnega izvedenca, sodnega cenilca ali sodnega tolmača oseba, ki ima nižjo izobrazbo, kot je to določeno v prvem odstavku 16. člena ZSICT, če zaradi neobstoja ustrezne stopnje študijskega programa v Republiki Sloveniji ni mogoče izpolniti zahtevanega pogoja izobrazbe.
Oseba, ki želi biti imenovana za sodnega izvedenca, sodnega cenilca ali sodnega tolmača, izkaže ustrezno strokovno znanje ter praktične sposobnosti in izkušnje z opravljenim posebnim preizkusom strokovnosti. Pred pristopom k preizkusu mora v skladu s 17. členom Pravilnika o sodnih izvedencih, sodnih cenilcih in sodnih tolmačih (Uradni list RS, št. 84/18) plačati stroške posameznega preizkusa, ki skladno s cenikom znašajo 438,00 EUR. Cenik je objavljen na spletni strani ministrstva (št. cenika: 7051-20/2019 z dne 26. 11. 2019).
Uporabljeni izrazi, zapisani v slovnični obliki moškega spola, so uporabljeni kot nevtralni in veljajo enakovredno za oba spola.
Ministrstvo za pravosodje bo z dnem objave javnega poziva v Uradnem listu Republike Slovenije na svoji spletni strani https://www.gov.si/drzavni-organi/ministrstva/ministrstvo-za-pravosodje/javne-objave objavilo Javni poziv k oddaji vlog ter obrazec vloge za imenovanje za sodne izvedence, sodne cenilce in sodne tolmače. Kandidati za sodne izvedence, sodne cenilce in za sodne tolmače se lahko prijavijo z objavljenim obrazcem.
Vloge kandidatov za imenovanje sodnih izvedencev, sodnih cenilcev in sodnih tolmačev sprejema Ministrstvo za pravosodje, Župančičeva ulica 3, 1000 Ljubljana.
Rok za vložitev vloge: 30 dni po objavi javnega poziva.
Ministrstvo za pravosodje 

AAA Zlata odličnost