Uradni list

Številka 67
Uradni list RS, št. 67/2021 z dne 30. 4. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 67/2021 z dne 30. 4. 2021

Kazalo

1418. Zaključni račun proračuna Občine Cerknica za leto 2020, stran 4139.

  
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE) in tretjega odstavka 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 13/18 in 195/20 – odl. US) ter 110. člena Statuta Občine Cerknica (Uradni list RS, št. 2/17 – uradno prečiščeno besedilo) je Občinski svet Občine Cerknica na 17. redni seji dne 15. 4. 2021 sprejel
Z A K L J U Č N I   R A Č U N 
proračuna Občine Cerknica za leto 2020 
1. člen 
Sprejme se Zaključni račun proračuna Občine Cerknica za leto 2020.
A.
BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV 
Skupina/Podskupina kontov
Realizacija 2020
I.
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)
12.290.574
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
11.436.253
70
DAVČNI PRIHODKI 
9.267.449
700 Davki na dohodek in dobiček 
8.130.650
703 Davki na premoženje 
940.852
704 Domači davki na blago in storitve 
195.946
706 Drugi davki 
0
71
NEDAVČNI PRIHODKI 
2.168.804
710 Udeležba na dobičku in dohodki 
od premoženja 
1.589.879
711 Takse in pristojbine 
8.522
712 Globe in druge denarne kazni
57.794
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev 
0
714 Drugi nedavčni prihodki 
512.609
72
KAPITALSKI PRIHODKI 
72.176
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev 
39.726
721 Prihodki od prodaje zalog 
129
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopr. dolg. sredstev 
32.321
73
PREJETE DONACIJE
0
730 Prejete donacije iz domačih virov 
0
731 Prejete donacije iz tujine
0
74
TRANSFERNI PRIHODKI 
782.145
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij 
782.145
741 Prejeta sredstva iz držav. pror. 
iz sredstev proračuna EU 
0
II.
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43) 
11.185.966
40
TEKOČI ODHODKI 
3.046.913
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim 
698.087
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost 
110.662
402 Izdatki za blago in storitve 
2.198.673
403 Plačila domačih obresti 
34.491
409 Rezerve 
5.000
41
TEKOČI TRANSFERI 
5.163.586
410 Subvencije 
388.987
411 Transferi posameznikom 
in gospodinjstvom 
1.745.695
412 Transferi neprofitnim organizacijam 
in ustanovam 
522.970
413 Drugi tekoči domači transferi 
2.505.934
414 Tekoči transferi v tujino
0
42
INVESTICIJSKI ODHODKI 
2.671.032
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 
2.671.032
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI 
304.435
431 Investicijski transferi pravnim 
in fizičnim osebam
109.710
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom
194.724
III.
PRORAČUNSKI PRESEŽEK/PRIMANJKLJAJ (I.-II.) 
1.104.609
B.
RAČUN FINANČNIH TERJATEV 
IN NALOŽB
IV.
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL 
IN PRODAJA DELEŽEV
0
75
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
0
750 Prejeta vračila danih posojil
0
751 Prodaja kapitalskih deležev
0
752 Kupnine iz naslova privatizacije
0
V.
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV
0
44
DANA POSOJILA IN POV. KAPITALSKIH DELEŽEV 
0
440 Dana posojila 
0
441 Povečanje kapitalskih deležev 
in naložb 
0
442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije
0
VI.
PREJETA MINUS DANA POSOJILA 
IN KAP. DELEŽEV
0
C.
RAČUN FINANCIRANJA
VII.
ZADOLŽEVANJE (500) 
500.000
50
ZADOLŽEVANJE
500.000
500 Domače zadolževanje 
500.000
VIII. ODPLAČILA DOLGA (550) 
505.909
55
ODPLAČILA DOLGA
505.909
550 Odplačila domačega dolga 
505.909
IX.
POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH
1.098.700
X.
NETO ZADOLŽEVANJE 
–5.909
XI.
NETO FINANCIRANJE
–1.104.609
2. člen 
Zaključni račun proračuna Občine Cerknica je sestavljen iz splošnega in posebnega dela. Prihodki in odhodki ter drugi prejemki in izdatki proračuna Občine Cerknica za leto 2020 so bili realizirani v zneskih, kot je prikazano v bilanci prihodkov in odhodkov, računa finančnih terjatev in naložb ter računa financiranja, ki predstavljajo splošni del proračuna. V posebnem delu proračuna so izkazani realizirani izdatki proračuna Občine Cerknica za leto 2020.
3. člen 
Sestavni del tega sklepa so tudi dokumenti zaključnega računa pripravljenega v skladu z Navodilom o pripravi zaključnega računa državnega in občinskega proračuna ter Metodologije za pripravo poročila o doseženih ciljih in rezultatih neposrednih in posrednih uporabnikov proračuna.
4. člen 
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 410-0011/2021
Cerknica, dne 15. aprila 2021
Župan 
Občine Cerknica 
Marko Rupar 

AAA Zlata odličnost