Uradni list

Številka 67
Uradni list RS, št. 67/2021 z dne 30. 4. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 67/2021 z dne 30. 4. 2021

Kazalo

1454. Zaključni račun proračuna Mestne občine Slovenj Gradec za leto 2020, stran 4188.

  
Na podlagi 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB, 14/13 – popr., 101/13 in 55/15 – ZFisP in 96/15 – ZIPRS1718 in 13/18) in 17. člena Statuta Mestne občine Slovenj Gradec (Uradni list RS, št. 91/20 – UPB3) je Svet Mestne občine Slovenj Gradec na 23. redni seji dne 21. 4. 2021 sprejel
Z A K L J U Č N I   R A Č U N 
proračuna Mestne občine Slovenj Gradec za leto 2020 
1. člen
Sprejme se zaključni račun proračuna Mestne občine Slovenj Gradec za leto 2020.
Doseženi prihodki in odhodki po zaključnem računu za leto 2020:
A BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
v EUR
KONTO
NAZIV KONTA
REALIZACIJA 2020
1
2
3
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)
19.101.134,58
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
15.243.179,32
70
DAVČNI PRIHODKI (700+703+704)
13.024.332,14
700
DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK
10.747.483,00
703
DAVKI NA PREMOŽENJE
1.926.651,03
704
DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE
348.290,63
706
DRUGI DAVKI
1.907,48
71
NEDAVČNI PRIHODKI (710+711+712+713+714)
2.218.847,18
710
UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA
1.605.405,92
711
TAKSE IN PRISTOJBINE
9.614,88
712
GLOBE IN DRUGE DENARNE KAZNI
21.580,96
713
PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV
5.596,66
714
DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI
576.648,76
72
KAPITALSKI PRIHODKI (720+722)
1.184.031,58
720
PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV
24.919,82
722
PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN NEOPREDM. SRED.
1.159.111,76
73
PREJETE DONACIJE (730)
0,00
730
PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV
0,00
74
TRANSFERNI PRIHODKI (740)
2.673.923,68
740
TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINAN. INSTITUC.
1.746.522,25
741
PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA IZ SREDSTEV EVROPSKE UNIJE
927.401,43
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
20.895.807,60
40
TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+409)
5.444.925,34
400
PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM
1.600.664,95
401
PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOC. VARNOST
256.413,41
402
IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE
3.357.070,40
403
PLAČILA DOMAČIH OBRESTI
52.776,58
409
REZERVE
178.000,00
41
TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413+414)
7.021.991,40
410
SUBVENCIJE
127.014,28
411
TRANSFERI POSAMEZNIKOM, GOSPODINJSTVOM
3.163.549,16
412
TRANSFERI NEPRIDOBITNIM ORGANIZ. IN USTANOVAM
671.677,12
413
DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI
3.059.750,84
414
TEKOČI TRANSFERI V TUJINO
0,00
42
INVESTICIJSKI ODHODKI (420)
8.258.220,31
420
NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV
8.258.220,31
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI (430)
170.670,55
431
INVEST. TRANSF. PRAVNIM IN FIZ. OS., KI NISO PRORAČ. UPOR.
102.795,63
432
INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM
67.874,92
III. PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ/PRESEŽEK (I.–II.)
–1.794.673,02
B RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
75
IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750)
0,00
750
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
0,00
751
PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
0,00
44
V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440)
0,00
440
DANA POSOJILA
0,00
441
POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV IN FIN. NALOŽB
0,00
VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITAL. DELEŽEV (IV.- V.)
0,00
C RAČUN FINANCIRANJA
50
VII. ZADOLŽEVANJE (500)
1.348.000,00
500
DOMAČE ZADOLŽEVANJE
1.348.000,00
55
VIII. ODPLAČILO DOLGA (550)
1.022.121,38
550
ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA
1.022.121,38
IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
–1.468.794,40
X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.–VIII.)
325.878,62
XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)
1.794.673,02
XII. STANJE SRED. NA RAČUNIH NA DAN 31. 12. PRETEKLEGA LETA
1.938.947,10
Podrobnejši pregled prihodkov proračuna in njihova razdelitev sta zajeta v bilanci prihodkov in odhodkov, v računu finančnih terjatev in naložb ter v računu financiranja, ki so sestavni del zaključnega računa.
2. člen 
Ta zaključni račun začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 410-0004/2021
Slovenj Gradec, dne 21. aprila 2021
Župan 
Mestne občine Slovenj Gradec 
Tilen Klugler 

AAA Zlata odličnost