Številka 89
Uradni list RS, št. 89/2020 z dne 19. 6. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 89/2020 z dne 19. 6. 2020, Kazalo


DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Sklepi

1444. Sklep o imenovanju članov Upravnega odbora Prešernovega sklada
1445. Sklep o razrešitvi člana Sveta Banke Slovenije – viceguvernerja
1446. Sklep o imenovanju dveh članov Državne revizijske komisije
1447. Sklep o razrešitvi članice in imenovanju člana Sveta Fundacije za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij v Republiki Sloveniji

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

1485. Uredba o prenehanju veljavnosti Uredbe o izvajanju Izvedbene uredbe Komisije (EU) 2020/568 o določitvi obvezne predložitve izvoznega dovoljenja pri izvozu nekaterih izdelkov
1486. Uredba o spominskem znaku »Za požrtvovalnost v boju proti COVID-19«
1487. Uredba o izvajanju ukrepa zdravje in varnost iz Operativnega programa za izvajanje Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo v Republiki Sloveniji za obdobje 2014–2020
1488. Uredba o spremembi in dopolnitvi Uredbe o notranji organizaciji, sistemizaciji, delovnih mestih in nazivih v organih javne uprave in v pravosodnih organih
1489. Uredba o spremembi Uredbe o pogodbenem opravljanju vojaške službe v rezervni sestavi Slovenske vojske
1490. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o izvajanju ukrepa naložbe v osnovna sredstva in podukrepa podpora za naložbe v gozdarske tehnologije ter predelavo, mobilizacijo in trženje gozdarskih proizvodov iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020
1491. Uredba o spremembah Uredbe o kategorizaciji državnih cest

Sklepi

1492. Sklep o prenosu delov državnih cest med občinske ceste
1493. Sklep o ugotovitvi prenehanja razlogov za interventne ukrepe na podlagi Zakona o interventnih ukrepih na javnofinančnem področju
1494. Sklep o razrešitvi vodje Konzulata Republike Slovenije v Šanghaju

MINISTRSTVA

1448. Pravilnik o spremembah Pravilnika o kakovosti jedilne soli
1449. Pravilnik o spremembi Pravilnika o elektronskem vlaganju prijav v postopkih registracije znamk in modelov
1495. Pravilnik o dopolnitvah Pravilnika o izvajanju subvencioniranega prevoza

USTAVNO SODIŠČE

1450. Odločba o ugotovitvi, da je drugi odstavek 129.a člena Zakona o kazenskem postopku, kolikor določa petnajstdnevni rok za vložitev predloga o nadomestitvi kazni zapora s hišnim zaporom, ki teče od pravnomočnosti sodbe oziroma od zadnje vročitve prepisa sodbe dalje, v neskladju z Ustavo in odločba o ugotovitvi kršitve človekove pravice
1451. Odločba o ugotovitvi, da drugi odstavek 155. člena Zakona o pravdnem postopku ni v neskladju z Ustavo v delu, po katerem se izračuna odvetniška nagrada za namen povrnitve potrebnih pravdnih stroškov nasprotni stranki v sporih majhne vrednosti

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

1496. Odločba o spremembah in dopolnitvah Odločbe o nujnih ukrepih za preprečevanje vnosa in širjenja viroidnih zakrnelosti hmelja

OBČINE

Ajdovščina

1482. Odlok o spremembi Odloka o porabi sredstev proračunske rezerve Občine Ajdovščina za leto 2020

Ivančna Gorica

1483. Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Ivančna Gorica za leto 2020

Kostanjevica na Krki

1452. Zaključni račun proračuna Občine Kostanjevica na Krki za leto 2019
1453. Odlok o pokopališkem redu v Občini Kostanjevica na Krki
1454. Odlok o javnem parkirišču za avtodome v Občini Kostanjevica na Krki
1455. Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Kostanjevica na Krki za leto 2020
1456. Sklep o potrditvi elaboratov in predračunske lastne cene oskrbe s pitno vodo, odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode, zbiranja komunalnih odpadkov, zbiranja bioloških odpadkov in obdelave komunalnih odpadkov in 24-urne dežurne službe v Občini Kostanjevica na Krki za leto 2020
1457. Sklep o zaračunanih cenah oskrbe s pitno vodo, odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode, zbiranja komunalnih odpadkov, zbiranja bioloških odpadkov in obdelave komunalnih odpadkov in 24-urne dežurne službe ter subvencije za izvajanje gospodarske javne službe odvajanja komunalne in padavinske odpadne vode v Občini Kostanjevica na Krki za leto 2020
1458. Sklep o ceni socialnovarstvene storitve Pomoč družini na domu v Občini Kostanjevica na Krki
1459. Sklep o določitvi cene programov v vrtcu Plavček pri OŠ Jožeta Gorjupa Kostanjevica na Krki
1460. Sklep o določitvi vrednosti točke za obračun občinskih taks za leto 2020

Kranj

1461. Spremembe in dopolnitve Statuta Mestne Občine Kranj
1462. Odlok o spremembah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole Simona Jenka Kranj
1463. Odlok o spremembah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Mestna knjižnica Kranj
1464. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o kategorizaciji občinskih cest v Mestni občini Kranj

Kranjska Gora

1484. Odlok o 1. rebalansu proračuna Občine Kranjska Gora za leto 2020

Laško

1465. Sklep o pripravi občinskega podrobnega prostorskega načrta na območju LAU-73-del
1466. Sklep o lokacijski preveritvi za individualno odstopanje na območju Ureditvenega načrta starega mestnega jedra Laško – prizidava k OŠ Primoža Trubarja v Laškem
1467. Sklep o začetku priprave Sprememb in dopolnitev ureditvenega načrta Komunala Laško

Ljubljana

1468. Zaključni račun proračuna Mestne Občine Ljubljana za leto 2019
1469. Odlok o rebalansu proračuna Mestne občine Ljubljana za leto 2020

Metlika

1470. Zaključni račun proračuna Občine Metlika za leto 2019

Nova Gorica

1471. Koncesijski akt o javno-zasebnem partnerstvu pri izvedbi projekta energetskega pogodbeništva na objektih Šolskega centra Nova Gorica

Podčetrtek

1472. Odlok o rebalansu št. 1 proračuna Občine Podčetrtek za leto 2020

Rečica ob Savinji

1473. Zaključni račun proračuna Občine Rečica ob Savinji za leto 2019

Sodražica

1474. Zaključni račun proračuna Občine Sodražica za leto 2019
1475. Odlok o ukrepih pomoči gospodarstvu zaradi epidemije COVIDA-19
1476. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o določanju plač in drugih prejemkov občinskih funkcionarjev, članom nadzornega odbora, volilne komisije in članov delovnih teles občinskega sveta in župana

Šmarje pri Jelšah

1477. Zaključni račun proračuna Občine Šmarje pri Jelšah za leto 2019
1478. Pravilnik o sofinanciranju objektov kulturne dediščine v Občini Šmarje pri Jelšah
1479. Sklep o lokacijski preveritvi z identifikacijsko številko prostorskega akta v zbirki prostorskih aktov 1597 v naselju Lemberg pri Šmarju (parc. št. 483, k.o. 1184 – Lemberg trg)
1480. Sklep o lokacijski preveritvi z identifikacijsko številko prostorskega akta v zbirki prostorskih aktov 1575 v naselju Belo (parc. št. 342/2, 1119/3, k.o. 1190 – Preloge)
1481. Sklep o ukinitvi statusa zemljišča v splošni rabi

POPRAVKI

1497. Popravek Pravilnika o pomorski pilotaži

MEDNARODNE POGODBE

Vlada Republike Slovenije

5. Uredba o ratifikaciji Sporazuma med Republiko Slovenijo in UNOPS glede podpore pri dobavi zdravila Avigan

Ministrstvo za zunanje zadeve

6. Obvestilo o začetku veljavnosti Sporazuma med Ministrstvom za obrambo Republike Slovenije in Ministrstvom za obrambo Črne gore o vojaškotehničnem sodelovanju
7. Obvestilo o začetku veljavnosti Konvencije Sveta Evrope o filmski koprodukciji (revidirana) za Republiko Slovenijo

Razglasni del

Javni razpisi

Razpisi delovnih mest

Druge objave

Objave po Zakonu o medijih

Objave sodišč

Preklici

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti