Uradni list

Številka 89
Uradni list RS, št. 89/2020 z dne 19. 6. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 89/2020 z dne 19. 6. 2020

Kazalo

1465. Sklep o pripravi občinskega podrobnega prostorskega načrta na območju LAU-73-del, stran 3261.

  
Na podlagi 110., 119. in 268. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17, ZUreP-2), Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Laško (Uradni list RS, št. 3/18) župan Občine Laško sprejme
S K L E P 
o pripravi občinskega podrobnega prostorskega načrta na območju LAU-73-del 
1. člen 
S tem sklepom se pričnejo postopki za pripravo in sprejem občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje enote urejanja prostora LAU-73.
2. člen 
(ocena stanja, razlogi in pravna podlaga za pripravo občinskega podrobnega prostorskega načrta) 
Ocena stanja:
Za enoto urejanja prostora LAU-73 je treba izdelati občinski podrobni prostorski načrt. Območje predstavlja nepozidano stavbno zemljišče s plansko namensko BT – POVRŠINE ZA TURIZEM, ki so namenjene hotelom, bungalovom in drugim objektom za turistično ponudbo in nastanitev.
V skladu z OPN je območje namenjeno gradnji:
– počitniških objektov za namene začasnega prebivanja – 8 do 9 objektov
– prometne ureditve znotraj območja OPPN (posamični dostopi do objektov)
– nezahtevni in enostavni objektu v skladu z uredbo.
Ureditve bodo upoštevale optimalno izrabo prostora v skladu z usmeritvami in omejitvami OPN-ja:
– etapnost izvedbe
– tipologijo gradnje
– usmeritve za lociranje objektov
– etažnost.
Razlogi za pripravo OPPN:
– pobuda investitorice: VESENJAK, Mirjam, Jagoče 5, 3270 Laško.
Pravna podlaga:
– Občinski prostorski načrt Občine Laško (Uradni list RS, št. 3/18),
– Zakon o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17, ZUreP-2),
– Zakon o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/06 – ZMetD, 66/06 – odl. US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08, 108/09, 108/09 – ZPNačrt-A, 48/12, 57/12, 92/13, 56/15, 102/15, 30/16, 61/17 – GZ in 21/18 – ZNOrg in 84/18 – ZIURKOE).
3. člen 
(okvirno območje občinskega podrobnega prostorskega načrta) 
Predmet odloka je območje, ki je omejeno:
– na območje enote urejanja prostora EUP LAU-73, in sicer parc. št.: 1327/1, k.o. Rifengozd
– okvirna površina območja je 3800 m2.
Točno območje obdelave se določi v postopku priprave OPPN in se lahko tekom postopka spremeni.
4. člen 
(način pridobitve strokovnih rešitev) 
Izdelovalec OPPN izdela eno strokovno rešitev razen v primeru, da se potreba po izdelavi variantnih rešitev pokaže kasneje v postopku izdelave sprememb odloka, če takšna potreba izhaja iz izdelanih strokovnih podlag in analiz.
5. člen 
(roki za pripravo sprememb odloka) 
S tem sklepom, so določeni naslednji okvirni roki priprave in sprejemanja sprememb odloka:
1. Potrditev pobude s strani Občine – julij 2020 (pripravljavec Občina)
2. Vključevanje udeležencev urejanja prostora (nosilci urejanja prostora, javnost) pri oblikovanju izhodišč za pripravo prostorskega akta – avgust 2020 (pripravljavec Občina)
3. Priprava sklepa o pripravi prostorskega akta in pridobitev identifikacijske številke prostorskega akta – 7 dni od potrditve pobude (pripravljavec Občina)
4. Objava sklepa in izhodišč na spletni strani Občine – 3 dni od potrditve sklepa in pridobitve identifikacijske številke prostorskega akta (pripravljavec Občina)
5. Pridobitev mnenj o verjetnosti pomembnejših vplivov na okolje ter pridobitev konkretnih smernic nosilcev urejanja prostora (NUP) – zakonsko določen rok 30 dni (pripravljavec Občina oziroma po pooblastilu izdelovalec)
6. Pridobitev odločitve o potrebnosti izvedbe celovite presoje vplivov na okolje – zakonsko določen rok 21 dni (pripravljavec Občina oziroma po pooblastilu izdelovalec)
7. Izdelava osnutka – 10 dni od pridobitve odločbe o (ne)potrebnosti izvedbe CPVO (izdelovalec)
8. Uskladitev osnutka z Občino – 5 dni
9. Objava osnutka na spletni strani občine – 2 dni od potrditve osnutka (pripravljavec Občina)
10. Pridobitev mnenj NUP na osnutek – zakonsko določen rok 30 dni (možno podaljšanje za še 30 dni) (pripravljavec Občina oziroma po pooblastilu izdelovalec)
11. Izdelava dopolnjenega osnutka in gradiva za javno razgrnitev …
12. Občinski svet Občine Laško sprejme odlok na seji Občinskega sveta Občine Laško
13. Objava v Uradnem listu Republike Slovenije (pripravljavec Občina Laško)
14. Izdelava končnega dokumenta v štirih izvodih (izdelovalec).
6. člen 
(nosilci urejanja prostora, ki dajejo smernice in mnenja ter drugi udeleženci, ki bodo sodelovali pri pripravi občinskega podrobnega prostorskega načrta) 
Pristojni nosilci urejanja prostora za odlok o OPPN-ju so:
1. RS, Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje, Oddelek za prostorske, urbanistične in druge tehnične ukrepe;
2. RS, Ministrstvo za okolje in prostor, Direkcija RS za vode, sektor območja Savinje;
3. RS, Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Direktorat za kmetijstvo;
4. Ministrstvo za zdravje, Direktorat za javno zdravje;
5. Zavod RS za varstvo narave, OE Celje;
6. Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, OE Celje;
7. JP Komunala Laško d.o.o.;
8. Elektro Celje d.d.;
9. Telekom Slovenije d.d., PE Celje;
10. Telemach d.o.o.;
11. Občina Laško;
12. KS Laško;
13. Ministrstvo za okolje in prostor (glede presoje vplivov na okolje).
Po sprejemu sklepa pripravljavec pozove pristojne nosilce urejanja prostora, da v roku 30 dni podajo mnenje za načrtovanje predvidene prostorske ureditve.
V primeru, da se v postopku priprave sprememb odloka ugotovi, da je potrebno pridobiti tudi mnenja drugih nosilcev urejanja prostora, se le-te pridobijo v istem postopku.
Pri pripravi odloka sodelujejo naslednji udeleženci:
– pripravljavec: Občina Laško, Mestna ulica 2, 3270 Laško;
– izdelovalec OPPN:
ARHIKA, arhitekturno projektiranje, Uroš Krašek s.p., Sp. Rečica 104, 3270 Laško.
7. člen
(obveznosti financiranja odloka) 
Izdelavo odloka, geodetske podlage, geološka poročila, morebitno presojo vplivov na okolje, strokovna gradiva, ki jih bodo zahtevali posamezni nosilci urejanja prostora bosta financirala investitorica: VESENJAK, Mirjam, Jagoče 5, 3270 Laško.
8. člen 
(končna določba) 
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi.
Št. 3504-01/2019(ID 1681)
Laško, dne 2. junija 2020
Župan 
Občine Laško 
Franc Zdolšek 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti