Uradni list

Številka 89
Uradni list RS, št. 89/2020 z dne 19. 6. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 89/2020 z dne 19. 6. 2020

Kazalo

1475. Odlok o ukrepih pomoči gospodarstvu zaradi epidemije COVIDA-19, stran 3273.

  
Na podlagi 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/19, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18 in 61/20 – ZIUZEOP-A), 7. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617 in 13/18), 15. člena Statuta Občine Sodražica, (Uradni list RS, št. 32/11) je Občinski svet Občine Sodražica na 11. redni seji dne 4. 6. 2020 sprejel
O D L O K 
o ukrepih pomoči gospodarstvu zaradi epidemije COVIDA-19 
I. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen 
(vsebina in namen) 
S tem odlokom se določijo ukrepi pomoči na področju gospodarstva na območju Občine Sodražica z namenom blaženja posledic epidemije Covid-19.
Namen ukrepov je preložitev posameznih občinskih davčnih obveznosti in dodelitev izrednih finančnih pomoči poslovnim subjektom v malem gospodarstvu, ki so utrpeli poslovno izgubo ali so se jim bistveno poslabšali poslovni pogoji zaradi epidemije Covid-19, ki je bila razglašena z Odredbo o razglasitvi epidemije nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19) na območju Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 19/20) z dne 12. 3. 2020.
2. člen 
(način zagotavljanja sredstev) 
Sredstva za ukrepe iz tega odloka se zagotovijo v proračunu Občine Sodražica.
3. člen 
(pravna podlaga de minimis) 
Sredstva po tem odloku se dodelijo le pod pogoji in v mejah, ki ne pomenijo kršitev sheme državne pomoči de minimis v skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 1407/13 z dne 18. 12. 2013 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri pomoči de minimi (Uradni list EU, št. L 352) ter Zakona o spremljanju državnih pomoči (Uradni list RS, št. 37/04).
4. člen 
(oblika pomoči) 
Preložitev posameznih občinskih davčnih obveznosti se določi s preložitvijo veljavnosti oziroma uporabe predpisa, ki jih določa, finančne pomoči pa se dodelujejo kot nepovratna sredstva v obliki dotacije.
5. člen 
(omejitve de minimis) 
Pomoči se lahko dodeljujejo le pod pogoji, ki veljajo na področju Evropske unije za pomoč de minimis oziroma v skladu z veljavnimi predpisi Republike Slovenije, ki določajo državno pomoč. Pravila o pomoči de minimis se podrobneje določi v pravilniku.
6. člen 
(upravičenci) 
Do pomoči po tem odloku so upravičeni samostojni podjetniki posamezniki, mikro in mala podjetja po Zakonu o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 65/09 – uradno prečiščeno besedilo z nadaljnjimi spremembami) s sedežem, podružnico ali poslovno enoto na območju Občine Sodražica, če svojo dejavnost opravljajo tudi na tem območju.
7. člen 
(omejitve pomoči) 
Pomoč iz občinskega proračuna se lahko dodeli le enkrat. Stroški, ki se kot upravičeni uveljavljajo za subvencioniranje (pomoč), se ne smejo (so)financirati iz več javnih sredstev (občinskih, državnih, evropskih itd.).
Do pomoči niso upravičeni poslovni subjekti, ki:
a) So v prisilni poravnavi, stečaju ali likvidaciji;
b) So v težavah in dobivajo državno pomoč za reševanje in prestrukturiranje;
c) So že prejeli pomoč po tem odloku in sredstev niso koristili namensko ali niso izpolnili obveznosti pravil državnih pomoči;
d) Nimajo poravnanih vseh zapadlih obveznosti do Občine Sodražica;
e) So bili izbrisani iz Poslovnega registra RS v obdobju od dneva začetka epidemije do dneva uveljavitve tega odloka.
II. NADOMESTILO ZA UPORABO STAVBNIH ZEMLJIŠČ 
8. člen 
(preložitev uporabe) 
V Odloku o spremembah in dopolnitvah Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnih zemljišč v Občini Sodražica (Uradni list RS, št. 77/19) se 3. člen spremeni tako, da se glasi: Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne za odmerno leto 2021.
III. FINANČNE POMOČI 
9. člen 
(vrste pomoči) 
Po tem odloku se lahko dodeljuje finančna pomoč za naslednje ukrepe:
1. Subvencioniranje najemnin poslovnih prostorov v jedru Sodražice;
2. Spodbujanje samozaposlovanja in odpiranja novih delovnih mest.
10. člen 
(pravilnik) 
Podrobnejše pogoje oziroma kriterije dodelitve pomoči, postopek, višina razpisanih sredstev, omejitev najvišjega zneska pomoči in ostali pogoji se opredelijo v pravilniku.
11. člen 
(nadzor) 
Upravičenost in pravilnost porabe dodeljenih pomoči po tem odloku preverja organ občinske uprave na način obveznega poročanja in preverjanja pri prejemniku. Nadzor se lahko podrobneje določi v pravilniku.
12. člen 
(sankcije za kršitelje) 
V primeru nenamenske porabe sredstev pomoči, navajanja neresničnih podatkov, ugotovljenega dvojnega financiranja, neizvedenih zavez oziroma obveznosti je prejemnik dolžan vrniti neupravičeno prejeta sredstva v celoti ali sorazmerni del skupaj s pripadajočimi zakonitimi zamudnimi obrestmi, od dneva izplačila do dneva vračila. Sankcije in postopek ugotavljanja se lahko podrobneje določijo v pravilniku.
IV. KONČNA DOLOČBA 
13. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 411-1/20
Sodražica, dne 5. junija 2020
Župan 
Občine Sodražica 
mag. Blaž Milavec 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti