Uradni list

Številka 89
Uradni list RS, št. 89/2020 z dne 19. 6. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 89/2020 z dne 19. 6. 2020

Kazalo

1467. Sklep o začetku priprave Sprememb in dopolnitev ureditvenega načrta Komunala Laško, stran 3262.

  
Na podlagi 110., 119. in 268. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17; v nadaljnjem besedilu: ZUreP-2) in na podlagi 13. in 37. člena Statuta Občine Laško (Uradni list RS, št. 79/15 – UPB1, 68/18 in 61/19) je župan Občine Laško dne 2. 6. 2020 sprejel
S K L E P 
o začetku priprave Sprememb in dopolnitev ureditvenega načrta Komunala Laško 
1. člen 
(splošno) 
S tem sklepom se začne priprava Sprememb in dopolnitev ureditvenega načrta Komunala Laško (v nadaljevanju: SD UN). Spremeni in dopolni se veljavni prostorski izvedbeni akt Odlok o ureditvenem načrtu Komunala Laško, Uradni list RS, št. 26/92.
2. člen 
(ocena stanja in razlogi za pripravo prostorskega načrta) 
(1) V naravi je zahodni del območja Ureditvenega načrta strm teren, katerega je potrebno geološko stabilizirati in utrditi zaradi povečane možnosti plazenja zemljine. Umestiti je potrebno oporni zid, ki lahko služi kot osnovna nosilna konstrukcija za del predvidenega prizidka obstoječega proizvodnega kompleksa.
(2) Obstoječi izvedbeni akt, Odlok o ureditvenem načrtu Komunala Laško, Uradni list RS, št. 26/92 ne predvideva izgradnje opornih zidov, tudi v tolerancah ne dopušča izvedbo opornih zidov, čeprav je celotno ureditveno območje opredeljeno kot stavbno zemljišče z namensko rabo gospodarska cona.
(3) Meja veljavnega UN se s predlaganimi spremembami in dopolnitvami UN ne spreminja, prav tako ne potek obstoječe in predvidene infrastrukture.
3. člen 
(območje prostorskega akta) 
Območje SD UN zajema celotno območje, kot ga določa UN in se nanaša izključno na tolerance.
4. člen 
(način pridobitve strokovnih podlag) 
Izhodišča za izdelavo SD ZN so v veljavnem Odloku o občinskem prostorskem načrtu Občine Laško (Uradni list RS, št. 3/18).
5. člen 
(roki in postopek) 
(1) Za potek priprave in sprejema SD UN bo upoštevan postopek priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta, določenega z Zakonom o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17).
(2) S tem sklepom se določijo naslednji okvirni roki priprave SD UN:
– priprava in objava sklepa v Uradnem listu RS,
– priprava osnutka SD UN / 15 dni,
– pridobitev odločbe potrebnosti izdelave celovite presoje vplivov SD UN na okolje – v nadaljevanju: CPVO / 30 dni,
– izdelava dopolnjenega osnutka SD UN / 30 dni,
– javna razgrnitev in javna obravnava / 30 dni,
– priprava predloga stališč do pripomb iz JR,
– priprava predloga SD UN / 15 dni po potrditvi stališč do pripomb in predlogov,
– izdelava usklajenega predloga SD UN / 15 dni,
– sprejem odloka SD UN na občinskem svetu / 30 dni.
(3) Okvirni predvideni roki se zaradi nepredvidljivih zahtev in pogojev v postopku lahko tudi spremenijo. V kolikor bo ugotovljeno, da je potrebno izvesti CPVO, se postopek in roki od faze ustrezno spremenijo.
6. člen 
(nosilci urejanja prostora) 
(1) Nosilcev urejanja prostora, ki dajo smernice in mnenja na SD UN zaradi narave sprememb navedenih v 2. členu tega sklepa, ne bo potrebno ponovno pozvati.
(2) Z javno objavo sklepa v prostorskem informacijskem sistemu občine bodo obveščeni o objavi državni nosilci urejanja prostora, ki sodelujejo pri celoviti presoji vplivov na okolje, da podajo mnenje o verjetnosti pomembnejših vplivov SD UN na okolje.
(3) Če se v postopku SD UN ugotovi, da je potrebno pridobiti smernice in mnenja tudi drugih nosilcev urejanja prostora, se jih v postopek vključi naknadno.
7. člen 
(načrt vključevanja javnosti) 
Javnost bo vključena v času javne razgrnitve in javne obravnave.
8. člen 
(obveznosti v zvezi s financiranjem) 
Pripravo SD UN, ki se nanaša izključno na tekstualno spremembo odloka, financira Občina Laško.
9. člen 
(začetek veljavnosti sklepa) 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 350-2/2020(ID 1682)
Laško, dne 2. junija 2020
Župan 
Občine Laško 
Franc Zdolšek 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti