Uradni list

Številka 89
Uradni list RS, št. 89/2020 z dne 19. 6. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 89/2020 z dne 19. 6. 2020

Kazalo

1495. Pravilnik o dopolnitvah Pravilnika o izvajanju subvencioniranega prevoza, stran 3327.

  
Na podlagi devetega in trinajstega odstavka 114.b člena in prvega odstavka 114.e člena Zakona o prevozih v cestnem prometu (Uradni list RS, št. 6/16 – uradno prečiščeno besedilo in 67/19) in v zvezi z 2. členom Zakona o prevoznih pogodbah v železniškem prometu (Uradni list RS, št. 61/00) minister za infrastrukturo izdaja
P R A V I L N I K 
o dopolnitvah Pravilnika o izvajanju subvencioniranega prevoza 
1. člen 
V Pravilniku o izvajanju subvencioniranega prevoza (Uradni list RS, št. 7/20) se za 3. členom doda nov 3.a člen, ki se glasi:
»3.a člen 
(vloga za izdajo subvencionirane vozovnice za brezplačen prevoz) 
(1) Vloga za izdajo subvencionirane vozovnice za upravičence iz desetega, enajstega in dvanajstega odstavka 114.b člena zakona (v nadaljnjem besedilu: upravičenec do brezplačnega prevoza), je lahko pisna ali elektronska. Upravičenec do brezplačnega prevoza mora pred pridobitvijo subvencionirane vozovnice izvajalcu predložiti popolno pisno vlogo za izdajo subvencionirane vozovnice (v nadaljnjem besedilu: vloga za brezplačen prevoz) na obrazcu, ki je kot Priloga 3 sestavni del tega pravilnika ali vlogo odda elektronsko. Obrazec in povezava do elektronske vloge se objavita na spletnih straneh ministrstva, ministrstva, pristojnega za javno upravo ter na prodajnih mestih in spletnih straneh izvajalcev.
(2) Vloga vsebuje podatke o upravičencu in statusu upravičenca v obdobju koriščenja brezplačnega prevoza. Upravičenec do brezplačnega prevoza iz enajstega odstavka 114.b člena zakona vlogi predloži evropsko kartico ugodnosti za invalide. Upravičenec do brezplačnega prevoza iz dvanajstega odstavka 114.b člena zakona vlogi predloži izkaznico vojnega veterana. Za upravičence iz desetega odstavka 114.b člena zakona se podatek o statusu pridobi avtomatsko iz uradnih evidenc.
(3) Upravičenec do brezplačnega prevoza lahko odda eno vlogo za izdajo subvencionirane vozovnice. Po preteku enega leta oziroma največ 30 dni pred iztekom veljavnosti vozovnice, upravičenec do brezplačnega prevoza predloži novo vlogo in obvezne priloge. Za vsako spremembo podatkov, ki vpliva na uveljavljanje pravice do brezplačnega prevoza, upravičenec do brezplačnega prevoza v roku pet delovnih dni od nastanka spremembe vloži novo pisno vlogo ali veljavno vlogo prekliče pri izvajalcu oziroma elektronsko vlogo, ki nadomesti predhodno vlogo ali veljavno vlogo prekliče. Nova pisna oziroma elektronska vloga se vloži v primeru spremembe statusa upravičenca. Preklic pisne oziroma elektronske vloge se izvede v primeru prenehanja statusa.«.
2. člen 
Za 4. členom se doda nov 4.a člen, ki se glasi:
»4.a člen 
(pridobitev subvencionirane vozovnice za brezplačen prevoz) 
(1) Upravičenec do brezplačnega prevoza pridobi subvencionirano vozovnico preko spleta pri izvajalcih, ki omogočajo spletno izdajo subvencionirane vozovnice na podlagi šifre elektronske vloge iz evidence subvencij prevozov oziroma subvencionirano vozovnico pridobi na prodajnih mestih izvajalcev.
(2) Izvajalec začne postopek izdaje subvencionirane vozovnice na podlagi predložene popolne pisne vloge in obveznih prilog ali šifre elektronske vloge iz evidence subvencije prevozov.
(3) Izvajalec izda upravičencu subvencionirano vozovnico za območje Slovenije z veljavnostjo polnih 12 mesecev od dneva začetka veljavnosti subvencionirane vozovnice.«.
3. člen 
Za Prilogo 2 se doda nova Priloga 3, ki je kot Priloga sestavni del tega pravilnika.
PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA 
4. člen 
(oddaja elektronske vloge) 
Do vzpostavitve elektronske vloge preko portala e-uprava, upravičenci iz desetega, enajstega in dvanajstega odstavka 114.b člena zakona lahko oddajo le pisno vlogo na prodajnih mestih izvajalcev.
5. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-212/2020/10
Ljubljana, dne 19. junija 2020
EVA 2020-2430-0067
Jernej Vrtovec 
minister 
za infrastrukturo 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti