Uradni list

Številka 89
Uradni list RS, št. 89/2020 z dne 19. 6. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 89/2020 z dne 19. 6. 2020

Kazalo

1469. Odlok o rebalansu proračuna Mestne občine Ljubljana za leto 2020, stran 3264.

  
Na podlagi 40. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617 in 13/18), 27. člena Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 24/16 – uradno prečiščeno besedilo) ter drugega odstavka 122. člena Poslovnika Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 24/16 – uradno prečiščeno besedilo) je Mestni svet Mestne občine Ljubljana na 13. seji dne 15. 6. 2020 sprejel
O D L O K 
o rebalansu proračuna Mestne občine Ljubljana za leto 2020 
1. člen 
V Odloku o proračunu Mestne občine Ljubljana za leto 2020 (Uradni list RS, št. 77/19) se 3. člen spremeni tako, da se glasi:
»3. člen 
V splošnem delu proračuna so prejemki in izdatki proračuna Mestne občine Ljubljana izkazani v bilanci prihodkov in odhodkov, v računu finančnih terjatev in naložb ter v računu financiranja.
A.
BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV 
Skupina/Podskupina kontov
Rebalans proračuna 2020
I.
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)
386.328.698
70
DAVČNI PRIHODKI
258.417.965
700 Davki na dohodek in dobiček
168.890.165
703 Davki na premoženje
82.436.000
704 Domači davki na blago in storitve
7.091.800
706 Drugi davki in prispevki
0
71
NEDAVČNI PRIHODKI
58.481.422
710 Udeležba na dobičku in dohodki 
od premoženja
29.470.346
711 Takse in pristojbine
375.000
712 Globe in druge denarne kazni
4.163.000
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev
457.076
714 Drugi nedavčni prihodki
24.016.000
72
KAPITALSKI PRIHODKI
28.276.459
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
4.256.250
721 Prihodki od prodaje zalog
0
722 Prihodki od prodaje zemljišč 
in neopredmetenih sredstev
24.020.209
73
PREJETE DONACIJE
16.680
730 Prejete donacije iz domačih virov
16.680
731 Prejete donacije iz tujine
0
74
TRANSFERNI PRIHODKI
40.695.433
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij
9.295.849
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije in iz drugih držav
31.399.584
78
PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE IN IZ DRUGIH DRŽAV
440.739
786 Ostala prejeta sredstva 
iz proračuna Evropske unije
0
787 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij in iz drugih držav
440.739
788 Prejeta vračila sredstev iz proračuna Evropske unije
0
II.
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
391.664.663
40
TEKOČI ODHODKI
51.763.755
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
17.850.258
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost
2.780.424
402 Izdatki za blago in storitve
26.269.902
403 Plačila domačih obresti
1.303.161
409 Rezerve
3.560.010
41
TEKOČI TRANSFERI
178.744.514
410 Subvencije
10.102.723
411 Transferi posameznikom 
in gospodinjstvom
62.162.986
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam
13.499.322
413 Drugi tekoči domači transferi
92.979.482
414 Tekoči transferi v tujino
0
42
INVESTICIJSKI ODHODKI 
143.291.571
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
143.291.571
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI
17.864.822
431 Investicijski transferi pravnim 
in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki
3.823.010
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom
14.041.812
III.
PRORAČUNSKI PRESEŽEK, PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ (I.-II.)
–5.335.965
B.
RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV.
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)
0
75
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
0
750 Prejeta vračila danih posojil
0
751 Prodaja kapitalskih deležev
0
752 Kupnine iz naslova privatizacije
0
V.
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443)
2.400.000
44
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV
2.400.000
440 Dana posojila
0
441 Povečanje kapitalskih deležev in finančnih naložb
0
442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije
0
443 Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih in drugih pravnih osebah javnega prava, ki imajo premoženje v svoji lasti
2.400.000
VI.
PREJETA MINUS DANA POSOJILA 
IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)
–2.400.000
C.
RAČUN FINANCIRANJA
VII.
ZADOLŽEVANJE (500)
20.000.000
50
ZADOLŽEVANJE
20.000.000
500 Domače zadolževanje
20.000.000
VIII.
ODPLAČILA DOLGA (550)
12.521.643
55
ODPLAČILA DOLGA
12.521.643
550 Odplačila domačega dolga
12.521.643
IX.
POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH 
(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
–257.608
X.
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
7.478.357
XI.
NETO FINANCIRANJE 
(VI.+VII.-VIII.-IX.)
5.335.965
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na konte, določene s predpisanim enotnim kontnim načrtom.
Stanje denarnih sredstev na računu proračuna na koncu preteklega leta je sestavni del proračuna za tekoče leto.
Rebalans proračuna Mestne občine Ljubljana za leto 2020 se določa v višini 406.586.306 eurov.«.
2. člen 
25. člen se spremeni tako, da se glasi:
»25. člen 
Zaradi kritja presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad prejemki v računu finančnih terjatev in naložb ter odplačila dolgov v računu financiranja se občina za proračun leta 2020 lahko zadolži do višine 20.000.000 eurov.
Občina lahko uporablja tudi izvedene finančne instrumente za uravnavanje tečajnih in obrestnih tveganj, povezanih z občinskim dolgom, po predhodnem soglasju Ministrstva za finance.
Javni stanovanjski sklad Mestne občine Ljubljana se lahko v letu 2020 dolgoročno zadolži pod naslednjimi pogoji:
– zadolžitev ne sme preseči 10.150.000 eurov,
– za obdobje največ do petindvajset let,
– za namen: izvajanje pridobivanja neprofitnih najemnih stanovanj,
– če ima zagotovljena sredstva za servisiranje dolga iz neproračunskih virov.
Javni stanovanjski sklad Mestne občine Ljubljana se lahko v letu 2020 likvidnostno zadolži pod naslednjimi pogoji:
– zadolžitev ne sme preseči 2.000.000 eurov,
– za obdobje največ do enega leta,
– za namen: uravnavanje finančne likvidnosti javnega sklada,
– če ima zagotovljena sredstva za servisiranje dolga iz neproračunskih virov.
Javno podjetje Ljubljanski potniški promet, d.o.o. se lahko v letu 2020 dolgoročno zadolži pod naslednjimi pogoji:
– zadolžitev ne sme preseči 2.619.600 eurov,
– za obdobje: odplačilo glavnice do 5 let, predviden je moratorij na odplačilo glavnice,
– za namen: izplačilo prispevkov za poklicno zavarovanje voznikov, po sodbi Vrhovnega sodišča RS,
– če ima zagotovljena sredstva za servisiranje dolga iz neproračunskih virov.
Javno podjetje Ljubljanski potniški promet, d.o.o. se lahko v letu 2020 likvidnostno zadolži pod naslednjimi pogoji:
– zadolžitev ne sme preseči 8.295.400 eurov,
– za obdobje največ do enega leta,
– za namen: uravnavanje finančne likvidnosti,
– če ima zagotovljena sredstva za servisiranje dolga iz neproračunskih virov.
Javno podjetje Energetika Ljubljana, d.o.o. se lahko v letu 2020 dolgoročno zadolži pod naslednjimi pogoji:
– zadolžitev ne sme preseči 2.968.880 eurov,
– za obdobje: odplačilo glavnice do sedem let, predviden je moratorij na odplačilo glavnice,
– za namen: financiranje izgradnje kogeneracijskega agregata SPTE-TOŠ,
– če ima zagotovljena sredstva za servisiranje dolga iz neproračunskih virov.
Javno podjetje Energetika Ljubljana, d.o.o. se lahko v letu 2020 likvidnostno zadolži pod naslednjimi pogoji:
– zadolžitev ne sme preseči 34.054.800 eurov,
– za obdobje največ do enega leta,
– za namen: uravnavanje finančne likvidnosti,
– če ima zagotovljena sredstva za servisiranje dolga iz neproračunskih virov.
Javno podjetje VOKA SNAGA, d.o.o. se lahko v letu 2020 dolgoročno zadolži pod naslednjimi pogoji:
– zadolžitev ne sme preseči 4.366.000 eurov,
– za obdobje največ do sedem let,
– za namen: financiranje investicij,
– če ima zagotovljena sredstva za servisiranje dolga iz neproračunskih virov.
Javno podjetje VOKA SNAGA, d.o.o. se lahko v letu 2020 likvidnostno zadolži pod naslednjimi pogoji:
– zadolžitev ne sme preseči 13.098.000 eurov,
– za obdobje največ do enega leta,
– za namen: uravnavanje finančne likvidnosti,
– če ima zagotovljena sredstva za servisiranje dolga iz neproračunskih virov.
Javno podjetje LJUBLJANSKA PARKIRIŠČA IN TRŽNICE, d.o.o. se lahko v letu 2020 likvidnostno zadolži pod naslednjimi pogoji:
– zadolžitev ne sme preseči 1.500.000 eurov,
– za obdobje največ do enega leta,
– za namen: uravnavanje finančne likvidnosti,
– če ima zagotovljena sredstva za servisiranje dolga iz neproračunskih virov.«
3. člen 
Deli splošnega in posebnega dela ter načrtov razvojnih programov proračuna, ki se spremenijo z rebalansom, so kot priloge sestavni deli tega odloka in se objavijo na spletni strani Mestne občine Ljubljana.
Deli splošnega in posebnega dela ter načrtov razvojnih programov proračuna, ki se z rebalansom proračuna ne spremenijo, ostanejo v veljavi.
4. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 410-117/2020-23
Ljubljana, dne 15. junija 2020
Župan 
Mestne občine Ljubljana 
Zoran Janković 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti