Uradni list

Številka 89
Uradni list RS, št. 89/2020 z dne 19. 6. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 89/2020 z dne 19. 6. 2020

Kazalo

Št. 5443-6/2020/26 Ob-2279/20, Stran 1303
Na podlagi določb:
– Uredbe (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o skupnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu, Evropskem kmetijskem skladu za razvoj podeželja in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo, o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo ter o razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006 (UL L št. 347 z dne 20. 12. 2013; v nadaljevanju: Uredba (EU) 1303/2013);
– Uredbe (EU) št. 1304/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o Evropskem socialnem skladu in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1081/2006 (UL L št. 347 z dne 20. 12. 2013; v nadaljevanju: Uredba (EU) 1304/2013);
– Uredbe (EU) 2020/558 Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi uredb (EU) št. 1301/2013 in (EU) št. 1303/2013 glede posebnih ukrepov in zagotovitev izredne prožnosti pri uporabi evropskih strukturnih in investicijskih skladov v odziv na izbruh COVID-19 (UL L št. 130 z dne 24. 4. 2020; v nadaljevanju: Uredba (EU) 2020/558);
– drugih delegiranih in izvedbenih aktov, ki jih Komisija sprejme v skladu s 149. in 150. členom Uredbe (EU) 1303/2013;
– Uredbe (EU, Euratom) 2018/1046 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. julija 2018 o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije, spremembi uredb (EU) št. 1296/2013, (EU) št. 1301/2013, (EU) št. 1303/2013, (EU) št. 1304/2013, (EU) št. 1309/2013, (EU) št. 1316/2013, (EU) št. 223/2014, (EU) št. 283/2014 in Sklepa št. 541/2014/EU ter razveljavitvi Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 (UL L št. 193 z dne 30. 7. 2018, str. 1);
– Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (Splošna uredba o varstvu podatkov);
– Uredbe o porabi sredstev evropske kohezijske politike v Republiki Sloveniji v programskem obdobju 2014–2020 za cilj naložbe za rast in delovna mesta (Uradni list RS, št. 29/15, 36/16, 58/16, 69/16 – popr., 15/17, 69/17 in 67/18);
– Proračuna Republike Slovenije za leto 2020 (DP2020) (Uradni list RS, št. 75/19);
– Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2018 in 2019 (Uradni list RS, št. 75/19 in 61/20 – ZDLGPE);
– Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617 in 13/18);
– Uredbe o postopku, merilih in načinih dodeljevanja sredstev za spodbujanje razvojnih programov in prednostnih nalog (Uradni list RS, št. 56/11);
– Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo);
– Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo);
– Partnerskega sporazuma med Slovenijo in Evropsko komisijo za obdobje 2014–2020, št. CCI 2014SI16M8PA001, različica 3.0 z dne 15. 2. 2018;
– Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020, št. CCI 2014SI16MAOP001, različica 4.1 z dne 11. 12. 2018 (z vsemi spremembami; v nadaljevanju: OP EKP 2014–2020);
– Mnenja Ministrstva za finance, št. 440-21/2020/2 z dne 28. 5. 2020, da sredstva za sofinanciranje iz predmetnega javnega razpisa ne zapadejo podrobni presoji z vidika pravil državne pomoči;
– Odločitve o podpori št. 9-1/3/MDDSZ/0 za Javni razpis za sofinanciranje projektov za pomoč najbolj ranljivim skupinam prebivalcev zaradi epidemije COVID-19 in zmanjševanje njenih posledic (št. dokumenta: 3032-79/2020/3), ki jo je Služba Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko v vlogi organa upravljanja izdala dne 2. 6. 2020 (z vsemi spremembami),
Republika Slovenija, Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Štukljeva cesta 44, Ljubljana objavlja
javni razpis 
za sofinanciranje projektov za pomoč najbolj ranljivim skupinam prebivalcev zaradi epidemije COVID-19 in zmanjševanje njenih posledic
Javni razpis financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega sklada. Javni razpis se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020, 9. prednostne osi »Socialna vključenost in zmanjševanje tveganja revščine«, 9.1 prednostne naložbe »Aktivno vključevanje, vključno s spodbujanjem enakih možnosti in dejavnega sodelovanja ter izboljšanje zaposljivosti«, 9.1.3 specifičnega cilja »Preprečevanje zdrsa v revščino oziroma socialno izključenost in zmanjševanje neenakosti v zdravju«.
Na javnem razpisu bodo izbrane operacije. Operacijo v okviru tega javnega razpisa predstavlja projekt izbranega prijavitelja.
1. Posredniški organ in izvajalec razpisa: Republika Slovenija, Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Štukljeva cesta 44, Ljubljana v vlogi posredniškega organa (v nadaljevanju: ministrstvo).
2. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje projektov, ki bodo namenjeni pomoči ranljivim skupinam zaradi epidemije COVID-19 in zmanjševanje njenih posledic.
V okviru javnega razpisa bodo sofinancirani projekti, v okviru katerih bodo razvite in preizkušene nove metode, oblike in/ali pristopi, ki bodo nadgradili že obstoječe prakse za preprečevanje in reševanje stisk ranljivih skupin (ciljne skupine), zaradi pojava epidemije COVID-19.
3. Namen javnega razpisa
Namen javnega razpisa je izvedba projektov, ki bodo zagotavljali inovativne pristope za naslavljanje in odpravljanje socialnih stisk, v katerih so se znašle ranljive skupine zaradi pojava epidemije COVID-19. V okviru javnega razpisa bodo sofinancirani projekti, ki bodo razvili različne pristope, s katerimi bodo naslovile novo nastale potrebe zaradi epidemije COVID-19 s področij kot so: psihosocialno svetovanje, ozaveščanje, informiranje, terensko delo, zagotavljanje konkretne podpore uporabnikom, vzpostavitev novih varnih točk, digitalne rešitve za reševanje stisk in zagotavljanje kriznih namestitev za ciljne skupine.
Predvideva se sofinanciranje predvidoma 14 projektov.
4. Obdobje in regija izvajanja
Projektne aktivnosti, ki bodo sofinancirane iz sredstev Evropskega socialnega sklada, se morajo pričeti izvajati z dnem izdaje sklepa o izboru in se lahko izvajajo najkasneje do 31. 12. 2021.
Projekti se bodo izvajali tako na območju Kohezijske regije vzhodna Slovenija (v nadaljevanju: KRVS) in Kohezijske regije zahodna Slovenija (v nadaljevanju: KRZS). Gre za ukrepe sistemske narave, ki se bodo izvajali na celotnem območju Republike Slovenije. Za določitev razmerja med programskima območjema se uporabi načelo derogacije, pri čemer se uporabi ključ delitve (pro rata), ki je definiran na podlagi podatka o številu oseb, izpostavljenih tveganju socialne izključenosti v kohezijskih regijah, in sicer v razmerju 61 % v KRVS in 39 % v KRZS1. Navedeno razmerje se upošteva pri delitvi razpoložljivih sredstev, kot tudi kazalnikov. Izbrani projekti se izvajajo po načelu pro-rata, navedeno razmerje se upošteva pri delitvi razpoložljivih sredstev na ravni javnega razpisa in pri posameznem izbranem projektu.
1 Vrednosti za KRVS in KRZS so določene na podlagi podatkov SURS glede v letu 2018 števila oseb, izpostavljenih tveganju socialne izključenosti. Število oseb, izpostavljenih tveganju socialne izključenosti v letu 2018 je bilo 326.000, od tega 200.000 v kohezijski regiji vzhodna Slovenija in 126.000 v kohezijski regiji zahodna Slovenija. Razmerje med regijama je tako določeno z 61 % KRVS:39 % KRZS.
5. Cilji javnega razpisa
Skladno s cilji na ravni OP EKP 2014–2020 oziroma s cilji in rezultati na ravni 9. prednostne osi »Socialna vključenost in zmanjšanje tveganja revščine« oziroma 9.1 prednostne naložbe »Aktivno vključevanje, vključno s spodbujanjem enakih možnosti in dejavnega sodelovanja ter izboljšanje zaposljivosti«, so v okviru javnega razpisa predvideni ključni ter specifični cilji in rezultati.
5.1. Ključni cilj
Ključni cilj javnega razpisa je usmerjen v spodbujanje socialne vključenosti in opolnomočenje, in sicer s pomočjo različnih pristopov, ki ranljive skupine vključujejo v razvijanje novih pristopov, s katerimi bodo lažje naslavljale njihove potrebe zaradi epidemije COVID-19 in zmanjševanju njenih posledic. Cilj javnega razpisa je tudi spodbujanje socialne vključenosti oseb iz ciljne skupine ter boj proti revščini in kakršnikoli diskriminaciji.
5.2. Specifični cilji in rezultati
Skladno s 9.1.3 specifičnim ciljem OP EKP 2014-2020 »9.1.3 Preprečevanje zdrsa v revščino oziroma socialno izključenost in zmanjševanje neenakosti v zdravju« je pričakovani rezultat javnega razpisa opolnomočiti vključene osebe iz ciljne skupine ter izboljšati njihove možnosti za večjo socialno vključenost ter razviti ustrezne, kakovostne in dostopne pristope za naslavljanje njihovih težav in potreb zaradi epidemije COVID-19 in zmanjševanju njenih posledic.
5.3. Kazalniki
Za doseganje opredeljenih specifičnih ciljev javnega razpisa morajo vsi projekti, ki bodo sofinancirani v okviru tega javnega razpisa, dosegati sledeči kvantificiran kazalnik:
Število izvedenih aktivnosti2, namenjenih pomoči ciljnim skupinam zaradi epidemije COVID-19 in zmanjševanju njenih posledic – najmanj 28 na ravni celotnega javnega razpisa.
2 Dosežena 1 enota predstavlja 1 izvedeno aktivnost projekta. Bolj podrobna opredelitev aktivnosti projekta je v poglavju 11.
6. Ciljne skupine javnega razpisa
Ciljne skupine javnega razpisa so:
– žrtve nasilja,
– starejši,
– invalidi,
– osebe s težavami v duševnem zdravju,
– otroci in mladostniki,
– in druge osebe, ki se srečujejo z visoko stopnjo socialne izključenosti (potrjene s strani strokovne komisije v postopku izbora prejetih vlog).
Projekt lahko naslavlja več ciljnih skupin.
7. Pogoji za kandidiranje na javnem razpisu
Prijavitelj na javni razpis kandidira samostojno, torej brez projektnih partnerjev. V nadaljevanju so navedeni pogoji, ki jih mora izpolnjevati prijavitelj ter splošni in specifični pogoji, ki jih mora izpolnjevati prijavljen projekt, za kandidiranje na tem javnem razpisu.
7.1. Pogoji za prijavitelja
Pogoji, ki jih mora prijavitelj izpolnjevati, da se uvrsti v izbor za dodelitev sredstev so naslednji:
1. Je pravna oseba zasebnega ali javnega prava s sedežem v Republiki Sloveniji, ki ima v ustanovitvenem aktu določeno neprofitno delovanje, premoženje, dobiček in presežke prihodkov nad odhodki uporablja za opravljanje osnovne dejavnosti oziroma ne deli dobička ali presežka prihodkov nad odhodki, temveč ga vlaga v razvoj dejavnosti (prijavitelj mora k prijavi priložiti kopijo ustanovitvenega akta ali drugega ustreznega temeljnega akta, iz katerega je razvidno neprofitno delovanje pravne osebe v kolikor le-ta ni javno dostopen na spletni strani Poslovnega registra Slovenije – AJPES, dokazilo: Priloga št. 2: Kopija ustanovitvenega akta ali drugega ustreznega temeljnega akta).
2. Ima sposobnost vnaprejšnjega financiranja projekta ter sposobnost zagotavljanja tehničnih zmogljivosti za izvedbo projekta.
3. Ima poravnane davke in druge obvezne dajatve, skladno z nacionalno zakonodajo, zapadle do vključno zadnjega dne v mesecu pred vložitvijo vloge na JR oziroma nima neporavnanih obveznosti največ do višine 50 EUR.
4. Ni v stečajnem postopku, postopku prenehanja, postopku prisilne poravnave ali postopku likvidacije.
5. Nima neporavnanih obveznostih (iz naslova integralnih sredstev in namenskih sredstev kohezijske politike) do ministrstva ob prijavi na javni razpis, pri čemer za ugotavljanje obstoja obveznosti do ministrstva ni pogoj, da bi bila le-ta že ugotovljena s pravnomočnim izvršilnim naslovom.
6. Za stroške, ki so predmet tega javnega razpisa, ni prejel drugih javnih sredstev, vključno s sredstvi Evropske unije.
Za dokazovanje izpolnjevanja razpisnih pogojev (od točke 1 do točke 6) prijavitelj podpiše Obrazec št. 3: Izjava prijavitelja o izpolnjevanju in sprejemanju razpisnih pogojev, s katerim pod kazensko in materialno odgovornostjo potrdi izpolnjevanje in sprejemanje razpisnih pogojev za kandidiranje na tem javnem razpisu. Ministrstvo bo izpolnjevanje pogojev presojalo glede na stanje na dan podpisa Obrazca št. 3: Izjava prijavitelja o izpolnjevanju in sprejemanju razpisnih pogojev.
Ministrstvo bo za potrebe tega javnega razpisa pridobilo potrdila glede izpolnjevanja pogojev iz uradnih evidenc. Za hitrejšo obravnavo vloge lahko prijavitelj navedeno potrdilo iz uradnih evidenc priloži sam.
V primeru dvoma glede izpolnjevanja pogojev za prijavitelja, bo ministrstvo zahtevalo dodatna pojasnila ali dokazila.
7.2. Splošni pogoji za vse prijavljene projekte
Pogoji, ki jih mora projekt prijavitelja izpolnjevati, da se prijavitelj uvrsti v izbor za dodelitev sredstev, pa so naslednji:
1. Projekt je skladen s cilji na ravni OP EKP 2014–2020 ter s cilji in rezultati na ravni 9. prednostne osi oziroma 9.1 prednostne naložbe, kot navedeno v poglavju 5 javnega razpisa (dokazilo: Obrazec št. 1: Prijavnica).
2. Projekt prispeva k doseganju rezultata 9.1.3 specifičnega cilja prednostne naložbe, kot navedeno v poglavju 5 javnega razpisa (dokazilo: Obrazec št. 1. Prijavnica).
3. Projekt upošteva aktivnosti ter časovni in finančni okvir, določen s tem javnim razpisom (dokazilo: Obrazec št. 1: Prijavnica).
4. Projekt predvideva ustrezno ciljno skupino, kot določeno v 6. poglavju javnega razpisa (dokazilo: Obrazec št. 1: Prijavnica).
Prijavitelj mora ciljno skupino drugih oseb, ki se srečujejo z visoko stopnjo socialne izključenosti, ustrezno opredeliti v vlogi na javni razpis. Strokovna komisija pa mora utemeljitev prijavitelja v postopku ocenjevanja projektov potrditi. V kolikor strokovna komisija v postopku ocenjevanja projektov predlagane ciljne skupine drugih oseb, ki se srečujejo z visoko stopnjo socialne izključenosti, ne potrdi, se vloga zavrne.
5. Projekt je skladen s horizontalnimi načeli trajnostnega razvoja, nediskriminacije, enakih možnosti in dostopnosti, vključno z dostopnostjo za invalide ter enakosti moških in žensk (dokazilo: Obrazec št. 1: Prijavnica).
7.3. Specifični pogoji za vse prijavljene projekte
1. Prijavitelj je ministrstvo zaprosil za sredstva na način, kot je določeno v poglavjih 9.3, 10., 11. in 12.1 tega javnega razpisa (dokazilo: Obrazec št. 3: Izjava prijavitelja o izpolnjevanju in sprejemanju razpisnih pogojev).
2. Vsak prijavitelj lahko prijavi le 1 projekt, ki lahko vključuje več aktivnosti (dokazilo: Obrazec št. 3: Izjava prijavitelja o izpolnjevanju in sprejemanju razpisnih pogojev).
3. Prijavitelj zagotavlja brezplačno izvajanje vseh vsebinskih aktivnosti prijavljenega projekta za vključene uporabnice/uporabnike.
4. Prijavitelj za prijavljen projekt zagotovi, da bodo projektne aktivnosti izvajale ustrezno usposobljene osebe, in sicer koordinator projekta ter ostali sodelavci, pri čemer število ostalih sodelavcev ni omejeno (podrobnejša opredelitev usposobljenosti osebje določena v poglavju 11.2. tega javnega razpisa).
Ministrstvo lahko za potrebe tega javnega razpisa pridobi potrdila glede izpolnjevanja pogojev iz uradnih evidenc. Za hitrejšo obravnavo vloge lahko prijavitelj v prejšnjem odstavku navedena potrdila iz uradnih evidenc priloži sam.
Prijavitelj podpiše Obrazec št. 3: Izjava prijavitelja o izpolnjevanju in sprejemanju razpisnih pogojev, s katerim pod kazensko in materialno odgovornostjo potrdi izpolnjevaje in sprejemanje razpisnih pogojev za kandidiranje na tem javnem razpisu.
V primeru dvoma glede izpolnjevanja katerega koli pogoja, lahko ministrstvo zahteva dodatna pojasnila ali dokazila.
8. Merila za kandidiranje na javnem razpisu
Strokovna komisija bo formalno popolne ter pravočasno prispele vloge, ki bodo izpolnjevale vse pogoje za kandidiranje na javnem razpisu, ocenila po merilih za ocenjevanje vlog, kot so navedena v nadaljevanju.
Ocenjevalci bodo pri podeljevanju točk, razen pri merilu 4, upoštevali naslednjo ocenjevalno lestvico:
Št. točk
Ocena
2
povsem ustrezno 
1
delno ustrezno 
0
neustrezno/nesprejemljivo
Izjema sta merili 1.3 in 1.4, ki bosta ocenjeni kot zapisano pri posameznem podmerilu.
Točke so porazdeljene za posamezno merilo na naslednji način:
MERILO
Maksimalno št. točk
1. USTREZNOST PROJEKTA
1.1 Utemeljitev projekta in njegova pomembnost za ciljno skupino (utemeljitev problema, priložnosti in potreb je ustrezna in v skladu z namenom in cilji javnega razpisa).
2
1.2 Usklajenost projekta z namenom in cilji javnega razpisa (navedeni cilji projekta so ustrezni ter sledijo ciljem in namenu javnega razpisa).
2
1.3. Število izvedenih aktivnosti na projektu.
(1 aktivnost = 1 točka, 2 ali več = 2 točki)
2
1.4 Število vključenih ciljnih skupin.
V kolikor bo projekt predvideval vključitev ene ciljne skupine, bo prejel 1 točko, v kolikor bo predvideval vključitev dveh ali več različnih ciljnih skupin bo prejel 2 točki.
2
SKUPAJ
8
2. IZVEDLJIVOST PROJEKTA
2.1 Skladnost in izvedljivost načrtovanih aktivnosti projekta s cilji projekta (načrtovane aktivnosti so potrebne in vsebinsko ustrezne za izvedbo projekta in doseganje ciljev ter izvedljive, smiselno načrtovane in enakomerno razporejene čez celotno obdobje izvajanja projekta ter omogočajo doseganje učinkov/rezultatov projekta).
Strokovna komisija bo ocenjevala v kolikšni meri so zastavljeni cilji projekta ustrezni glede na potrebe ciljne skupine in obravnavani problem.
Strokovna komisija bo ocenjevala v kolikšni meri načrtovani rezultati projekta vodijo k doseganju ciljev projekta (primernosti aktivnosti in njihova izvedljivost).
2
2.2 Ustreznost prijavitelja.
Usklajenost človeških virov z načrtovanimi aktivnostmi (predvidene aktivnosti bo izvedlo ustrezno število sodelavcev z izobrazbo, ki zagotavljajo izvedbo predvidenih aktivnosti projekta v skladu z zastavljenimi cilji).
(prijavitelj je že izvedel 2 (dva) ali več projekta s področja predmeta tega javnega razpisa = 2, prijavitelj je že izvedel en projekt s področja predmeta tega javnega razpisa = 1, prijavitelj ni izvedel še nobenega projekta s področja predmeta tega javnega razpisa = 0).
2
SKUPAJ
4
3. USPOSOBLJENOST ZA IZVEDBO PROJEKTA
3.1 Izkušnje koordinatorja projekta (dve leti ali več neprekinjenih izkušenj s področja pomoči ranljivim skupinam = 2, eno leto izkušenj = 1, manj kot eno leto = 0).
2
3.2 Sodelovanje z drugimi deležniki v regiji/regijski enoti oziroma lokalnem okolju (z več kot tremi deležniki = 2, s tremi deležniki ali manj = 1, z nobenim deležnikom = 0).
2
SKUPAJ
4
4. ZAGOTAVLJANJE TRAJNOSTI
4.1 Zagotavljanje trajnosti projekta.
Projekt prinaša trajnejše rešitve za ciljno skupino in obravnavani problem. Iz projekta je razvidno, da se bodo aktivnosti oziroma njihovi rezultati ohranili po zaključku projekta.
2
4.2 Učinke in rezultate projekta je mogoče prenesti (aplicirati) na druga geografska območja Slovenije, v druge dejavnosti ali na druge ciljne skupine.
2
SKUPAJ
4
Največje skupno možno število doseženih točk je 20.
Projekt, ki bo pri podmerilih 1.1, 1.2 in 2.1 dosegel 0 točk, bo zavrnjen.
Sofinancirani bodo projekti, ki bodo dosegli najvišje število točk ob pogoju, da bodo dosegli minimalni kakovostni kriterij, tj. bodo na osnovi ocenjevanja dosegli skupaj najmanj 11 točk.
V okviru javnega razpisa bo sofinanciranih predvidoma 14 prijavljenih projektov oziroma do porabe sredstev.
9. Financiranje
9.1. Način financiranja
Projekti bodo sofinancirani iz sredstev ESS v višini 100 % realiziranih upravičenih stroškov projekta. Namenska sredstva ESS predstavljajo 100 % skupnih upravičenih stroškov projektov, v skladu s členom 25a Uredbe (EU) 2020/558.
Neupravičene stroške krije izbrani prijavitelj sam.
V skladu s pravili evropske kohezijske politike in nacionalne zakonodaje s področja javnih financ se financiranje projektov izvaja po principu povračil za nastale in plačane stroške (izdatke). Podlaga za izplačilo sredstev iz proračuna RS je zahtevek za izplačilo, ki ga izbrani prijavitelj pripravi v skladu z Navodili posredniškega organa MDDSZ upravičencem o izvajanju operacij in upravičenih stroških v okviru Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020 (v nadaljevanju: Navodila PO), ki so dostopna na naslednji spletni strani: https://www.gov.si/drzavni-organi/ministrstva/ministrstvo-za-delo-druzino-socialne-zadeve-in-enake-moznosti/o-ministrstvu/urad-za-izvajanje-kohezijske-politike/.
Skladno s 33. členom Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2020 in 2021 (Uradni list RS, št. 75/19 in 61/20 – ZDLGPE) lahko izbrani prijavitelj, v kolikor izpolnjuje zakonsko določene pogoje, ministrstvo zaprosi za predplačilo. Pogoji za upravičenost do izplačila predplačila so natančneje opredeljeni v veljavnem zakonu, ki ureja izvrševanje proračuna Republike Slovenije in Navodilih PO.
9.2. Skupna razpoložljiva višina sredstev
Skupna okvirna višina razpoložljivih (nepovratnih) namenskih sredstev javnega razpisa za obdobje od 2020 do 2022 znaša največ 1.925.000,00 EUR, od tega je 1.174.250,00 EUR namenjenih za sofinanciranje projektov iz razpoložljivih sredstev KRVS in 750.750,00 EUR iz razpoložljivih sredstev z KRZS.
Način delitve skupnih razpoložljivih sredstev je 61 % za KRVS in 39 % za KRZS od predvidene višine sredstev, ki so na razpolago za javni razpis.
Razpisana sredstva se zagotavlja v okviru proračuna Republike Slovenije – namenskih sredstev kohezijske politike, po spodaj predvideni finančni dinamiki izplačil za sofinanciranje realiziranih (že plačanih) skupnih upravičenih stroškov projektov:
2020
2021
2022
SKUPAJ
KRVS
PP 200520-PN9.1- Aktivno vključevanje in pomoč najbolj ogroženim – 14-20-V- EU-COVID-19
183.000,00
880.687,50
110.562,00
1.174.250,00
SKUPAJ KRVS
183.000,00
880.687,50
110.562,50
1.174.250,00
KRZS
PP 200521-PN 9.1 – Aktivno vključevanje in pomoč najbolj ogroženim -14-20-Z- EU-COVID-19
117.000,00
563.062,50
70.687,50
750.750,00
SKUPAJ KRZS
117.000,00
563.062,50
70.687,50
750.750,00
SKUPAJ STROŠKI OPERACIJE (KRVS+KRZS)
300.000,00
11.443.750,00
181.250,00
1.925.000,00
EU DEL 100 %
300.000,00
1.443.750,00
181.250,00
1.925.000,00
Ministrstvo dopušča možnost spremembe predvidene finančne konstrukcije, in sicer ob pogoju, da bodo za to zagotovljena proračunska sredstva.
9.3. Omejitev višine zaprošenih sredstev
Ministrstvo bo posamezni projekt financiralo do največ 130.200,00 EUR za celotno obdobje sofinanciranja.
Prijavitelj lahko zaprosi za 100 % sofinanciranje skupnih upravičenih stroškov projekta.
9.4. Državna pomoč ali pomoč po pravilu »de minimis«
Na podlagi mnenja Ministrstva za finance št. 440-21/2020/2 z dne 28. 5. 2020, operacija ne predstavlja državne pomoči oziroma pomoči po pravilu »de minimis«.
10. Obdobje upravičenosti stroškov
Ministrstvo bo sofinanciralo le upravičene stroške, ki bodo pri prijavitelju nastali od 13. 3. 2020 do konca izvajanja sofinanciranih aktivnosti projekta, vendar ne kasneje kot do 31. 12. 2021, in jih bo prijavitelj plačal najkasneje v 30 dneh po koncu izvajanja aktivnosti projekta.
Če se bo projekt pričel izvajati pred predložitvijo vloge na ta javni razpis, bo ministrstvo pred odobritvijo prvega zahtevka za izplačilo iz proračuna preverilo skladnost izvajanja projekta z relevantno zakonodajo tudi za obdobje pred opravljenim izborom oziroma pred sklenitvijo pogodbe o sofinanciranju.
Obdobje upravičenosti izdatkov upravičenca (datum plačila računov oziroma verodostojnih knjigovodskih listin) je od 13. 3. 2020 do 31. 1. 2022.
Obdobje, za katerega so namenjena razpisana sredstva, so proračunska leta 2020, 2021 in 2022. Obdobje upravičenosti javnih izdatkov (izplačil iz proračuna) je od datuma podpisa pogodbe o sofinanciranju do najkasneje 30. 4. 2022.
Ministrstvo dopušča možnost podaljšanja navedenih obdobij v primeru spremenjenih okoliščin, ki vplivajo na izvajanje projektov.
Spremenjene okoliščine, višja sila in izjemne okoliščine, zaradi katerih se projekt lahko spremeni, podrobneje urejajo Navodila OU za načrtovanje, odločanje o podpori, spremljanje, poročanje in vrednotenje izvajanja evropske kohezijske politike v programskem obdobju 2014–2020 (v nadaljevanju: navodila OU), dostopna na spletni strani: http://www.eu-skladi.si/sl/ekp/navodila.
Izbrani prijavitelj, ki zahteva spremembo projekta/pogodbe o sofinanciranju, se ne more sklicevati na spremenjene okoliščine, višjo silo ali izjemne okoliščine, ki so nastale po izteku roka, določenega za izpolnitev njegove obveznosti.
Določila glede upravičenosti dodatnih stroškov projekta zaradi spremenjenih okoliščin/višje sile/izjemnih okoliščin in glede podaljšanja terminskega načrta izvajanja projekta so določena v prej navedenih navodilih OU.
11. Upravičene aktivnosti in upravičenost stroškov
11.1. Upravičene aktivnosti
Do financiranja na podlagi predmetnega javnega razpisa so upravičene aktivnosti, ki:
– so neposredno vezane na projekt, izbran na podlagi tega razpisa,
– so v skladu s predmetom in ciljem javnega razpisa.
Upravičene aktivnosti projekta, ki so namenjene pomoči ciljnim skupinam zaradi epidemije COVID-19 in zmanjševanju njenih posledic, kot na primer:
– zagotovitev kriznih namestitev za uporabnike iz ciljnih skupin razpisa (na primer zagotovitev prostora za izvajanje karantene, tistim, ki nimajo te možnosti, namestitev pred vstopom v že vzpostavljene namestitve zaradi potencialnega ogrožanja ostalih stanovalk/stanovalcev, v izogib prisilnemu sobivanju ipd.);
– svetovanje in podpora ljudem iz ciljnih skupin, ki so v stiski (na primer preko 24 urnih telefonskih linij, spletne svetovalnice, prilagojeni svetovalni pristopi, psihosocialno svetovanje, terapevtsko delo, krožni telefoni ipd.);
– terensko delo (na primer pomoč pri opravilih, zagotavljanje podpore ljudem iz ciljnih skupin, ki zaradi epidemije ostajajo doma, spremstvo ipd.);
– ozaveščanje in informiranje o stiskah (na primer medijske kampanje, prilagojene oblike ozaveščanja glede na specifične potrebe ciljnih skupin ipd.);
– vzpostavitev novih (»pop-up«) varnih točk za žrtve nasilja in novih možnosti prijav nasilja preko drugih oseb s katerimi ima možnost žrtev priti v stik (na primer trgovke/trgovci, poštne delavke/delavci, farmacevtke/farmacevti ipd.) vključno z izobraževanjem;
– vzpostavitev digitalnih rešitev, ki posameznicam in posameznikom iz ciljnih skupin zagotavljajo lažje soočanje s stiskami in nudijo konkretno pomoč pri premagovanju stisk (na primer aplikacije za neposredno povezavo ljudi s pristojnimi institucijami, ki se znajdejo v stiski, zagotavljanje psihosocialne pomoči, z vključeno učno pomočjo ipd.);
– druge aktivnosti.
Projekt lahko vključuje kombinacijo (eno ali več) predhodno navedenih aktivnosti oziroma lahko prijavitelj predlaga tudi drugačno aktivnost, skladno z namenom javnega razpisa.
Prijavitelj je dolžan skrbeti za vodenje evidenc o izvedenih aktivnostih in dokazilih o njihovi izvedbi po predloženem Obrazcu št. 4 k temu javnem razpisu. Te morajo biti skladne z načrtovanimi aktivnostmi, prijavljenimi v vlogi prijavitelja.
11.2. Upravičeni stroški javnega razpisa
Stroški so upravičeni v primeru, če so:
– s projektom neposredno povezani, potrebni za njegovo izvajanje in so v skladu s cilji projekta;
– dejansko nastali za dela, ki so bila opravljena, za blago, ki je bilo dobavljeno, oziroma za storitve, ki so bile izvedene;
– pripoznani v skladu s skrbnostjo dobrega gospodarja;
– nastali in so bili plačani v obdobju upravičenosti;
– dokazljivi z verodostojnimi knjigovodskimi listinami in drugimi listinami enake dokazne vrednosti;
– v skladu z veljavnimi pravili Unije in nacionalnimi predpisi.
Med upravičene neposredne stroške osebja štejemo:
– stroške zaposlenih, ki izhajajo iz pogodbe o zaposlitvi, in
– stroške storitev zunanjih izvajalcev: stroški dela po podjemni pogodbi in avtorski pogodbi (npr. vsebinska priprava avtorskega dela).
Med upravičene stroške, zajete v pavšalno financiranje, sodijo stroški za službena potovanja, potni stroški po avtorski pogodbi, stroški tiska in oblikovanja ter materiala za pripravo avtorskega dela, prostovoljno delo in ostali stroški, nujno potrebni za izvajanje projekta.
11.2.1. Stroški osebja – stroški zaposlenih
V okviru tega javnega razpisa bodo sofinancirani stroški plač in drugih povračil stroškov v zvezi z delom za koordinatorja projekta ter ostalih sodelavcev.
V primeru, da so dejanski neposredni upravičeni stroški nižji od odobrenih, je prijavitelj upravičen do izplačila sredstev v višini dejansko porabljenih neposrednih stroškov.
Obvezno:
V okviru projekta mora biti obvezno prijavljena 1 zaposlitev za polni delovni čas za ves čas trajanja projekta:
– koordinator projekta, ki ima zaključeno vsaj 6/2. stopnjo izobrazbe (1. bolonjska stopnja po novih programih oziroma specializacija po višješolskih programih ali visokošolski strokovni programi po starih programih), skladno z Uredbo o uvedbi in uporabi klasifikacijskega sistema izobraževanja in usposabljanja (Uradni list RS, št. 46/06 in 8/17) pedagoške, psihološke, sociološke ali socialne smeri. Skupni upravičeni strošek plače koordinatorja projekta na letni ravni lahko dosega največ 30.000 EUR oziroma največ 2.500 EUR na mesec. Mesečni znesek vključuje sorazmerni delež regresa.
– ostali sodelavci morajo imeti vsaj V. stopnjo izobrazbe skladno z Uredbo o uvedbi in uporabi klasifikacijskega sistema izobraževanja in usposabljanja (Uradni list RS, št. 46/06 in 8/17).
Na projektu mora biti določen koordinator projekta, število ostalih sodelavcev ni omejeno (dokazila: Priloga št. 6: Kopija potrdila o zahtevani izobrazbi za koordinatorja projekta in ostale sodelavce, Priloga št. 7: Življenjepis (CV) za koordinatorja in ostale sodelavce in Priloga št. 8: Podpisana izjava koordinatorja projekta, da soglaša s sodelovanjem pri projektu in bo pri njegovi izvedbi aktivno sodeloval).
11.2.2. Stroški osebja – stroški zunanjih izvajalcev
Stroški storitev zunanjih izvajalcev v okviru tega javnega razpisa so namenjeni kritju stroškov osebja na projektu. Gre za stroške zunanjih storitev za strokovne sodelavce in podporno osebje. Sem spadajo izplačila za opravljeno delo na projektu na podlagi podjemne pogodbe in avtorske pogodbe. Upravičen je strošek bruto izplačila, vključno z vsemi plačanimi prispevki. Pri tem opozarjamo na 13. člen Zakona o delovnih razmerjih (ZDR-1), po katerem se delo ne sme opravljati na podlagi civilnega prava, če med njima obstajajo vsi elementi delovnega razmerja. Elementi delovnega razmerja so: prostovoljna vključitev delavca v organiziran delovni proces pri delodajalcu, opravljanje dela za plačilo, osebno in nepretrgano opravlja delo po navodilih in pod nadzorom delodajalca. Sklepanje podjemnih in avtorskih pogodb s svojimi zaposlenimi ni upravičen strošek.
Za izvedbo posameznega projekta lahko izbrani prijavitelj uveljavlja stroške osebja v skupni višini največ 93.000,00 EUR.
Višino dodeljenih sredstev posameznemu prijavitelju bo ministrstvo izračunalo po naslednji formuli:
Stroški osebja na projektu: višina predlaganega zneska financiranja (v EUR) / 1,4 = X EUR
Primer, če prijavitelj prijavi maksimalno višino financiranja projekta: 
Stroški osebja na projektu: 130.200,00 EUR / 1,4 = 93.000,00 EUR
Zaposleni na projektu, razen prostovoljcev, ne morejo biti hkrati tudi zunanji izvajalci na projektu.
11.2.3. Stroški pavšalnega financiranja
Ostali upravičeni stroški so operativni stroški, ki nastanejo oziroma so povezani z neposrednimi aktivnostmi projekta. V skladu z drugo točko 14. člena Uredbe št. 1304/2013/EU in 67(1) d in (5)(d) Uredbe (EU) 1303/2013, lahko upravičenec pri izračunu za vse ostale upravičene stroške izvedbe aktivnosti upošteva pavšalno stopnjo v višini 40 % vseh upravičenih stroškov dela osebja na projektu. Za vse ostale upravičene stroške ni potrebno prilagati dokazil.
Med stroške pavšalnega financiranja štejemo:
– stroške za službena potovanja,
– potne stroške po avtorski pogodbi,
– stroške tiska in oblikovanja ter materiala za pripravo avtorskega dela,
– stroške prostovoljnega dela,
– stroške dela preko študentskega servisa in
– ostale stroške, nujno potrebne za izvajanje projekta.
Prostovoljno delo
Za vrednotenje prostovoljskega dela se uporabljajo določbe Pravilnika o področjih prostovoljskega dela in vpisniku (Uradni list RS, št. 48/11, 60/11 in 29/16).
Neupravičeni stroški in izdatki, ki niso predmet sofinanciranja in jih krije prijavitelj sam, so:
– stroški, ki ne bodo predvideni v pogodbi o sofinanciranju prijavljenega projekta;
– letne stimulacije, zavarovalne premije, različne bonitete in solidarnostne pomoči ter odpravnine (razen v primeru, če so zakonsko obvezne za upravičenca);
– nakup infrastrukture, nepremičnin in zemljišč;
– izstavljanje računa samemu sebi kot npr. najem samemu sebi (»notranji izračun najemnine«), to pomeni prikaz stroškov najema upravičenca za uporabo lastne nepremičnine ali infrastrukture (enako velja za primere, ko je upravičenec večinski lastnik družbe ali v večinski lasti gospodarskega subjekta, ki daje nepremičnine oziroma infrastrukturo v najem oziroma, ko je odgovorna oseba upravičenca udeležena kot poslovodja, član poslovodstva ali zakoniti zastopnik, ali je neposredno ali prek drugih pravnih oseb udeležena pri ustanoviteljskih pravicah, upravljanju ali kapitalu v več kot 25 % deležu gospodarskega subjekta, ki daje nepremičnine ali infrastrukturo v najem);
– dolžniške obresti, pogodbene kazni, zamudne obresti in kazni iz naslova izgubljenih tožb;
– odhodki za kazni, globe, pogodbene kazni, stroški sodnega postopka in drugi podobni stroški ter
– drugi stroški, ki niso v neposredni povezavi z vsebino ter cilji prijavljenega projekta.
Ministrstvo bo poravnalo zgolj v tem poglavju navedene upravičene neposredne stroške osebja ter pripadajoče posredne upravičene stroške za izvedbo projekta.
11.3. Način določanja višine sofinanciranja in upravičene vrste stroškov
Ministrstvo bo projektom, ki bodo izpolnjevali vse pogoje tega javnega razpisa in bodo skladno z merili za izbor dosegli zadostno število točk, ter ob pogoju, da bodo dosegli minimalni kakovostni kriterij, dodelilo sredstva za neposredne stroške osebja in sredstva za stroške pavšalnega financiranja v višini 40 %.
11.4. Dokazila za izkazovanje stroškov in izdatkov
Podrobneje so vrste stroškov in dokazila za izkazovanje stroškov in izdatkov določena v Navodilih PO ter Navodilih organa upravljanja o upravičenih stroških za sredstva evropske kohezijske politike za programsko obdobje 2014–2020 (v nadaljevanju: Navodila OU o upravičenih stroških; dostopna na: http://www.eu-skladi.si/sl/ekp/navodila) in so jih prijavitelji in projektni partnerji dolžni dosledno upoštevati.
12. Postopek izbora prijaviteljev
12.1. Rok in način oddaje vloge na javni razpis
Rok za oddajo vlog je 20. 7. 2020.
Posamezni prijavitelj lahko na javni razpis predloži največ eno vlogo za sofinanciranje.
Vloga mora biti oddana v papirnati/tiskani obliki (1 izvod) na ustrezno izpolnjenih prijavnih obrazcih, ki so del razpisne dokumentacije, in mora vsebovati vse zahtevane obvezne priloge in podatke, določene v javnem razpisu in razpisni dokumentaciji. Poleg tega je potrebno Obrazec št. 1: Prijavnica in Obrazec št. 2: Finančni načrt priložiti tudi na elektronskem nosilcu podatkov (CD-ROM-u/DVD-ROM-u/USB ključku ipd.) in to 1-krat v formatu, ki ne omogoča spreminjanja (v PDF obliki) in 1-krat v formatu, ki omogoča spreminjanje (v Wordovi oziroma Excelovi obliki). Tiskana verzija se mora ujemati z elektronsko. V primeru razlik velja tiskana verzija.
Prijavitelji morajo vlogo na javni razpis predložiti po pošti, na naslov: Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Štukljeva cesta 44, 1000 Ljubljana – Slovenija, ali osebno v glavni pisarni na naslovu: Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Štukljeva cesta 44, 1000 Ljubljana, vsak delovni dan med 9. in 15. uro.
Kot pravočasne se bodo upoštevale vloge, ki bodo na zgoraj navedeni naslov (ne glede na način oddaje3) prispele do vključno 20. 7. 2020, najkasneje do 15. ure.
3 Prijavitelji morajo biti pozorni na oddajo priporočenih pisemskih pošiljk, saj mora takšna pošiljka, glede na zahtevo razpisa, prispeti do roka na ministrstvo in ni ustrezno, da je oddana na pošti v roku (v tem primeru bo zavržena kot prepozno oddana).
Za prepozno oddano vlogo se šteje vloga, ki ministrstvu ni bila predložena do zgoraj navedenega roka, ne glede na način oddaje vloge. Prepozne oziroma na napačen naslov prispele vloge se ne bodo obravnavale in bodo s sklepom predstojnika ministrstva zavržene ter vrnjene pošiljatelju.
Vlogo je potrebno poslati ali oddati v zaprti ovojnici, ki mora biti označena s polnim nazivom in naslovom prijavitelja ter vidno oznako: »Ne odpiraj – Vloga na javni razpis za pomoč najbolj ranljivim skupinam prebivalcev zaradi epidemije COVID-19 in zmanjševanje njenih posledic«. Za označevanje vloge na ovojnici se uporabi obrazec za označbo vloge (Priloga št. 5: Označba vloge), ki je del razpisne dokumentacije. Če ne bo uporabljen obrazec za označbo vloge, mora ovojnica vključevati vse elemente, ki so navedeni na obrazcu za označbo vloge.
Vloge, ki bodo nepravilno ali nepopolno označene, ne bodo obravnavane in bodo vrnjene pošiljatelju.
Oddaja vloge pomeni, da se prijavitelj strinja s pogoji razpisa in merili za ocenjevanje, ki so navedeni v poglavjih 8. in 9. tega javnega razpisa.
12.2. Odpiranje, preverjanje formalne popolnosti vlog in ocenjevanje
12.2.1. Odpiranje vlog
Ministrstvo bo izbralo predloge projektov po postopku, kot ga določa Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617 in 13/18) oziroma Uredba o postopku, merilih in načinih dodeljevanja sredstev za spodbujanje razvojnih programov in prednostnih nalog (Uradni list RS, št. 56/11). Postopek javnega razpisa za dodelitev sredstev bo vodila strokovna komisija, imenovana s strani predstojnika ministrstva.
Odpiranje vlog bo potekalo dne 21. 7. 2020 ob 10. uri v prostorih Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Štukljeva cesta 44, 1000 Ljubljana in bo javno.
V primeru prevelikega števila prejetih vlog ali če se bodo obravnavali podatki, ki so po zakonu, ki ureja gospodarske družbe, označeni kot zaupni, lahko strokovna komisija odloči, da odpiranje vlog ne bo javno. O tej odločitvi se prijavitelje obvesti en delovni dan pred predvidenim datumom javnega odpiranja z obvestilom na spletni strani ministrstva www.gov.si.
Odpirale se bodo samo v roku dostavljene, pravilno izpolnjene in označene zaprte ovojnice, in sicer po vrstnem redu njihovega prispetja.
O odpiranju vlog bo strokovna komisija sproti vodila zapisnik.
12.2.2. Preverjanje formalne popolnosti vlog
Strokovna komisija bo v roku 8 (osmih) dni od odpiranja vlog preverila formalno popolnost predloženih vlog.
Za formalno nepopolno se šteje vloga, ki ne vsebuje vseh ustrezno izpolnjenih prijavnih obrazcev, obveznih prilog ter podatkov, zahtevanih v besedilu javnega razpisa in razpisni dokumentaciji, ali vsebuje tehnično spremenjene prijavne obrazce in obvezne priloge in ki na e-nosilcu ne vsebuje (CD-ROM-u/DVD-ROM-u/USB ključku ipd.) Obrazca št. 1: Prijavnica in Obrazca št. 2: Finančni načrt.
Če prijavitelji poslujejo z žigom, je le-ta obvezen podatek na obrazcih in prilogah. V kolikor z njim ne poslujejo, na mesta, določena za žig, navedejo: »Ne poslujemo z žigom« ter k vlogi priložijo posebno izjavo o neposlovanju z žigom (dokazilo: Priloga št. 3: Izjava o neposlovanju z žigom). Prav tako je obvezen podpis odgovornih oseb povsod, kjer je to predvideno. V nasprotnem primeru bo vloga formalno nepopolna in se bo prijavitelja pozvalo k dopolnitvi.
V primeru formalno nepopolnih vlog bo strokovna komisija v roku 8 dni od zaključka odpiranja prijavitelje pozvala, da vloge dopolnijo. V kolikor bo strokovna komisija po pregledu formalno nepopolne vloge presodila, da bi bila vsakršna dopolnitev vloge v nasprotju z dopustno dopolnitvijo vloge (navedeno spodaj – kaj prijavitelj v dopolnitvi vloge ne sme spreminjati), bo takšna vloga zavržena. Komisija lahko od prijavitelja zahteva dopolnitev njegove vloge le v primeru, če določenega dejstva ne more sama preveriti. Poziv za dopolnitev vloge bo posredovan z navadno pošto na naslov prijavitelja in hkrati po elektronski pošti na elektronski naslov prijavitelja, naveden v prijavnem obrazcu. Prijavitelji morajo biti v tem času dostopni za dvig pošte.
Prijavitelj v dopolnitvi vloge ne sme spreminjati:
– višine zaprošenih sredstev,
– dela vloge, ki se veže na tehnične specifikacije predmeta vloge,
– elementov vloge, ki vplivajo ali bi lahko vplivali na drugačno razvrstitev prijaviteljeve vloge glede na preostale vloge, ki jih je ministrstvo prejelo v okviru tega javnega razpisa.
Prijavitelj sme le ob pisnem soglasju ministrstva popraviti očitne računske napake, pri čemer se višina zaprošenih sredstev ne sme spreminjati.
Dopolnitve mora prijavitelj posredovati ministrstvu po elektronski pošti in hkrati s priporočeno poštno pošiljko, ki bo vsebovala poštni žig, do vključno osmega dne od datuma, navedenega na dopisu/pozivu za dopolnitev, in sicer na naslov: Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Štukljeva cesta 44, 1000 Ljubljana, s pripisom: »Dopolnitev vloge na javni razpis za pomoč najbolj ranljivim skupinam prebivalcev zaradi epidemije COVID-19 in zmanjševanje njenih posledic«.
Vloge, ki jih prijavitelji ne bodo dopolnili v roku in v skladu s pozivom za dopolnitev vlog, bodo zavržene s sklepom predstojnika ministrstva.
V nadaljnji postopek ocenjevanja se bodo uvrstile le vloge, ki bodo formalno popolne.
12.2.3. Strokovno ocenjevanje popolnih vlog
Strokovna komisija bo opravila pregled formalno popolnih vlog. Preverila bo izpolnjevanje pogojev za kandidiranje na javni razpis in ocenila formalno popolno vlogo na podlagi pogojev in meril, določenih v poglavjih 8 in 9 tega javnega razpisa.
V postopku ocenjevanja bodo formalno popolne vloge najprej preverjene glede na pogoje za kandidiranje na javnem razpisu, določene v poglavju 8 tega javnega razpisa. V kolikor bo strokovna komisija ugotovila, da projekt in/ali prijavitelj ne izpolnjuje vseh pogojev, bo vloga zavrnjena in ne bo predmet ocenjevanja na podlagi meril za ocenjevanje.
Vse popolne vloge bodo ločeno ocenili trije člani strokovne komisije. Končna ocena strokovne komisije se bo oblikovala na podlagi povprečja podeljenih končnih ocen posameznih ocenjevalcev. Na osnovi rezultatov ocenjevanja bo strokovna komisija oblikovala predlog prejemnikov sredstev.
Za sofinanciranje bodo predlagani projekti, ki bodo dosegli minimalni kakovostni kriterij tj. bodo na osnovi ocenjevanja dosegli najmanj 11 točk.
12.3. Obveščanje o izbiri
Ministrstvo bo prijavitelje o izidu razpisa obvestilo najkasneje v 60 dneh po zaključku odpiranja vlog. Rezultati razpisa so informacije javnega značaja in bodo objavljeni na spletnih straneh ministrstva https://www.gov.si/drzavni-organi/ministrstva/ministrstvo-za-delo-druzino-socialne-zadeve-in-enake-moznosti/javne-objave/ in na spletni strani www.eu-skladi.si.
O dodelitvi sredstev po tem javnem razpisu bo na predlog strokovne komisije s sklepom odločil predstojnik ministrstva oziroma oseba, ki je od njega pooblaščena za sprejetje odločitve o dodelitvi sredstev.
Z izbranimi prijavitelji bodo na podlagi sklepa predstojnika ministrstva o izboru sklenjene pogodbe o sofinanciranju projektov. Ministrstvo bo z izbranimi prijavitelji sklenilo pogodbe o sofinanciranju (Priloga št. 1: Vzorec pogodbe o sofinanciranju) za celotno obdobje trajanja projekta. V primeru, da se prijavitelj v roku 8 dni od prejema poziva za podpis pogodbe o sofinanciranju projekta nanj ne odzove, se šteje, da je umaknil vlogo za pridobitev sredstev.
12.4. Pravno varstvo prijaviteljev
Zoper odločitev ministrstva o vlogi za dodelitev sofinanciranja je dopusten upravni spor. Tožba se vloži pri Upravnem sodišču Republike Slovenije, Fajfarjeva 33, 1000 Ljubljana, v roku 30 dni od dneva vročitve sklepa, in sicer neposredno pisno na sodišču ali pa se mu pošlje po pošti. Šteje se, da je bila tožba vložena pri sodišču tisti dan, ko je bila priporočeno oddana na pošto. Tožba se vloži v tolikih izvodih, kolikor je strank v postopku. Tožbi je potrebno priložiti sklep, ki se izpodbija, v izvirniku, prepisu ali kopiji.
Tožba ne ovira izvršitve sklepa o (ne)izboru, zoper katerega je vložena, oziroma ne zadrži podpisa pogodbe o sofinanciranju z izbranimi prijavitelji.
12.5. Merila za spremembo javnega razpisa
Pred potekom roka za oddajo vlog lahko ministrstvo spremeni razpisno dokumentacijo z izdajo sprememb oziroma dopolnitev. Vsaka taka sprememba oziroma dopolnitev bo sestavni del razpisne dokumentacije in bo objavljena tudi na spletnem naslovu: https://www.gov.si/drzavni-organi/ministrstva/ministrstvo-za-delo-druzino-socialne-zadeve-in-enake-moznosti/javne-objave/.
13. Varovanje osebnih podatkov in poslovnih skrivnosti
Varovanje osebnih podatkov bo zagotovljeno v skladu z veljavno zakonodajo, ki ureja varovanje osebnih podatkov.
Izbrani prijavitelj se s predložitvijo vloge na javni razpis strinja, da se v primeru izbora vloge javno objavijo osnovni podatki o projektu, prejemniku sredstev ter odobrenih in izplačanih denarnih sredstvih, skladno z zakonom, ki ureja dostop do informacij javnega značaja, in zakonom, ki ureja varstvo osebnih podatkov.
Vsi podatki iz vlog, ki jih strokovna komisija odpre, so informacije javnega značaja, razen tistih, ki jih prijavitelji posebej označijo kot poslovno skrivnost. Poslovna skrivnost se lahko nanaša na posamezen podatek ali na del vloge, ne more pa se nanašati na celotno vlogo. Člani strokovne komisije, ki bodo sodelovali pri odpiranju in ocenjevanju vlog, bodo morali predhodno podpisati izjavo o zaupnosti.
Podatke, navedene v vlogi, ki niso poslovna skrivnost, lahko ministrstvo in drugi organi, ki so vključeni v spremljanje izvajanja, upravljanja, nadzora in revizije javnega razpisa, uporabijo za evidenco oziroma sezname in analize.
Prijavitelji se zavezujejo k varovanju osebnih podatkov in poslovnih skrivnosti, pridobljenih tekom izvajanja, v skladu z veljavnim Zakonom o varstvu osebnih podatkov, Splošno uredbo o varstvu podatkov, določili druge veljavne področne zakonodaje ter navodili OU in PO.
14. Pristojnosti, odgovornosti in naloge prijaviteljev, izbranih na javnem razpisu
Bistvene pristojnosti, odgovornosti in naloge prijaviteljev, izbranih na tem javnem razpisu, bodo naslednje:
– vodenje ločenega knjigovodstva za projekt oziroma ustrezne knjigovodske evidence ter zagotavljanje revizijske sledi in hrambe dokumentacije v skladu z določbo 140. člena Uredbe (EU) 1303/2013 in predpisi, ki urejajo hranjenje dokumentarnega gradiva. Prijavitelj, izbran na tem javnem razpisu, bo moral zagotavljati dostopnost do vseh dokumentov o izdatkih projekta v obdobju treh let od 31. decembra po predložitvi obračunov Evropski komisiji, ki vsebujejo končne izdatke končanega projekta. O natančnem datumu za hrambo dokumentacije bo prejemnik sredstev po končanem projektu pisno obveščen s strani ministrstva. Prav tako je prijavitelj, izbran na tem javnem razpisu, dolžan hraniti dokumentacijo za potrebe nadzora in spremljanja projekta v skladu z navodili ministrstva in organa upravljanja;
– izpolnjevanje zahteve glede komuniciranja z javnostjo in uporabe logotipov v skladu s 115. in 116. členom Uredbe (EU) 1303/2013, navodili organa upravljanja in navodili ministrstva (podrobneje v poglavju 16);
– izpolnjevanje zahteve glede dostopnosti dokumentacije o projektu. Izbrani prijavitelj se zavezuje, da bo omogočil tehnični, administrativni in finančni nadzor nad izvajanjem projekta, tako, da je vsak čas možna izvedba nadzora projekta ter vpogled v dokumentacijo v vsaki točki projekta ob smiselnem upoštevanju 140. člena Uredbe (EU) 1303/2013. Nadzor se izvaja s strani PO, OU, organa za potrjevanje, revizijskega organa, drugih nadzornih organov Republike Slovenije, vključenih v izvajanje, upravljanje, nadzor in revizijo projekta Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v programskem obdobju 2014–2020, predstavnikov Evropske komisije, Evropskega računskega sodišča in Računskega sodišča RS ter s strani njihovih pooblaščencev. Izbrani prijavitelj se zavezuje, da bo za potrebe nadzora, revizij projekta in spremljanja porabe sredstev ter doseganja zastavljenih ciljev nadzornim organom predložil vse dokumente, ki izkazujejo resničnost, pravilnost in skladnost upravičenih stroškov projekta;
– izpolnjevanje zahteve glede spremljanja doseganja ciljev in kazalnikov. Izbrani prijavitelj je za namen spremljanja in vrednotenja operacije skladno s 27., 54., 96. in 125. členom Uredbe (EU) 1303/2013, 5. in 19. členom dolžan spremljati in ministrstvu zagotavljati podatke o doseganju ciljev in kazalnikov operacije;
– zagotavljanje spodbujanja enakih možnosti moških in žensk ter preprečevanje vsakršne diskriminacije, zlasti v zvezi z dostopnostjo za invalide, med osebami, ki so oziroma bodo vključene v izvajanje aktivnosti v okviru tega javnega razpisa, v skladu z zakonodajo, ki pokriva področje zagotavljanja enakih možnosti in 7. členom Uredbe (EU) 1303/2013 ter 7. in 8. členom Uredbe (EU) 1304/2013;
– začetek izvajanja projekta z dnem izdaje sklepa o izboru;
– zagotavljanje, da bodo projekt izvajale strokovno usposobljene osebe, kot zahtevano v javnem razpisu in razpisni dokumentaciji;
– zagotavljanje ustrezne zamenjave strokovnih delavcev s kadrom, ki izpolnjuje vse zahteve glede izobrazbe in delovnih izkušenj, navedene v tem javnem razpisu;
– vodenje evidence o izvedenih aktivnostih (po priloženem Obrazcu št. 4: Spremljanje izvedenih aktivnosti projekta). Vsa dokumentacija se mora hraniti skladno s predpisi o hrambi in varovanju osebnih podatkov;
– upoštevanje kodeksa etičnih načel v socialnem varstvu pri izvedbi projektnih aktivnosti.
Podrobneje so pristojnosti, odgovornosti in naloge prijaviteljev in projektnih partnerjev določene v pogodbi o sofinanciranju, ki je del razpisne dokumentacije tega javnega razpisa (Priloga št. 1: Vzorec pogodbe o sofinanciranju).
15. Informiranje in komuniciranje z javnostjo
Izbrani prijavitelji morajo pri izvajanju projektov spoštovati zahteve EU glede informiranja in obveščanja javnosti. Obveznosti izhajajo iz Uredbe (EU) 1303/2013 (115. in 116. člen), podrobneje pa so razložene v Navodilih organa upravljanja na področju komuniciranja vsebin evropske kohezijske politike za programsko obdobje 2014–2020 (dostopna na: http://www.eu-skladi.si/sl/ekp/navodila) ter Navodilih PO.
Pri izvajanju projektov, sofinanciranih s sredstvi Evropskega socialnega sklada, je potrebno smiselno in skladno z Navodili PO uporabljati logotip Evropskega socialnega sklada in hkrati navajati, da projekt v celoti financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega sklada. Hkrati je potrebno navesti, da se projekt financira iz Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020, 9. prednostne osi »Socialna vključenost in zmanjševanje tveganja revščine«, 9.1 prednostne naložbe »Aktivno vključevanje, vključno s spodbujanjem enakih možnosti in dejavnega sodelovanja ter izboljšanje zaposljivosti« in 9.1.3 specifičnega cilja »Preprečevanje zdrsa v revščino oziroma socialno izključenost in zmanjševanje neenakosti v zdravju«.
Izbrani prijavitelji morajo zagotoviti, da bodo vsi subjekti, vključeni v projekt, obveščeni o sofinanciranju iz Evropskega socialnega sklada.
16. Posledice, če se ugotovi, da je v postopku potrjevanja ali izvrševanja projektov prišlo do resnih napak, nepravilnosti, goljufije ali kršitev obveznosti: v kolikor se ugotovi, da prijavitelj ministrstva ni seznanil z vsemi dejstvi in podatki, ki so mu bili znani ali bi mu morali biti znani, oziroma da je posredoval neažurne, neresnične, neveljavne, nepopolne podatke oziroma dokumente ali prikril informacije, ki bi jih bil v skladu s tem javnim razpisom dolžan razkriti, ker bi lahko vplivali na odločitev ministrstva o dodelitvi sredstev, bo izbrani prijavitelj/prejemnik sredstev dolžan vrniti neupravičeno prejeta sredstva v roku 30 dni od pisnega poziva ministrstva, skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi, obračunanimi od dneva nakazila na TRR prejemnika sredstev do dneva vračila v proračun Republike Slovenije.
17. Razpisna dokumentacija
Razpisno dokumentacijo lahko zainteresirani prijavitelji v razpisnem roku pridobijo na spletni strani Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti https://www.gov.si/drzavni-organi/ministrstva/ministrstvo-za-delo-druzino-socialne-zadeve-in-enake-moznosti/javne-objave/.
Dodatne informacije o javnem razpisu lahko zainteresirani prijavitelji dobijo izključno po elektronski pošti na naslov: gp.mddsz@gov.si s pripisom: »Javni razpis za pomoč najbolj ranljivim skupinam prebivalcev zaradi epidemije COVID-19 in zmanjševanje njenih posledic« objavljeni na spletnem naslovu: https://www.gov.si/drzavni-organi/ministrstva/ministrstvo-za-delo-druzino-socialne-zadeve-in-enake-moznosti/javne-objave/. Vprašanja je možno posredovati do 10. 7. 2020, zadnji odgovori bodo objavljeni do 15. 7. 2020.
Ministrstvo bo organiziralo najmanj eno informativno delavnico za potencialne prijavitelje, kjer bo podrobneje predstavljen javni razpis. O datumu in lokacijah delavnic bodo potencialni prijavitelji obveščeni na spletni strani ministrstva: https://www.gov.si/drzavni-organi/ministrstva/ministrstvo-za-delo-druzino-socialne-zadeve-in-enake-moznosti/javne-objave/.
Izbrani prijavitelji na tem javnem razpisu bodo po podpisu pogodbe povabljeni na delavnico, kjer bodo seznanjeni z navodili in zahtevami za izvajanje in poročanje o sofinanciranih projektih. Datum delavnice bo ministrstvo objavilo na spletni strani https://www.gov.si/drzavni-organi/ministrstva/ministrstvo-za-delo-druzino-socialne-zadeve-in-enake-moznosti/javne-objave/ po izdaji sklepov o dodelitvi sredstev oziroma po podpisu pogodb o sofinanciranju.
17.1. Navodila za izpolnjevanje
V razpisni dokumentaciji se nahajajo prijavni obrazci in priloge, ki jih je potrebno v skladu z navodili na posameznem dokumentu izpolniti, podpisati in ožigosati, kjer je zahtevano, pa tudi parafirati. Obrazci in priloge so sestavni del vloge prijavitelja in jih je potrebno priložiti k prijavi, po vrstnem redu v skladu s spodnjim seznamom prijavnih obrazcev in prilog.
Priloge, ki niso priložene razpisni dokumentaciji, pridobi oziroma pripravi prijavitelj sam in so prav tako obvezni sestavni del vloge na javni razpis.
Vsa zahtevana razpisna dokumentacija mora biti speta ali vložena v mapo z vidno označenimi prilogami, ki si sledijo po vrstnem redu v skladu s spodnjim seznamom.
17.2. Seznam prijavnih obrazcev in prilog
17.2.1. Prijavni obrazci
Razpisni dokumentaciji so priloženi obrazci, ki morajo biti izpolnjeni v skladu z navodili na posameznem obrazcu in so sestavni del vloge:
– Obrazec št. 1: Prijavnica
– Obrazec št. 2: Finančni načrt
– Obrazec št. 3: Izjava prijavitelja o izpolnjevanju in sprejemanju razpisnih pogojev
– Obrazec št. 4: Spremljanje izvedenih aktivnosti projekta
17.2.2. Priloge, ki so del razpisne dokumentacije
Razpisni dokumentaciji so priložene priloge, ki morajo biti izpolnjene v skladu z navodili na posamezni prilogi in so sestavni del vloge:
– Priloga št. 1: Vzorec pogodbe o sofinanciranju (ni potrebno priložiti k vlogi)
– Priloga št. 2: Kopija ustanovnega ali drugega ustreznega akta za prijavitelja
– Priloga št. 3: Izjava o neposlovanju z žigom (v kolikor prijavitelj ne posluje z žigom)
– Priloga št. 4: Metodološki list
– Priloga št. 5: Označba vloge
17.2.3. Priloge, ki niso del razpisne dokumentacije in jih morajo prijavitelji priložiti sami
– Priloga št. 6: Kopija potrdila o zahtevani izobrazbi za koordinatorja in ostale sodelavce projekta
– Priloga št. 7: Podpisan življenjepis (CV) za koordinatorja in ostale sodelavce projekta
– Priloga št. 8: Podpisana izjava koordinatorja projekta, da soglaša s sodelovanjem pri projektu in bo pri njegovi izvedbi aktivno sodeloval
Vloga se šteje kot formalno popolna, če vsebuje zgoraj navedene, popolno in ustrezno izpolnjene, podpisane in žigosane obrazce ter zahtevana dokazila.
Prijavitelji morajo uporabiti izključno obrazce iz razpisne dokumentacije, ki se jih ne sme spreminjati.
Vloga mora biti oddana v papirnati/tiskani obliki na prijavnih obrazcih, ki so del razpisne dokumentacije, in mora vsebovati vse zahtevane obvezne priloge in podatke, določene v razpisni dokumentaciji. Poleg tega je potrebno, skupaj z vlogo, na e-nosilcu podatkov (CD-ROM-u/ DVD-ROM-u/USB ključku ipd.) v Wordovi oziroma Excelovi obliki posredovati tudi Obrazca št. 1 in 2. Tiskana verzija se mora ujemati z elektronsko. V primeru razlik velja tiskana verzija.
Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti