Uradni list

Številka 89
Uradni list RS, št. 89/2020 z dne 19. 6. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 89/2020 z dne 19. 6. 2020

Kazalo

Št. 330-17/2020 Ob-2238/20, Stran 1324
Na podlagi Pravilnika o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Medvode za programsko obdobje 2015–2020 s spremembami in dopolnitvami (Uradni list RS, št. 66/15 in 42/16, v nadaljevanju: pravilnik) in Odloka o proračunu Občine Medvode za leto 2020 (Uradni list RS, št. 20/19 in 77/19) Občina Medvode objavlja
javni razpis 
za dodelitev finančnih sredstev za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v Občini Medvode v letu 2020
I. Predmet javnega razpisa: Občina Medvode (v nadaljevanju: občina) razpisuje nepovratna finančna sredstva za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja za leto 2020 v okvirni višini 56.000 EUR po shemi državnih pomoči v kmetijstvu, skladno z Uredbo komisije (ES) št. 1857/2006 in Uredbo komisije (ES) št. 1998/2006.
II. Okvirna višina razpisanih sredstev
Vrsta ukrepa (ukrep po pravilniku)
Višina sredstev
1. Ukrep 1: Pomoč za naložbe v opredmetena sredstva na kmetijskih gospodarstvih v zvezi s primarno kmetijsko proizvodnjo
41.000 EUR
2. Ukrep 5: Pomoč za naložbe v predelavo in trženje kmetijskih in živilskih proizvodov ter naložbe v nekmetijsko dejavnost na kmetiji – de minimis
15.000 EUR
III. Upravičenci – pogoji in merila za dodelitev sredstev
Do sredstev so upravičeni:
– pravne in fizične osebe, ki ustrezajo kriterijem za mikro, majhna in srednje velika podjetja, dejavna v primarni kmetijski proizvodnji, oziroma, v primerih ukrepov po členih 21, 24 in 29 Uredbe Komisije (EU) št. 702/2014 dejavna v kmetijskem sektorju, ter v primerih ukrepov po členu 38 Uredbe Komisije (EU) št. 702/2014 dejavna v gozdarskem sektorju, ter so vpisana v register kmetijskih gospodarstev in izpolnjujejo druge pogoje, določene s pravilnikom;
– pravne in fizične osebe, ki ustrezajo kriterijem za mikro, majhna in srednje velika podjetja v primerih ukrepov za pomoči de minimis po Uredbi komisije (EU) št. 1407/2013, imajo sedež na kmetijskem gospodarstvu, ki je vpisano v register kmetijskih gospodarstev in ima sedež na območju Občine Medvode ter izpolnjujejo druge pogoje, določene s pravilnikom.
IV. Ukrepi
1. Ukrep 1: Pomoč za naložbe v opredmetena sredstva na kmetijskih gospodarstvih v zvezi s primarno kmetijsko proizvodnjo (14. člen Uredbe Komisije (EU) št. 702/2014)
Okvirna višina razpisanih sredstev je 41.000 EUR (PP 4.4.1.1).
Z ukrepom 1 se skuša doseči vsaj enega od naslednjih ciljev:
– izboljšanje splošne učinkovitosti in trajnosti kmetijskega gospodarstva, zlasti z zmanjšanjem stroškov proizvodnje ali izboljšanjem in preusmeritvijo proizvodnje;
– vzpostavljanje in izboljšanje infrastrukture, povezane z razvojem, prilagajanjem in modernizacijo kmetijstva, vključno z dostopom do kmetijskih zemljišč, komasacijo in izboljšanjem zemljišč, oskrbo in varčevanjem z energijo in vodo;
– zagotavljanje kakovostnih dobrin kmetijstva iz ohranjenega okolja z namenom samooskrbe Občine Medvode.
Pomoč iz ukrepa 1 se ne dodeli za:
– nakup proizvodnih pravic in letnih rastlin;
– zasaditev letnih rastlin;
– dela v zvezi z odvodnjavanjem;
– nakup živali in samostojen nakup kmetijskih zemljišč;
– naložbe za skladnost s standardi Unije;
– za že izvedena dela, razen za izdelavo projektne dokumentacije;
– investicije, ki se izvajajo izven območja Občine Medvode;
– investicije, ki so financirane iz drugih javnih virov Republike Slovenije ali EU;
– stroške, povezane z zakupnimi pogodbami;
– nakup rabljene opreme in naprav.
Upravičeni stroški:
– stroški gradnje, rekonstrukcije ali adaptacije hlevov, gospodarskih poslopij na kmetijskem gospodarstvu in drugih objektov za rejo živali, ki služijo primarni kmetijski proizvodnji;
– stroški nakupa kmetijske mehanizacije do njene tržne vrednosti;
– stroški nakupa opreme hlevov, gospodarskih poslopij in drugih objektov za rejo živali (boksi za teleta z napajalniki, pregrade za govedo, silosi za skladiščenje žit in krmil ter pašni krmilniki) in čebelarske opreme;
– stroški nakupa rastlinjaka s površino nad 100 m2, montaže ter opreme v rastlinjaku, z izjemo namakalnih naprav;
– stroški nakupa in postavitev zaščite pred neugodnimi vremenskimi razmerami (protitočne mreže …);
– stroški postavitve novega ali obnove sadnega nasada (priprava zemljišča, nakup opor, mrež za ograjo, večletnega sadilnega materiala).
Upravičenci do pomoči so:
– kmetijska gospodarstva, ki izpolnjujejo pogoje iz III. točke tega razpisa, ki imajo sedež na območju Občine Medvode in katerih naložba se izvaja na območju Občine Medvode.
Pogoji za pridobitev pomoči so:
– za naložbo, ki mora biti v skladu z določili 14(5) člena Uredbe 702/2014, mora biti presoja vplivov na okolje, če je le ta potrebna, predložena z vlogo za pridobitev pomoči;
– predložitev ustreznega dovoljenja za izvedbo investicije, če je s predpisi s področja gradnje objektov to potrebno;
– ponudbe oziroma predračuni za načrtovano naložbo;
– predložitev oddane zbirne vloge (subvencijska vloga) v tekočem oziroma preteklem letu, če rok za oddajo zbirne vloge v tekočem letu še ni potekel oziroma kopijo poročila staleža čebeljih družin;
a) za rejo živali:
– kmetijsko gospodarstvo je usmerjeno ali se bo usmerilo v prosto rejo živali;
– vlagatelj mora imeti v obdelavi ustrezno površino lastnih ali zakupljenih kmetijskih površin za neškodljivo uporabo gnojevke in/ali gnoja, in sicer največ 2,4 glavi velike živine na hektar, na varstvenih pasovih virov pitne vode največ 1,9 glav velike živine na hektar oziroma kot to določajo državni predpisi za posamezna področja;
– najmanjša zmogljivost hleva mora biti:
– za rejo konj 5 ležišč v boksih ali v prosti reji z izpustom;
– za rejo drobnice 15 ležišč v območjih z omejenimi možnostmi;
– za rejo krav molznic 10 ležišč v območjih z omejenimi možnostmi in 20 ležišč v nižinskem območju ter za rejo krav dojilj 5 ležišč v območjih z omejenimi možnostmi;
– za ekološko rejo avtohtonih in tradicionalnih pasem kokoši najmanj 30 kokoši nesnic;
– za ekološko rejo mesnih pasem kuncev v čistih linijah ali mešanih mesnih pasem najmanj 10 odraslih živali, primernih za razplod;
– drugi pogoji opredeljeni z javnim razpisom.
b) za naložbe v rastlinsko proizvodnjo:
– kmetijsko gospodarstvo se ukvarja ali se bo ukvarjalo s pridelavo rastlinskih kmetijskih proizvodov (ekološka, integrirana oziroma pridelava višje kakovosti);
– za razširitev obstoječih sadnih nasadov mora vlagatelj imeti v lasti nasad minimalne površine 0,2 ha pečkarjev ali 0,1 ha koščičarjev ali 0,1 ha lupinarjev ali 0,05 ha jagodičja;
– na novo posaditi ali obnoviti nasad minimalne površine 0,2 ha pečkarjev ali 0,1 ha koščičarjev ali 0,1 ha lupinarjev ali 0,05 ha jagodičja na zemljišču v svoji lasti;
– drugi pogoji opredeljeni z javnim razpisom.
c) za čebelarjenje:
– čebelarjenje z najmanj 10 čebeljimi družinami avtohtone kranjske čebele;
– upravičenec je član Občinskega čebelarskega društva Medvode z lokacijo panjev v Občini Medvode;
– drugi pogoji opredeljeni z javnim razpisom.
Intenzivnost pomoči je:
– do 50 % upravičenih stroškov naložb na kmetijskih gospodarstvih na območjih z omejenimi možnostmi za kmetijsko dejavnost;
– do 40 % zneska upravičenih stroškov naložb na ostalih območjih.
Najmanjši znesek dodeljene pomoči za ukrep 1 je 300 EUR, najvišji znesek pa 5.000 EUR na kmetijsko gospodarstvo na leto.
Vlogo za pomoč v okviru tega ukrepa predloži nosilec kmetijskega gospodarstva.
Dodatni pogoji za dodelitev sredstev:
– vlagatelj mora predložiti popolno vlogo,
– investicija mora biti zaključena pred izplačilom sredstev,
– vlagatelj mora biti nosilec kmetijskega gospodarstva in mora imeti stalno prebivališče na naslovu kmetijskega gospodarstva,
– vsi računi in dokazila o plačilih se morajo glasiti na ime nosilca kmetijskega gospodarstva; v primeru, da je kmetija vključena v sistem DDV, mora biti nosilec kmetijskega gospodarstva davčni zavezanec,
– kmetijsko gospodarstvo ne sme biti podjetje v težavah,
– kmetijsko gospodarstvo mora z investicijo prispevati k izpolnjevanju vsaj enega od navedenih ciljev ukrepa,
– na kmetijskem gospodarstvu morajo biti ob oddaji vloge, glede na vrsto proizvodnje oziroma sektor kmetijske pridelave, upoštevane vse predpisane zahteve glede okolje-varstvenih in veterinarskih pogojev ter zahtev za dobrobit živali; če je investicija namenjena izpolnjevanju teh zahtev, jih mora kmetijsko gospodarstvo izpolniti najkasneje do zaključka investicije.
Dodatna merila za ocenjevanje:
– ali vsebina vloge ustreza namenu ukrepa,
– ali je investicija finančno upravičena,
– ali je kmetijsko gospodarstvo ustrezne velikosti,
– ali je kmetijsko gospodarstvo že prejelo javna sredstva za namen investicije,
– prednost imajo upravičenci, ki v zadnjih treh letih niso prejeli državnih pomoči s strani Občine Medvode za področje kmetijstva.
2. Ukrep 5: Pomoč za naložbe v predelavo in trženje kmetijskih in živilskih proizvodov ter naložbe v nekmetijsko dejavnost na kmetiji – de minimis
Okvirna višina razpisanih sredstev je 15.000 EUR (PP 4.4.1.1).
Cilj pomoči je diverzifikacija dejavnosti na kmetijskih gospodarstvih v predelavo in trženje kmetijskih in živilskih proizvodov, gozdnih lesnih sortimentov ter širjenje nekmetijskih dejavnosti na kmetijskih gospodarstvih.
Pomoč se dodeli za naložbe v:
– predelavo primarnih kmetijskih proizvodov, gozdnih sadežev in zelišč;
– prodajo pridelkov in izdelkov s kmetij;
– turizem na kmetiji;
– dejavnosti, povezane s tradicionalnimi znanji na kmetiji, storitvami oziroma izdelki;
– predelavo gozdnih lesnih sortimentov;
– socialne dejavnosti na kmetijskem gospodarstvu.
Upravičeni stroški:
– stroški gradnje ali obnove objekta za dejavnosti predelave in trženja kmetijskih proizvodov ter nekmetijske dejavnosti;
– stroški nakupa opreme in naprav za dejavnosti predelave in trženja na kmetijah ter nekmetijske dejavnosti.
Upravičenci do pomoči iz ukrepa 5 so kmetijska gospodarstva, ki izpolnjujejo pogoje iz III. točke tega razpisa, ki imajo sedež na območju Občine Medvode in katerih naložba se izvaja na območju Občine Medvode.
Pogoji za pridobitev sredstev:
– dovoljenje za opravljanje dejavnosti na kmetijskem gospodarstvu;
– dokazilo o registraciji dejavnosti, v kolikor upravičenec pomoči še nima dovoljenja za opravljanje dejavnosti;
– dejavnost se mora izvajati na kmetiji še vsaj 5 let po zaključeni naložbi;
– gradbeno dovoljenje za izvedbo naložbe, če je zahtevano s predpisi s področja gradnje objektov, oziroma druga ustrezna dokumentacija;
– ponudbe oziroma predračuni za načrtovano naložbo;
– drugi pogoji opredeljeni z javnim razpisom.
Najmanjši znesek dodeljene pomoči za ukrep 5 je 300 EUR, najvišji znesek pa 5.000 EUR na kmetijsko gospodarstvo na leto. Intenzivnost pomoči iz ukrepa 5 je do 50 % upravičenih stroškov. Skupna pomoč »de minimis«, dodeljena kateremu koli podjetju, ne sme presegati 200.000 EUR bruto v katerem koli obdobju treh proračunskih let.
Ne glede na določilo prejšnjega odstavka se pomoč iz ukrepa 5 ustrezno zniža, če bi z odobreno pomočjo presegli skupni znesek de minimis pomoči iz 18. člena tega pravilnika.
Vlogo za pomoč iz ukrepa 5 predloži član kmetijskega gospodarstva.
Omejitve:
(1) Do pomoči de minimis v skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 1407/2013 niso upravičena podjetja, ki opravljajo gospodarsko dejavnost iz sektorjev:
– ribištva in akvakulture;
– primarne proizvodnje kmetijskih proizvodov s seznama iz Priloge I Pogodbe o delovanju Evropske unije;
– predelave in trženja kmetijskih proizvodov s seznama iz Priloge I Pogodbe o delovanju Evropske unije v naslednjih primerih:
a) če je znesek pomoči določen na podlagi cene ali količine zadevnih proizvodov, ki so kupljeni od primarnih proizvajalcev ali jih zadevna podjetja dajo na trg; 
b) če je pomoč pogojena s tem, da se delno ali v celoti prenese na primarne proizvajalce.
(2) Pomoč ne bo namenjena izvozu oziroma z izvozom povezani dejavnosti v tretje države ali države članice Evropske unije, kot je pomoč, neposredno povezana z izvoženimi količinami, z ustanovitvijo in delovanjem distribucijske mreže ali drugimi tekočimi izdatki, povezanimi z izvozno dejavnostjo.
(3) Pomoč de minimis ne sme biti pogojena s prednostno rabo domačih proizvodov pred uvoženimi.
(4) Do finančnih spodbud niso upravičeni tisti subjekti, ki nimajo poravnanih zapadlih obveznosti do Občine Medvode ali do države ter naslovniki neporavnanega naloga za izterjavo na podlagi predhodnega sklepa Komisije EU, s katerim je bila pomoč razglašena za nezakonito in nezdružljivo z notranjim trgom.
(5) Do sredstev za razvoj niso upravičena mikro, majhna in srednje velika podjetja, ki so po Zakonu o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (Uradni list RS, št. 13/14 – uradno prečiščeno besedilo) v prisilni poravnavi, stečaju ali likvidaciji ter so kapitalsko neustrezna, kar pomeni, da je izguba tekočega leta skupaj s prenesenimi izgubami dosegla polovico osnovnega kapitala družbe.
(6) Skupna vrednost pomoči de minimis, dodeljena istemu upravičencu oziroma enotnemu podjetju na podlagi pravila »de minimis« v skladu z Uredbo Komisije (ES) št. 1407/2013 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri pomoči de minimis (Uradni list EU L 352, 24. 12. 2013) ne sme preseči 200.000 EUR, v primeru podjetij, ki delujejo v komercialnem cestnem tovornem prometu, znaša zgornja dovoljena meja pomoči 100.000 EUR, v obdobju zadnjih treh proračunskih let, ne glede na obliko in namen pomoči ter ne glede na to, ali se pomoč dodeli iz sredstev države, Občine Medvode ali Evropske unije.
(7) Če je podjetje dejavno v sektorjih iz prvega odstavka tega člena, ter je poleg tega dejavno v enem ali več sektorjih, ali opravlja še druge dejavnosti, ki sodijo na področje uporabe Uredbe Komisije (ES) št. 1407/2013, se ta uredba uporablja za pomoč, dodeljeno v zvezi s slednjimi sektorji ali dejavnostmi, če podjetje na ustrezen način, kot je ločevanje dejavnosti ali razlikovanje med stroški, zagotovi, da dejavnosti v sektorjih, ki so izključeni iz področja uporabe te uredbe, ne prejemajo pomoči de minimis na podlagi Uredbe Komisije (ES) št. 1407/2013.
K vlogi mora upravičenec predložiti še dodatno dokumentacijo:
– izdelan načrt izvedbe projekta s popisom del, opreme in tehnologijo, ki ga opravi za to pooblaščena pristojna institucija;
– ponudbo oziroma predračun za nameravano investicijo;
– pridobljeno ustrezno dovoljenje za izvedbo investicije, v kolikor se za to vrsto naložbe izdajajo dovoljenja;
– fotokopijo dovoljenja o registraciji dopolnilne dejavnosti.
Dodatni pogoji za dodelitev sredstev:
– vlagatelj mora predložiti popolno vlogo,
– investicija mora biti zaključena pred izplačilom sredstev,
– vsi računi in dokazila o plačilih se morajo glasiti na ime nosilca kmetijskega gospodarstva; v primeru, da je kmetija vključena v sistem DDV, mora biti nosilec kmetijskega gospodarstva davčni zavezanec,
– kmetijsko gospodarstvo ne sme biti podjetje v težavah,
– upravičenci morajo po končani investiciji izpolnjevati vse pogoje za opravljanje dopolnilne dejavnosti, določene v javnem razpisu, skladno z veljavno zakonodajo in Uredbo o vrsti, obsegu in pogojih za opravljanje dopolnilne dejavnosti na kmetiji.
Dodatna merila za ocenjevanje:
– ali vsebina vloge ustreza namenu ukrepa,
– ali je investicija finančno upravičena,
– ali je kmetijsko gospodarstvo že prejelo javna sredstva za namen investicije,
– prednost imajo upravičenci, ki v zadnjih treh letih niso prejeli državnih pomoči s strani Občine Medvode za področje kmetijstva.
V. Vsebina vloge
Vlagatelji oddajo vlogo, ki vsebuje:
– prijavni obrazec: »Vloga za dodelitev finančnih sredstev za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Medvode v letu 2020«,
– obvezne priloge k vlogi, ki so predložene kot dokazila k posameznim ukrepom.
Prijavni obrazec lahko zainteresirani dobijo v razpisanem roku v sprejemni pisarni Občine Medvode ali na sedežu Kmetijsko svetovalne službe ali na spletnem mestu www.medvode.si.
VI. Obravnavanje vlog
Vloge bo obravnavala strokovna komisija, ki jo imenuje župan Občine Medvode. Strokovna komisija lahko zmanjša delež sofinanciranja pri posameznih ukrepih pri obravnavanju vlog iz naslednjih vzrokov:
– zaradi zmanjšanja načrtovanih prihodkov proračuna občine za leto 2020,
– zaradi večjega števila zahtevkov kot je zagotovljenih sredstev v proračunu.
O dodelitvi sredstev upravičencem odloča direktor občinske uprave ali druga od direktorja pooblaščena uradna oseba s sklepom. Upravičencem bo izdan sklep o višini odobrenih sredstev za posamezen ukrep najkasneje do 31. 8. 2020.
Medsebojne obveznosti med občino in prejemnikom pomoči se uredijo s pogodbo. V kolikor prejemnik iz neupravičenih razlogov ne podpiše pogodbe, odstopi od pogodbe oziroma ne dostavi zahtevka, ni upravičen do državnih pomoči iz občinskega proračuna naslednjih pet let.
Upravičencem se sredstva iz proračuna občine izplačajo na podlagi zahtevka, ki mora biti oddan najkasneje do 20. 11. 2020. Zahtevek mora vsebovati naslednjo dokumentacijo:
– dokazila o plačilu obveznosti (originalni računi, situacije),
– poročilo o opravljenem delu.
Pogoj za dodelitev sredstev je sprejeti proračun Občine Medvode za leto 2020.
VII. Rok za prijavo na javni razpis
Vloge morajo biti oddane najkasneje do vključno 10. 7. 2020 do 12. ure, oziroma mora biti najpozneje ta dan oddana na pošti kot priporočena pošiljka.
Prepozne in nedovoljene vloge bodo izločene iz nadaljnjega postopka, vlagatelji bodo o tem posebej obveščeni.
Vlagatelji bodo o izidu javnega razpisa obveščeni najkasneje v roku 30 dni po zaključenem razpisu.
VIII. Mesto oddaje vloge
Vlogo je potrebno posredovati na naslov: Občina Medvode, Cesta komandanta Staneta 12, 1215 Medvode. Vloga mora biti oddana v zapečatenem ovitku z oznako »Ne odpiraj – prijava na javni razpis – kmetijstvo«. Vloge sprejemamo tudi v sprejemni pisarni Občine Medvode.
Kontaktne osebe:
– Občina Medvode, Oddelek za proračun, finance in gospodarstvo, Cesta komandanta Staneta 12 (tel. 361-95-18 – Sanja Malej ali po e-pošti: sanja.malej@medvode.si)
– Kmetijska svetovalna služba (tel. 361-82-86 – Mojca Lovšin ali po e-pošti: mojca.lovsin@lj.kgzs.si).
Informacije o razpisu so objavljene na spletnih straneh Občine Medvode: www. medvode.si.
Občina Medvode

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti