Uradni list

Številka 89
Uradni list RS, št. 89/2020 z dne 19. 6. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 89/2020 z dne 19. 6. 2020

Kazalo

1452. Zaključni račun proračuna Občine Kostanjevica na Krki za leto 2019, stran 3227.

  
Na podlagi tretjega odstavka 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo) ter 14. in 95. člena Statuta Občine Kostanjevica na Krki (Uradni list RS, št. 49/14) je Občinski svet Občine Kostanjevica na Krki na 9. redni seji dne 3. 6. 2020 sprejel
Z A K L J U Č N I     R A Č U N 
proračuna Občine Kostanjevica na Krki za leto 2019 
1. člen 
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Kostanjevica na Krki za leto 2019.
2. člen 
Zaključni račun proračuna Občine Kostanjevica na Krki sestavljajo splošni in posebni del. V splošnem delu je podan podrobnejši prikaz predvidenih in realiziranih prihodkov in odhodkov oziroma prejemkov in izdatkov iz bilance prihodkov in odhodkov, računa finančnih terjatev in naložb ter računa financiranja, v posebnem delu pa prikaz predvidenih in realiziranih odhodkov in drugih izdatkov proračuna Občine Kostanjevica na Krki za leto 2019. Sestavni del zaključnega računa je tudi načrt razvojnih programov, v katerem je podan prikaz podatkov o realizaciji posameznih projektov v letu 2019.
3. člen 
Namenska sredstva na dan 31. 12. 2019 v višini 278.066,55 EUR, ki se prenesejo v proračunsko leto 2020, so:
– okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda, v višini 168.739,53 EUR,
– okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov, v višini 31.867,76 EUR,
– proračunska rezerva, v višini 13.892,73 EUR,
– sredstva na podračunu za odpravo posledic naravnih nesreč, v višini 0,25 EUR,
– varščina za tržno stanovanje, v višini 566,28 EUR,
– prispevek investitorjev za izgradnjo infrastrukture v novem naselju Ljubljanska cesta, v višini 63.000,00 EUR.
4. člen 
Zaključni račun proračuna Občine Kostanjevica na Krki za leto 2019 se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 410-2/2020-16
Kostanjevica na Krki, dne 3. junija 2020
Župan 
Občine Kostanjevica na Krki 
Ladko Petretič 
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
v EUR
Konto
Naziv konta
Realizacija 2019
1
2
3
I.
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)
3.356.402
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
2.330.384
70
DAVČNI PRIHODKI (700+703+704)
1.879.602
700
Davki na dohodek in dobiček
1.656.816
703
Davki na premoženje
166.292
704 
Domači davki na blago in storitve
55.849
706
Drugi davki in prispevki
645
71
NEDAVČNI PRIHODKI (710+711+712+713+714)
450.782
710
Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja
190.532
711
Takse in pristojbine
2.777
712
Globe in druge denarne kazni
2.892
713
Prihodki od prodaje blaga in storitev
111
714
Drugi nedavčni prihodki
254.470
72
KAPITALSKI PRIHODKI (722)
214.618
720
Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
57.513
722
Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev
157.105
73
PREJETE DONACIJE (730) 
2.250
730
Prejete donacije iz domačih virov
2.250
74
TRANSFERNI PRIHODKI (740)
809.149
740 
Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij
349.414
741
Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije in iz drugih držav
459.735
II.
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
3.586.177
40
TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+409)
758.127
400
Plače in drugi izdatki zaposlenim
141.097
401
Prispevki delodajalcev za socialno varnost
23.225
402
Izdatki za blago in storitve
580.577
403
Plačila domačih obresti
3.228
409
Rezerve
10.000
41
TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413)
959.930
410
Subvencije
52.188
411
Transferi posameznikom in gospodinjstvom
546.748
412
Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam
69.555
413
Drugi tekoči domači transferi
291.439
42
INVESTICIJSKI ODHODKI (420)
1.298.736
420
Nakup in gradnja osnovnih sredstev
1.298.736
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI (431+432)
569.385
431
Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso PU
556.075
432
Investicijski transferi proračunskim uporabnikom
13.310
III.
PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ (I.–II.)
–229.776
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV.
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751)
3.601
750
Prejeta vračila danih posojil
751
Prodaja kapitalskih deležev
3.601
V.
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441)
440
Dana posojila
441
Povečanje kapitalskih deležev in finančnih naložb
VI.
PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV-V.)
3.601
C. RAČUN FINANCIRANJA
VII.
ZADOLŽEVANJE (500)
420.000
500
Domače zadolževanje
420.000
VIII.
ODPLAČILA DOLGA (550)
84.202
550
Odplačila domačega dolga
84.202
IX.
SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
106.022
X.
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
335.798
XI.
NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)
229.776
XII.
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31. 12. PRETEKLEGA LETA
172.188

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti