Uradni list

Številka 89
Uradni list RS, št. 89/2020 z dne 19. 6. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 89/2020 z dne 19. 6. 2020

Kazalo

Ob-2267/20, Stran 1279
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Dunajska 22, 1000 Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: Ministrstvo) objavlja na podlagi prvega odstavka 3. člena Uredbe o izvajanju Programa ukrepov na področju čebelarstva v Republiki Sloveniji v letih 2020–2022 (Uradni list RS, št. 78/19 in 85/20; v nadaljnjem besedilu: Uredba)
javni razpis 
za ukrep Sofinanciranje čebelarske opreme v letu 2020
1. Predmet javnega razpisa
1.1 Predmet javnega razpisa je sofinanciranje nakupa čebelarske opreme, pripomočkov in naprav iz ukrepa Sofinanciranje čebelarske opreme v letu 2020, katerega glavni namen je posodobljenje zastarele čebelarske opreme, pripomočkov ali naprav in tehnologije s sofinanciranjem določene čebelarske opreme.
1.2 Skupna višina nepovratnih sredstev, namenjena za izvajanje sklopa Tehnične pomoči čebelarjem in organizacijam čebelarjev, v letu 2020 znaša do 319.584 eurov.
1.3 Sredstva bremenijo proračunski postavki Ministrstva:
– PP 140032 – Program ukrepov v čebelarstvu EU, v višini do 159.792 eurov,
– PP 140033 – Program ukrepov v čebelarstvu SLO, v višini do 159.792 eurov.
1.4 Delež prispevka Evropske unije v celotnih javnih izdatkih znaša 50 % upravičenih stroškov.
1.5 Aktivnosti za izvajanje ukrepa Sofinanciranje čebelarske opreme po tem javnem razpisu ne smejo biti začete pred 1. avgustom 2019 in morajo biti zaključene najkasneje do 31. julija 2020. Za začetek aktivnosti se po tem javnem razpisu šteje izdaja, prejem in plačilo računa oziroma računov za upravičene stroške po Uredbi in po tem javnem razpisu.
2. Vlagatelji: vlagatelji so fizične in pravne osebe, ki opravljajo čebelarsko dejavnost na ozemlju Republike Slovenije ter izpolnjujejo predpisane pogoje za dodelitev sredstev, opredeljene v 4. poglavju tega javnega razpisa.
3. Predmet podpore
3.1 Seznam čebelarske opreme, za katero lahko čebelarji uveljavljajo sofinanciranje nakupa, obsega:
– čebelji panji s testnimi vložki,
– ometalnik,
– smukalnik cvetnega prahu,
– sušilnik za cvetni prah,
– točilo s pripadajočo opremo,
– posoda za skladiščenje medu (prostornine najmanj 10 l), matičnega mlečka, cvetnega prahu, propolisa, čebeljega voska in čebeljega strupa, ki ustreza za skladiščenje hrane,
– cedilo in cedilna posoda,
– črpalka za med,
– naprava za utekočinjenje medu,
– mešalnik in mešalna palica za kremni med,
– refraktometer,
– konduktometer,
– separator medu, voska, matičnega mlečka,
– polnilna naprava za med,
– stroj za etiketiranje steklene embalaže,
– stroj za zapiranje embalaže čebeljih pridelkov,
– krožna dozirna miza,
– cisterna za homogenizacijo,
– kontrolne tehtnice za embaliranje,
– tehtnice in elektronski sistemi za nadzor čebeljih družin,
– sistemi za odkrivanje satov,
– kuhalnik voščin,
– stiskalnica za vosek – preša ali centrifuga,
– topilnik voska,
– parni uparjalnik za voščine,
– kalup za vlivanje satnic,
– inkubator za shranjevanje matičnjakov,
– testni vložek,
– pripomoček za aplikacijo zdravil za zdravljenje čebel,
– hladilna komora in pripadajoča oprema,
– elektro agregat,
– ekološke satnice s certifikatom,
– oprema za krmljenje čebel.
3.2 Upravičeni stroški so stroški za nakup čebelarske opreme iz prejšnje točke, ki so nastali in bili plačani med 1. avgustom 2019 in 31. julijem 2020 v skladu s Sklepom Vlade RS iz prvega odstavka 12. člena Uredbe št. 00715-25/2020/5, z dne 11. 6. 2020 (v nadaljevanju: Sklep Vlade RS).
3.3 Vlagatelj je do sredstev v okviru ukrepa Sofinanciranje čebelarske opreme v programskem obdobju 2020–2022 upravičen največ dvakrat.
3.4 Vlagatelj mora priložiti vse izvirne račune, ki vsebujejo podatke iz 82. člena Zakona o davku na dodano vrednost (Uradni list RS, št. 13/11 – uradno prečiščeno besedilo, 18/11, 78/11, 38/12, 83/12, 86/14 in 90/15; v nadaljevanju: ZDDV-1), in vsa dokazila o plačilu računov na njegovo ime. Dokazila o opravljenem nakupu se vlagatelju ne vračajo.
4. Pogoji za dodelitev javnih sredstev
4.1 Pogoji za dodelitev javnih sredstev morajo biti izpolnjeni že na dan oddaje vloge. Vlagatelj lahko pridobi sredstva za naložbe v okviru ukrepa Sofinanciranje čebelarske opreme v letu 2020 samo na podlagi ene odobrene vloge.
4.2 Vlagatelj, ki je pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik, ne sme biti v stečajnem postopku, v postopku prisilne poravnave ali v postopku likvidacije. Vlagatelj, ki je fizična oseba, ne sme biti v osebnem stečaju.
4.3 Sredstva se ne odobrijo vlagatelju, ki je za iste upravičene stroške, kot jih navaja v vlogi za pridobitev sredstev po tem javnem razpisu, že prejel sredstva Evropske unije ali javna sredstva Republike Slovenije. V slednje se prišteva tudi javna sredstva iz naslova lokalne skupnosti. Vlagatelj mora predložiti izjavo iz Priloge 2 razpisne dokumentacije.
4.4 Vlagatelj mora biti imetnik transakcijskega računa v skladu s 35. členom Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/08, 57/12, 90/12 – ZdZPVHVVR, 26/14, 32/15, 27/17 in 22/18; v nadaljnjem besedilu: ZKme-1).
4.5 Ostali pogoji za dodelitev sredstev:
– vlagatelj mora priložiti račune in dokazila v skladu s prvo alinejo 10. člena Uredbe;
– vlagatelj je opravil usposabljanje o smernicah dobrih higienskih navad v čebelarstvu ali ima vzpostavljen lastni sistem HACCP (Hazard Analysis Critical Control Point) sistem;
– vlagatelj se je največ štiri leta pred objavo tega javnega razpisa udeležil najmanj enega veterinarskega izobraževanja s področja zdravstvenega varstva čebel, ki ga je pripravila in izvedla Univerza v Ljubljani, Veterinarska fakulteta, Nacionalni veterinarski inštitut;
– vlagatelj se je največ štiri leta pred objavo tega javnega razpisa udeležil najmanj enega apitehničnega usposabljanja, ki ga je:
a) v obdobju 2014–2016 pripravil in izvedel izbrani ponudnik za izvedbo ukrepa izobraževanje na področju zdravstvenega varstva čebel na podlagi predpisa o izvajanju Programa ukrepov na področju čebelarstva v Republiki Sloveniji v letih 2014–2016;
b) v obdobju 2017–2019 pripravil in izvedel izbrani ponudnik za izvedbo ukrepa usposabljanje in izobraževanje o čebelarjenju na podlagi predpisa o izvajanju Programa ukrepov na področju čebelarstva v Republiki Sloveniji v letih 2017–2019 ali
c) v obdobju 2020–2022 pripravil in izvedel izbrani ponudnik za izvedbo ukrepa usposabljanje v čebelarstvu iz 13. člena Uredbe;
– vlagatelj mora biti vpisan v Register čebelnjakov v skladu z ZKme-1, zakonom, ki ureja živinorejo, zakonom, ki ureja veterinarska merila skladnosti, in pravilnikom, ki ureja vpis v Register čebelnjakov najmanj tri leta pred objavo tega javnega razpisa;
– vlagatelj mora poročati o številu čebeljih družin v skladu s pravilnikom, ki ureja vpis v Register čebelnjakov;
– vlagatelj mora imeti urejen vpis v Register kmetijskih gospodarstev v skladu z ZKme-1 in pravilnikom, ki ureja vpis v Register kmetijskih gospodarstev;
– stroški nakupa čebelarske opreme morajo znašati vsaj 40 odstotkov vrednosti iz točke 5.6 in 5.7 tega javnega razpisa;
– vlagatelju v programskem letu 2020 na podlagi predpisov, ki urejajo področje zdravil za uporabo v veterinarski medicini, ni bila izdana pravnomočna odločba Uprave za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin (v nadaljnjem besedilu: UVHVVR) glede nepravilne uporabe zdravil.
5. Višina sredstev
5.1 Delež sofinanciranja čebelarske opreme znaša do 60 odstotkov skupne neto vrednosti (brez vštetega DDV) izvedenega nakupa čebelarske opreme iz točke 3.1 tega javnega razpisa, ki ne presega višine stroškov v skladu s Sklepom Vlade RS.
5.2 Delež sofinanciranja čebeljih panjev s testnimi vložki znaša do 70 odstotkov skupne vrednosti izvedenega nakupa čebelarske opreme brez vštetega DDV, ki ne presega višine stroškov v skladu s Sklepom Vlade RS pri čebelarjih, ki:
a) so ob oddaji vloge na javni razpis stari od 18 do 40 let,
b) imajo na dan 30. junija v letu pred oddajo vloge v Registru čebelnjakov več kot 150 čebeljih družin ali
c) imajo izobrazbo, ki ustreza:
– najmanj ravni izobrazbe, pridobljene po študijskih programih za pridobitev izobrazbe prve stopnje v skladu z zakonom, ki ureja visoko šolstvo, in sicer v študijskih programih biologija, kmetijstvo-zootehnika, kmetijstvo-živinoreja in veterinarstvo, če so opravili redni ali izbirni predmet s področja čebelarstva ali
– če imajo predhodno pridobljen certifikat nacionalne poklicne kvalifikacije s področja čebelarstva ali mojstrski izpit čebelarska mojstrica/čebelarski mojster.
5.3 Delež sofinanciranja čebeljih panjev s testnimi vložki znaša 80 odstotkov skupne neto vrednosti izvedenega nakupa čebelarske opreme brez vštetega DDV, ki ne presega višine stroškov v skladu s Sklepom Vlade RS pri čebelarjih, ki so vključeni v sheme kakovosti s področja čebelarstva pred objavo javnega razpisa.
5.4 Delež sofinanciranja čebeljih panjev s testnimi vložki znaša pri čebelarjih, ki imajo pred objavo javnega razpisa potrdilo o vključenosti v kontrolo ekološkega čebelarjenja ali certifikat za ekološke čebelje pridelke, do 100 odstotkov skupne neto vrednosti izvedenega nakupa čebeljih panjev s testnimi vložki brez vštetega DDV, ki ne presega višine stroškov v skladu s Sklepom Vlade RS.
5.5 Delež sofinanciranja čebeljih panjev s testnimi vložki znaša pri čebelarjih, ki so invalidi I. ali II. kategorije, kot ju določa predpis, ki ureja pokojninsko in invalidsko zavarovanje, kar se dokazuje z odločbo, iz katere mora biti razvidno, da je oškodovanec razvrščen v I. ali II. kategorijo invalidnosti, in ki jo na podlagi mnenja invalidske komisije izda Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Republike Slovenije, do 100 odstotkov skupne neto vrednosti izvedenega nakupa čebeljih panjev s testnimi vložki brez vštetega DDV, ki ne presega višine stroškov v skladu s Sklepom Vlade RS.
5.6 Najvišji znesek sofinanciranja čebelarske opreme v letu 2020 brez DDV znaša za upravičenca, ki čebelari:
– z 1 do 20 čebeljimi družinami: 1.000 eurov;
– z 21 do 40 čebeljimi družinami: 2.000 eurov;
– z 41 do 100 čebeljimi družinami: 4.000 eurov;
– s 101 do 249 čebeljimi družinami: 6.000 eurov;
– z 250 in več čebeljimi družinami: 8.000 eurov.
5.7 Najvišji znesek sredstev sofinanciranja čebelarske opreme v letu 2020 brez DDV znaša za upravičenca iz točke 5.1, 5.2, 5.3, 5.4. in 5.5 tega javnega razpisa, ki čebelari:
– z 1 do 20 čebeljimi družinami: 1.500 eurov;
– z 21 do 40 čebeljimi družinami: 3.000 eurov;
– z 41 do 100 čebeljimi družinami: 6.000 eurov;
– s 101 do 249 čebeljimi družinami: 9.000 eurov;
– z 250 in več čebeljimi družinami: 12.000 eurov.
5.8 Vlagatelj je upravičen do sofinanciranja čebelarske opreme za število čebeljih družin, ki je bilo na dan 30. junija v letu pred oddajo vloge vpisano v Register čebelnjakov.
6. Obveznosti prejemnika sredstev
6.1 Prejemnik sredstev mora Agenciji Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja (v nadaljevanju: Agencija), Ministrstvu, revizijskemu organu in drugim nadzornim organom omogoči kontrolo na kraju samem in dostop do dokumentacije, ki je bila podlaga za pridobitev sredstev.
6.2 Prejemnik sredstev mora dokumentacijo, ki je bila podlaga za dodelitev sredstev, hraniti še najmanj tri leta od dneva zadnjega izplačila sredstev po ukrepu Sofinanciranje čebelarske opreme.
6.3 Prejemnik sredstev mora opremo, ki mu je bila sofinancirana, uporabljali izključno za namen in dejavnosti, za katere so bila sredstva po tem javnem razpisu dodeljena, še najmanj tri leta po prejetju sredstev v okviru ukrepa Sofinanciranje čebelarske opreme, razen ob morebitni višji sili ali izrednih okoliščinah iz 7. člena Uredbe.
6.4 Prejemniku sredstev do konca programskega obdobja 2020–2022 po izplačilu sredstev ne sme biti izdana pravnomočna odločba UVHVVR glede nepravilne uporabe zdravil v skladu s predpisi, ki urejajo področje zdravil za uporabo v veterinarski medicini.
6.5 Prejemnik sredstev, ki pridobi sredstva za ukrepu Sofinanciranje čebelarske opreme na podlagi tega javnega razpisa, mora biti vključen v sheme kakovosti s področja čebelarstva ali imeti potrdilo o vključenosti v kontrolo ekološkega čebelarjenja ali certifikat za ekološke čebelje pridelke do konca programskega obdobja 2020–2022.
6.6 Prejemnik sredstev mora poročati o številu čebeljih družin v skladu s pravilnikom, ki ureja vpis v Register čebelnjakov, do konca programskega obdobja 2020–2022.
6.7 Prejemnik sredstev ali njegova pooblaščena oseba mora Agencijo o višji sili ali izrednih okoliščinah pisno obvestiti na obrazcu iz Priloge 1 razpisne dokumentacije in predložiti ustrezna dokazila v 15 dneh od dneva, ko je prejemnik sredstev oziroma njegova pooblaščena oseba to zmožna storiti.
7. Sankcije
7.1 Neizpolnitev in kršitev obveznosti se sankcionira v skladu s prvim odstavkom 35. člena Uredbe.
7.2 Prejemnik sredstev, ki ne omogoči kontrole na kraju samem, mora v proračun Republike Slovenije vrniti vsa izplačana sredstva skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi. Poleg tega se prejemnik sredstev izključi iz zadevnega ukrepa do konca programskega obdobja 2020–2022.
7.3 Prejemnik sredstev, ki ne hrani dokumentacije, kot to določa točka 6.2 tega javnega razpisa, mora v proračun Republike Slovenije vrniti 10 odstotkov izplačanih sredstev skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi.
7.4 Prejemnik sredstev, ki predmet podpore uporablja v nasprotju z namenom, za katerega je prejel podporo, kot to določa točka 6.3 tega javnega razpisa, mora vsa izplačana sredstva vrniti v proračun Republike Slovenije skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi. Poleg tega se prejemnik sredstev izključi iz zadevnega ukrepa do konca programskega obdobja 2020–2022.
7.5 Če je prejemniku sredstev v treh letih po izplačilu sredstev izdana pravnomočna odločba UVHVVR glede nepravilne uporabe zdravil v skladu s predpisi, ki urejajo področje zdravil za uporabo v veterinarski medicini, kot to določa točka 6.4 tega javnega razpisa, mora vsa izplačana sredstva vrniti v proračun Republike Slovenije skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi. Prejemnik sredstev se izključi iz zadevnega ukrepa do konca programskega obdobja 2020–2022.
7.6 Če prejemnik sredstev ni vključen v sheme kakovosti s področja čebelarstva, nima potrdila o vključenosti v kontrolo ekološkega čebelarjenja oziroma nima certifikata za ekološke čebelje pridelke do konca programskega obdobja 2020–2022, kot to določa točka 6.5 tega javnega razpisa, mora 10 odstotkov izplačanih sredstev vrniti v proračun Republike Slovenije skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi. Prejemnik sredstev se izključi iz zadevnega ukrepa do konca programskega obdobja 2020–2022.
7.7 Prejemnika sredstev, ki ne sporoča podatkov o številu čebeljih družin v skladu s predpisi, ki urejajo vpis v Register čebelnjakov, kot to določa točka 6.6 tega javnega razpisa, se izključi iz zadevnega ukrepa do konca programskega obdobja 2020–2022.
8. Vloga
8.1 Vloga mora biti oddana na obrazcu iz Priloge 1 razpisne dokumentacije, z izpolnjenimi podatki o vlagatelju, vključno s podpisano izjavo vlagatelja iz razpisne dokumentacije ter z vsemi prilogami in dokazili v skladu z razpisno dokumentacijo tega javnega razpisa.
8.2 Razpisna dokumentacija je vlagateljem na voljo od dneva objave javnega razpisa v Uradnem listu Republike Slovenije. Razpisna dokumentacija se objavi na spletnem mestu državne uprave www.gov.si. Obvestilo o zaprtju tega javnega razpisa bo objavljeno na spletni strani Ministrstva.
8.3 Informacije v zvezi z javnim razpisom je možno dobiti na Agenciji, tel. 01/580-77-92, v času uradnih ur. Vprašanja se lahko posredujejo tudi po elektronski pošti na naslov aktrp@gov.si.
9. Rok in način prijave
9.1 Rok za oddajo vlog začne teči peti dan po objavi javnega razpisa v Uradnem listu Republike Slovenije s pričetkom ob 9. uri in traja do zaprtja javnega razpisa oziroma do 31. 7. 2020.
9.2 Vlogo je potrebno poslati s priporočeno pošto na naslov: Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja, Dunajska 160, 1000 Ljubljana (velja poštni žig), ali vložiti v vložišču Agencije (v času uradnih ur sprejemne pisarne oziroma vložišča).
9.3 Vloge, vložene pred rokom, določenim v točki 9.1 tega poglavja in vloge, vložene po objavi o zaprtju tega javnega razpisa oziroma po 31. 7. 2020, se zavržejo.
9.4 Vloge, ki niso poslane s priporočeno pošto, se zavržejo.
9.5 Na ovojnici vloge morata biti razvidna datum in čas (ura, minuta) oddaje priporočene vloge na pošti, označena s strani pošte oziroma vložišča Agencije, ime, priimek in naslov vlagatelja, navedena KMG-MID številka ter oznaka javnega razpisa, na katerega se vloga nanaša, na način: »Ne odpiraj – Vloga na javni razpis: Sofinanciranje čebelarske opreme 2020«.
10. Obravnava vlog in postopek odobritve (v skladu s 30. in 31. členom Uredbe ter 50., 51. in 52. členom ZKme-1)
10.1 Vloge na odprt javni razpis se preverjajo po vrstnem redu časa oddaje popolne vloge. Vloga, ki je ustrezno dopolnjena in s tem popolna, se po vrstnem redu uvrsti na konec seznama popolnih vlog in dobi zaporedno številko vloge.
10.2 Odpiranje vlog ni javno.
10.3 Sredstva se vlagatelju odobrijo z odločbo, ki jo izda predstojnik Agencije.
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti