Uradni list

Številka 89
Uradni list RS, št. 89/2020 z dne 19. 6. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 89/2020 z dne 19. 6. 2020

Kazalo

1477. Zaključni račun proračuna Občine Šmarje pri Jelšah za leto 2019, stran 3276.

  
Na podlagi tretjega odstavka 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP in 96/15 – ZIPRS1617 in 13/18) in 84. člena Statuta Občine Šmarje pri Jelšah (Uradni list RS, št. 57/17 in 54/19) je Občinski svet Občine Šmarje pri Jelšah na 10. redni seji dne 11. 6. 2020 sprejel
Z A K L J U Č N I   R A Č U N 
proračuna Občine Šmarje pri Jelšah za leto 2019 
1. člen 
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Šmarje pri Jelšah za leto 2019.
2. člen 
Zaključni račun proračuna Občine Šmarje pri Jelšah za leto 2019 sestavljajo splošni in posebni del. V splošnem delu je podan podrobnejši prikaz predvidenih in realiziranih prihodkov in odhodkov oziroma prejemkov in izdatkov iz bilance prihodkov in odhodkov, računa finančnih terjatev in naložb ter računa financiranja, v posebnem delu pa prikaz predvidenih in realiziranih odhodkov in drugih izdatkov proračuna Občine Šmarje pri Jelšah za leto 2019. Sestavni del zaključnega računa je tudi načrt razvojnih programov, v katerem je podan prikaz podatkov o načrtovanih vrednostih posameznih projektov v letu 2019 ter o njihovi realizaciji v tem letu.
3. člen 
Realizacija prihodkov in odhodkov proračuna, računa finančnih terjatev in naložb ter računa financiranja, se na ravni podskupin kontov objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. Splošni in posebni del ter Načrt razvojnih programov, pa se objavijo na spletni strani Občine Šmarje pri Jelšah.
Št. 0321-0003/2020-3
Šmarje pri Jelšah, dne 11. junija 2020
Župan 
Občine Šmarje pri Jelšah 
Matija Čakš 
 
A.
BILANCA PRIHODKOV 
IN ODHODKOV
Skupina/podskupina kontov
Znesek 
v EUR
I.
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)
10.525.489,10
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
8.320.054,26
70
DAVČNI PRIHODKI 
7.433.422,68
700 Davki na dohodek in dobiček
6.625.776,00
703 Davki na premoženje
609.884,38
704 Domači davki na blago in storitve
197.762,30
706 Drugi davki in prispevki
71
NEDAVČNI PRIHODKI
886.631,58
710 Udeležba na dobičku in dohodki 
od premoženja
636.365,69
711 Takse in pristojbine
9.395,55
712 Denarne kazni
9.769,55
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev
1.671,08
714 Drugi nedavčni prihodki
229.429,71
72
KAPITALSKI PRIHODKI
115.954,00
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
110.200,00
722 Prihodki od prodaje zemljišč 
in nematerialnega premoženja 
5.754,00
73
PREJETE DONACIJE
1.000,00
730 Prejete donacije iz domačih virov
1.000,00
74
TRANSFERNI PRIHODKI
2.083.653,28
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij
1.475.306,65
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev EU
608.346,63
78
PREJETA SREDSTVA IZ EU IN IZ DRUGIH DRŽAV
4.827,56
7821 Prejeta sredstva iz proračuna EU iz Evropskega sklada za regionalni razvoj
4.827,56
II.
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
10.983.281,49
40
TEKOČI ODHODKI 
2.164.992,18
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
659.317,10
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost
114.283,21
402 Izdatki za blago in storitve 
1.244.602,13
403 Plačila domačih obresti
42.589,74
409 Rezerve
104.200,00
41
TEKOČI TRANSFERI
4.027.433,56
410 Subvencije
80.323,28
411 Transferi posameznikom 
in gospodinjstvom
2.563.681,79
412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam
268.806,00
413 Drugi tekoči domači transferi
1.114.622,49
42
INVESTICIJSKI ODHODKI
3.481.319,64
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
3.481.319,64
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI
1.309.536,11
431 Investicijski transferi pravnim 
in fizičnim osebam
1.182.624,40
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom
126.911,71
III.
PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I-II)
–457.792,39
B.
RAČUN FINANČNIH TERJATEV 
IN NALOŽB
IV.
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITAL. DELEŽEV
601,48
752 Kupnine iz naslova privatizacije
601,48
V.
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITAL. DELEŽEV 
VI.
PREJETA MINUS DANA POSOJILA 
IN SPREM. KAPITAL. DELEŽEV (IV–V)
601,48
C.
RAČUN FINANCIRANJA
VII.
ZADOLŽEVANJE 
1.615.653,93
500 Domače zadolževanje
1.615.653,93
VIII.
ODPLAČILA DOLGA 
519.099,90
550 Odplačila domačega dolga
519.099,90
IX.
SPREMEMBA STANJA SREDSTEV 
NA RAČUNIH (I+IV+VII-II-V-VIII)
639.363,12
X.
NETO ZADOLŽEVANJE (VII-VIII)
1.096.554,03
XI.
NETO FINANCIRANJE 
(VI+VII-VIII-IX=-III)
457.792,39
STANJE SREDSTEV NA RAČUNU 31. 12. PRETEKLEGA LETA (2018)
358.892,31

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti