Uradni list

Številka 89
Uradni list RS, št. 89/2020 z dne 19. 6. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 89/2020 z dne 19. 6. 2020

Kazalo

1473. Zaključni račun proračuna Občine Rečica ob Savinji za leto 2019, stran 3271.

  
Na podlagi 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB4, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617 in 13/18) in 15. člena Statuta Občine Rečica ob Savinji (Uradni list RS, št. 36/16) je občinski svet na 9. redni seji dne 4. 6. 2020 sprejel
Z A K L J U Č N I   R A Č U N 
proračuna Občine Rečica ob Savinji za leto 2019 
1. člen
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Rečica ob Savinji za leto 2019.
2. člen 
Zaključni račun proračuna Občine Rečica ob Savinji za leto 2019 sestavljajo splošni in posebni del. V splošnem delu je podan podrobnejši prikaz predvidenih in realiziranih prihodkov in odhodkov oziroma prejemkov in izdatkov iz bilance prihodkov in odhodkov, računa finančnih terjatev in naložb ter računa financiranja, v posebnem delu pa prikaz predvidenih in realiziranih odhodkov in drugih izdatkov proračuna Občine Rečica ob Savinji za leto 2019. Sestavni del zaključnega računa je tudi načrt razvojnih programov, v katerem je podan prikaz podatkov o načrtovanih vrednostih posameznih projektov, njihovih spremembah tekom leta 2019 ter o njihovi realizaciji v tem letu.
3. člen 
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Rečica ob Savinji za leto 2019 z naslednjo vsebino:
v EUR
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
I.
 
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)
2.261.152,08
 
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
1.786.407,91
70
DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+706) 
1.614.977,13
700
Davki na dohodek in dobiček
1.420.001,00
703
Davki na premoženje
124.566,07
704
Domači davki na blago in storitve
72.761,32
706
Drugi davki
–2.351,26
71
NEDAVČNI PRIHODKI (710+711+712+713+714)
171.430,78
710
Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja 
130.835,71
711
Takse in pristojbine
1.715,06
712
Globe in druge denarne kazni 
2.870,59
713
Prihodki od prodaje blaga in storitev
3.012,02
714
Drugi nedavčni prihodki
32.997,40
72
KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722)
1.510,00
720
Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
0
721
Prihodki od prodaje zalog
0
722
Prihodki od prodaje zemljišč in nematerialnega premoženja
1.510,00
73
PREJETE DONACIJE (730+731)
0
730
Prejete donacije iz domačih virov 
0
731
Prejete donacije iz tujine
0
74
 
TRANSFERNI PRIHODKI (740) 
473.234,17
740
Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij
473.234,17
741
Prejeta sredstva iz državnega proračuna in iz sredstev EU
0
II.
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
2.250.820,28
40
TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+409)
594.241,05
400
Plače in drugi izdatki zaposlenim
175.213,47
401
Prispevki delodajalcev za socialno varnost
28.360,53
402
Izdatki za blago in storitve 
365.300,92
403
Plačila domačih obresti
3.399,33
409
Rezerve
21.966,80
41
TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413+414)
750.328,55
410
Subvencije
84.108,92
411
Transferi posameznikom in gospodinjstvom
379.713,65
412
Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam
69.044,33
413
Drugi tekoči domači transferi 
217.461,65
414
Tekoči transferi v tujino
0
42
INVESTICIJSKI ODHODKI (420)
886.264,76
420
Nakup in gradnja osnovnih sredstev
886.264,76
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI (430)
19.985,92
430
Investicijski transferi 
0
431
Investicijski transferi 
19.985,92
432
Investicijski transferi 
0
III.
 
PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I.-II.) 
10.331,80
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV.
 
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPIT. DELEŽEV (750+751+752)
0
75
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
750
Prejeta vračila danih posojil 
0
751
Prodaja kapitalskih deležev 
0
752
Kupnine iz naslova privatizacije
0
V.
 
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442)
0
44
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV
440
Dana posojila
0
441
Povečanje kapitalskih deležev in naložb
0
442
Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije
0
443
Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih in osebah javnega prava, ki imajo premoženje v svoji lasti
0
VI.
 
PREJETA – DANA POSOJILA IN SPREM. KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)
0
C. RAČUN FINANCIRANJA
VII.
 
ZADOLŽEVANJE (500)
53.174,00
50
ZADOLŽEVANJE
53.174,00
500
Domače zadolževanje
53.174,00
VIII.
 
ODPLAČILA DOLGA (550)
130.770,46
55
ODPLAČILA DOLGA
130.770,46
550
Odplačila domačega dolga 
130.770,46
IX.
 
POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
–67.264,66
X.
 
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
–77.596,46
XI.
 
NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.)
–10.331,80
9009
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31. 12. PRETEKLEGA LETA splošni sklad za drugo
69.217,39
4. člen
Zaključni račun proračuna Občine Rečica ob Savinji za leto 2019 se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-0001/2020-6
Rečica ob Savinji, dne 4. junija 2020
Županja 
Občine Rečica ob Savinji 
Ana Rebernik 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti