Uradni list

Številka 89
Uradni list RS, št. 89/2020 z dne 19. 6. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 89/2020 z dne 19. 6. 2020

Kazalo

Ob-2265/20, Stran 1335
Svet zavoda Dolenjskih lekarn Novo mesto p.o., skladno s 35. členom Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP), 34. členom Zakona o lekarniški dejavnosti (Uradni list RS, št. 85/16, 77/17 in 73/19), Odlokom o ustanovitvi Dolenjskih lekarn Novo mesto (Skupščinski dolenjski list št. 9, leto XXVIII, 28. 6. 1991, s sprem. in dopol. do Uradni list RS, št. 108/03), 21. členom Statuta javnega zavoda Dolenjske lekarne Novo mesto (sprejet dne 1. 6. 1992, s spre. in dopol. do 5. 3. 1998) in Sklepom št. 13, sprejetim na 1. korespondenčni seji Sveta zavoda dne 13. 6. 2020, objavlja javni razpis za imenovanje
direktorja 
Dolenjskih lekarn Novo mesto p.o.
Za direktorja javnega zavoda je lahko imenovan kandidat, ki poleg pogojev, določenih z zakonom, izpolnjuje še naslednje pogoje:
– ima izobrazbo, pridobljeno po študijskem programu najmanj druge stopnje, oziroma ima raven izobrazbe, ki v skladu z zakonom ustreza izobrazbi druge stopnje,
– ima vsaj 5 let izkušenj s področja vodenja in upravljanja,
– ni hkrati član sveta zavoda istega ali drugega javnega lekarniškega, zdravstvenega ali socialnovarstvenega zavoda,
– ni v delovnem ali pogodbenem razmerju pri pravnih ali fizičnih osebah, ki opravljajo dejavnost izdelovanja zdravil ali dejavnost prometa na debelo z zdravili, nima lastniškega deleža ali lastništva z možnostjo vpliva pri proizvajalcu zdravil oziroma pri delodajalcu, ki je s temi osebami povezana družba v skladu s predpisi, ki urejajo gospodarske družbe,
– ni pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in ni bil obsojen na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev,
– da zoper njega ni vložena pravnomočna obtožnica za kazniva dejanja, ki se preganjajo po uradni dolžnosti,
– je državljan Republike Slovenije,
– aktivno obvlada slovenski jezik,
– ima veljavno vozniško dovoljenje B kategorije.
Zaželeno je, da ima kandidat:
– izobrazbo pridobljeno po študijskem programu druge stopnje smeri farmacija (magister farmacije) in opravljen strokovni izpit,
– vsaj 5 let delovnih izkušenj s področja lekarniške dejavnosti,
– dovoljenje za samostojno opravljanje poklica magister farmacije pri izvajalcu lekarniške dejavnosti – licenca in da je vpisan v register farmacevtskih strokovnih delavcev pri izvajalcu lekarniške dejavnosti.
Kandidati za direktorja javnega zavoda morajo ob prijavi predložiti vizijo razvoja in delovanja javnega zavoda v mandatnem obdobju.
Kandidati morajo k prijavi predložiti ustrezna dokazila, in sicer:
1. za izpolnjevanje pogojev izobrazbe:
– fotokopijo diplome za univerzitetno izobrazbo oziroma magisterija stroke (druga bolonjska stopnja);
2. za izpolnjevanje pogojev delovnih izkušenj:
– življenjepis, v katerem so navedene institucije, v katerih je delal, delovno mesto, čas trajanja zaposlitve, ključne naloge, ki jih je opravljal,
– izpis obdobij zavarovanj v RS (ZPIZ), iz katerega je razvidna delovna oziroma zavarovalna doba;
3. za izpolnjevanje pogoja, da ni pravnomočno obsojen:
– originalno potrdilo pristojnega ministrstva (potrdilo ne sme biti starejše od 30 dni od dneva objave javnega razpisa);
4. za izpolnjevanje pogoja, da zoper njega ni vložena pravnomočna obtožnica:
– originalno potrdilo pristojnega sodišča (potrdilo ne sme biti starejše od 30 dni od dneva objave javnega razpisa);
5. za izpolnjevanje pogoja, da ima slovensko državljanstvo:
– originalno potrdilo pristojnega organa;
6. za izpolnjevanje pogoja vozniški izpit B kategorije:
– fotokopijo veljavnega vozniškega dovoljenja;
7. izjave:
– da hkrati ni član sveta zavoda drugega javnega lekarniškega, zdravstvenega ali socialnovarstvenega zavoda,
– da ni v delovnem ali pogodbenem razmerju pri pravnih ali fizičnih osebah, ki opravljajo dejavnost izdelovanja zdravil ali dejavnost prometa na debelo z zdravili, nima lastniškega deleža ali lastništva z možnostjo vpliva pri proizvajalcu zdravil oziroma pri delodajalcu, ki je s temi osebami povezana družba v skladu s predpisi, ki urejajo gospodarske družbe,
– da bo kandidat, v primeru, če bo izbran za direktorja Dolenjskih lekarn Novo mesto p.o., in če je zaposlen ali ima pogodbeno razmerje pri pravni ali fizični osebi, ki opravlja dejavnost izdelovanja zdravil ali dejavnost prometa na debelo z zdravili, odpovedal pogodbo o zaposlitvi oziroma prekinil pogodbeno razmerje s to pravno ali fizično osebo, pred podpisom pogodbe za nastop funkcije direktorja;
8. za izpolnjevanje pogoja, da lahko samostojno opravlja lekarniško dejavnost:
– fotokopija opravljanega strokovnega izpita,
– fotokopija pridobljene odločbe o licenci in vpisu v register strokovnih farmacevtskih delavcev.
Rok za prijavo kandidatov je 15 dni.
Direktor sklene pogodbo o zaposlitvi s Svetom zavoda za čas mandata, ki traja pet let, za mandatno obdobje od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2025.
Prijavo z dokazili o izpolnjevanju razpisnih pogojev in vizijo delovanja javnega zavoda v mandatnem obdobju morajo kandidati vložiti v zaprti ovojnici na naslov: Dolenjske lekarne Novo mesto p.o., Svet zavoda Dolenjskih lekarn, Kandijska cesta 1, 8000 Novo mesto, s pripisom: »ne odpiraj – javni razpis za direktorja«.
Svet bo kot pravočasne upošteval prijave, ki bodo vložene najkasneje v roku 15 dni od dneva objave razpisa na spletni strani Dolenjskih lekarn Novo mesto p.o. Šteje se, da je prijava pravočasna, če je zadnji dan razpisnega roka vložena osebno na sedežu zavoda ali poslana priporočeno po pošti.
V izbirni postopek se bodo uvrstile samo popolne in pravočasno prispele prijave kandidatov, ki bodo izpolnjevali razpisne pogoje.
Kandidati bodo o izbiri obveščeni v 60 dneh od dneva objave javnega razpisa.
V besedilu uporabljeni izrazi, zapisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske in moške.
Svet zavoda Dolenjskih lekarn Novo mesto p.o.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti