Uradni list

Številka 89
Uradni list RS, št. 89/2020 z dne 19. 6. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 89/2020 z dne 19. 6. 2020

Kazalo

Ob-2241/20, Stran 1338
Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji, DARS d.d., Ul. XIV divizije 4, Celje, kot lastnik nepremičnin na podlagi sklepa o prodaji z dne 10. 6. 2020 objavlja
javno zbiranje ponudb 
za prodajo nepremičnin 
I. Ime in sedež organizatorja javnega zbiranja ponudb: Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji, DARS d.d., Ul. XIV divizije 4, Celje.
II. Opis predmeta prodaje:
1. stanovanjska enota št. 3 v stavbi 1420, k.o. Dovje: trosobno stanovanje v 1. nadstropju s kletno shrambo in garažo v večstanovanjskem objektu na naslovu Hrušica 215, Hrušica; zemljiškoknjižni podatki: ID nepremičnine: ID 2171-1420-3; katastrski podatki: posamezni del št.: 3 v stavbi št. 1420, k.o. 2171 – Dovje – neto tlorisna površina 109,30 m2; Energetski razred za stavbo št. 215: E (143 kWh/m2a).
– izhodiščna (najnižja) vrednost predmetne prodaje je 103.500,00 EUR.
2. stanovanjska enota št. 5 v stavbi 1420, k.o. Dovje: trosobno stanovanje v 2. nadstropju s kletno shrambo in garažo v večstanovanjskem objektu na naslovu Hrušica 215, Hrušica; zemljiškoknjižni podatki: ID 2171-1420-5; katastrski podatki: posamezni del št.: 5 v stavbi št. 1420, k.o. 2171 – Dovje – neto tlorisna površina 107,40 m2; Energetski razred za stavbo št. 215: E (143 kWh/m2a).
– izhodiščna (najnižja) vrednost predmetne prodaje je 102.700,00 EUR.
V izhodiščno ceno prodaje predmetnih nepremičnin ni vključen 2 % davek na promet nepremičnin oziroma 9,5 % DDV. Davek in stroški prenosa lastništva bremenijo kupca.
III. Način in rok plačila kupnine: kupec poravna kupnino v roku 8 dni od prejema obvestila prodajalca, da je overil svoj podpis na pogodbi. Plačilo kupnine v roku 8 dni je bistvena sestavina pogodbe.
IV. Lastninska pravica: plačilo celotne kupnine je pogoj za pridobitev lastninske pravice na nepremičnini.
V. Pogoji sodelovanja:
a) Na razpisu lahko sodelujejo fizične in pravne osebe.
b) Za resnost ponudbe morajo ponudniki do roka, ki velja za oddajo ponudbe, vplačati varščino v višini 5 % od objavljene izhodiščne vrednosti prodaje na transakcijski račun prodajalca, št. SI56 0510 0800 0069 735, odprt pri Abanki d.d., z obvezno navedbo namena nakazila: varščina, sklic na številko 120-050.
Izbranemu ponudniku bo varščina všteta v kupnino. Neizbranim ponudnikom bo varščina brez obresti vrnjena v roku 30 dni po končanem izboru najugodnejšega ponudnika.
c) Pisna ponudba mora vsebovati:
– ime in priimek oziroma podjetje, ter naslov stalnega prebivališča oziroma sedež ponudnika, ter podatke o zastopnikih podjetja,
– navedbo nepremičnine, ki je predmet ponudbe,
– višino ponujene cene brez davščin, ki ne sme biti nižja od izhodiščne cene,
– davčno številko, matično številko (za pravne osebe) oziroma EMŠO, če je ponudnik fizična oseba, in telefonsko številko.
– Ponudbi je potrebno priložiti:
1. Fizične osebe morajo ponudbi predložiti kopijo osebne izkaznice ali potnega lista ter potrdilo o državljanstvu Republike Slovenije oziroma o državljanstvu druge države članice Evropske unije, ostali pa še dokazila, ki izkazujejo pogoje pod katerimi lahko lastninsko pravico na nepremičninah v Republiki Sloveniji pridobijo tuji državljani, kot jih določa zakon ali mednarodna pogodba.
2. Pravne osebe morajo ponudbi predložiti izpisek iz sodnega registra za pravne osebe, ki ne sme biti starejši od treh mesecev.
3. V kolikor v postopku fizična ali pravna oseba sodeluje po pooblaščencu je obvezno priložiti pisno pooblastilo, overjeno pri notarju.
4. Originalno dokazilo o plačilu varščine, s priloženo navedbo celotne številke računa za primer vračila varščine.
5. Pisno izjavo, da je ponudniku znana vsebina razpisa ter da brezpogojno sprejema razpisne pogoje.
6. Podpisano izjavo, da se njegovi osebni podatki lahko uporabijo izključno v zadevi nakup nepremičnine na naslovu Hrušica 215.
VI. Rok za oddajo ponudbe
Ponudba se bo štela za pravočasno, če bo prispela najkasneje do 15. 7. 2020, do 12. ure, na naslov: Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji – DARS d.d., Izpostava v Ljubljani, Dunajska 7, 1000 Ljubljana, pod oznako »Javni razpis za prodajo nepremičnin – stanovanje 3 – ne odpiraj!« ali »Javni razpis za prodajo nepremičnin – stanovanje 5 – ne odpiraj!«. Na hrbtni strani ovojnice mora biti označen polni naslov pošiljatelja.
Nepravočasnih in nepopolnih ponudb prodajalec ne bo upošteval. Pravočasne in popolne ponudbe bo v roku 14 dni od dneva po preteku roka za oddajo ponudb obravnavala komisija. Odpiranje ponudb ni javno.
Ponudniki bodo o izidu postopka javne ponudbe pisno obveščeni.
VI. Merilo za izbiro ponudnika je najvišja ponujena cena. Upoštevane bodo le ponudbe, ki bodo izpolnjevale zahtevane pogoje in bodo enake ali višje od izklicne prodajne cene.
VII. Drugi pogoji:
– nepremičnine so naprodaj po načelu »videno-kupljeno«;
– nepremičnina pod zaporedno številko naprodaj kot celota. Ponudba je veljavna samo, če je podana za posamezen sklop v celoti;
– pogodba z najugodnejšim ponudnikom bo sklenjena, v kolikor morebitni zakoniti predkupni upravičenec ne bo uveljavljal zakonite predkupne pravice pod enakimi ali za prodajalca ugodnejšimi pogoji;
– obveznost prodajalca, da sklene pogodbo s ponudnikom, ki ponudi najvišjo ceno ali katerimkoli ponudnikom je izključena. Uprava družbe lahko kadarkoli ustavi začeti postopek do sklenitve prodajne pogodbe;
– izbrani najugodnejši ponudnik je dolžan s prodajalcem skleniti kupoprodajno pogodbo najkasneje v roku 15 dni po prejemu sklepa o izbiri. Če kupec v določenem roku ne podpiše pogodbe, varščina zapade v korist prodajalca in velja, da je kupec odstopil od pogodbe;
– predlog za ureditev zemljiškoknjižnega stanja po sklenjeni kupoprodajni pogodbi poda kupec;
– rok vezanosti ponudnika na dano ponudbo je 120 dni od roka za oddajo ponudbe.
VIII. Dodatne informacije dobijo zainteresirani ponudniki na naslovu: nepremicnine@dars.si oziroma spletni strani www.dars.si ali po tel. 04/58-12-931 ali 031/450-313.
DARS d.d.

AAA Zlata odličnost