Uradni list

Številka 89
Uradni list RS, št. 89/2020 z dne 19. 6. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 89/2020 z dne 19. 6. 2020

Kazalo

Ob-2280/20, Stran 1332
Na podlagi 20. člena Zakona o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja (Uradni list RS, št. 20/11, 57/12, 46/16, v nadaljevanju: ZSRR-2), 2. člena Pravilnika o regionalnih razvojnih agencijah (Uradni list RS, št. 3/13, 59/15 in 12/17, v nadaljevanju: Pravilnik o RRA) in sklepa Sveta regije JV Slovenija, z dne 15. 6. 2020, objavlja Mestna občina Novo mesto, Seidlova cesta 1, 8000 Novo mesto
javni razpis 
za izbor regionalne razvojne agencije v razvojni regiji Jugovzhodna Slovenija za programsko obdobje 2021–2027
1. Ime oziroma naziv in sedež izvajalca javnega razpisa: Mestna občina Novo mesto, Seidlova cesta 1, 8000 Novo mesto.
2. Podlaga za izvedbo javnega razpisa: ZSRR-2 v prvem odstavku 20. člena določa, da regionalno razvojno agencijo za opravljanje splošnih razvojnih nalog na regionalni ravni izbere svet regije z javnim razpisom, javni razpis pa vodi občina, iz katere je predsednik sveta regije, razen če svet regije ne določi drugače. Svet regije Jugovzhodna Slovenija sestavlja 21 županov razvojne regije Jugovzhodna Slovenija, trenutno pa mu predseduje župan Mestne občine Novo mesto. Svet regije Jugovzhodna Slovenija je na svoji 30. korespondenčni seji, ki je potekala od 11. 5. 2020 do 15. 5. 2020, sprejel sklep o začetku postopka javnega razpisa, s katerim je določil, da postopek javnega razpisa izvede Mestna občina Novo mesto, Seidlova cesta 1, Novo mesto in imenoval strokovno komisijo.
3. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je izbor regionalne razvojne agencije v razvojni regiji Jugovzhodna Slovenija za opravljanje splošnih razvojnih nalog iz 18. člena ZSRR-2, v programskem obdobju 2021–2027, in sicer:
– priprava, usklajevanje, spremljanje in vrednotenje regionalnega razvojnega programa in regijskih projektov v regiji,
– priprava dogovorov za razvoj regije,
– izvajanje regijskih projektov in sodelovanje pri izvajanju postopkov javnih razpisov, javnih naročil in javno-zasebnega partnerstva v okviru teh projektov,
– sodelovanje in podpora pri delovanju sveta, sveta regije, regijske razvojne mreže in območnih razvojnih partnerstev,
– obveščanje, splošno svetovanje, popis projektnih idej ter usmerjanje razvojnih partnerjev v regiji pri oblikovanju, prijavi na razpise in izvedbi regijskih projektov,
– prenos znanja in dobrih praks regionalnega razvoja ter
– pomoč pri izvajanju regijskih finančnih shem iz prvega odstavka 19. člena ZSRR-2, kadar jih izvaja sklad.
Razvojna regija Jugovzhodna Slovenija obsega območje 21 občin: Črnomelj, Dolenjske Toplice, Kočevje, Kostel, Loški Potok, Metlika, Mirna, Mirna Peč, Mokronog - Trebelno, Novo mesto, Osilnica, Ribnica, Semič, Sodražica, Straža, Šentjernej, Šentrupert, Škocjan, Šmarješke Toplice, Trebnje, Žužemberk.
V javnem razpisu uporabljen izraz »regija JV Slovenija« ali »razvojna regija JV Slovenija« se nanaša na območje zgoraj navedenih 21 občin.
4. Pogoji prijaviteljev
Prijavitelj mora izpolnjevati pogoje, ki jih določa ZSRR-2 in Pravilnik o RRA. Prijavitelj mora izpolnjevati naslednje pogoje:
1. Je pravna oseba z večinskim javnim vplivom na podlagi večinskega deleža vpisanega kapitala ali ustanoviteljskega deleža in z večinskim občinskim vplivom v okviru javnega vpliva (v nadaljnjem besedilu: pravna oseba v večinski javni lasti) – obvezna priloga Obrazec P.1;
2. Ima strokovno usposobljene kadre za opravljanje splošnih razvojnih nalog v regiji (obvezna priloga – Obrazec P.2), kar pomeni, da:
– zagotavlja v razvojnih regijah z več kot 100 000 prebivalci opravljanje splošnih razvojnih nalog najmanj toliko ur dela, kot bi ga opravilo pet zaposlenih za polni delovni čas (regija JV Slovenija ima 143.382 prebivalcev na dan 1. 7. 2018, Vir: SURS),
– kadrovska sestava zaposlenih izkazuje interdisciplinarno znanje pri opravljanju splošnih razvojnih nalog v regiji predvsem s področja razvoja gospodarstva, kadrov, okolja in prostora;
3. Izkaže, da je del regijske razvojne mreže in pokriva območje celotne regije JV Slovenija (obvezna priloga – Obrazec P.3 in priložen dokument o ustanovitvi regijske razvojne mreže regije JV Slovenija);
4. Predloži strategijo izvajanja splošnih razvojnih nalog v regiji JV Slovenija (obvezna priloga – izdelana strategija izvajanja splošnih razvojnih nalog v regiji JV Slovenija v programskem obdobju 2021–2027);
5. Izkaže, da ima sklenjeno pogodbeno razmerje z območnim razvojnim partnerstvom o razdelitvi splošnih razvojnih nalog v regiji, če je v regiji oblikovano območno razvojno partnerstvo v skladu s 17. členom ZSRR-2 (obvezna priloga – Obrazec P.5 in priložena pogodba z območnim razvojnim partnerstvom, v kolikor je območno razvojno partnerstvo oblikovano). V kolikor prijavitelj nima sklenjenega pogodbenega razmerja z območnim razvojnim partnerstvom, to ni izločitveni pogoj;
6. Izkaže, da ima sklenjeno pogodbeno razmerje z drugimi pravnimi osebami v večinski javni lasti o razdelitvi splošnih razvojnih nalog v regiji, če na podlagi sklepa razvojnega sveta regije skupno opravlja splošne razvojne naloge v regiji (obvezna priloga – Obrazec P.6 in priložena pogodba z drugimi pravnimi osebami v večinski javni lasti o razdelitvi splošnih razvojnih nalog v regiji, v kolikor je taka pogodba sklenjena). V kolikor prijavitelj nima sklenjenega pogodbenega razmerja z drugimi pravnimi osebami v večinski javni lasti o razdelitvi splošnih razvojnih nalog, ki bi bilo sklenjeno na podlagi sklepa razvojnega sveta regije, to ni izločitveni pogoj;
7. Ima ustrezne prostore in opremo za opravljanje splošnih razvojnih nalog (obvezna priloga – Obrazec P.7);
8. Ima zagotovljene tehnične pogoje za vključitev v informacijski sistem ministrstva, pristojnega za regionalno politiko (obvezna priloga – Obrazec P.8);
9. Vodi ločene računovodske evidence za opravljanje splošnih razvojnih nalog v regiji (obvezna priloga – Obrazec P.9).
Izpolnjevanje pogojev prijavitelj izkaže z izpolnjenimi podatki na predpisanih obrazcih iz te točke javnega razpisa in drugimi obveznimi prilogami, ki so navedeni pri posameznem pogoju.
V nadaljnji postopek ocenjevanja vlog (točkovanje) se bodo uvrstili prijavitelji, ki bodo izpolnjevali vse zgoraj navedene obvezne pogoje.
5. Merila za izbor
Točkovanje vloge prijavitelja po posameznem merilu se opravi na podlagi podatkov, ki jih je prijavitelj navedel v razpisnih obrazcih P.1 in P.2. Za posamezno merilo, kjer je to navedeno, je potrebno priložiti predpisan obrazec iz razpisne dokumentacije in drugo zahtevano dokazilo, kot je navedeno pri posameznem merilu.
1) Delež javnega vpliva:
Delež javnega vpliva ene ali več občin
Število točk
nad 75 %
10
51 %–74,9 %
5
2) Leta delovanja na področju spodbujanja razvoja:
Delovanje na področju spodbujanja razvoja pomeni opravljanje splošnih razvojnih nalog v javnem interesu, kot jih določa 18. člen ZSRR-2, in sicer za območje regije JV Slovenija.
Leta delovanja
Število točk
nad 10 let
10
do 10 let
5
Leta delovanja na področju spodbujanja razvoja prijavitelj izkazuje z izjavo (Obrazec M.2), ki ji priloži formalni akt (sklep, pogodba ipd.), s katerim je izkazano dano pooblastilo za opravljanje splošnih razvojnih nalog v javnem interesu v določenem obdobju oziroma letih za regijo JV Slovenija.
3) Reference pri pripravi regijskih projektov:
»Regijski projekt« je razvojni projekt, ki temelji na regionalnem razvojnem programu, uresničuje razvojne prioritete razvojne regije in izkorišča njene razvojne potenciale; od lokalnega projekta se regijski razlikuje po celovitem reševanju določene problematike v okviru razvojne regije oziroma širšem razvojnem vplivu na razvojno regijo in izven nje.
Kot veljavna referenca se prizna regijski projekt, ki ga je prijavitelj na območju razvojne regije JV Slovenija pripravil v programskem obdobju 2014–2020.
Reference prijavitelj izkazuje z izjavo (Obrazec M.3).
Število regijskih projektov
Število točk
6 ali več
10
3–5
7
1–2
5
4) Število in stopnja izobrazbe strokovnega kadra, ki opravlja splošne razvojne naloge (SRN)
Število zaposlenih, ki opravljajo SRN 
z najmanj VI/1. stopnjo izobrazbe*
Število točk
6 ali več
10
do vključno 5 zaposlenih
5
*Stopnja izobrazbe: Za stopnjo izobrazbe šteje zadnja dokončana stopnja, ki jo je zaposleni dosegel. Za VI/1. stopnjo izobrazbe šteje višješolski program (do 1994), višješolski strokovni program.
5) Reference pri pripravi regionalnega razvojnega programa za območje regije JV Slovenija:
Regionalni razvojni program je temeljni strateški in programski dokument na regionalni ravni, kot to določa Zakon o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja (ZSRR-2).
Reference prijavitelj izkazuje z izjavo (Obrazec M.5).
Število pripravljenih RRP za regijo JV Slovenija 
Število točk
priprava 3 RRP
10
priprava 2 RRP
7
priprava 1 RRP
5
6. Varovanje osebnih podatkov in poslovnih skrivnosti
Vsi podatki iz vlog prijaviteljev, ki jih strokovna komisija odpre, so informacije javnega značaja razen osebnih podatkov in tistih, ki jih prijavitelj posebej označi, in sicer so to poslovne skrivnosti in druge izjeme iz 6. člena Zakona o dostopu do informacij javnega značaja (Uradni list RS, št. 51/06 – UPB2, 117/06 – ZDavP-2, 23/14, 50/14, 19/15 – odl. US in 102/15 – ZDIJZ: NPB10; v nadaljevanju: ZDIJZ), ki niso javno dostopne in tako ne smejo biti razkrite oziroma dostopne javnosti. Poslovna skrivnost se lahko nanaša na posamezen podatek ali del vloge, ne more pa se nanašati na celotno vlogo. Prijavitelj mora pojasniti, zakaj posamezen podatek ne sme biti dostopen javnosti kot informacija javnega značaja. Če prijavitelj ne označi in ne razloži takšnih podatkov v vlogi, se bo smatralo, da vloga po stališču prijavitelja ne vsebuje poslovnih skrivnosti in drugih izjem iz 6. člena ZDIJZ.
Varovanje osebnih podatkov bo zagotovljeno v skladu z veljavno zakonodajo, ki pokriva varovanje osebnih podatkov, vključno s 140. členom Uredbe št. 1303/20136/EU.
7. Priprava vloge za javni razpis
Prijavitelji pripravijo vlogo za javni razpis v skladu z navodili javnega razpisa.
Vloga na razpis mora vsebovati:
– izpolnjeno, podpisano s strani zakonitega zastopnika ali pooblaščene osebe in ožigosano prijavnico;
– izpolnjene, s strani zakonitega zastopnika ali pooblaščene osebe podpisane in ožigosane razpisne obrazce o izpolnjevanju pogojev prijaviteljev in doseganju meril. Izpolnjeni obrazci morajo izkazovati dejansko stanje in informacije o prijavitelju, ki temeljijo na preverljivih dejstvih in podatkih;
– izdelano strategijo izvajanja splošnih razvojnih nalog v regiji JV Slovenija v programskem obdobju 2021–2027;
– parafiran osnutek Pogodbe med Svetom regije JV Slovenija in regionalno razvojno agencijo. V osnutek pogodbe se ne vpisuje ničesar, osnutek pogodbe se zgolj parafira na vsaki strani besedila. S parafiranjem osnutka pogodbe se prijavitelj strinja, da se je seznanil z vsebino pogodbe in se z njo v celoti strinja;
– izpolnjeno, s strani zakonitega zastopnika ali pooblaščene osebe podpisano in ožigosano izjavo o strinjanju z vsemi pogoji in zahtevami javnega razpisa in razpisne dokumentacije.
Celotna vloga (prijavnica, razpisni obrazci, izjava) mora biti napisana oziroma izpolnjena v slovenskem jeziku. Pripravljena vloga, z vsemi zahtevanimi obrazci in dokazili se vloži v ovojnico.
8. Rok in način oddaje vlog
Rok za oddajo vlog je 15 dni od objave javnega razpisa v Uradnem listu RS. Kot pravočasne se štejejo vse vloge, ki bodo do tega dne oddane na pošti s priporočeno pošiljko (poštni žig).
Za pravilno označene se bodo štele vloge, ki bodo poslane v zaprtih ovojnicah, na ovojnici bodo imele pripis »Ne odpiraj – Javni razpis za izbor RRA za obdobje 2021–2027«, na hrbtni strani ovojnice pa naveden naziv in poštni naslov prijavitelja. Ovojnica z vlogo mora biti naslovljena na: Mestna občina Novo mesto, Seidlova cesta 1, 8000 Novo mesto.
Vloge, ki bodo oddane prepozno, to je po roku za oddajo vlog in ki ne bodo pravilno označene, bodo zavržene.
9. Odpiranje prispelih vlog in obravnava prijav
Odpiranje prispelih vlog na javni razpis s strani strokovne komisije ne bo javno.
V primeru nepopolnih vlog ali nerazumljivih navedb v vlogi bo strokovna komisija prijavitelje pozvala, da v roku 8 dni vlogo ustrezno dopolnijo. V primeru, da vloga v zahtevanem roku ne bo dopolnjena, bo s sklepom zavržena.
Strokovna komisija bo opravila strokovni pregled popolnih vlog in jih točkovala na podlagi meril iz točke 5 javnega razpisa.
Strokovna komisija bo po točkovanju izdelala končno poročilo izvedenega javnega razpisa, iz katerega mora biti razvidno število prejetih točk posameznega prijavitelja oziroma njegove vloge.
Strokovna komisija bo predlagala za izbor tistega prijavitelja, ki bo ob izpolnjevanju vseh obveznih pogojev iz točke 4 tega javnega razpisa prejel najvišje število točk po merilih za izbor. V kolikor bosta dva ali več prijaviteljev ovrednotena z istim najvišjim številom točk, bo strokovna komisija za izbor predlagala tistega prijavitelja, ki je prejel višje število točk pri merilu 3. V kolikor bosta tudi na podlagi števila točk pri merilu 3 še vedno dva ali več prijaviteljev ovrednotena z istim najvišjim številom točk, bo o predlogu za izbor prijavitelja med prijavitelji z doseženim najvišjim številom vseh točk odločil predsednik strokovne komisije.
10. Odločitev o izboru RRA za obdobje 2021–2027
Na podlagi končnega poročila strokovne komisije bo o izboru regionalne razvojne agencije za območje regije JV Slovenija, za programsko obdobje 2021–2027, odločil Svet regije JV Slovenija s sklepom, ki ga podpiše predsednik sveta regije. Zoper sklep o izboru regionalne razvojne agencije ni dovoljena pritožba, možen pa je upravni spor pri pristojnem sodišču.
V skladu z drugim odstavkom 20. člena ZSRR-2 daje k izbiri RRA predhodno soglasje ministrstvo, pristojno za regionalni razvoj, kadar RRA na problemskih območjih z visoko brezposelnostjo iz prvega odstavka 25. člena ZSRR-2 izvaja instrumente programa spodbujanja konkurenčnosti po šestem odstavku 25. člena ZSRR-2.
Izbrano regionalno razvojno agencijo ministrstvo, pristojno za regionalni razvoj, vpiše v evidenco o RRA za obdobje 2021–2027. Pogoji se preverjajo letno.
11. Razpisna dokumentacija
Razpisna dokumentacija obsega:
– besedilo javnega razpisa,
– prijavnico,
– prijavne obrazce:
– Obrazec P.1
– Obrazec P.2
– Obrazec P.3
– Obrazec P.5
– Obrazec P.6
– Obrazec P.7
– Obrazec P.8
– Obrazec P.9
– Obrazec M.2
– Obrazec M.3
– Obrazec M.5
– osnutek Pogodbe med Svetom regije jugovzhodna Slovenija in regionalno razvojno agencijo,
– izjavo o strinjanju z vsemi pogoji in zahtevami javnega razpisa in razpisne dokumentacije.
Razpisna dokumentacija je na voljo na spletni strani Mestne občine Novo mesto, www.novomesto.si in http://www.gov.si/drzavni-organi/ministrstva/ministrstvo-za-gospodarski-razvoj-in-tehnologijo/javne-objave/ od dneva objave javnega razpisa v Uradnem listu RS in do konca roka za oddajo vlog.
Obvestilo o objavi javnega razpisa se objavi na spletnih straneh vseh 21 občin regije JV Slovenija.
12. Dodatne informacije: za dodatne informacije povezane z javnim razpisom in glede priprave vloge se obrnite na e-naslov: ana.avsec@novomesto.si ali na tel. 07/39-39-334, Ana Avsec. Dodatne informacije bodo na voljo v času uradih ur, od dneva objave javnega razpisa v Uradnem listu RS in do konca roka za oddajo vlog.
Mestna občina Novo mesto 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti