Uradni list

Številka 89
Uradni list RS, št. 89/2020 z dne 19. 6. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 89/2020 z dne 19. 6. 2020

Kazalo

1461. Spremembe in dopolnitve Statuta Mestne Občine Kranj, stran 3241.

  
Na podlagi 64. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18 in 61/20 – ZIUZEOP-A) je Mestni svet Mestne občine Kranj na 16. seji dne 3. 6. 2020 sprejel
S P R E M E M B E    I N   D O P O L N I T V E   S T A T U T A 
Mestne občine Kranj 
1. člen 
Statut Mestne občine Kranj uradno prečiščeno besedilo (Uradni list RS, št. 37/19 – UPB2, v nadaljevanju: Statut) se v prvem odstavku osmega člena spremeni tako, da se na koncu besedila doda vejica in besedilo: »v naslednji vrstici, prav tako vodoravno in sredinsko izpisano, je številka žiga«.
2. člen 
V drugem odstavku 18. člena Statuta se na koncu besedila doda:
»Mestni svet lahko odloči, da se seja ali njen posamezni del opravi brez navzočnosti javnosti in predstavnikov javnega obveščanja.«
3. člen 
V 22. členu Statuta se spremenita 5. in 22. točka, da se 5. točka v celoti glasi: »potrjuje začasne nujne ukrepe iz 19. in 20. točke 39. člena tega statuta«, 22. točka pa se v celoti glasi:
»imenuje in razrešuje predstavnike lokalne skupnosti v osebah javnega prava, katerih ustanoviteljica oziroma soustanoviteljica je MOK, in institucijah, katerih MOK ni ustanoviteljica, ob smiselni uporabi 30. člena statuta, če ni s posameznim aktom o ustanovitvi določeno drugače;«.
4. člen 
V 25. členu Statuta se pred besedno zvezo »seji mestnega sveta« doda beseda »redni«.
5. člen 
Na koncu prvega odstavka 27. člena Statuta se doda besedilo »v zvezi z gradivi in predlogi sklepov k posameznim točkam dnevnega reda, ki jih obravnava mestni svet na redni in izredni seji, razen če se seja izvede na daljavo s pomočjo informacijsko-komunikacijske tehnologije«.
6. člen 
Prvi stavek tretjega odstavka 74. člena Statuta se spremeni tako, da se glasi:
»Sosvet za krajevne skupnosti se sklicuje pred vsako redno in izredno sejo mestnega sveta, na kateri mestni svet obravnava zadeve, ki se nanašajo na interese krajevnih skupnosti, razen če se seja izvede na daljavo s pomočjo informacijsko-komunikacijske tehnologije.«.
7. člen 
Kot novi tretji odstavek se v 116. členu Statuta doda besedilo:
»Posamični akti začnejo veljati z dnem sprejema na mestnem svetu in se objavijo na uradni spletni strani MOK v roku treh delovnih dni po sprejemu, če ni z drugim predpisom njihova veljavnost ali način objave določen drugače«.
8. člen 
Spremembe in dopolnitve Statuta Mestne občine Kranj pričnejo veljatipetnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 030-2/2020-6-(406202)
Kranj, dne 4. junija 2020
Župan 
Mestne občine Kranj 
Matjaž Rakovec 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti