Uradni list

Številka 89
Uradni list RS, št. 89/2020 z dne 19. 6. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 89/2020 z dne 19. 6. 2020

Kazalo

Št. 300-0003/2020-14 Ob-2257/20, Stran 1330
Na podlagi Odloka o proračunu Občine Kanal ob Soči za leto 2020 (Uradni list RS, št. 80/19), Pravilnika o dodeljevanju proračunskih sredstev za pospeševanje razvoja gospodarstva v Občini Kanal ob Soči (Uradni list RS, št. 63/15 in št. 30/17), Uredbe komisije (EU) št. 1407/2013 (Uradni list EU L 352, 24. 12. 2013) ter Mnenja Ministrstva RS za finance o skladnosti sheme de minimis pomoči »Pospeševanja razvoja gospodarstva v Občini Kanal ob Soči« št. 441-171/2015 z dne 20. 7. 2015 in sprememba št. 441-34/2017/2 z dne 22. 8. 2017, objavlja Občina Kanal ob Soči
javni razpis 
za dodeljevanje proračunskih sredstev za spodbujanje razvoja gospodarstva v Občini Kanal ob Soči za leto 2020
I. Naročnik: Občina Kanal ob Soči, Trg svobode 23, 5213 Kanal.
II. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je dodeljevanje nepovratnih sredstev za ukrep
1. Spodbujanje investicijskih vlaganj v proizvodne in storitvene kapacitete
Sredstva se bodo dodeljevala na podlagi pogojev in meril, ki so sestavni del tega javnega razpisa in v skladu s pravilnikom o dodeljevanju proračunskih sredstev za pospeševanje razvoja gospodarstva v Občini Kanal ob Soči in njegovimi spremembami. V primeru večjega števila upravičencev se bo delež sofinanciranja oziroma pomoči sorazmerno znižal.
III. Višina razpoložljivih finančnih sredstev: v proračunu Občine Kanal ob Soči za leto 2020 so za naveden ukrep zagotovljena sredstva v višini 30.000 EUR na proračunski postavki 4140021 – Spodbujanje razvoja podjetništva in zaposlovanja. Višina pomoči na posameznega upravičenca ne sme presegati 30 % od skupno razpisanih sredstev.
IV. Upravičenci: na javni razpis se lahko prijavijo mikro, majhna in majhna enotna podjetja ter samostojni podjetniki posamezniki, ki izpolnjujejo pogoje v skladu z zakonodajo o gospodarskih družbah in drugih veljavnih predpisih s tega področja (v nadaljevanju: podjetja). Za ugotavljanje velikosti gospodarske družbe se uporablja veljavna opredelitev velikosti podjetij EU, ki velja za področje državnih pomoči (Uredba komisije ES, št. 800/2008).
V. Splošna določila oziroma pogoji upravičenosti
Do sredstev niso upravičena podjetja, ki:
a) so iz sektorjev:
– ribištva in akvakulture,
– primarne proizvodnje kmetijskih proizvodov iz seznama v Prilogi I k Pogodbi o ustanovitvi Evropske skupnosti,
– predelave in trženja kmetijskih proizvodov iz seznama v Prilogi I k Pogodbi v primerih, če je znesek pomoči določen na podlagi cene ali količine zadevnih proizvodov, ki so kupljeni od primarnih proizvajalcev ali jih zadevna podjetja dajo na trg oziroma če je pomoč pogojena s tem, da se delno ali v celoti prenese na primarne proizvajalce,
b) nimajo poravnanih zapadlih obveznosti do Občine Kanal ob Soči ali do države,
c) so v skladu z določbami zakonodaje v postopku prenehanja, v stečajnem postopku, postopku prisilne poravnave ali postopku likvidacije,
d) so v težavah v skladu z zakonodajo o reševanju in prestrukturiranju družb v težavah,
e) so lastniško, upravljavsko ali kakorkoli drugače povezana s podjetji, ki so v skladu z določbami zakonodaje v postopku prenehanja, v stečajnem postopku, postopku prisilne poravnave ali postopku likvidacije,
f) nimajo sedeža v Občini Kanal ob Soči, razen če investicija, ki je predmet ukrepa po tem pravilniku, leži na območju Občine Kanal ob Soči.
Posebni pogoji za dodelitev pomoči:
Upravičenec mora ob prijavi na javni razpis podati pisno izjavo o:
a) že prejetih »de minimis« pomočeh, vključno z navedbo, pri katerih dajalcih (iz državnih, občinskih in mednarodnih virov) in v kakšnem znesku je v relevantnem obdobju še kandidiral za »de minimis« pomoč;
b) drugih že prejetih (ali zaprošenih) pomočeh za iste upravičene stroške.
Skupna višina pomoči, dodeljena istemu podjetju na podlagi pravila »de minimis« ne sme presegati 200.000,00 EUR v obdobju zadnjih treh proračunskih let, ne glede na obliko ali namen pomoči (v primeru podjetij, ki delujejo v cestnoprometnem sektorju, znaša zgornja dovoljena meja pomoči 100.000,00 EUR). Te omejitve veljajo ne glede na to, iz katerih virov (državnih, občinskih in mednarodnih virov) je pomoč dodeljena.
Če je prejemnik za iste upravičene stroške že prejel ali namerava prejeti tudi drugo državno pomoč, skupni znesek prejete pomoči ne sme preseči dovoljenih intenzivnosti državnih pomoči.
VI. Upravičeni stroški
Upravičeni stroški v okviru tega ukrepa so stroški investicijskih vlaganj v proizvodne in storitvene kapacitete za opravljanje dejavnosti, za katero je podjetje registrirano in katero tudi dejansko opravlja. Upoštevajo se upravičeni stroški, ki so nastali v obdobju od 1. 1. 2020 do 1. 11. 2020 (dokazilo je račun z datumom plačila v navedenem obdobju oziroma sklenjene leasing pogodbe z datumi plačane glavnice oziroma obrokov v navedenem obdobju). Upravičen strošek je strošek v neto vrednosti (brez vključenega DDV). Sofinancira se največ 50 % upravičenih stroškov, vendar ne več kot 30 % celotnih razpisanih sredstev s tem razpisom.
Predmet sofinanciranja so:
– stroški nakupa, urejanja in komunalnega opremljanja zemljišč za gradnjo poslovnih prostorov, stroški izdelave projektne dokumentacije za gradnjo poslovnih prostorov,
– stroški nakupa, gradnje ali investicijskega vzdrževanje poslovnih prostorov,
– stroški nakupa nove ali generalno obnovljene proizvajalne in storitvene opreme,
– stroški nakupa nematerialnih pravic (patenti, licence, tehnološko znanje).
VII. Obdobje za porabo dodeljenih sredstev: dodeljena sredstva morajo biti porabljena v upravičenem obdobju vezanem na proračunsko leto 2020 v skladu s predpisi, ki določajo izvrševanje proračuna.
VIII. Potrebna dokumentacija
Vlagatelj zaprosi za pomoč na obrazcih, ki so sestavni del razpisne dokumentacije, skupaj z zahtevanimi dokazili.
Razpisna dokumentacija, ki obsega besedilo javnega razpisa, obrazce za prijavo na javni razpis, izjave, merila za oceno vlog po posameznih ukrepih, vzorec pogodbe, je vlagateljem na voljo od dneva objave javnega razpisa v sprejemni pisarni Občine Kanal ob Soči ter na spletni strani občine: http://www.obcina-kanal.si. Dodatne informacije so v času odprtja razpisa na voljo vsak dan med 8. in 14. uro pri Metodi Humar na tel. 05/39-81-209 ali na elektronskem naslovu metoda.humar@obcina-kanal.si.
IX. Odpiranje vlog
Odpiranje prejetih vlog za dodelitev sredstev bo v roku 5 dni po preteku roka za oddajo vlog. Odpiranje vodi strokovna komisija, imenovana s sklepom županje. Odpiranje vlog ni javno.
Prepozne vloge in vloge, ki niso ustrezno označene in niso oddane na obrazcih razpisne dokumentacije, se s sklepom zavržejo. Sklep izda pristojni organ občinske uprave na predlog strokovne komisije.
Prijavitelje, katerih vloge na razpis niso popolne, pristojni organ, na predlog strokovne komisije, pisno pozove, da vloge dopolnijo. Rok za dopolnitev vlog je 8 dni. Nepopolne vloge, ki jih prijavitelji v postavljenem roku ne dopolnijo oziroma neustrezno dopolnijo, pristojni organ na predlog strokovne komisije, s sklepom zavrže.
X. Obravnava vlog in izidi razpisa
Strokovna komisija vse pravočasne in popolne vloge oceni na podlagi meril iz javnega razpisa in pripravi predlog prejemnikov sredstev in njihovo razdelitev. Razpisana sredstva se bodo upravičencem dodelila v skladu z določili pravilnika do porabe razpoložljive višine sredstev. V primeru večjega števila upravičencev se bo delež sofinanciranja oziroma pomoči sorazmerno znižal.
O izidu javnega razpisa bodo prijavitelji obveščeni najkasneje v roku 30 dni od dneva popolnosti prejetih prijav. Na podlagi predloga komisije o razdelitvi sredstev bo pristojni organ občine prijaviteljem izdal odločbe o višini dodeljenih sredstev. Na odločbo je možna pritožba na županjo občine v roku 15 dni od prejema odločbe. Županja odloča o pritožbi v roku 30 dni od njenega prejema. Odločitev županje je dokončna. Pritožba ne zadrži podpisa pogodb z ostalimi prejemniki.
S posameznimi upravičenci, ki so prejemniki finančnih sredstev po tem javnem razpisu, se po pravnomočnosti odločbe sklene pogodba, v kateri se določajo medsebojne pravice in obveznosti. Če se upravičenec v roku 15 dni od prejema pogodbe ne odzove k podpisu pogodbe, se šteje, da je enostransko odstopil od prijave na javni razpis in od odobrenih sredstev. Naročnik si pridržuje pravico, da po zaključku razpisa posamezna določila pogodbe spremeni.
XI. Nadzor nad porabo sredstev pomoči in sankcije za kršitelje
Porabo dodeljenih pomoči preverjata občinska uprava in nadzorni odbor.
Prejemnik je dolžan dodeljena sredstva porabiti namensko. Prejemnik mora Občini Kanal ob Soči omogočiti nadzor nad porabo dodeljenih sredstev.
Prejemnik mora vrniti prejeta sredstva v občinski proračun:
– če dodeljena sredstva porabi nenamensko;
– če je v postopku javnega razpisa navajal lažne podatke, na podlagi katerih so mu bila sredstva dodeljena;
– v drugih primerih, določenih s pogodbo.
V primeru iz prvih dveh alinej prejšnjega odstavka prejemnik ne more pridobiti sredstev na podlagi pravilnika na naslednjem javnem razpisu.
Upravičenec izgubi pravico do dodelitve odobrenih sredstev oziroma sorazmernega dela odobrenih sredstev, v kolikor v roku, določenem v pogodbi o sofinanciranju investicije, ne realizira oziroma ne realizira v celoti projektov oziroma aktivnosti, za katere so mu bila z odločbo sredstva odobrena.
Razpisana sredstva, ki ostanejo iz razlogov iz prejšnjega odstavka tega člena nerazdeljena, se lahko dodelijo prejemnikom sredstev, ki so v roku, določenem s pogodbo o sofinanciranju investicije, v celoti realizirali projekte oziroma aktivnosti. Predlog prejemnikov sredstev in razdelitve še nerazdeljenih sredstev pripravi strokovna komisija, pri čemer upošteva določila pravilnika in javnega razpisa.
XII. Rok in način predložitve vlog
Javni razpis je odprt od dneva objave do 20. 7. 2020. Vlagatelji oddajo vlogo v obdobju od objave razpisa do 20. 7. 2020. Vloge morajo biti predložene do 20. 7. 2020 do 14. ure na naslov naročnika Občina Kanal ob Soči, Trg svobode 23, 5213 Kanal, priporočeno po pošti ali osebno v tajništvo občine. Če je vloga poslana po pošti, se šteje za pravočasno, če prispe na navedeni naslov do zgoraj navedenega datuma in ure. Prepozno oddane vloge bodo s sklepom zavržene.
Vloga za posamezni ukrep mora biti speta in v skladu z navodili in zahtevami javnega razpisa, in sicer v zaprti ovojnici ter z ustrezno navedbo na sprednji strani: »Ne odpiraj – Vloga na javni razpis za dodeljevanje proračunskih sredstev za spodbujanje razvoja gospodarstva v Občini Kanal ob Soči za leto 2020 – Ukrep št. 1« in s polnim nazivom in naslovom prijavitelja. Razpisni dokumentaciji je priložen obrazec pravilne opreme ovojnice.
Nepravilno oziroma nepopolno označene ovojnice bodo s sklepom zavržene.
Občina Kanal ob Soči 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti