Uradni list

Številka 89
Uradni list RS, št. 89/2020 z dne 19. 6. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 89/2020 z dne 19. 6. 2020

Kazalo

1470. Zaključni račun proračuna Občine Metlika za leto 2019, stran 3266.

  
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08, 79/09, 51/10 in 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18), 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617 in 13/18) in 16. člena Statuta Občine Metlika (Uradni list RS, št. 79/16) je Občinski svet Občine Metlika na 12. redni seji dne 10. 6. 2020 sprejel
Z A K L J U Č N I   R A Č U N 
proračuna Občine Metlika za leto 2019 
1. člen 
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Metlika za leto 2019.
2. člen 
Zaključni račun proračuna Občine Metlika za leto 2019 obsega:
v EUR brez centov
A.
BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
Skupina/Podskupina kontov
Leto 2019
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)
7.326.986
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
6.469.166
70
DAVČNI PRIHODKI
5.439.816
700 Davki na dohodek in dobiček
4.819.707
703 Davki na premoženje
498.774
704 Domači davki na blago in storitve
121.335
706 Drugi davki
0
71
NEDAVČNI PRIHODKI
1.029.350
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja
837.968
711 Takse in pristojbine
10.979
712 Denarne kazni
12.563
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev
0
714 Drugi nedavčni prihodki
167.840
72
KAPITALSKI PRIHODKI
474.352
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
0
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih dolgoročnih sredstev
474.352
73
PREJETE DONACIJE
0
730 Prejete donacije iz domačih virov
0
731 Prejete donacije iz tujine
0
74
TRANSFERNI PRIHODKI
383.468
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij 
341.356 
741 Prejeta sredstva iz drž. pror. iz sredstev prorač. EU
42.112
II.
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
7.321.230
40
TEKOČI ODHODKI
2.068.074
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
110.070
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost
71.470
402 Izdatki za blago in storitve
1.546.191
403 Plačila domačih obresti
7.916
409 Rezerve
1.427
41
TEKOČI TRANSFERI
3.206.317
410 Subvencije 
498.532
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom
1.685.743
412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 
298.712
413 Drugi tekoči domači transferi
732.330
414 Tekoči transferi v tujino
0
42
INVESTICIJSKI ODHODKI 
1.735.591
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
1.735.591
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI
311.248
431 Investicijski transferi 
106.881
432 Investicijski transferi PU 
204.367
III.
PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.) (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ) (I.–II.) (Skupaj prihodki minus skupaj odhodki)
5.756
III/1.
PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I.–7102)–(II. 403–404) (Skupaj prihodki brez prihodkov od obresti minus skupaj odhodki brez plačil obresti)
13.200
III/2.
TEKOČI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (70+71)–(40+41) (Tekoči prihodki minus tekoči odhodki in tekoči transferi)
1.194.774 
B.
RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV.
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)
0
75
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV 
0
752 Kupnine iz naslova privatizacije 
0
V.
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443)
44
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV
0
440 Dana posojila
441 Povečanje kapitalskih deležev in naložb
0
442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije
443 Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih in drugih osebah javnega prava, ki imajo premoženje v svoji lasti
VI.
PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.) 
0
C.
RAČUN FINANCIRANJA
VII.
ZADOLŽEVANJE (500)
214.217
50
ZADOLŽEVANJE
214.217
500 Domače zadolževanje
214.217
VIII.
ODPLAČILA DOLGA (550)
366.247
55
ODPLAČILA DOLGA
366.247
550 Odplačila domačega dolga
366.247
IX.
SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
–146.274
X.
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
–152.030
XI.
NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.)
–5.756
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31. 12. PRETEKLEGA LETA 
980.427
D) Proračunska rezerva občine na dan 31. 12. 2019 znaša 90.972 EUR.
Bilanca prihodkov in odhodkov, račun finančnih terjatev in naložb ter račun financiranja in bilanca stanja so sestavni del zaključnega računa proračuna.
3. člen 
Zaključni račun začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 450-1/2020
Metlika, dne 10. junija 2020
Župan 
Občine Metlika 
Darko Zevnik 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti