Uradni list

Številka 89
Uradni list RS, št. 89/2020 z dne 19. 6. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 89/2020 z dne 19. 6. 2020

Kazalo

1496. Odločba o spremembah in dopolnitvah Odločbe o nujnih ukrepih za preprečevanje vnosa in širjenja viroidnih zakrnelosti hmelja, stran 3331.

  
Na podlagi prvega odstavka 75. člena Zakona o zdravstvenem varstvu rastlin (Uradni list RS, št. 62/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/10, 40/14 – ZIN-B in 21/18 – ZNOrg) generalni direktor Uprave Republike Slovenije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin izdaja
O D L O Č B O 
o spremembah in dopolnitvah Odločbe o nujnih ukrepih za preprečevanje vnosa in širjenja viroidnih zakrnelosti hmelja 
V Odločbi o nujnih ukrepih za preprečevanje vnosa in širjenja viroidnih zakrnelosti hmelja (Uradni list RS, št. 16/19) se v IV. točki za drugim odstavkom doda nov, tretji odstavek, ki se glasi:
»Ne glede na prejšnji odstavek se sadike hmelja, ki niso namenjene premeščanju, pridelujejo na neokuženem območju v skladu z XII. točko te odločbe.«.
II 
V V. točki se v četrtem odstavku za besedilom »s potrjeno okužbo« doda besedilo »ali rastejo v oddaljenosti do 3 m od vrste s potrjeno okužbo.«.
III 
V VIII. točki se v prvem odstavku v prvi alineji besedilo »pooblaščenega izvajalca« nadomesti z besedo »Upravo«.
V četrtem odstavku se za besedo »HSVd« doda besedilo »v skladu s prvo alinejo prvega odstavka te točke«.
IV 
V IX. točki se v drugem odstavku besedilo »v hmeljišču, na delu hmeljišča ali na okuženem območju« nadomesti z besedilom »iz prve in druge alineje tretjega odstavka V. točke te odločbe«.
V X. točki se za petim odstavkom dodajo novi, šesti, sedmi in osmi odstavek, ki se glasijo:
»Ne glede na prvi odstavek te točke lahko imetnik izvede uničenje nadzemnih delov okuženih rastlin iz tretje alineje tretjega odstavka in četrtega odstavka V. točke te odločbe po obiranju hmelja.
V hmeljišču z okuženimi rastlinami iz prejšnjega odstavka mora imetnik vidno označiti z barvo, trakom ali količkom prvo in zadnjo vrsto z okuženimi rastlinami na obeh straneh hmeljišča ter po vsaki obdelavi izvajati čiščenje in razkuževanje rok, orodja, strojev, traktorskih koles, obutve in ostale opreme pred njihovo uporabo na drugih delih hmeljišča, v skladu z načrtom izrednih ukrepov in o tem voditi evidenco v skladu z 10. točko prvega odstavka IX. točke te odločbe.
Če imetnik okuženih rastlin ne izvede ukrepov iz prejšnjega odstavka te točke, fitosanitarni inšpektor nemudoma odredi uničenje nadzemnih delov okuženih rastlin.«.
VI 
V XI. točki se v prvem odstavku v drugi alineji besedilo »je enota pridelave del hmeljišča, na katerem« nadomesti z besedilom »na enoti pridelave«.
VII 
XII. točka se spremeni tako, da se glasi:
»XII 
(pridelava sadik hmelja, ki niso namenjene premeščanju) 
Pridelavo sadik hmelja, ki niso namenjene premeščanju, imetnik hmeljišča prijavi pooblaščenemu izvajalcu do 30. junija. Predloga obrazca prijave pridelave sadik hmelja v hmeljišču je objavljena na spletni strani Uprave.
Prijava pridelave sadik hmelja v hmeljišču iz prejšnjega odstavka vsebuje podatke o:
– imetniku: osebno ime in naslov,
– mestu pridelave: identifikacijske podatke o kmetijskem gospodarstvu (KMG-MID),
– hmeljišču: GERK-PID oznaka in skupna površina GERK-a, če je proizvodno hmeljišče le na delu GERK-a, se navede tudi površina dela GERK-a, na katerem je hmeljišče za nabiranje sadik,
– sadikah, ki se pridelujejo na tem hmeljišču: sorta, količina,
– količini sadik, ki jih namerava pridelati na tem hmeljišču.
Pooblaščeni izvajalec enkrat letno na stroške imetnika hmeljišča opravi zdravstveni pregled hmeljišča in izda potrdilo o izpolnjevanju pogojev za pridelavo sadik hmelja v hmeljišču, če so izpolnjeni pogoji, da:
– v zadnjih treh popolnih rastnih dobah na rastlinah v hmeljišču ni bilo bolezenskih znamenj iz VI. točke te odločbe ali na njih ni bila potrjena okužba s HSVd ali CBCVd in
– v 20 metrskem varovalnem pasu hmeljišča v zadnjih treh popolnih rastnih dobah ni bila potrjena okužba s HSVd ali CBCVd.
Predloga potrdila o izpolnjevanju pogojev za pridelavo sadik hmelja v hmeljišču je objavljena na spletni strani Uprave.«
VIII 
(začetek veljavnosti) 
Ta odločba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-191/2020
Ljubljana, dne 18. junija 2020
EVA 2020-2330-0085
Dr. Jernej Drofenik 
vršilec dolžnosti generalnega direktorja Uprave za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti