Uradni list

Številka 89
Uradni list RS, št. 89/2020 z dne 19. 6. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 89/2020 z dne 19. 6. 2020

Kazalo

Ob-2268/20, Stran 1282
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Dunajska 22, 1000 Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: Ministrstvo), na podlagi prvega odstavka 3. člena Uredbe o izvajanju Programa ukrepov na področju čebelarstva v Republiki Sloveniji v letih 2020–2022 (Uradni list RS, št. 78/19 in 85/20; v nadaljnjem besedilu: Uredba), objavlja
javni razpis 
za ukrep Racionalizacija sezonske selitve panjev v letu 2020
1. Predmet javnega razpisa
1.1 Predmet javnega razpisa je sofinanciranje nakupa sredstev za prevoz čebel na pašo iz ukrepa Racionalizacija sezonske selitve panjev v letu 2020 in zagotovitev podpore naložbam v opremo za lajšanje sezonskih selitev panjev, s čimer se izboljšata prehranska potreba čebel in opraševanje rastlin.
1.2 Skupna višina nepovratnih sredstev, namenjena za izvajanje ukrepa Racionalizacija sezonske selitve panjev, v letu 2020 znaša do 30.000 eurov.
1.3 Sredstva bremenijo proračunski postavki Ministrstva:
– PP 140032 – Program ukrepov v čebelarstvu EU, v višini do 15.000 eurov,
– PP 140033 – Program ukrepov v čebelarstvu SLO, v višini do 15.000 eurov.
1.4 Delež prispevka Evropske unije v celotnih javnih izdatkih znaša 50 % upravičenih stroškov.
1.5 Aktivnosti za izvajanje ukrepa Racionalizacija sezonske selitve panjev po tem javnem razpisu ne smejo biti začete pred 1. avgustom 2019 in morajo biti zaključene najkasneje do 31. julija 2020. Za začetek aktivnosti se po tem javnem razpisu šteje izdaja, prejem in plačilo računa oziroma računov za upravičene stroške po Uredbi in po tem javnem razpisu.
2. Vlagatelji: vlagatelji so fizične in pravne osebe, ki opravljajo čebelarsko dejavnost na ozemlju Republike Slovenije ter izpolnjujejo predpisane pogoje za dodelitev sredstev, opredeljene v 4. poglavju tega javnega razpisa.
3. Predmet podpore
3.1 V okviru ukrepa Racionalizacija sezonske selitve panjev se čebelarjem sofinancira nakup novih sredstev za prevoz čebel na pašo.
3.2 Vlagatelj je do sredstev v okviru ukrepa Racionalizacija sezonske selitve panjev v programskem obdobju 2020–2022 upravičen največ dvakrat.
3.3 Vlagatelj mora priložiti vse izvirne račune, ki vsebujejo podatke iz 82. člena Zakona o davku na dodano vrednost (Uradni list RS, št. 13/11 – uradno prečiščeno besedilo, 18/11, 78/11, 38/12, 83/12, 86/14 in 90/15; v nadaljevanju: ZDDV-1), in vsa dokazila o plačilu računov na njegovo ime. Dokazila o opravljenem nakupu se vlagatelju ne vračajo.
4. Pogoji za dodelitev javnih sredstev
4.1 Pogoji za dodelitev javnih sredstev morajo biti izpolnjeni že na dan oddaje vloge. Vlagatelj lahko pridobi sredstva za naložbe v okviru ukrepa samo na podlagi ene odobrene vloge.
4.2 Vlagatelj, ki je pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik, ne sme biti v stečajnem postopku, v postopku prisilne poravnave ali v postopku likvidacije. Vlagatelj, ki je fizična oseba, ne sme biti v osebnem stečaju.
4.3 Sredstva se ne odobrijo vlagatelju, ki je za iste upravičene stroške, kot jih navaja v vlogi za pridobitev sredstev po tem javnem razpisu, že prejel sredstva Evropske unije ali javna sredstva Republike Slovenije. V slednje se prišteva tudi javna sredstva iz naslova lokalne samouprave. Vlagatelj mora predložiti Izjavo iz Priloge 2 razpisne dokumentacije.
4.4 Vlagatelj mora biti imetnik transakcijskega računa v skladu s 35. členom Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/08, 57/12, 90/12 – ZdZPVHVVR, 26/14, 32/15, 27/17 in 22/18; v nadaljnjem besedilu: ZKme-1).
4.5 Ostali pogoji za dodelitev sredstev:
– vlagatelj mora priložiti račune in dokazila v skladu s prvo alinejo 16. člena Uredbe;
– vlagatelj je opravil usposabljanje o smernicah dobrih higienskih navad v čebelarstvu ali ima vzpostavljen lastni sistem HACCP (Hazard Analysis Critical Control Point);
– vlagatelj se je največ štiri leta pred objavo tega javnega razpisa udeležil najmanj enega veterinarskega izobraževanja s področja zdravstvenega varstva čebel, ki ga je pripravila in izvedla Univerza v Ljubljani, Veterinarska fakulteta, Nacionalni veterinarski inštitut;
– vlagatelju v programskem letu 2020 na podlagi predpisov, ki urejajo področje zdravil za uporabo v veterinarski medicini, ni bila izdana pravnomočna odločba Uprave za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin (v nadaljnjem besedilu: UVHVVR) glede nepravilne uporabe zdravil;
– vlagatelj se je največ štiri leta pred objavo tega javnega razpisa udeležil najmanj enega apitehničnega usposabljanja, ki ga je:
a) v obdobju 2014–2016 pripravil in izvedel izbrani ponudnik za izvedbo ukrepa izobraževanje na področju zdravstvenega varstva čebel na podlagi predpisa o izvajanju Programa ukrepov na področju čebelarstva v Republiki Sloveniji v letih 2014–2016;
b) v obdobju 2017–2019 pripravil in izvedel izbrani ponudnik za izvedbo ukrepa usposabljanje in izobraževanje o čebelarjenju na podlagi predpisa o izvajanju Programa ukrepov na področju čebelarstva v Republiki Sloveniji v letih 2017–2019 ali
c) v obdobju 2020–2022 pripravil in izvedel izbrani ponudnik za izvedbo ukrepa usposabljanje v čebelarstvu iz 13. člena Uredbe;
– vlagatelj mora biti vpisan v Register čebelnjakov najmanj tri leta pred objavo tega javnega razpisa;
– vlagatelj mora poročati o številu čebeljih družin v skladu s pravilnikom, ki ureja vpis v Register čebelnjakov;
– vlagatelj mora imeti urejen vpis v Register kmetijskih gospodarstev v skladu z zakonom, ki ureja kmetijstvo in pravilnikom, ki ureja vpis v Register kmetijskih gospodarstev;
– stroški nakupa sredstev za prevoz čebel na pašo morajo znašati najmanj 20 odstotkov vrednosti iz točke 5.2 tega javnega razpisa.
5. Višina sredstev
5.1 Delež sofinanciranja nakupa sredstev za prevoz čebel na pašo znaša 60 odstotkov skupne neto vrednosti izvedenega nakupa brez vštetega DDV, ki ne presega višine stroškov, ki so predpisani s Sklepom vlade št. 00715-25/2020/5, z dne 11. 6. 2020.
5.2 Najvišji znesek sredstev sofinanciranja nakupa sredstev za prevoz čebel na pašo v programskem obdobju 2020–2022 znaša pri čebelarjih, ki čebelarijo:
– z 41 do 150 čebeljimi družinami: 6.000 eurov;
– z več kot 150 čebeljimi družinami: 15.000 eurov.
5.3 Vlagatelj je upravičen do sofinanciranja nakupa sredstev za prevoz čebel na pašo za število čebeljih družin, ki je bilo na dan 30. junija v letu pred oddajo vloge vpisano v Register čebelnjakov.
6. Obveznosti prejemnika sredstev
6.1 Prejemnik sredstev mora Agenciji Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja (v nadaljnjem besedilu: Agencija), Ministrstvu, revizijskemu organu in drugim nadzornim organom omogoči kontrolo na kraju samem in dostop do dokumentacije, ki je bila podlaga za pridobitev sredstev.
6.2 Prejemnik sredstev mora dokumentacijo, ki je bila podlaga za dodelitev sredstev, hraniti še najmanj tri leta od dneva zadnjega izplačila sredstev po tem ukrepu.
6.3 Prejemnik sredstev mora opremo, ki mu je bila sofinancirana, uporabljali izključno za namen in dejavnosti, za katere so bila sredstva po tem javnem razpisu dodeljena, še najmanj tri leta po izplačilu, razen ob morebitni višji sili ali izrednih okoliščinah iz 7. člena Uredbe.
6.4 Prejemniku sredstev do konca programskega obdobja 2020–2022 ne sme biti izdana pravnomočna odločba UVHVVR glede nepravilne uporabe zdravil v skladu s predpisi, ki urejajo področje zdravil za uporabo v veterinarski medicini.
6.5 Prejemnik sredstev mora poročati o številu čebeljih družin v skladu s pravilnikom, ki ureja vpis v Register čebelnjakov do konca programskega obdobja 2020–2022.
6.6 Prejemnik sredstev ali njegova pooblaščena oseba mora Agencijo o višji sili ali izrednih okoliščinah pisno obvestiti na obrazcu iz Priloge 4 razpisne dokumentacije in predložiti ustrezna dokazila v 15 dneh od dneva, ko prejemnik sredstev oziroma njegova pooblaščena oseba to lahko stori.
7. Sankcije
7.1 Neizpolnitev ali kršitev obveznosti se sankcionira v skladu s prvim odstavkom 35. člena Uredbe.
7.2 Prejemnik sredstev, ki ne hrani dokumentacije, kot to določa točka 6.2 tega javnega razpisa, mora v proračun Republike Slovenije vrniti 10 odstotkov izplačanih sredstev skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi.
7.3 Prejemnik sredstev, ki ne omogoči kontrole na kraju samem, kot to določa točka 6.1 tega javnega razpisa, mora v proračun Republike Slovenije vrniti vsa izplačana sredstva skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi. Poleg tega se prejemnik sredstev izključi iz zadevnega ukrepa do konca programskega obdobja 2020–2022.
7.4 Prejemnik sredstev, ki predmet podpore uporablja v nasprotju z namenom, za katerega je prejel podporo, kot to določa točka 6.3 tega javnega razpisa, mora vsa izplačana sredstva vrniti v proračun Republike Slovenije skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi. Poleg tega se prejemnik sredstev izključi iz zadevnega ukrepa do konca programskega obdobja 2020–2022.
7.5 Prejemnika sredstev, ki ne sporoča podatkov o številu čebeljih družin v skladu s pravilnikom, ki ureja vpis v Register čebelnjakov kot to določa točka 6.5 tega javnega razpisa, se izključi iz zadevnega ukrepa do konca programskega obdobja 2020–2022.
7.6 Če je prejemniku sredstev v treh letih po izplačilu sredstev izdana pravnomočna odločba UVHVVR glede nepravilne uporabe zdravil v skladu s predpisi, ki urejajo področje zdravil za uporabo v veterinarski medicini, kot to določa točka 6.4 tega javnega razpisa, mora vsa izplačana sredstva vrniti v proračun Republike Slovenije skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi. Prejemnik sredstev se izključi iz zadevnega ukrepa do konca programskega obdobja 2020–2022.
8. Vloga
8.1 Vloga mora biti oddana na obrazcu iz Priloge 1 razpisne dokumentacije, z izpolnjenimi podatki o vlagatelju, vključno s podpisano izjavo vlagatelja iz Priloge 2 razpisne dokumentacije ter z vsemi prilogami in dokazili v skladu z razpisno dokumentacijo tega javnega razpisa.
8.2 Razpisna dokumentacija je vlagateljem na voljo od dneva objave javnega razpisa v Uradnem listu Republike Slovenije. Razpisna dokumentacija se objavi na osrednjem spletnem mestu državne uprave www.gov.si.
Obvestilo o zaprtju tega javnega razpisa bo objavljeno na osrednjem spletnem mestu državne uprave.
8.3 Informacije v zvezi z javnim razpisom je možno dobiti na Agenciji, tel. 01/580-77-92, v času uradnih ur. Vprašanja se lahko posredujejo tudi po elektronski pošti na naslov aktrp@gov.si.
9. Rok in način prijave
9.1 Rok za oddajo vlog začne teči peti dan po objavi javnega razpisa v Uradnem listu Republike Slovenije z začetkom ob 9. uri in traja do zaprtja javnega razpisa oziroma do 31. julija 2020.
9.2 Vlogo je treba poslati s priporočeno pošto na naslov: Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja, Dunajska 160, 1000 Ljubljana (velja poštni žig), ali vložiti v vložišču Agencije (v času uradnih ur sprejemne pisarne oziroma vložišča).
9.3 Vloge, vložene pred rokom, določenim v točki 9.1 tega javnega razpisa, in vloge, vložene po objavi o zaprtju tega javnega razpisa oziroma po 31. juliju 2020, se zavržejo.
9.4 Vloge, ki niso poslane s priporočeno pošto, se zavržejo.
9.5 Na ovojnici vloge morata biti razvidna datum in čas (ura, minuta) oddaje priporočene vloge na pošti, označena s strani izvajalca poštnih storitev oziroma vložišča Agencije, osebno ime in naslov vlagatelja oziroma firma in sedež vlagatelja, KMG-MID številka ter oznaka javnega razpisa, na katerega se vloga nanaša, na način: »Ne odpiraj – Vloga na javni razpis: Racionalizacija sezonske selitve panjev 2020«.
10. Obravnava vlog in postopek odobritve (v skladu s 30. in 31. členom Uredbe ter 50., 51. in 52. členom ZKme-1)
10.1 Vloge na odprti javni razpis se preverjajo po vrstnem redu časa oddaje popolne vloge. Vloga, ki je ustrezno dopolnjena in s tem popolna, se po vrstnem redu uvrsti na konec seznama popolnih vlog in dobi zaporedno številko vloge.
10.2 Odpiranje vlog ni javno.
10.3 Sredstva se vlagatelju odobrijo z odločbo, ki jo izda predstojnik Agencije.
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti