Uradni list

Številka 89
Uradni list RS, št. 89/2020 z dne 19. 6. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 89/2020 z dne 19. 6. 2020

Kazalo

Št. 5100-7/2020-1 Ob-2274/20, Stran 1316
Na podlagi 135. in 136. člena Pravilnika o postopkih (so)financiranja in ocenjevanja ter spremljanju izvajanja raziskovalne dejavnosti (Uradni list RS, št. 52/16, 79/17, 65/19 in 78/20, v nadaljevanju: Pravilnik o postopkih), v zvezi s 15. členom Zakona o raziskovalni in razvojni dejavnosti (Uradni list RS, št. 22/06 – uradno prečiščeno besedilo, 61/06 – ZDru-1, 112/07, 9/11, 57/12 – ZPOP-1A, 21/18 – ZNOrg in 9/19; v nadaljevanju: Zakon), Zakona o ratifikaciji Sporazuma o znanstvenem in tehnološkem sodelovanju med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Bosne in Hercegovine (Uradni list RS-MP, št. 4/96), Zakona o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Svetom ministrov Bosne in Hercegovine o sodelovanju v kulturi, izobraževanju in znanosti (Uradni list RS, št. 69/00, RS-MP, št. 17/00), Protokola dvanajstega zasedanja skupnega odbora za znanstveno in tehnološko sodelovanje med Republiko Slovenijo in Bosno in Hercegovino ter v skladu z Metodologijo ocenjevanja prijav za razpise (uradno prečiščeno besedilo št. 4), št. 6319-2/2013-38, z dne 5. 6. 2017 in nasl. (v nadaljevanju: metodologija) objavlja Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana
javni razpis 
za sofinanciranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med Republiko Slovenijo ter Bosno in Hercegovino v letih 2021–2022
1. Naziv in naslov uporabnika proračunskih sredstev: Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: agencija).
2. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje medsebojnih obiskov (do 14 dni) slovenskih raziskovalcev in raziskovalcev iz Bosne in Hercegovine, ki izvajajo skupne znanstvenoraziskovalne projekte (v nadaljevanju: bilateralne projekte) v letih 2021–2022.
Slovenska stran bo dodatno sofinancirala tudi daljše obiske (od 1–3 mesece) v Republiki Sloveniji za mlajše raziskovalce Bosne in Hercegovine, ki jih prijavitelj poimensko navede v prijavni vlogi.
Prednost bodo imeli projekti na skupno dogovorjenih prednostnih področjih:
– Informatika in telekomunikacije
– Energetika
– Hrana
– Okolje
– Kulturna in kreativna ekonomija.
V okviru tega javnega razpisa sodelujeta Republika Slovenija ter Bosna in Hercegovina. Bilateralni projekti trajajo dve leti.
3. Subjekti, ki se lahko prijavijo na javni razpis
Na razpis se lahko prijavijo raziskovalne organizacije in zasebni raziskovalci, ki:
– so vpisani v zbirko podatkov o izvajalcih raziskovalne in razvojne dejavnosti ali v register zasebnih raziskovalcev, ki ju vodi agencija,
– izpolnjujejo pogoje, določene z Zakonom, Pravilnikom o postopkih in Pravilnikom o kriterijih za ugotavljanje izpolnjevanja pogojev za vodjo raziskovalnega projekta (Uradni list RS, št. 53/16; v nadaljevanju: Pravilnik o pogojih za vodje) in
– imajo s strani agencije sofinancirane programe oziroma projekte temeljnega ali aplikativnega raziskovanja ali odobrene mednarodne projekte (zlasti npr. sodelovanje v okvirnih programih Evropske unije na področju raziskav in inovacij), ki zagotavljajo osnovni vir financiranja za realizacijo prijavljenega bilateralnega projekta.
4. Cilji javnega razpisa: cilj javnega razpisa je okrepiti znanstvenoraziskovalno sodelovanje z Bosno in Hercegovino, povečati mobilnost slovenskih raziskovalcev in število gostovanj vrhunskih raziskovalcev iz Bosne in Hercegovine v Republiki Sloveniji ter povečati število prijav slovenskih raziskovalcev na razpise okvirnih programov Evropske unije na področju raziskav in inovacij in na ostale mednarodne razpise.
5. Pogoji za opravljanje predmeta razpisa
Slovenski vodja prijavljenega bilateralnega projekta mora izpolnjevati pogoje za vodjo raziskovalnega projekta, kot jih določajo 29. člen Zakona, 8. člen Pravilnika o postopkih in Pravilnik o pogojih za vodje. Za posameznega vodjo bilateralnega projekta lahko prijavno vlogo odda le en prijavitelj. Vsi navedeni dokumenti so sestavni del razpisne dokumentacije in so objavljeni na spletni strani agencije.
Minimalni kvantitativni vstopni pogoji, ki jih določa metodologija, se nanašajo na minimalno oceno iz znanstvenih objav (A1), dokumentiranega sodelovanja z drugimi financerji (A3) v zadnjih petih letih in minimalnega števila čistih citatov v zadnjih desetih letih, ki jih mora vodja prijavljenega bilateralnega projekta izkazati, in je: A1 ≥ 0,3, CI ≥ 1 in A3 ≥ 0 (kjer CI pomeni število čistih citatov). Vrednosti so enake za vse vede.
Če prijavljeni vodja bilateralnega projekta v zadnjem obdobju (najmanj tri mesece) ni bil zaposlen ali samozaposlen v raziskovalni dejavnosti, se lahko pri izpolnjevanju kriterija za vodjo bilateralnega projekta namesto zadnjih petih let upošteva zadnje intervalno obdobje, ki vključuje obdobje petih let zaposlitve v raziskovalni dejavnosti. Prav tako se upoštevano obdobje podaljša v primeru dejansko izrabljenega dopusta iz naslova zavarovanja za starševsko varstvo, dokumentirane odsotnosti zaradi bolezni ali poškodb oziroma drugih primerov odsotnosti, določenih v predpisih o zdravstvenem zavarovanju, in zaposlitve izven raziskovalne dejavnosti, daljše od treh mesecev. Na podaljšanje upoštevanega obdobja ne vpliva izraba starševskega dopusta v obliki delne odsotnosti z dela. Če prijavljeni vodja bilateralnega projekta v zadnjih petih letih ni bil zaposlen v raziskovalni dejavnosti, je treba v prijavo vpisati zadnje intervalno obdobje, ki vključuje obdobje petih let v raziskovalni dejavnosti. V prijavi je treba navesti daljšo dokumentirano odsotnost in razloge. Pri preverjanju vstopnih pogojev bo agencija upoštevala le podatke, navedene v prijavi.
Med sodelujoče raziskovalce v Republiki Sloveniji se mora vključiti vsaj enega doktorskega študenta ali raziskovalca, pri katerem od njegovega zagovora prvega doktorata ni minilo več kot pet let (upošteva se leto zagovora doktorata) v skladu z osmim odstavkom 136. člena Pravilnika o postopkih.
Pogoje agencija preveri na dan zaključka javnega razpisa.
Pri bilateralnem projektu morajo sodelovati raziskovalci obeh držav. Slovenski prijavitelj (vodja) in prijavitelj iz Bosne in Hercegovine morata vložiti prijavi na objavljena razpisa, vsak v svoji državi, na način, kot ga določajo pristojne institucije. V BiH so pristojne naslednje institucije: Ministrstvo za civilne zadeve, Trg BiH 1, 71000 Sarajevo (www.mcp.gov.ba), Federalno ministrstvo za izobraževanje in znanost, dr. Ante Starčevića bb, 88000 Mostar (www.fmon.gov.ba) in Ministrstvo za znanstvenotehnološki razvoj, visoko šolstvo in informacijsko družbo Republike Srbske, Trg Republike Srbske 1, 78000 Banja Luka (www.vladars.net).
6. Prednostni merili in postopek za izbiro prijav za sofinanciranje
Prednostno merilo glede obveznega deleža bilateralnih projektov (20 %) se upošteva pri prijavah, katerih vodje so raziskovalci, pri katerih od njihovega zagovora prvega doktorata ni minilo več kot pet let (upošteva se leto zagovora doktorata).
Prednost pri izboru prijav bodo imeli projekti na skupno dogovorjenih prednostnih področjih in projekti, ki v zadnjem javnem razpisu za obdobje 2019–2020 niso bili sofinancirani.
Prijave bo obravnavala strokovna komisija, ki jo s sklepom imenuje direktor. Strokovna komisija v skladu s 138. členom Pravilnika o postopkih ovrednoti le prijave, ki izpolnjujejo vstopne pogoje, določene s tem javnim razpisom.
Strokovna komisija pripravi predlog seznama prijav s pripadajočimi ocenami, pri čemer razvrsti prijave po sledečem vrstnem redu:
– na vrh seznama se razvrsti 20 % prijav, katerih nosilci so raziskovalci, pri katerih od njihovega zagovora prvega doktorata ni minilo več kot pet let (upošteva se leto zagovora doktorata), po padajočem vrstnem redu s pripadajočimi kvantitativnimi ocenami za znanstveno publicirano uspešnost vodje bilateralnega projekta, ki se določi na podlagi ocene A1 iz 35. člena Pravilnika o postopkih (v nadaljevanju: A1),
– za tem se razvrsti prijave, ki niso izpolnile prednostnega merila iz prejšnje alineje, in sicer po padajočem vrstnem redu glede na kvantitativne ocene za publicirano znanstveno uspešnost vodje bilateralnega projekta, ki se določi na podlagi ocene A1,
– na predlog seznama prijav se na koncu, ločeno od ostalih zgoraj omenjenih prijav, razvrsti prijave, ki ne izpolnjujejo pogojev in zato tudi niso ocenjene.
Predlog seznama prijav strokovna komisija preda slovenskemu delu Skupnega odbora za znanstveno in tehnološko sodelovanje med Republiko Slovenijo in Bosno in Hercegovino (v nadaljevanju: Meddržavna komisija za znanstveno in tehnološko sodelovanje).
Meddržavna komisija za znanstveno in tehnološko sodelovanje ne bo obravnavala prijav, ki niso bile oddane na razpisih v obeh državah. Na podlagi odločitve Meddržavne komisije za znanstveno in tehnološko sodelovanje bo direktor agencije sprejel sklep o sofinanciranju, na podlagi katerega se bodo prijaviteljem izdala obvestila.
7. Okvirna višina sredstev razpisa in sofinanciranje bilateralnih projektov
Predvideni obseg sredstev za realizacijo tega javnega razpisa v celotni razpisni dobi 2021–2022 znaša okvirno 120.000,00 EUR.
Sofinanciranje v letih 2021–2022 je vezano na sprejem finančnega načrta agencije za navedeni leti ter na zagotovitev namenskih sredstev za sofinanciranje po predmetnem javnem razpisu.
Slovenska stran bo za mlajše raziskovalce (tj. podiplomske študente in podoktorande največ do pet let po doktoratu) iz Bosne in Hercegovine dodatno sofinancirala tudi daljše obiske (od 1–3 mesece) v Republiki Sloveniji.
Agencija bo sofinancirala:
– slovenskim raziskovalcem:
– mednarodne prevozne stroške med sedežema raziskovalnih ustanov na najbolj ekonomičen način, upoštevajoč ceno in porabo časa, 
– dnevnice ob obiskih v Bosni in Hercegovini;
– raziskovalcem iz Bosne in Hercegovine:
– stroške bivanja za gostujoče raziskovalce iz Bosne in Hercegovine ob obiskih v Republiki Sloveniji do največ 100 EUR dnevno,
– stroške javnega lokalnega prevoza znotraj države; 
– mlajšim raziskovalcem iz Bosne in Hercegovine (ob daljših obiskih: 1–3 mesece):
– stroške bivanja v Republiki Sloveniji največ do 1.250,00 EUR mesečno,
– dnevnice ob obiskih v Republiki Sloveniji do višine določene v veljavni uredbi; v trenutku objave tega razpisa znaša 21,39 EUR,
– mednarodne prevozne stroške na najbolj ekonomičen način, upoštevajoč ceno in porabo časa, 
– stroške javnega lokalnega prevoza znotraj države. 
Agencija bo sofinancirala dejanske stroške po zaključku obiska. Slovenski prijavitelji sami krijejo stroške za zdravstveno zavarovanje slovenskim raziskovalcem. Sprejeti projekti, ki ne bodo imeli izmenjav do 31. 12. 2021, v letu 2022 ne bodo sofinancirani.
8. Čas izvajanja javnega razpisa: obdobje realizacije predmeta javnega razpisa je predvidoma od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2022.
9. Način, oblika in rok za oddajo prijav
Prijava mora biti dostavljena v tiskani in elektronski obliki. Obe obliki prijave, tiskana in elektronska, morata biti vsebinsko popolnoma enaki. Prijava na javni razpis se izpolni in odda kot prijavna vloga na obrazcu ARRS-MS-BI-BA-JR-Prijava/2020.
9.1. Tiskana prijava
Tiskano prijavo je treba dostaviti podpisano in žigosano v zaprti ovojnici z oznako »Ne odpiraj – Prijava na Javni razpis za sofinanciranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med Republiko Slovenijo ter Bosno in Hercegovino v letih 2021–2022«, z obveznim nazivom in naslovom prijavitelja na ovojnici, na naslov: Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana.
9.2. Elektronska prijava
Elektronsko prijavo se odda na elektronski naslov: razpis-BIH@arrs.si.
Elektronska oblika prijavnega obrazca ARRS-MS-BI-BA-JR-Prijava/2020 mora biti poimenovana: ARRS-MS-BI-BIH-JR-Prijava/2020-Pr.doc, kjer je Pr priimek vodje projekta v Sloveniji.
9.3. Rok za oddajo prijav
Elektronska prijava je pravočasna, če je oddana na elektronski naslov: razpis-BIH@arrs.si do vključno 30. 9. 2020 do 15. ure.
Prijava v tiskani obliki je pravočasna, če prispe na naslov agencije do 30. 9. 2020 do 15. ure. Kot pravočasne tiskane prijave se štejejo tudi prijave, oddane priporočeno na pošto v Sloveniji do vključno 30. 9. 2020 do 15. ure, kjer pri datumu veljata datum in ura na poštnem žigu ovojnice.
9.4. Nepravočasne, nepravilno označene in nepopolne prijave
Nepravočasnih in nepravilno označenih prijav komisija za odpiranje prijav ne bo obravnavala in bodo s spremnim dopisom neodprte vrnjene prijaviteljem (razen, če iz ovojnice ni mogoče razbrati prijavitelja in se prijava odpre). Prijava se šteje za formalno popolno, če je oddana na predpisanem obrazcu in v predpisani obliki ter vsebuje vse zahtevane podatke, kot jih določa ta javni razpis. Nepopolne prijave bodo obravnavane v skladu s Pravilnikom o postopkih.
10. Datum odpiranja prijav: odpiranje prijav bo predvidoma 5. 10. 2020 v prostorih agencije.
11. Rok, v katerem bodo prijavitelji obveščeni o izidu javnega razpisa: o izidu javnega razpisa bodo prijavitelji obveščeni v osmih dneh od odločitve pristojnega organa.
12. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko zainteresirani dvignejo razpisno dokumentacijo: javni razpis bo od dneva objave javnega razpisa v Uradnem listu Republike Slovenije objavljen na spletni strani agencije (www.arrs.si). Dodatne informacije v zvezi z razpisom dobijo interesenti na agenciji pri Katarini Seršen, po tel. 01/400-59-69, vsak delavnik od 9. do 12. ure, ali po e-pošti: katarina.sersen@arrs.si.
Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti