Uradni list

Številka 89
Uradni list RS, št. 89/2020 z dne 19. 6. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 89/2020 z dne 19. 6. 2020

Kazalo

Ob-2269/20, Stran 1284
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Dunajska 22, 1000 Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: Ministrstvo), na podlagi prvega odstavka 3. člena Uredbe o izvajanju Programa ukrepov na področju čebelarstva v Republiki Sloveniji v letih 2020–2022 (Uradni list RS, št. 78/19 in 85/20; v nadaljnjem besedilu: Uredba), objavlja
javni razpis 
za ukrep subvencioniranje vzreje čebeljih matic v letu 2020
1. Predmet javnega razpisa
1.1 Predmet javnega razpisa je subvencioniranje vzreje čebeljih matic za leto 2020, katerega namen je spodbujanje vzrejevalcev čebeljih matic k obsežnejši vzreji bolj kakovostnih čebeljih matic. V okviru ukrepa se vzrejevalcem rodovniških čebeljih matic subvencionira vzdrževanje trotovskih linij na plemenilni postaji.
1.2 Skupna višina sredstev, namenjena za izvajanje ukrepa Subvencioniranje vzreje čebeljih matic za leto 2020, znaša do 40.000 eurov.
1.3 Sredstva bremenijo proračunski postavki Ministrstva:
– PP 140032 – Program ukrepov v čebelarstvu EU, v višini do 20.000 eurov,
– PP 140033 – Program ukrepov v čebelarstvu SLO, v višini do 20.000 eurov.
1.4 Delež prispevka Evropske unije v celotnih javnih izdatkih znaša 50 % sredstev.
2. Vlagatelji
2.1 Vlagatelji za ukrep Subvencioniranje vzreje čebeljih matic za leto 2020 so vzrejevalci, ki so v obdobju od 1. maja 2018 do 31. avgusta 2019 vsaj za 0,1 odstotek povečali vzrejo kakovostnih plemenskih (rodovniških in gospodarskih) čebeljih matic v skladu s predpisom, ki ureja zootehniške standarde za plemensko kranjsko čebelo, in vzrejevalci, ki izpolnjujejo pogoje za dodelitev sredstev, opredeljene v 4. poglavju tega javnega razpisa.
2.2 Vlagatelj je lahko tudi vzrejevalec čebeljih matic, ki vzdržuje trotovske linije na plemenilni postaji, ki izpolnjujejo pogoje za dodelitev sredstev, opredeljene v 4. poglavju tega javnega razpisa.
3. Predmet podpore
3.1 Predmet podpore je subvencioniranje vzreje čebeljih matic za leto 2020, če so vsaj za 0,1 odstotek povečali vzrejo kakovostnih plemenskih (rodovniških in gospodarskih) čebeljih matic v obdobju iz točke 2.1 tega javnega razpisa.
3.2 Predmet podpore je tudi dodelitev subvencije vzrejevalcem čebeljih matic za vzdrževanje trotovskih linij na plemenilni postaji.
4. Pogoji za dodelitev subvencije
4.1 Pogoji za dodelitev subvencije morajo biti izpolnjeni že na dan oddaje vloge. Vlagatelj lahko pridobi nepovratna sredstva za vzrejo čebeljih matic v okviru ukrepa Subvencioniranje vzreje čebeljih matic za leto 2020 samo na podlagi ene odobrene vloge.
4.2 Pogoji za dodelitev subvencije v okviru ukrepa Subvencioniranje vzreje čebeljih matic za leto 2020 so:
– vlagatelj, ki je pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik, ne sme biti v stečajnem postopku, v postopku prisilne poravnave ali v postopku likvidacije;
– vlagatelj, ki je fizična oseba, ne sme biti v osebnem stečaju;
– vlagatelj mora biti vpisan v Register čebelnjakov;
– vlagatelj mora imeti urejen vpis v Register kmetijskih gospodarstev v skladu z zakonom, ki ureja kmetijstvo in pravilnikom, ki ureja vpis v Register kmetijskih gospodarstev;
– vlagatelju mora biti izdana odločba Ministrstva o odobritvi vzrejališča čebeljih matic in potrdilo o vzreji za vzrejno obdobje od 1. maja 2018 do 31. avgusta 2019, za katero vlaga vlogo;
– vlagatelj mora imeti v obdobju od 1. maja 2018 do 31. avgusta 2019 čebelje matice vpisane v izvorno rodovniško knjigo v skladu s predpisom, ki ureja zootehniške standarde za plemensko kranjsko čebelo;
– vlagatelj mora poročati o številu čebeljih družin v skladu s pravilnikom, ki ureja vpis v Register čebelnjakov;
– vlagatelju v programskem letu 2020 na podlagi predpisov, ki urejajo področje zdravil za uporabo v veterinarski medicini, ni bila izdana pravnomočna odločba Uprave za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin (v nadaljnjem besedilu: UVHVVR) glede nepravilne uporabe zdravil;
– vlagatelj mora izvajati direktni test v selekcijskem čebelnjaku v obdobju od 1. maja 2018 do 31. avgusta 2019, kar z izdajo potrdila potrdi druga priznana rejska organizacija;
– vlagatelj za iste upravičene stroške, kot jih navaja v vlogi za pridobitev sredstev po tem javnem razpisu, ni prejel sredstev Evropske unije ali javnih sredstev Republike Slovenije, pri čemer za javna sredstva Republike Slovenije štejejo tudi javna sredstva iz naslova lokalne samouprave.
5. Obveznosti prejemnika sredstev
5.1 Prejemnik sredstev mora hraniti dokumentacijo, ki je bila podlaga za dodelitev sredstev, še najmanj tri leta od dneva zadnjega izplačila sredstev po tem ukrepu.
5.2 Prejemnik sredstev mora Agenciji RS za kmetijske trge in razvoj podeželja (v nadaljnjem besedilu: Agenciji), Ministrstvu, revizijskemu organu in drugim nadzornim organom omogoči kontrolo na kraju samem in dostop do dokumentacije, ki je bila podlaga za pridobitev sredstev.
5.3 Prejemniku sredstev v programskem obdobju 2020–2022 do objave javnega razpisa za posamezno programsko leto ne sme biti izdana pravnomočna odločba UVHVVR glede nepravilne uporabe zdravil v skladu s predpisi, ki urejajo področje zdravil za uporabo v veterinarski medicini.
5.4 Prejemnik sredstev mora poročati o številu čebeljih družin v skladu s pravilnikom, ki ureja vpis v Register čebelnjakov.
6. Sankcije
6.1 Neizpolnitev ali kršitev obveznosti se sankcionira v skladu s prvim odstavkom 35. člena Uredbe.
6.2 Prejemnik sredstev, ki ne hrani dokumentacije, kot to določa točka 5.1 tega javnega razpisa, mora v proračun Republike Slovenije vrniti 10 odstotkov izplačanih sredstev skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi.
6.3 Prejemnik sredstev, ki ne omogoči kontrole na kraju samem, kot to določa točka 5.2 tega javnega razpisa, mora v proračun Republike Slovenije vrniti vsa izplačana sredstva skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi. Poleg tega se prejemnik sredstev izključi iz zadevnega ukrepa do konca programskega obdobje 2020–2022.
6.4 Če je prejemniku sredstev v treh letih po izplačilu sredstev izdana pravnomočna odločba UVHVVR glede nepravilne uporabe zdravil v skladu s predpisi, ki urejajo področje zdravil za uporabo v veterinarski medicini, kot to določa točka 5.3 tega javnega razpisa, mora vsa izplačana sredstva vrniti v proračun Republike Slovenije skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi. Prejemnik sredstev se izključi iz zadevnega ukrepa za programsko leto ugotovitve kršitve in naslednje programsko leto.
6.5 Prejemnika sredstev, ki ne sporoča podatkov o številu čebeljih družin v skladu s pravilnikom, ki ureja vpis v Register čebelnjakov, kot to določa točka 5.4 tega javnega razpisa, se izključi iz zadevnega ukrepa za programsko do konca programskega obdobja 2020–2022.
7. Višina sredstev
7.1 Vzrejevalcem rodovniških čebeljih matic se za vzdrževanje trotovskih linij na plemenilni postaji dodelijo sredstva v višini 1.500 EUR.
7.2 Preostala sredstva se v skladu z merili za ocenjevanje vlog iz 8. poglavja tega javnega razpisa razdelijo med vzrejevalce čebeljih matic, ki so povečali vzrejo kakovostnih plemenskih (rodovniških in gospodarskih) čebeljih matic. Sredstva se razdelijo tako, da se upošteva število vzrejenih čebeljih matic od 1. maja 2018 do 31. avgusta 2019. Upravičencem se dodeli subvencija v višini 1,00 euro na čebeljo matico, pri čemer se šteje ena rodovniška matica kakor pet gospodarskih matic.
7.3 Na podlagi petega odstavka 313. člena Zakona o davčnem postopku (Uradni list RS, št. 13/11 – uradno prečiščeno besedilo, 32/12, 94/12, 101/13 – ZDavNepr, 111/13, 25/14 – ZFU, 40/14 – ZIN-B, 90/14, 91/15, 63/16, 69/17 in 13/18 – ZJF-H; v nadaljevanju: ZDavP-2) v zvezi z 70. členom Zakona o dohodnini (Uradni list RS, št. 13/11 – uradno prečiščeno besedilo, 9/12 – odl. US, 24/12, 30/12, 40/12 – ZUJF, 75/12, 94/12, 52/13 – odl. US, 96/13, 29/14 – odl. US, 50/14, 23/15, 55/15, 63/16, 69/17, 13/18 – ZJF-H, 36/19 in 66/19) je Agencija pri izdaji odločb za ukrep Subvencioniranje vzreje čebeljih matic za leto zavezana izračunati in odtegniti ter plačati predhodno akontacijo dohodnine, kot davčni odtegljaj pristojnemu davčnemu organu.
8. Merila za ocenjevanje vlog
Vloge bodo točkovane glede na odstotek povečanja vzreje kakovostnih plemenskih (rodovniških in gospodarskih) čebeljih matic v obdobju vzreje čebeljih matic, in sicer:
– 10 točk – od 0,1 % do vključno 1 % povečanje vzreje čebeljih matic;
– 25 točk – nad 1 % do vključno 3 % povečanje vzreje čebeljih matic;
– 50 točk – nad 3 % povečanje vzreje čebeljih matic.
9. Vloga
9.1 Vloga mora biti izpolnjena na obrazcu iz Priloge 1 razpisne dokumentacije, z izpolnjenimi podatki o vlagatelju, vključno s podpisano izjavo vlagatelja iz Priloge 2 razpisne dokumentacije ter z vsemi prilogami in dokazili v skladu z razpisno dokumentacijo tega javnega razpisa.
9.2 Razpisna dokumentacija je vlagateljem na voljo od dneva objave javnega razpisa v Uradnem listu Republike Slovenije. Razpisna dokumentacija se objavi na osrednjem spletnem mestu državne uprave www.gov.si.
9.3 Informacije v zvezi z javnim razpisom je možno dobiti na Agenciji, tel. 01/580-77-92, v času uradnih ur. Vprašanja se lahko posredujejo tudi po elektronski pošti na naslov aktrp@gov.si.
10. Rok in način prijave
10.1 Vlogo je treba poslati s priporočeno pošto na naslov: Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja, Dunajska 160, 1000 Ljubljana (velja poštni žig), ali vložiti v vložišču Agencije (v času uradnih ur sprejemne pisarne oziroma vložišča), in sicer od objave javnega razpisa v Uradnem listu RS do vključno 19. 7. 2020.
10.2 Vloge, ki niso poslane s priporočeno pošto, se zavržejo.
10.3 Na ovojnici vloge morata biti razvidna datum in čas (ura, minuta) oddaje priporočene vloge na pošti, označena s strani pošte oziroma vložišča Agencije, osebno ime in naslov vlagatelja oziroma firma in sedež vlagatelja, KMG-MID številka ter oznaka javnega razpisa, na katerega se vloga nanaša, na način: »Ne odpiraj – Vloga na javni razpis: Subvencioniranje vzreje čebeljih matic za leto 2020«.
11. Obravnava vlog in postopek odobritve (v skladu s 30. in 31. členom Uredbe ter 50., 51., in 52. členom ZKme-1)
11.1 Vloge Agencija odpira in obravnava ter zahtevo odpravo pomanjkljivosti ob sočasni obravnavi vlog.
11.2 Odpiranje vlog ni javno.
11.3 Dodelitev sredstev se odobri za tiste popolne vloge na javni razpis, ki izpolnjujejo pogoje iz 4. poglavja tega javnega razpisa, in sicer v višini iz 7. poglavja ter na podlagi meril iz 8. poglavja tega javnega razpisa.
11.4 Sredstva se vlagatelju odobrijo z odločbo, ki jo izda predstojnik Agencije.
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti